Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: 0. Πίνακας Ανακοινώσεων Εφετείου

Πράξη προσωρινής αναστολής εργασιών Εφετείου.

Πράξη επιβολλής μέτρων προσωρινής αναστολής λειτουργίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙα/Γ.Π.ΟΙΚ. 17734/13-03-2020 ΚΥΆ των Υπουργών Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 833/12-03-2020 τ.ΕΓ). Πλήρες…

Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν είκοσι (120) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ_Γ_1738_2019, ΑΔΑ: ΩΜΓΨΩ-661