Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 190/2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός απόφασης     190/2021

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Χαρίκλεια Σαραμαντή, Εφέτη, Ελένη Νικολακοπούλου, Εφέτη – Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Τ.Λ.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες, διορισμένοι πραγματογνώμονες με την υπ’αριθμ.563/2019 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί των ειδικότερα αναφερομένων σ’αυτήν τεχνικών θεμάτων, ζητούν να παραταθεί η ορισθείσα με την ίδια απόφαση προθεσμία προς διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης και υποβολής της έκθεσηςτους, για χρονικό διάστημα έξι μηνώναπό την λήξη της, επικαλούμενοι αντικειμενική αδυναμία, για τους αναφερόμενους λόγους, περαίωσης της και κατάρτισης της γνωμοδότησης τους εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Η ανωτέρω αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, που είναι καθ’ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να επιληφθεί επ’αυτής, ως το Δικαστήριο, που διέταξε τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης και είναι νόμιμη ερειδομένη στη διάταξη του άρθρου 383 παρ.1ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν, χωρίς να απαιτείται κλήτευση των διαδίκων της δίκης, στο πλαίσιο της οποίας διορίσθηκαν οι αιτούντες πραγματογνώμονες.

Από την εκτίμηση των ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου προσκομισθέντων εγγράφων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Με την υπ’αριθμ.563/2019 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, που εκδόθηκε επί αντίθετων εφέσεων μετά πρόσθετων λόγων, αφενός της εταιρείας «………..», η οποία εδρεύει στον Παναμά και εκπροσωπείται νόμιμα και αφετέρου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………..»,  η οποία εδρεύει  στην Αθήνα, διατάχθηκε η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης και διορίσθηκαν για τον σκοπό αυτό οι αιτούντες, …….., Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και …………, Διπλωματούχος Ναυπηγός- Μηχανολόγος – Μηχανικός, ως πραγματογνώμονες, προκειμένου να αποφανθούν επί των κατωτέρω αναφερομένων τεχνικών θεμάτων, που απαιτούν ειδικές γνώσεις της επιστήμης τους, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της ορκωμοσίας τους, με ειδικά εμπεριστατωμένη και λεπτομερή έκθεση τους (κοινή ή όχι) συνοδευομένη από σχέδια και άλλες απεικονίσεις (εφόσον απαιτούνται), αφού μελετήσουν όλα τα κρίσιμα της δικογραφίας έγγραφα και προβούν σε αυτοψία του χώρου, όπου αυτή είναι αναγκαία και δυνατή και ειδικότερα: Εάν η εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδίου, διασύνδεσης του υποσταθμού της ΔΕΗ στο Λαύριο με τον υποσταθμό του αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νησίδα Αϊ Γιώργης του Δήμου Λαυρεωτικής, που έχει εγκαταστήσει η ενάγουσα και αφορά η ζημία, πραγματοποιήθηκε συμφώνως με τους ισχύοντες κανόνες και τις συμβατικές δεσμεύσεις της ενάγουσας εταιρείας, εάν ο χώρος στον οποίο έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός ήταν απαγορευμένος κατά νόμο για την διέλευση τέτοιου καλωδίου, ποια εκδοχή υιοθετούν ως πιθανότερη για την πρόκληση του ζημιογόνου γεγονότος, ποια είναι η εκτίμηση τους για το κόστος αποκαταστάσεως της ζημίας και, τέλος, εάν η διαδικασία μετακινήσεως του πλοίου της εναγομένης εταιρείας ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ναυτικής τέχνης,  δηλαδή εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την μετακίνηση όπως μελέτη χαρτών, κανονισμού λιμένα κ.τ.λ. Επίσης, ορίστηκε με την ίδια απόφαση, ότι την έκθεση που θα συντάξουν οι πραγματογνώμονες, οφείλουν να καταθέσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την λήξη του εξαμήνου στο αρμόδιο τμήμα του Δικαστηρίου τούτου και για το γεγονός της καταθέσεως να συνταχθεί σχετική έκθεση.

Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι έλαβε χώρα όρκιση των διορισθέντων πραγματογνωμόνων-αιτούντων ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, στις 24.10.2019, συνταχθέντων των υπ’αριθμ. 29/2019 πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης του. Πλην όμως, δεν έχει καταστεί εφικτό να περαιωθεί η διεξαγωγή της διαταχθείσης πραγματογνωμοσύνης, λόγω του μεγάλου όγκου των εγγράφων της δικογραφίας και των προσκομισθέντων από αμφότερες τις διάδικες πλευρές σχετικών μελετών και στοιχείων, που χρήζουν ενδελεχούς μελέτης και αξιολόγησης, επιπλέον δε εκκρεμεί η χορήγηση στους πραγματογνώμονες των κρίσιμων για την εκτέλεση του έργου τους, εγγράφων στοιχείων και πληροφοριών, που έχουν ζητήσει με την από 2.4.2020 αίτηση τους προς την εταιρεία με την επωνυμία «………….» (αρ.πρωτ. . ………../10.6.2020), καθώς επίσης και με την από 22.7.2020 σχετική αίτηση τους προς την ίδια εταιρεία.

Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ταχθείσα προθεσμία με την ανωτέρω απόφαση δεν είναι αρκετή για την διεξαγωγή της διαταχθείσης πραγματογνωμοσύνης και την σύνταξη της οικείας γνωμοδότησης των αιτούντων πραγματογνωμόνων και, πρέπει, συνεπώς, κατά παραδοχήν της αίτησης τους, ως και ουσιαστικά βάσιμης, να παραταθεί η ορισθείσα προθεσμία για την κατάρτιση της έγγραφης γνωμοδότησης τους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την λήξη της στις 25.4.2020 και εντεύθεν η κατάθεση της, εντός είκοσι ημερών από την λήξη του νέου εξαμήνου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ την ορισθείσα με την υπ’αριθμ.563/2019 απόφαση του Ναυτικού Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς προθεσμία για την κατάρτιση της έγγραφης γνωμοδότησης των αιτούντων πραγματογνωμόνων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την λήξη της, στις 25.4.2020 και εντεύθεν την κατάθεση της, εντός είκοσι ημερών από την λήξη του εξαμήνου.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 18 Μαρτίου 2021.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στον Πειραιά, απόντων των διαδίκων, στις  24 Μαρτίου 2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ