Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 143/2023

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός   απόφασης 143/2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ  ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τον δικαστή Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιώς και τη γραμματέα Τ.Λ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ……. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της εκκαλούσας : ………….η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.

Του εφεσιβλήτου : ………. ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο, Αικατερίνη Μηλιώτη με δήλωση (ΚΠολΔ 242 παρ. 2).

Ο εφεσίβλητος άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την με αρ. κατ. ……/2019 αγωγή περί διαζυγίου, το οποίο με την με αρ. 422/2020 απόφαση την έκανε δεκτή κατ’ ουσία.

Την οριστική αυτή απόφαση προσέβαλε η εκκαλούσα με την με αρ. κατ. …../2020 έφεσή της, η οποία ορίστηκε (με την με αρ. ………/2021 πράξη προσδιορισμού) να συζητηθεί την 3.3.2022 και μετ’ αναβολή τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης.

Η πληρεξούσιος δικηγόρος του εφεσίβλητου προκατέθεσε προτάσεις, ενώ η εκκαλούσα δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και δεν παραστάθηκε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρεται προς εκδίκαση παραδεκτή έφεση (ΚΠολΔ 518 παρ. 1) της εκκαλούσας – εναγομένης κατά της υπ’ αριθ. 422/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που έκανε δεκτή αγωγή διαζυγίου του εφεσίβλητου – ενάγοντος, κατά της εκκαλούσας – εναγόμενης, η οποία εκδικάστηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση. Η συζήτηση της ως άνω έφεσης ορίστηκε με επίσπευση του εφεσιβλήτου, αρχικά για την 3.3.2022 (βλ. την ………/21.1.2021 έκθεση επίδοσης του δικ. επιμ. ….. της έφεσης και της κλήσης για συζήτηση), κατά την οποία η συζήτηση αναβλήθηκε εκ του πινακίου, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης. Ωστόσο, η τελευταία δεν εμφανίσθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, γι’ αυτό και η έφεση πρέπει να απορριφθεί, χωρίς να ακολουθήσει περαιτέρω έρευνά της (ΚΠολΔ 524 παρ. 3 σε συνδυασμό με 591 παρ. 7)). Πρέπει επίσης, για την περίπτωση που η εκκαλούσα θα ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής, να ορισθεί παράβολο ερημοδικίας (501, 502, 505 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό. Τα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου για το δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας θα επιβληθούν σε βάρος της εκκαλούσας. Τέλος πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του παραβόλου της έφεσης που κατατέθηκε για την ένδικη έφεση στον καταθέσαντα αυτό, αφού δεν υπήρχε σχετική προς τούτο υποχρέωση (ΚΠολΔ 495 παρ. 3 Γ τελευταίο εδφ. σε συνδυασμό με 592 αρ. 1 περ. α’).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της εκκαλούσας.

Ορίζει το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ.

Απορρίπτει την έφεση.

Καταδικάζει την εκκαλούσα στη δικαστική δαπάνη του εφεσίβλητου που ορίζει σε 500 ευρώ.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου της έφεσης (ηλεκτρονικό παράβολο με αρ. ……………/2020) στον καταθέσαντα αυτό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στο ακροατήριό του, σε έκτακτη συνεδρίαση, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, στις  9.3.2023                      .

 Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ