Μενού Κλείσιμο

Λογιστήριο (Ειδικό Γραφείο Επιχορήγησης)

Το τμήμα είναι στον 7ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, γραφείο 701.
Στο τμήμα υπάγονται οι παρακάτω εργασίες:

 1. Τη μισθοδοσία των δικαστών.
 2. Την τήρηση μητρώου μισθοδοσίας, την ενημέρωσή του με τις υπηρεσιακές και οικογενειακές τους μεταβολές για τη χορήγηση επιδομάτων, τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 3. Τη χορήγηση πιστοποιητικών ως προς τις αποδοχές.
 4. Τη σύνταξη κάθε χρόνο των βεβαιώσεων αποδοχών για την υποβολή της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος προσωπικού.
 5. Τη σύνταξη των καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών για αποζημίωση εκτός έδρας, υπερωριακή αποζημίωση.
 6. Τη μέριμνα για τη φύλαξη, συντήρηση και τον καθαρισμό του δικαστικού μεγάρου.
 7. Τη διαδικασία εγκρίσεως πιστώσεων πάσης φύσεως προμηθειών και επισκευών, τη σύνταξη και υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, διενέργεια μειοδοτικών κλπ διαγωνισμών του Εφετείου και του δικαστικού μεγάρου, τη συντήρηση (κονδύλιο επισκευών), τον καθαρισμό και τη φύλαξη του δικαστικού μεγάρου Πειραιώς.
 8. Τη διαχείριση των πάγιων και έκτακτων πιστώσεων θέρμανσης γραφικών και ειδών καθαριότητας του Εφετείου.
 9. Την τήρηση του βιβλίου επίπλων και σκευών, ως και του βιβλίου υλικών.
 10. Τη μέριμνα για τη βιβλιοδέτηση των πάσης φύσεως αποφάσεων του Εφετείου, Ολομελειών, Συμβουλίων, πράξεων, νομικών βιβλίων, ΦΕΚ.
 11. Τη μέριμνα για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Εφετείου.
 12. Κάθε άλλη εργασία από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 3900/2010, οι οποίες δεν αναφέρονται στους παραπάνω 1 έως και 11 αριθμούς εργασιών.

Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 748 τ.Β/06-05-2011

Τηλεφωνικό Κατάλογο μπορείτε να βρείτε εδώ.