Μενού Κλείσιμο

Πολιτικό Τμήμα

Στο Πολιτικό Τμήμα της Γραμματείας του Εφετείου Πειραιά, το οποίο βρίσκεται στον 7ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου, Γραφείο 704, υπάγεται ο προσδιορισμός των πολιτικών υποθέσεων, η δημοσίευση πολιτικών αποφάσεων, τα σχετικά Ένδικα μέσα, η γραμματεία των πολιτικών εδρών κ.λπ.
Αναλυτικά, στις εργασίες του τμήματος υπάγονται:

  • Η εκτέλεση των καθηκόντων των γραμματέων της έδρας των πολιτικών τμημάτων του Εφετείου. Ειδικότερα, η κατάρτιση των φακέλλων των πολιτικών υποθέσεων, η παραλαβή των προτάσεων και των εγγράφων των διαδίκων, η συμμετοχή στην σύνθεση των πολιτικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους, η σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων η τήρηση του πινακίου η παραλαβή των προσθηκών και αντικρούσεων, η παράδοση των φακέλλων στους προέδρους των τμημάτων και τους οριζόμενους από αυτούς εισηγητές των υποθέσεων καθώς και η τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου Εισηγητών.
  • Ο προσδιορισμός δικασίμου στις πολιτικές υποθέσεις, η κατάρτιση των πινακίων και η έκδοση αντιγράφων των δικογράφων, των ένδικων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων, η σύνταξη των μηνιαίων στατιστικών καταστάσεων εργασίας των δικαστών.
  • Η δημοσίευση των πολιτικών αποφάσεων, η ευρετηρίαση αυτών και η ενημέρωση του βιβλίου Εισηγητών. Η σύνταξη μηνιαίων πινάκων πολιτικών αποφάσεων, η συγκέντρωση των στατιστικών δελτίων και η αποστολή τους προς την αρμόδια στατιστική υπηρεσία. Η συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων για την διευκόλυνση της επιθεωρήσεως και η σύνταξη των ατομικών δελτίων κάθε δικαστού. Η άσκηση των ένδικων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων, η τήρηση του βιβλίου ένδικων μέσων, η σύνταξη έκθεσης όρκισης πραγματογνωμόνων και η κατάθεση των γνωμοδοτήσεων, η σύνταξη των πράξεων προτιμήσεων υποθέσεων για την εκδίκασή τους κατά την διάρκεια των δικαστικών διακοπών με σύνταξη πράξεων και εισηγητών για παράταση και σύντμηση προθεσμιών.
  • Η μέριμνα για την υπογραφή των καθαρογραμμένων και θεωρημένων πολιτικών αποφάσεων από τους Προέδρους η έκδοση αντιγράφων και απογράφων και πιστοποιητικών περί μη ασκήσεως ένδικων μέσων, η απόδοση τελών ερημοδικίας.
  • Η αρχειοθέτηση των πολιτικών δικογραφιών και αποφάσεων.

Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: 09:00 – 13:30 καθημερινά.

Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 382 τ.Β/27-06-1990

Τηλεφωνικό Κατάλογο μπορείτε να βρείτε εδώ.