Μενού Κλείσιμο

Διοικητικό Τμήμα – Γραμματεία

Στο Διοικητικό Τμήμα της Γραμματείας του Εφτείου Πειραιώς, το οποίο βρίσκεται στον 7ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, γραφείο 703, υπάγεται κάθε εργασία και ενέργεια σχετική με τη Γενική Διεύθυνση της Γραμματείας, καθώς και αυτή που αφορά την εν γένει διοικητική υπηρεσία του Εφετείου Πειραιώς.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

  • H τήρηση πρωτοκόλλου (κοινού και εμπιστευτικού) εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, η διεκπεραίωση εν γένη της αλληλογραφίας, η σύνταξη και καθαρογραφή πάσης φύσεως εγγράφων, αναφορών και παραγγελιών του Προϊσταμένου, η υποβολή πινάκων των διαφόρων τμημάτων του Εφετείου, η διεκπεραίωση των εργασιών για την χορήγηση αδειών πάσης φύσεως δικαστών, υπαλλήλων και βοηθητικού προσωπικού και η τήρησις των σχετικών βιβλίων, οι εκθέσεις και πράξεις, η διαδικασία των εκθέσεων επιθεώρησης των δικαστών από τον επιθεωρητή Αρεοπαγίτη (βιογραφικά σημειώματα κ.λπ.), οι εκθέσεις επιθεωρήσεως των γραφείων της Γραμματείας του Εφετείου, τα εξωυπηρεσιακά συμβούλια και επιτροπές των Εφετών, οι δηλώσεις πρόσθετων αμοιβών.
  • Η καθαρογραφή των αποφάσεων της Ολομέλειας, και η μέριμνα για την λειτουργία των Υπηρεσιακών-Πειθαρχικών Συμβουλίων δικαστικών λειτουργών, δικ. υπαλλήλων, συμβολαιογράφων ως και τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των συμβουλίων.
  • Η μέριμνα για την φύλαξη, συντήρηση και τον καθαρισμό του δικαστικού μεγάρου.
  • Σύνταξη σημειωμάτων υπηρεσίας δικαστών ανά μήνα.
  • Η τήρηση γενικά όλων των βιβλίων γραμματείας.
  • Η τήρηση και ενημέρωση των κατά το άρθρο 87 παρ. 1 Ν.Δ. 1025/71 ατομικών φακέλων των Υπαλλήλων, η τήρηση των βιβλίων αδειών Δικαστών και Υπαλλήλων, η σύνταξη και ο έλεγχος των καθημερινών δελτίων παρουσίας υπαλλήλων.
  • Η τήρηση αρχείου πάσης φύσεως εγγράφων, εγκυκλίων, πράξεων, αποφάσεων του τμήματος.

Όλες οι παραπάνω εργασίες τελούν υπό την άμεση εποπτεία της διεύθυνσης γραμματείας.

Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 382 τ.Β/27-06-1990

Τηλεφωνικό Κατάλογο μπορείτε να βρείτε εδώ.