Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 144/2023

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 144/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τον δικαστή, Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιώς και τη γραμματέα, Τ.Λ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την ………., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος : …………., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο, Αθηνά Βάτου.

Καθ’ ου η αίτηση : Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Σαλαμίνας», που εδρεύει στη Σαλαμίνα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχό του, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, Ματθαίο Χαλκιαδάκη και Γεώργιο Παπανικολάου.

Ο αιτών ζήτησε να γίνει δεκτή η με αρ. κατ. ……/2022 αίτησή του, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή αυτής της απόφασης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ NOMO

Ο αιτών ζητεί με την κρινόμενη αίτησή του να καθοριστεί προσωρινά η τιμή μονάδας αποζημίωσης για το ακίνητο που περιγράφεται στο δικόγραφο, του οποίου κατέστη αποκλειστικός κύριος με παράγωγο τρόπο και δη, εν μέρει  με αγορά και δωρεά από αληθινούς κυρίους με νομίμως μεταγεγραμμένα συμβολαιογραφικά έγγραφα και εν μέρει από κληρονομιά, που αποδέχθηκε ως καθολικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος με νομίμως μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής, το οποίο (ακίνητο) απαλλοτριώθηκε νομίμως για την πράξη εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής «……….» του Δήμου Σαλαμίνας Αττικής και να αναγνωρισθεί δικαιούχος της αποζημίωσης αυτής. Η αίτηση είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 13 επ. και 26 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ, ν. 2882/2001). Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί κατ’ ουσία, δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 παρ. 1 και 17 του ως άνω νόμου (βλ. τα προσκομιζόμενα : την …./2007 πράξη εφαρμογής με τον σχετικό κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα, την υπ’ αρ. Π10608/Β1199/10.9.2010 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς, με την οποία η ως άνω πράξη εφαρμογής κυρώθηκε, νόμιμα καταχωρημένη στο αντίστοιχο ΚΑΕΚ του ακινήτου του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας με αρ. …./26.10.2011, καθώς και την διορθωτική αυτή πράξη με στοιχεία …./2015 που κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 86216/2015/24.7.2015 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς και καταχωρήθηκε στο αντίστοιχο ΚΑΕΚ του ακινήτου του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας με αρ. …./3.11.2015, αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου της ιδιοκτησίας που απαλλοτριώνεται, από το οποίο προκύπτει, κατά περίπτωση,  η καταχώριση στο ως άνω Κτηματολογικό Γραφείο των πιο πάνω αποφάσεων, καθώς και η έλλειψη βαρών και διεκδικήσεων επί του απαλλοτριωμένου σε συνδυασμό με τα με αρ. …………/2023 πιστοποιητικά του προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας και την από 18.1.2023 έκθεση εκτίμησης της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 15 § 4 του ν. 2882/2001, για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριωθέντος, καθώς επίσης και την με αρ. πρωτ. ………./18.1.2023 βεβαίωση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί του απαλλοτριωθέντος). Ο καθ’ ου με κοινή δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων του, η οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά, ζητεί να καθοριστεί τιμή μονάδας αποζημίωσης σε ποσό χαμηλότερο απ’ αυτό της αίτησης.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, την επισκόπηση των προσκομιζόμενων φωτογραφιών, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται, απ’ όλα τα έγγραφα, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, χωρίς όμως η ρητή αναφορά ορισμένων εκ των ανωτέρω εγγράφων να προσδίδει σ` αυτά αυξημένη αποδεικτική δύναμη σε σχέση με τα λοιπά επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, για τα οποία δεν γίνεται ειδική για το καθένα μνεία, που είναι όμως ισοδύναμα και όλα ανεξαιρέτως συνεκτιμώνται για την ουσιαστική διάγνωση της ένδικης διαφοράς, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τα οποία λαμβάνει υπόψη του το Δικαστήριο αυτεπάγγελτα και χωρίς απόδειξη, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Με το από 26.11.1999 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 907 Δ´/1999) εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της περιοχής «………..» του Δήμου Σαλαμίνας της ομώνυμης νήσου του νομού Αττικής. Ακολούθως, σε εφαρμογή του ως άνω πολεοδομικού σχεδίου στην εν λόγω περιοχή συντάχθηκε η υπ’ αρ. 17/2007 Πράξη Εφαρμογής, η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αρ. Π10608/Β1199/10.9.2010 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Κτηματολογικό Γραφείο Σαλαμίνας, στις 26.10.2011, με αριθμό καταχώρισης ……. Διορθώθηκε αυτή με τη διορθωτική αυτής πράξη με στοιχεία 17Α5/2015 που κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 86216/2015/24.7.2015 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς και καταχωρήθηκε στο αντίστοιχο ΚΑΕΚ του ακινήτου του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας με αρ. …/3.11.2015. Μεταξύ των ιδιοκτησιών αυτών, που εντάχθηκαν με την ως άνω αναφερόμενη πράξη εφαρμογής και τη διορθωτική αυτής, περιλαμβάνεται και τμήμα ενός ακινήτου, το οποίο ήταν προ της ένταξης ένας ενιαίος αγρός, εκτάσεως 621 τ.μ., κείμενος στη θέση «………» της περιοχής «……..» Σαλαμίνας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σαλαμίνας και επί της οδού …….., με αριθμό ΚΑΕΚ ……………. και συνορεύει ανατολικά με την οδό …………, βόρεια με μη διανοιγμένο πεζόδρομο, νότια με ιδιοκτησία αγνώστου και δυτικά με ιδιοκτησία αγνώστου. Το εν λόγω ακίνητο είναι αποκλειστικής κυριότητας του αιτούντος, το οποίο απέκτησε με παράγωγο τρόπο. Συγκεκριμένα, κατά το ήμισυ (50%) εξ αδιαιρέτου ποσοστό, με αγορά από τον αληθινό κύριο ……….., με το νομίμως μεταγεγραμμένο (Τ. …, α.α ….) υπ’ αρ. ………/1981 συμβολαιογραφικό έγγραφο της συμβ/φου Σαλαμίνας, ………., κατά το υπόλοιπο 12,5% εξ αδιαιρέτου ποσοστό ως καθολικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος της μητέρας του, …………., που απεβίωσε την 24.7.2007 και την οποία αποδέχθηκε με τη νομίμως καταχωρημένη στο Κτηματολογικό Γραφείο Σαλαμίνας (…/5.3.2012) υπ’ αρ. …./2009 συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής της συμβ/φου Πειραιώς .. …. και, κατά το υπόλοιπο 37,5% εξ αδιαιρέτου ποσοστό, με δωρεά από τους αληθινούς συγκυρίους αδελφούς του, ………….., κατά 12,5% εξ αδιαιρέτου από τον καθέναν, που έγινε με το νομίμως καταχωρημένο στο Κτηματολογικό Γραφείο Σαλαμίνας (…../20.5.2021) υπ’ αρ. …../1.3.2021 συμβολαιογραφικό έγγραφο της συμβ/φου Νίκαιας, ………… Οι ως άνω αδερφοί του είχαν αποκτήσει τα ως άνω εξ αδιαιρέτου ποσοστά τους από κληρονομιά της μητέρας τους, ……………, που απεβίωσε την 24.7.2007 και την οποία αποδέχθηκαν με την ως άνω νομίμως καταχωρημένη στο Κτηματολογικό Γραφείο Σαλαμίνας υπ’ αρ. …………./2009 δήλωση αποδοχής. Η μητέρα τους είχε αποκτήσει το πιο πάνω εξ αδιαιρέτου ποσοστό της με το ως άνω νομίμως μεταγεγραμμένο υπ’ αρ. …./1981 πωλητήριο συμβόλαιο. Ο δε απώτερος δικαιοπάροχός τους, …………, είχε αποκτήσει το επίδικο ακίνητο με αγορά από τον αληθινό κύριο, ……………., με το νομίμως μεταγεγραμμένο (Τ. … α.α …..) υπ’ αρ. …/1959 συμβόλαιο του συμβ/φου Σαλαμίνας, …………. Από το έτος 1959 μέχρι και το 2021 (συμβόλαιο της δωρεάς), τόσο ο απώτατος δικαιοπάροχος ……….., όσο και οι απώτεροι δικαιοπάροχοι, ………. . και ……… και ο ίδιος ο αιτών για τον εαυτό του αλλά και για λογαριασμό των αδελφών του συγκυρίων – συγκληρονόμων ασκούσαν πράξεις νομής επί του επιδίκου, ήτοι επίβλεψη, οριοθέτηση και καθαρισμούς, συνεχώς και αδιαλείπτως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της εικοσαετίας. Έτσι ο αιτών έγινε κύριος ολόκληρου του ως άνω ακινήτου με παράγωγο τρόπο. Καταχωρήθηκε δε, ο ίδιος και οι αδελφοί του ως αποκλειστικοί συγκύριοι τούτου (με βάση την αποδοχή κληρονομιάς), κατά τις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, χωρίς ποτέ να αμφισβητήθηκε η κυριότητά τους από κανέναν, ούτε από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ μεταγενέστερα καταχωρήθηκε και το ως άνω συμβόλαιο δωρεάς με το οποίο ο αιτών κατέστη αποκλειστικός κύριος αυτού. Με την ως άνω κυρωθείσα διορθωτική πράξη εφαρμογής το ως άνω ακίνητο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως. Από την αρχική ιδιοκτησία, επιφανείας 621 τ.μ., ένα τμήμα, εκτάσεως 431,15 τ.μ., ρυμοτομείται για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, διαπλάτυνσης οδού, δημιουργίας πεζοδρόμου και άλλης οδού και απομένει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του αιτούντος ένα τμήμα 189,85 τ.μ., εντεταγμένο στο Ο.Τ. ………., ως οικόπεδο πλέον, άρτιο και οικοδομήσιμο με ΚΑΕΚ ………. Από το ρυμοτομούμενο τμήμα ο καθ’ ου η αίτηση Δήμος είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον αιτούντα για 394,10 τ.μ., σύμφωνα με τον συνοδεύοντα την πράξη εφαρμογής κτηματολογικό πίνακα. Το απαλλοτριωθέν ακίνητο προ της κύρωσης της πράξης εφαρμογής και της ένταξής του στο σχέδιο, ήταν αγρός και λόγω της έκτασής του (621 τ.μ.) ήταν μη οικοδομήσιμος. Βρίσκεται σε απόσταση 300 περίπου μέτρων από τη θάλασσα σε περιοχή, όπου υπάρχουν πολλές κατοικίες, κυρίως εξοχικές. Η περιοχή διαθέτει όλα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης, επιπλέον δε, έχει επαρκή συγκοινωνία με τοπικά λεωφορεία για τη μετακίνηση των κατοίκων από και προς το κέντρο της Σαλαμίνας αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού, όπως Αιάντειο και Κακή Βίγλα Σαλαμίνας. Έχει καλό οδικό δίκτυο, βρίσκεται σε απόσταση 4,5 χιλιομέτρων από το πορθμείο της Φανερωμένης, που συνδέει τη Σαλαμίνα με τα Μέγαρα. Απέχει 50 μέτρα από το πλησιέστερο μίνι μάρκετ και 1,7 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο σούπερ μάρκετ, 2,3 χιλιόμετρα από το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και 3 χιλιόμετρα περίπου από την πόλη της Σαλαμίνας. Η κίνηση τους θερινούς μήνες είναι αυξημένη, λόγω της κοντινής πρόσβασης στην οργανωμένη (με ξαπλώστρες, ομπρέλες και καφετέρια) παραλία της …………. Από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προέκυψε ότι η θαλάσσια περιοχή είναι μολυσμένη ή ότι δεν προτιμάται η περιοχή για κολύμβηση. Αντίθετα, το καλοκαίρι η ως άνω παραλία κατακλύζεται από λουόμενους. Πλέον υφίσταται στην περιοχή σύστημα αντικειμενικών αξιών (ΦΕΚ 2375Β/7.6.2021) που ισχύει από 1.1.2022 και σύμφωνα με αυτό η τιμή ζώνης της περιοχής όπου κείται το επίδικο ανέρχεται σε 850 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους. Από τα προσκομιζόμενα από τον αιτούντα συμβόλαια μετά των σχετικών δηλώσεων φόρων μεταβίβασης (…../2017 συμβ/φου Σαλαμίνας ……., ……../2014 συμβ/φου Αθηνών …………, ……./2016, συμβ/φου Κρωπίας …….. και ……./2012 συμβ/φου Σαλαμίνας …………..) συνάγεται ότι η εκτίμηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τα εν λόγω ακίνητα, που απέχουν από το επίδικο 587 μέτρα (συμβόλαιο …./2014), 480 μέτρα (συμβόλαιο …../2017), 80 μέτρα (συμβόλαιο …../2016) και 50 μέτρα (συμβόλαιο …../2012), ανέρχεται σε 210 ευρώ (για το …./2014 συμβόλαιο), 180 ευρώ (για το ……/2017 συμβόλαιο), 170 ευρώ (για το …./2016 συμβόλαιο) και 225 ευρώ (για το …./2012) για κάθε τετραγωνικό μέτρο εδάφους, χωρίς τα κτίσματα, αντίστοιχα. Επιπλέον, ο αιτών προσκομίζει και αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του καθ’ ου Δήμου (ετών 2016 έως και 2022, δηλαδή και μετά την εφαρμογή των αντικειμενικών αξίων), με τις οποίες η τελευταία αποδέχεται εξώδικο συμβιβασμό (αρθρ. 23 παρ. 2 του Ν. 2882/2001) για τον προσδιορισμό της αξίας προσκυρωτέων εδαφικών τμημάτων στην περιοχή της «…………..», για την τακτοποίηση των μη αρτίων οικοπέδων, που προέκυψαν από την πράξη εφαρμογής, προκειμένου να γίνουν άρτια, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 180 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους, το οποίο θα πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες στο καθ’ ου για την προσκύρωση τμημάτων για την τακτοποίηση των οικοπέδων τους, και τα οποία δεν απέχουν από το επίδικο περισσότερο από 150 έως 500 μέτρα. Δηλαδή, όταν ο καθ’ ου διαθέτει στους ιδιοκτήτες εδαφικά τμήματα προκειμένου να γίνουν τα οικόπεδά τους άρτια (προσκύρωση), τότε αποδέχεται ως αξία τούτων, που πρέπει να του καταβάλουν, το ποσό των 180 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στην ένδικη περίπτωση, που θα πρέπει να αποζημιώσει τον αιτούντα για το απαλλοτριωθέν τμήμα της ιδιοκτησίας του, ζητά να προσδιοριστεί η αξία του στο ποσό των 45 ευρώ ανά τ.μ. Ο καθ’ ου προσκομίζει την υπ’ αρ. 196/2016 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς και την 756/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που προσδιόρισαν σε 90 ευρώ την οριστική και 80 ευρώ την προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης ανά τ.μ. εδάφους στην επίδικη περιοχή με κρίσιμο χρόνο την 19.11.2015 και 20.9.2021 αντίστοιχα. Αυτές οι αποφάσεις όμως δεν έλαβαν υπόψη τα ως άνω μεταβιβαστικά συμβόλαια ούτε και τις ως άνω νεότερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του καθ’ ου, με τις οποίες προσδιόρισε την αξία εδαφικών τμημάτων στην ίδια περιοχή πλησίον του επιδίκου στις ως άνω τιμές. Η δε εκτίμηση της αξίας του επιδίκου από την Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001 σε 75 ευρώ ανά τ.μ. δεν έλαβε υπόψη τα ως άνω μεταβιβαστικά συμβόλαια, ούτε τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του καθ’ ου και δεν αιτιολογεί καθόλου την απόκλιση της εκτίμησής της από την προσφάτως καθορισθείσα αντικειμενική τιμή ζώνης (850 ευρώ ανά τ.μ. εδάφους), ούτε τον τρόπο υπολογισμού. Ενόψει όλων των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι, κατά τον κρίσιμο χρόνο που συζητήθηκε η κρινόμενη αίτηση, η πραγματική – εμπορική αξία του επιδίκου απαλλοτριωμένου ακινήτου, ενόψει της θέσης, του είδους, της πραγματικής κατάστασης και της χρησιμότητάς του, σύμφωνα µε τις υφιστάμενες στη χώρα οικονομικές και νομισματικές συνθήκες, χωρίς να υπολογιστεί τυχόν ανατίµηση ή υποτίµησή του λόγω της εξαγγελίας ή της κήρυξης της απαλλοτρίωσης και, συνεπώς, η πλήρης αποζημίωσή του, δηλαδή εκείνη µε την οποία μπορεί να αντικατασταθεί το απαλλοτριούμενο λόγω ρυμοτομίας με άλλο ισάξιο  (ΟλΑΠ 13/2000 δημ ΝΟΜΟΣ), ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το τ.μ. εδαφικής έκτασης. Δικαιούχος δε της αποζημίωσης που καθορίστηκε προσωρινά ή αυτής που θα καθοριστεί τυχόν οριστικά, θα πρέπει να αναγνωριστεί ο αιτών, που είναι και ο αληθινός μοναδικός κύριος αυτού, σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα. Τα προβαλλόμενα από την Κτηματική Υπηρεσία δικαιώματα επί του επιδίκου είναι εντελώς αόριστα, αφού δεν εξειδικεύονται σε τι συνίστανται αυτά, ούτε από που και με ποιο τρόπο αποκτήθηκαν.

Σχετικά με τη δικαστική δαπάνη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 3 και 4 του Ν. 2882/2001, οι διάδικοι παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, στον οποίο η πληρεξουσιότητα δύναται να δοθεί και προφορικώς επ’ ακροατηρίου ή με έγγραφο που φέρει βεβαίωση δημόσιας αρχής ή αρχής Ο.Τ.Α. Α’ και Β’  βαθμού για τη γνησιότητα της υπογραφής του δηλούντος. Η δικαστική δαπάνη, μαζί με τη νόμιμη, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κώδικα περί Δικηγόρων (νδ 3026/1954), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011 (Α`32), αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων, βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζημίωση, επιδικάζεται από το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν και παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) υπέρ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Η εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Προκειμένου περί απαλλοτριώσεων δεν εφαρμόζεται το άρθρο 22 του ν. 3693/1957. Όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 1 Β του ν. 2362/1995 (Α` 247) η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης στις περιπτώσεις που υπολογίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης, καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νόμιμων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων. Στη συνέχεια με τη διάταξη του άρθρου 166 του Ν. 4194/2013, καταργήθηκε ο Κώδικας περί Δικηγόρων που είχε κυρωθεί με το ν.δ. 3026/1954 και τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δικηγόρων. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 1, 2, 3 και 4α του νέου Κώδικα, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπο του. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα: α) Διενεργείται από τα δικαστήρια η επιδίκαση δικαστικών εξόδων, καθώς και η εκκαθάριση πινάκων δικηγορικών αμοιβών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του Κώδικα, εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία για την αμοιβή κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και η αμοιβή του δικηγόρου δεν υπολογίζεται επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης κατά το άρθρο 63 του Κώδικα, οπότε στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν όσα ορίζονται ειδικότερα στις σχετικές διατάξεις. Κατά τη διάταξη του άρθρου 63 παρ. 1 περ. α’ του ίδιου Κώδικα, η αμοιβή για τη σύνταξη κύριας αγωγής ορίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της σε ποσοστό 2%, όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 68 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, για τη σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, η αμοιβή του δικηγόρου του εναγόμενου είναι ίση με την αμοιβή της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κώδικα και του δικηγόρου του ενάγοντος ορίζεται στο μισό της αμοιβής αυτής. Τέλος στη δίκη του προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης του απαλλοτριωμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και 20 του άνω νόμου (ΚΑΑΑ), ένα είναι το αντικείμενο της δίκης, ο προσδιορισμός της αποζημίωσης, και συνεπώς, μία αμοιβή του δικηγόρου σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου αυτού της δίκης ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ΑΠ 762/2020 δημ. ιστοσελίδα Αρείου Πάγου).            Στην προκειμένη περίπτωση, που το έργο γίνεται με δαπάνη του καθ’ ου Δήμου Σαλαμίνας (επομένως καταβάλλεται το μισό της αμοιβής), πρέπει, σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, να οριστεί η δικαστική δαπάνη – αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος σε ποσοστό 1,5% επί του ποσού της αποζημίωσης, χωρίς, επιπλέον, συγκεκριμένο ποσό δικηγορικής αμοιβής από το Παράρτημα Ι του Κώδικα Δικηγόρων περί αμοιβής δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, αφού το αντικείμενο αυτής της δίκης αποτιμάται σε χρήμα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει προσωρινά την τιμή μονάδας αποζημίωσης της αναφερόμενης στο σκεπτικό ιδιοκτησίας του αιτούντος, που απαλλοτριώνεται, επιφανείας 394,10 τ.μ. στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ ανά τ.μ. εδάφους.

Καταδικάζει τον καθ’ ου, ως υπόχρεο σε αποζημίωση, στην επιπλέον της αποζημιώσεως πληρωμή των δικαστικών εξόδων – δικηγορικής αμοιβής του αιτούντος, το ύψος των οποίων ορίζει σε ποσοστό 1,5% επί της προσδιορισθείσας αποζημιώσεως.

Αναγνωρίζει τον αιτούντα δικαιούχο (100%) της αποζημίωσης που καθορίστηκε προσωρινά ή αυτής που θα καθοριστεί τυχόν οριστικά για την απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία του.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στο ακροατήριό του, σε έκτακτη συνεδρίαση, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, στις 9.3.2023.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ