Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 551/2018

Αριθμός απόφασης   551/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τακτική Διαδικασία

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Θεοκτή Νικολαΐδου, Εφέτη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου και τη γραμματέα Γ.Λ..

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 528 ΚΠολΔ, όπως ήδη ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 44§2 ν.3994/2011 (ΦΕΚ Α 165/25-7-2011), που εφαρμόζεται και κατά την ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών, αν ασκηθεί έφεση από το διάδικο, που δικάστηκε ωσεί παρών, η εκκαλουμένη απόφαση εξαφανίζεται μέσα στα όρια, που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους ανεξάρτητα από τη διαδικασία, που τηρήθηκε. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς, που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 524§2 εδ. α ιδίου Κώδικα η προφορική συζήτηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 270 ΚΠολΔ είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση του άρθρου 528. Στην περίπτωση αυτή στα πλαίσια της προφορικής συζήτησης, που ισχύει πλέον σε όλη την έκταση των πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων, η έφεση λειτουργεί ως υποκατάστατο της καταργηθείσας αναιτιολόγητης ερημοδικίας και επιφέρει χωρίς έρευνα των λόγων της, την εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης και την αναδίκαση της υπόθεσης από το Εφετείο, το οποίο μετατρέπεται ουσιαστικά σε πρωτοβάθμιο Δικαστήριο. Μετά την εξαφάνιση της απόφασης χωρεί ενώπιον του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου νέα συζήτηση της υπόθεσης, κατά την οποία ο εκκαλών μπορεί να προβάλει όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς, τους οποίους και πρωτοδίκως είχε δικαίωμα να προτείνει χωρίς να υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 527 ΚΠολΔ (ΑΠ 251/2009 Δ 2009 996).

Στην προκειμένη περίπτωση η ανακόπτουσα με την υπ΄   αριθμ. εκθέσεως καταθέσεως …….. ανακοπή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά ζήτησε να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις εκτέλεσης. Κατά τη συζήτηση της ανακοπής στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που έλαβε χώρα κατά την ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών (άρθρ. 614 επ. 937§3 ΚΠολΔ), η καθής η ανακοπή δικάστηκε ωσεί παρούσα κατ΄ άρθρο 271§§1, 2 εδ. α, 592§1 ΚΠολΔ. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη υπ΄αριθμ. 543/29-1-2018 απόφαση του, αφού έκρινε τους λόγους ανακοπής παραδεκτούς και νόμιμους, τους έκανε δεκτούς ως και κατ΄ ουσία βάσιμους και ακύρωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις εκτέλεσης. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η ερημοδικασθείσα στον πρώτο βαθμό καθής η ανακοπή με την ένδικη από 15-2-2018 (αριθμ. εκθέσεως καταθέσεως ……) έφεση της, για την οποία κατατέθηκε το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 495§3 ΚΠολΔ παράβολο και η οποία ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα αφού από τη δικογραφία δεν αποδεικνύεται ούτε άλλωστε οι διάδικοι επικαλούνται επίδοση της εκκαλουμένης απόφασης ενώ η τελευταία δημοσιεύθηκε στις 29-1-2018 και η ένδικη έφεση κατατέθηκε στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου στις 30-3-2018 (βλ. την υπ΄αριθμ. ………. έκθεση κατάθεσης ενδίκου μέσου) εντός δηλ. της προβλεπομένης από τη διάταξη του άρθρου 518§2 ΚΠολΔ προθεσμίας. Πρέπει επομένως σύμφωνα με τα όσα ήδη εκτέθηκαν ανωτέρω στη μείζονα πρόταση, να γίνει δεκτή η έφεση, να διαταχθεί η επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στην εκκαλούσα (άρθρ. 495§3 ΚΠολΔ), να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να κρατηθεί η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο και να ερευνηθεί εκ νέου η ανακοπή κατά την ίδια ως άνω διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, η οποία ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Επομένως πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να εξεταστεί περαιτέρω προκειμένου να κριθεί καταρχήν το παραδεκτό και νόμιμο των λόγων της.

Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής η ανακόπτουσα ζητεί την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων εκτέλεσης επικαλούμενη την ανυπαρξία της απαίτησης, για την οποία εκδόθηκε κατ΄ αυτής η υπ΄αριθμ. …… διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που συνιστά τον εκτελεστό τίτλο. Ειδικότερα η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι: α) ουδέποτε είχε γνωστοποιηθεί στην ίδια η ιδιότητα της καθής ως επ΄ αμοιβή πληρεξουσίας δικηγόρου του …….., του οποίου οφειλέτιδα είναι η ανακόπτουσα στο πλαίσιο των εκτιθεμένων μεταξύ τους δικαστικών διενέξεων, β) είχε ήδη προηγηθεί της αίτησης έκδοσης της εν λόγω διαταγής πληρωμής προφορικός συμβιβασμός μεταξύ της ανακόπτουσας και του ………. σχετικά τόσο με το οφειλόμενο ως καταβλητέο σε αυτόν ποσό όσο και με τον τρόπο καταβολής του σε μηνιαίες δόσεις κατά τα ειδικότερα εκτεθέντα στο δικόγραφο της ανακοπής. Ότι επιπλέον η καθής η ανακοπή αξίωνε παρανόμως από την ανακόπτουσα προκειμένου να συμφωνήσει στον εν λόγω συμβιβασμό επιπλέον αμοιβή ποσού 30.000 ευρώ και ενόσω ο εντολέας της ………. δε δεσμευόταν πλέον μετά την τελεσίδικη επιδίκαση των απαιτήσεων του από το σχετικό όρο του εργολαβικού δίκης, που είχε συνάψει με την καθής περί μη δυνατότητας μονομερούς και δη χωρίς τη δική της συναίνεση συμβιβασμού από μέρους του με την τότε αντίδικο του ανακόπτουσα. Ο λόγος αυτός της ανακοπής, όπως διαλαμβάνεται στο υπό κρίση  δικόγραφο, κρίνεται απαράδεκτος λόγω αοριστίας και ως τέτοιος πρέπει να απορριφθεί. Συγκεκριμένα ο λόγος αυτός ενέχει αντιφατικότητα αφού η ανακόπτουσα επικαλείται αφενός μεν άγνοια της επ΄ αμοιβή σχέσης εντολής μεταξύ του ……. και της καθής η ανακοπή, αφετέρου δε την ύπαρξη αυτής της εντολής κατά τη διάρκεια της απόπειρας συμβιβασμού της ιδίας δηλ. της ανακόπτουσας με τον ……… εξαιτίας των δικαστικώς αναγνωρισμένων απαιτήσεων, που είχε ο τελευταίος σε βάρος της και μάλιστα με την αναφορά συγκεκριμένου όρου του εργολαβικού δίκης, που αυτός είχε συμφωνήσει με την καθής. Περαιτέρω στο δικόγραφο της ανακοπής δε γίνεται καμία επίκληση περί του τόπου και χρόνου της επικαλούμενης συμφωνίας συμβιβασμού του προαναφερθέντος εντολέως της καθής ούτε αποσαφηνίζεται η εντεύθεν συνάφεια της με την ένδικη απαίτηση της τελευταίας κατά της ανακόπτουσας, επί της οποίας εκδόθηκε η εν λόγω διαταγή πληρωμής, που συνιστά  κατά τα προαναφερθέντα τον εκτελεστό τίτλο της προσβαλλομένης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Με το δεύτερο λόγο της ανακοπής η ανακόπτουσα ζητεί την ακύρωση της προσβαλλομένης περίληψης κατασχετήριας έκθεσης διότι δεν περιγράφονται σε αυτή με σαφήνεια τα κτίσματα και τα παραρτήματα των υπό πλειστηριασμό ακινήτων και η λειτουργία τους ως ενιαίας βιομηχανικής μονάδας ναυπηγείου, η οποία μπορεί να λειτουργήσει αποκλειστικά μόνο γι΄ αυτό το σκοπό. Ο λόγος αυτός της ανακοπής κρίνεται απορριπτέος ως απαράδεκτος ως προς το πρώτο σκέλος (επίκληση ασαφούς περιγραφής στην κατασχετήρια έκθεση  των κτισμάτων και των παραρτημάτων των υπό πλειστηριασμό ακινήτων) διότι η ένδικη ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, που βάλλει κατά του κύρους της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανακοπή του άρθρου 954§4 ιδίου Κώδικα, η οποία αφορά στοχευμένα στη διόρθωση τυχόν λαθών της κατασχετήριας έκθεσης. Ως προς το δεύτερο σκέλος   (λειτουργική ενότητα των κατασχεθέντων ακινήτων) ο λόγος αυτός είναι μη νόμιμος διότι το προβλεπόμενο στην καλούμενη σε εφαρμογή διάταξη του άρθρου 1001Αβ ΚΠολΔ αποτέλεσμα ήτοι της έκθεσης σε πλειστηριασμό σε περίπτωση κατάσχεσης, όπως εν προκειμένω, ακινήτων, τα οποία έχουν λειτουργική ενότητα για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ναυπηγείου της ανακόπτουσας δηλ. της εντός αυτής ευρισκομένης παραγωγικής μονάδας, εξαρτάται πλήρως από τη βούληση και την πρωτοβουλία του επισπεύδοντος δανειστή χωρίς δηλ. να έχει θεσπιστεί διάταξη, με την οποία να απονέμεται στο Δικαστήριο η εξουσία να υποχρεώνει τον επισπεύδοντα δανειστή και στην υπό κρίση περίπτωση την καθής η ανακοπή   και μάλιστα με ποινή ακυρότητας της αναγκαστικής εκτέλεσης, να προβεί την κατάσχεση πραγμάτων, κινητών και ακινήτων, της επιχείρησης με σκοπό τον ενιαίο πλειστηριασμό τους (ΑΠ 189/1990 ΕλλΔνη 1990 1010), πολύ δε περισσότερο τον πλειστηριασμό τους ως λειτουργικά ενωμένων σε μία κοινή επιχείρηση.

Με τον τρίτο λόγο έφεσης η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι η προσβαλλομένη υπ΄αριθμ. …….. επαναληπτική περίληψη της υπ΄αριθμ. ….. έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών …… πάσχει ακυρότητας διότι στην αναγγελία, που επιδόθηκε με επιμέλεια της καθής η ανακοπή στην αρμόδια υπάλληλο του πλειστηριασμού, δεν αναγράφονται οι αριθμοί των επικαλουμένων συμβολαιογραφικών πράξεων της εν λόγω υπαλλήλου σχετικά: 1) με τη δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού, με την οποία ορίστηκε επισπεύδων δανειστής ο …….. και 2) με την κατάθεση εκτελεστού απογράφου της υπ΄αριθμ. 316/2016 απόφασης του Εφετείου Πειραιώς ενώ δεν αναφέρεται ο αριθμός μίας διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με αποτέλεσμα να υφίσταται αοριστία της αναγγελθείσας κατά τη διαδικασία της προσβαλλομένης αναγκαστικής εκτέλεσης απαίτησης της καθής. Ο λόγος αυτός της ανακοπής κρίνεται απαράδεκτος λόγω αοριστίας αφού δεν αποσαφηνίζεται η συνάφεια των επικαλουμένων παραλείψεων με την αναγγελθείσα απαίτηση της καθής, όπως αυτή απορρέει από την υπ΄αριθμ. …….. διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία συνιστά τον εκτελεστό τίτλο στην επίδικη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Με τον τέταρτο λόγο της ανακοπής η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι η καθής αφού εξέδωσε σε βάρος της και σε βάρος του ………. την υπ΄αριθμ. ……. διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επέσπευσε εκτέλεση σε βάρος της και στις 21-7-2017 της επέδωσε την από 20-7-2017 επιταγή προς εκτέλεση, που τέθηκε κάτω από αντίγραφο του υπ΄αριθμ. ……… πρώτου εκτελεστού απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής. Ότι στις 26-7-2017 είχε οριστεί πλειστηριασμός των κατασχεθέντων ακινήτων της ιδίας (δηλ. της ανακόπτουσας) με επισπεύδοντα τον .. .., ο οποίος ματαιώθηκε, όπως αποδεικνύεται από την υπ΄αριθμ. ……. πράξη της υπαλλήλου του πλειστηριασμού συμβολαιογράφου Αθηνών …… Ότι τότε η καθής η ανακοπή, αφού κατέθεσε στην υπάλληλο του πλειστηριασμού αντίγραφα της επιταγής προς εκτέλεση και του απογράφου, που προαναφέρθηκαν, δήλωσε ότι η ίδια επισπεύδει τον πλειστηριασμό και συντάχθηκε προς τούτο η υπ΄αριθμ. …… δήλωση  επίσπευσης πλειστηριασμού. Ότι ενώ η καθής επέδωσε την επιταγή προς εκτέλεση μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και επομένως τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του με το ν. 4335/2015, αυτή δεν προέβη στην προβλεπόμενη από το άρθρο 973§3 ΚΠολΔ ανάρτηση της δήλωσης και της ημέρας πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, ούτε επιμελήθηκε της τήρησης των διατυπώσεων της §4 του άρθρου 995 ΚΠολΔ αλλά επιμελήθηκε μόνο της επίδοσης περίληψης κατασχετήριας έκθεσης. Για το λόγο αυτό η ανακόπτουσα ζητεί να ακυρωθεί η προσβαλλομένη υπ΄αριθμ. ……… δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού, με την οποία η καθής επισπεύδει  πλειστηριασμό σε βάρος ακινήτων της, τα οποία κατασχέθηκαν δυνάμει της υπ΄αριθμ. ……. έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ……. Ο λόγος αυτός της ανακοπής κρίνεται απορριπτέος ως μη νόμιμος. Τούτο διότι όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της ανακοπής και περιγράφεται πληρέστερα στην προσβαλλομένη υπ΄αριθμ. ……. δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού, που δεν διενεργήθηκε, της υπαλλήλου του πλειστηριασμού και συμβολαιογράφου Αθηνών ……. με επιμέλεια του ……. επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση των αναφερομένων στην ανακοπή ακινήτων δυνάμει της υπ΄αριθμ. …… έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του προαναφερθέντος δικαστικού επιμελητή. Τον εν λόγω πλειστηριασμό, που δεν είχε διεξαχθεί μέχρι τότε, επέσπευσε ο …… δυνάμει της υπ΄αριθμ. ……. δήλωσης επίσπευσης μη διενεργηθέντος πλειστηριασμού, την οποία συνέταξε η υπάλληλος του πλειστηριασμού και συμβολαιογράφος Αθηνών ……… Περαιτέρω ο τελευταίος ορισθείς για την 26η Ιουλίου 2017 πλειστηριασμός με επισπεύδοντα τον ……. δε διενεργήθηκε επειδή δεν προσκομίστηκαν στην υπάλληλο του πλειστηριασμού  εκθέσεις επίδοσης της υπ΄αριθμ. ……. περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, με την οποία επισπεύσθηκε ο πλειστηριασμός. Μετά τη ματαίωση του πλειστηριασμού αυτού, εμφανίστηκε στην υπάλληλο του πλειστηριασμού η καθής η ανακοπή, η οποία όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει απαίτηση κατά της ανακόπτουσας από την υπ΄αριθμ. …… διαταγή πληρωμής, η οποία επιδόθηκε στην ανακόπτουσα με επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου από απόγραφο και δήλωσε  ότι επιθυμεί με βάση την προαναφερθείσα κατασχετήρια έκθεση, η οποία είχε κατατεθεί στην υπάλληλο του πλειστηριασμού να συνεχίσει τον   πλειστηριασμό. Με βάση όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, την οποία επισπεύδει η καθής, είχε ήδη ξεκινήσει με επιταγή, που επιδόθηκε στην οφειλέτιδα καθής η εκτέλεση πριν την 1η Ιανουαρίου 2016, αφού η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης βασίζεται στην υπ΄αριθμ. …… έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων. Κατά συνέπεια το σύνολο της διαδικασίας της προσβαλλομένης αναγκαστικής εκτέλεσης υπάγεται στις διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως αυτός ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το ν. 4335/2015 και συνεπώς δεν προβλεπόταν κατά τις διατάξεις του άρθρου 973 ΚΠολΔ, όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το ν. 4335/2015, υποχρέωση της καθής για ανάρτηση της γνωστοποίησης της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού εντός τριών ημερών από τη δήλωση στην ιστοσελίδα των πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, ομοίως δε η καθής δεν είχε υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 954§4 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4335/2015.

Με τον πέμπτο και τελευταίο λόγο της ανακοπής η ανακόπτουσα ζητεί την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων εκτέλεσης διότι παρά το γεγονός ότι επί των κατασχεθέντων ακινήτων της, τα οποία εκτίθενται σε πλειστηριασμό, υπάρχουν αναγκαστικές κατασχέσεις και υποθήκη υπέρ της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, του ΟΛΠ, της ΔΟΥ Σαλαμίνας και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν έχουν επιδοθεί αντίγραφα της προσβαλλομένης περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης ούτε στο διευθυντή του αρμοδίου Δημοσίου Ταμείου κατ΄ άρθρο 54§1 ν.δ. 356/1974 ούτε στους αρμοδίους διευθυντές υποκαταστημάτων του ΙΚΑ κατ΄ άρθρο 18  ν. 1469/1984 ούτε στον ενεχυρούχο δανειστή κατ΄ άρθρο 8§5 ν. 2844/2000. Ο λόγος αυτός της ανακοπής κρίνεται απορριπτέος ως μη νόμιμος. Τούτο διότι οι επιβαλλόμενες από τις προαναφερθείσες διατάξεις επιδόσεις δεν εξυπηρετούν τον πλειστηριασμό ως τρόπο ρευστοποίησης του κατασχεθέντος αντικειμένου αλλά τα συμφέροντα των ανωτέρω δανειστών (Δημοσίου, ΙΚΑ, ενεχυρούχου δανειστή) με συνέπεια η ακυρότητα του πλειστηριασμού από την παράλειψη των εν λόγω επιδόσεων να είναι σχετική υπέρ των δανειστών αυτών και ως τέτοια μόνο από αυτούς μπορεί να προταθεί (ΑΠ 1694/2001 ΕλλΔνη 2004 131, ΑΠ 189/1990 όπ.π.π.).

Συνεπώς αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος προς έρευνα, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να απορριφθεί και να καταδικαστεί η ανακόπτουσα λόγω της ήττας της (άρθρ. 176, 183 ΚΠολΔ) στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της καθής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση κατά της εκκαλουμένης υπ΄αριθμ. 543/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στην εκκαλούσα.

Εξαφανίζει την εκκαλουμένη υπ΄ αριθμ. 548/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

Κρατεί την υπόθεση και δικάζει της υπ΄αριθμ. έκθεσης κατάθεσης ………. ανακοπής.

Απορρίπτει την ως άνω ανακοπή.

Καταδικάζει την ανακόπτουσα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της καθής η ανακοπή, το ύψος των οποίων καθορίζει στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στις  11      Σεπτεμβρίου 2018.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ