Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 466/2018

 Αριθμός    466/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Χαρίκλεια Σαραμαντή, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα  Γ. Λ.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα, αφενός μεν  με τη διάταξη του άρθρου 240 ΚΠολΔ, για την επαναφορά ισχυρισμών που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη συζήτηση στο ίδιο ή ανώτερο δικαστήριο, αρκεί η επανυποβολή τους με σύντομη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των προτάσεων της προηγούμενης συζήτησης που τους περιέχουν. Οι προτάσεις της προηγούμενης συζήτησης προσκομίζονται απαραιτήτως σε επικυρωμένο αντίγραφο, αφετέρου δε, με τη διάταξη του άρθρου 254 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία, που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση, με απόφαση, που μνημονεύει απαραιτήτως τα ειδικά θέματα, που αποτελούν αντικείμενο της επαναλαμβανόμενης συζήτησης, η οποία θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η οποία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 524 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, έχει εφαρμογή και  στη  διαδικασία της κατ’ έφεση δίκης και με την οποία θεσπίζεται απόκλιση από το καθιερωμένο, με το άρθρο 106  ΚΠολΔ, σύστημα της συζήτησης, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει επανάληψη αυτής, χωρίς περιορισμούς και επομένως έχει την εξουσία (αυτεπαγγέλτως)  να διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης και προς προσκομιδή των αναγκαίων αποδεικτικών μέσων, καθώς και εγγράφων, ιδιωτικών ή δημοσίων, των οποίων έγινε επίκληση αλλά από παραδρομή δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και έχουν ουσιώδη επιρροή για την ασφαλή διάγνωση της υπόθεσης.

Στην προκείμενη περίπτωση, κατά τη μελέτη της ένδικης  υπόθεσης, στην οποία φέρεται προς περαιτέρω συζήτηση, με την με αριθμ. έκθ. κατάθ. ……… κλήση, η αναφερόμενη σ’ αυτήν από 17-5-2016 και με αριθμ. έκθ. κατάθ. …….. έφεση, διαπιστώθηκε από το  παρόν Δικαστήριο ότι οι εκκαλούντες δεν προσκομίζουν, αν και επικαλούνται στις προτάσεις τους ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, τις προτάσεις τους ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Επίσης ουδείς εκ των διαδίκων προσκόμισε το επίσημο αντίγραφο του δικογράφου της υπό κρίση έφεσης καθώς και της αγωγής επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση. Επομένως, είναι απαραίτητο, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 254 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου οι εκκαλούντες να προσκομίσουν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου τις πρωτόδικες προτάσεις τους, όπως έχουν υποχρέωση σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 240 ΚΠολΔ και προκειμένου, περαιτέρω, να προσκομιστούν,  από οποιοδήποτε διάδικο μέρος, επειδή είναι αναγκαίο,  πλέον των προτάσεων, επίσημο αντίγραφο  του δικογράφου της αγωγής επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη με αριθμό 3872/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς καθώς και (επίσημο αντίγραφο  του δικογράφου) της φερόμενης, προς κρίση έφεσης, με την από 30-8-2017 κλήση (αριθμ.έκθ. κατάθ. …….), τα οποία είναι απαραίτητα για την κατ` ουσίαν έρευνα της υπόθεσης. Να σημειωθεί ότι οι εκκαλούντες επικαλούνται στις ενώπιον μας προτάσεις τα άνω δικόγραφα πλην όμως ο αναφερόμενος σ’ αυτές αριθμός σχετικού αντιστοιχεί  σε άλλα, άσχετα, έγγραφα.

Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση ώστε, αφού αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης επί του παραδεκτού και της ουσίας της ένδικης έφεσης, να διαταχθεί η προσκομιδή των προαναφερόμενων εγγράφων με μέριμνα του διάδικου μέρους που έχει την αντίστοιχη νόμιμη δυνατότητα, σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, σε δικάσιμο που θα οριστεί με επιμέλεια οποιουδήποτε από τα διάδικα μέρη. Διάταξη για την επιβολή και τον προσδιορισμό δικαστικών εξόδων δεν περιλαμβάνεται στην απόφαση αυτή για τον λόγο ότι δεν έχει οριστικό χαρακτήρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 191 παρ. 2 ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης σε μεταγενέστερη δικάσιμο στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, που θα οριστεί με επιμέλεια οποιουδήποτε από τα διάδικα μέρη, προς τον σκοπό προσκομιδής των εγγράφων που προσδιορίζονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής με μέριμνα του διάδικου μέρους που έχει την αντίστοιχη νόμιμη δυνατότητα.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στις 18 Ιουλίου 2018, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ