Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 469/2018

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθμός αποφάσεως 469/2018

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

——————-

           Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Αμαλία Μήλιου, Πρόεδρο Εφετών, Αικατερίνη Κοκόλη, Εφέτη-Εισηγήτρια, Γεώργιο Βερούση, Εφέτη, και από τη Γραμματέα Γ.Λ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

       Κατά το άρθρο 55 παρ.1 και 4 του ΚΠολΔ, «Δικαστές πολυμελών δικαστηρίων και εισαγγελείς, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το δηλώσουν στον πρόεδρο του δικαστηρίου», «Το Δικαστήριο αποφασίζει χωρίς τη συμμετοχή εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση και χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο». Συνεπώς, νόμιμα φέρεται στο Δικαστήριο τούτο, που συνεδριάζει σε Συμβούλιο, η από 16-7-2018 δήλωση αυτοεξαίρεσης, που υποβλήθηκε στον Διευθύνοντα το Εφετείο Πειραιώς, Πρόεδρο Εφετών, από τη Δικαστή που υπηρετεί στο ίδιο Δικαστήριο, Εφέτη, …….. και πρέπει να ερευνηθεί.

Από τη διάταξη επίσης του άρθρου 52 παρ.1 περ.ε΄ του ΚΠολΔ  προκύπτει ότι η συμμετοχή του δικαστή στη σύνθεση του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, η οποία προσβάλλεται με έφεση ή αναίρεση, κατά τη ρητή διατύπωση του νόμου, αποτελεί λόγο εξαίρεσής του, για τη νέα δίκη. Από τη λεκτική διατύπωση του νόμου προκύπτει ότι αυτός αναφέρεται μόνο στα ένδικα μέσα, με τα οποία η υπόθεση μεταβιβάζεται σε ανώτερο δικαστήριο. Συνεπώς, δεν καταλαμβάνει την περίπτωση υπόθεσης που κρίνεται εκ νέου από το ίδιο δικαστήριο μετά την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας, αφού το ένδικο αυτό μέσο στοχεύει σε νέα της υπόθεσης συζήτηση από το ίδιο δικαστήριο για την παροχή δυνατότητας πρότασης του ισχυρισμού του ερημοδικασθέντος και την προσαγωγή των αποδεικτικών του στοιχείων (Β.Βαθρακοκοίλης «ΚΠολΔ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (κατ’άρθρο), τόμος Α΄», σελ.326, αρ.14). Επιπλέον, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 52 παρ.1 περ.στ` του ΚΠολΔ και 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, που υπηρετούν πρωτίστως την αμεροληψία της δικαιοσύνης, σαφώς προκύπτει, ότι οι δικαστές μπορεί να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο, αν έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια μεροληψίας και ιδίως αν έχουν με κάποιο διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα. Η δήλωση αυτού του κωλύματος δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισμό και μπορεί να γίνει και στη διάσκεψη της υπόθεσης για την έκδοση της σχετικής απόφασης, οπότε αν αποφασισθεί η έξοδος του εξαιρετέου από τη σύνθεση δικαστή, το δικαστήριο οφείλει να απόσχει από την εκδίκαση της υπόθεσης (ΕφΠειρ 663/2015, ΕφΑνατΚρ 271/2014 αδημ. ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»). Επομένως, αν αποφασιστεί η εξαίρεση του δηλούντος το λόγο εξαίρεσης δικαστή και δεδομένου ότι αυτός μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως οφείλει να απόσχει από την εκδίκαση της υποθέσεως, τότε, εφόσον έχει ήδη συζητηθεί, θα επαναληφθεί η συζήτηση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 307 του ΚΠολΔ (ΕφΠειρ 54/2014 αδημ. ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»), ενώ αν δεν έλαβε χώρα η συζήτησή της, αυτή θα εκδικαστεί από άλλον δικαστή που θα οριστεί αρμοδίως.

Από τα διαδικαστικά έγγραφα της σχετικής δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Κατά τη δικάσιμο της …. στο Γ΄Πολιτικό – Τακτικό Τμήμα του Εφετείου Πειραιώς, στο οποίο προεδρεύει η Πρόεδρος Εφετών Αμαλία Μήλιου, συζητήθηκε μεταξύ άλλων υποθέσεων και η υπ’ αριθμ …. του πινακίου, η οποία αφορά την από 13-7-2016 και με αριθ.εκθ.καταθ. ……… ανακοπή ερημοδικίας. Μέλος της σύνθεσης του Δικαστηρίου και εισηγήτρια ορίστηκε η δηλούσα ήδη λόγο εξαίρεσης. Η ανακοπή αυτή στρέφεται κατά της υπ’αριθμ. 194/2016 απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε επί της από  19-3-2014 και με αριθ. εκθ. κατάθ. ……… έφεσης της πρώτης των καθών-εκκαλούσας-ενάγουσας. Κατά την εκδίκαση της εφέσεως αυτής, μέλος της σύνθεσης του Δικαστηρίου και εισηγήτρια, είχε οριστεί επίσης η ανωτέρω Δικαστής. Με την απόφασή του αυτή, το Δικαστήριο έκρινε ότι στην μη παρασταθείσα, πρώτη των εφεσιβλήτων και ήδη ανακόπτουσα, είχε επιδοθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα ακριβές αντίγραφο της έφεσης με πράξη καταθέσεως και ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την ορισθείσα για τη συζήτησή της δικάσιμο, με επιμέλεια της εκκαλούσας και επισπεύδουσας τη συζήτησή της, και ήδη πρώτης εκ των καθών η ανακοπή, με αποτέλεσμα αυτή να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύεται από την αναγκαία ομόδικό της, δεύτερη εναγομένη-δεύτερη εφεσίβλητη και ήδη δεύτερη των καθών. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασης, η επίδοση προς αυτήν ως αγνώστου διαμονής, έλαβε χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 135 του ΚΠολΔ, στον Εισαγγελέα ενώ επακολούθησε δημοσίευση περίληψης της έφεσης σε φύλλα των εφημερίδων «…..» και «… …» που αυτός υπέδειξε. Ήδη, ωστόσο, με τον υπό στοιχ. Β΄λόγο της υπό κρίση ανακοπής της η ανακόπτουσα βάλλει κατά της παραπάνω απόφασης, ισχυριζόμενη ότι αυτή δεν ήταν νομότυπη διότι, ενώ η διάταξη του άρθρου 134 παρ.1 του ΚΠολΔ, στην οποία παραπέμπει η διάταξη του άρθρου 135 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, απαιτεί επίδοση στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη, και, επομένως, το δικόγραφο της έφεσης έπρεπε να επιδοθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, εν τούτοις αυτή επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, με αποτέλεσμα την ακυρότητα της σχετικής επίδοσης. Έτσι, η ανωτέρω Δικαστής υπέβαλε δήλωση αυτοεξαίρεσης, υπολαμβάνοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι έχει ήδη εκφράσει άποψη επί νομικού ζητήματος, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο κρίσης και κατά την εκδίκαση της ανακοπής.  Πράγματι δε, εξαιτίας της προγενέστερης κρίσης της επί του παραπάνω ζητήματος, της εγκυρότητας δηλαδή της επίδοσης προς την ανακόπτουσα, το Δικαστήριο κρίνει ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί στους διαδίκους, έστω και αβασίμως, η υπόνοια ότι η κρίση της ανωτέρω δικαστικού λειτουργού δεν θα είναι αντικειμενική, εφόσον ήδη έχει εκφέρει γνώμη γι’αυτό. Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι υπάρχει λόγος εξαίρεσης της δηλούσας, για λόγους ευπρέπειας και διαφύλαξης της δικαιοσύνης από διαδόσεις που βλάπτουν την πίστη των πολιτών στο αμερόληπτο της κρίσεως των οργάνων αυτής. Επομένως, συντρέχει λόγος εξαίρεσής της από την εξεταζόμενη υπόθεση και επανάληψης της συζήτησής της ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, στη σύνθεση του οποίου δεν θα μετάσχει η ανωτέρω κωλυόμενη Δικαστής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ      

Αποφαίνεται ότι η Δικαστής, ………., Εφέτης, μέλος της σύνθεσης και δη εισηγήτρια στη δικάσιμο της 1ης Φεβρουαρίου 2018, είναι εξαιρετέα από την εκδίκαση της από 13-7-2016 και με αριθ.εκθ.καταθ. …… ανακοπής της πρώτης εφεσίβλητης-εναγομένης, Σταυρούλας Αρχιμανδρίτη κατά της υπ` αριθ.194/2016 αποφάσεως του Εφετείου Πειραιώς.

Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης επί της προαναφερθείσας ανακοπής.

Ορίζει νέα δικάσιμο για τη συζήτηση αυτής την  20η  Φεβρουαρίου 2019  κατά την οποία οι διάδικοι θα κλητευθούν με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου, ενώπιον του ιδίου Τμήματος του Εφετείου Πειραιώς, στη σύνθεση του οποίου δεν θα μετέχει η ως άνω εξαιρετέα Δικαστής.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 19 Ιουλίου 2018 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 20 Ιουλίου 2018 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ