Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 438/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως    438/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ  ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τη δικαστή Μαρία Κωττάκη, Εφέτη, που όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως και τη Γραμματέα Γ.Λ.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

            Ι.  Από τις υπ’ αριθ. ……  εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Πειραιώς, …….., που επικαλούνται και προσκομίζουν οι εκκαλούντες προκύπτει ότι αντίγραφο της υπό κρίση από 19-9-2017 (αριθ.κατ……..) εφέσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερομένη στην αρχή δικάσιμο, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στις εφεσίβλητες, οι οποίες δεν παραστάθηκαν κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του πινακίου. Συνεπώς, θα δικασθούν ερήμην και θα ορισθεί παράβολο ερημοδικίας (501, 505 ΚΠολΔ) αλλά η συζήτηση θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθ. 524 παρ. 4 ΚΠολΔ) .

 

ΙΙ. Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ’ αριθ. 3263/2017 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που δίκασε την ένδικη διαφορά ερήμην των εναγομένων και ήδη εφεσιβλήτων, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 663επ. ΚΠολΔ, έχει ασκηθεί νομότυπα με κατάθεση του δικογράφου της στη Γραμματεία του εκδόντος την εκκαλουμένη δικαστηρίου και εμπρόθεσμα, ενόψει του ότι δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλουμένης και από τη δημοσίευσή της έως την άσκηση της εφέσεως δεν παρήλθε διετία. Πρέπει, επομένως,  να γίνει τυπικώς δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατά την ίδια διαδικασία ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (αρθρ. 495 επ., 511, 513, 516, 517, 518, 520 § 1, 524 παρ. 1,2 , 532, 533 ΚΠολΔ).

ΙΙΙ. H εκκαλουμένη δέχθηκε εν μέρει ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη την από 7-12-2015 αγωγή (αριθ.κατ. ……..) των εναγόντων και ήδη εκκαλούντων, με την οποία οι τελευταίοι ζητούσαν να υποχρεωθούν οι εναγόμενες και ήδη εφεσίβλητες, η πρώτη ως εφοπλίστρια κατά ένα χρονικό διάστημα και η δεύτερη κατά ένα χρονικό διάστημα ως κυρία και κατά το λοιπό ως πλοιοκτήτρια του αναφερόμενου πλοίου, να τους καταβάλουν, εκάστη εις ολόκληρον, τα αναφερόμενα στην αγωγή ποσά για διαφορές δεδουλευμένων αποδοχών τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά τις καθημερινές, Κυριακές, Σάββατα και αργίες, δώρα εορτών, αποζημίωση για μη χορηγηθείσες διανυκτερεύσεις και αποζημίωση απολύσεως, καθώς και πρόσθετη αμοιβή για τη φορτοεκφόρτωση οχημάτων στον πρώτο,  για τα αναφερόμενα στην αγωγή χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία αυτοί εργάζονταν δυνάμει συμβάσεως ναυτολογήσεως, ο μεν πρώτος ως ναύτης ο δε δεύτερος ως βοηθός ηλεκτρολόγου, στο αναφερόμενο πλοίο κυριότητας της δεύτερης εναγομένης. Με δήλωση των εναγόντων ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, περιορίστηκε το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής εν μέρει σε αναγνωριστικό, όπως ειδικότερα αναφέρεται στα  ταυτάριθμα της εκκαλουμένης πρακτικά και τις προτάσεις τους ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου. Ειδικότερα, η εκκαλουμένη δέχθηκε ότι οι ενάγοντες ναυτολογήθηκαν ο μεν πρώτος ως ναύτης ο δε δεύτερος ως βοηθός ηλεκτρολόγου, στο  Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο “Θ.”,  στις 27-11-2013 και 20-11-2013, αντιστοίχως και ότι εργάζονταν σε αυτό κατά μέσο όρο 10 ώρες ημερησίως, και όχι 16 που ζητούσαν με την αγωγή,  για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως 31.7.2014 και όχι έως 29-3-2015, που ζητούσε ο πρώτος, με την αγωγή. Ότι  ο μεν πρώτος απολύθηκε στις 3-6-2015  στο Κερατσίνι λόγω καταγγελίας  από τον ίδιο της συμβάσεως ναυτικής εργασίας του εξαιτίας βαρείας παραβάσεως των καθηκόντων της εργοδότριας, η οποία δεν του κατέβαλε τις πλήρεις δεδουλευμένες αποδοχές του και ότι δικαιούται για δεδουλευμένες αποδοχές, υπερωριακή αμοιβή, επίδομα έχμασης, αποζημίωση για μη χορηγηθείσες διανυκτερεύσεις, δώρα εορτών  Πάσχα 2014  και 2015 και Χριστουγέννων 2014 και 2015 καθώς και για αποζημίωση απολύσεως, συνολικό ποσό 19.555,13 ευρώ και όχι 50.375,66 ευρώ που αυτός ζητούσε με την αγωγή. ‘Οτι ο δεύτερος ενάγων απολύθηκε στις 22-7-2015, στον Πειραιά (και όχι στις 30-7-2015  που ισχυρίστηκε ο ίδιος με την αγωγή), λόγω εγκατάλειψης των ναυτικών του πλοίου από την πλοιοκτήτρια-δεύτερη εναγομένη και ότι δικαιούται για δεδουλευμένες αποδοχές, υπερωριακή αμοιβή, επίδομα έχμασης, αποζημίωση για μη χορηγηθείσες διανυκτερεύσεις, δώρα εορτών  Πάσχα 2014  και 2015 και Χριστουγέννων 2014 και 2015 καθώς και για αποζημίωση απολύσεως, συνολικό ποσό 27.424,14 και όχι 52.122,97 που αυτός ζητούσε με την αγωγή. Επιδίκασε δε όλα τα κονδύλια νομιμοτόκως από την επομένη της απολύσεως εκάστου. Κατά της αποφάσεως αυτής, παραπονούνται τώρα οι εκκαλούντες για κακή εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητούν την εξαφάνισή της  ώστε να γίνει εν όλω δεκτή η αγωγή τους.

ΙV. Με το άρθρο 14 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων ακτοπλοϊκών-επιβατηγών πλοίων έτους 2014 (ΦΕΚ Β’/1664/2014). ορίστηκε ότι «1.Στα πληρώματα των πλοίων…καταβάλλεται ως δώρο ο μισθός ενός μηνός επ` ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους και ο μισθός 15 ημερών επ` ευκαιρία των εορτών του Πάσχα. 2.Τα δώρα εορτών υπολογίζονται επί των καταβαλλομένων παγίων και σταθερών αποδοχών ήτοι μισθού ενεργείας και επιδομάτων περιλαμβανομένων και των υπερωριών.». Από το συνδυασμό της προαναφερθείσας διάταξης με εκείνες των άρθρων 2, 3 και 7 της υπ` αρ. 70109/8008/82 Υ.Α (Εμπ.Ναυτ.) «περί των προϋποθέσεων χορηγήσεως επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα προς τους δικαιούμενους ναυτικούς» (Φ.Ε.Κ. Β` 1/7 Ιανουαρίου 1982) προκύπτει ότι οι ως άνω ναυτικοί δικαιούνται επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ίσων προς ένα μηνιαίο μισθό και μισθό 15 ημερών αντίστοιχα, εάν η σχέση εργασίας διήρκεσε καθ` όλο το διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου και από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ής Απριλίου αντιστοίχως, ή 2/25 του μηνιαίου μισθού ανά έκαστο δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα και 1/15 ημίσεος μηνιαίου μισθού ανά έκαστο οκταήμερο χρονικό διάστημα αντιστοίχως ή ανάλογο κλάσμα επί χρονικού διαστήματος μικρότερου του δεκαεννεαημέρου ή του οκταημέρου, εάν η σχέση εργασίας δεν διήρκεσε καθ` όλο το διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου και από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ής Απριλίου αντιστοίχως, προς υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπ` όψιν ο καταβαλλόμενος μισθός την 10η Δεκεμβρίου και την 15η ημέρα προ του Πάσχα αντιστοίχως και κάθε άλλη παροχή, εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή κατ` επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα χρονικά διαστήματα, όπως π.χ το επίδομα Κυριακών, το επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας, η υπερωριακή αμοιβή, το επίδομα αδείας, η αποζημίωση μη πραγματοποιήσεως αδείας, καθώς και οι λοιπές τακτικές παροχές (ΕφΠειρ 568/2009 ΕΝΔ 2009.267, ΕφΠειρ 283/2009 ΕΝΔ 2009.102), μεταξύ των οποίων είναι και η τροφοδοσία είτε παρέχεται σε χρήμα είτε αυτουσίως, λαμβανομένου άρα υπόψη προς υπολογισμό των επιδομάτων εορτών και του ημερήσιου αντίτιμου τροφής (ΑΠ 1013/2003 ΕΝΔ 2003.345, ΕφΠειρ 521/2009 ΕΝΔ 2009.273), το οποίο ανέρχεται σε 19,21 ευρώ (αρθ. 3 ανωτέρω ΣΣΕ) και του επιδόματος άγονης γραμμής του άρθρου 7 της πιο πάνω Σ.Σ.Ε (Εφ Πειρ 343/2009 αδημ., Εφ Πειρ 1/2003 ΕΝΔ 2003.123 & πρβλ. ΕφΠειρ 465/2009 ΕΝΔ 2009.276, ΕφΠειρ 34/2008 ΕΝΔ 2008.290 , ΕφΠειρ. 46/2011 – “Νόμος”), όχι, όμως, και του επιδόματος ιματισμού, γιατί αυτό δεν αποτελεί παροχή καταβαλλομένη ως αντάλλαγμα της παρεχομένης εργασίας, αφού η κύρια και βασική αιτία χορηγήσεως του είναι η εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του πλοίου (ΑΠ 774/2003 ΔΕΝ 59.1300, ΑΠ 226/2003 ΔΕΝ 59.1138, ΕφΠειρ 434/2013 – “Νόμος”). Η υπερωριακή αμοιβή, εφόσον δεν καταβάλλεται υπό μορφή επιδόματος παγίως και τακτικώς κατά μήνα, υπολογίζεται κατά μέσον όρο (ΕφΠειρ 506/2011, ΕΝαυτΔ 2011/387).

  1. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 74, 75 παρ. 1 εδ. β και 76 παρ. 1 του ΚΙΝΔ, η σύμβαση ναυτολογήσεως ορισμένου ή αορίστου χρόνου δύναται να καταγγελθεί υπό του ναυτικού κατά πάντα χρόνο, εάν ο πλοίαρχος υποπέσει σε βαρεία παράβαση των έναντι του ναυτικού καθηκόντων του. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται αποζημίωση, η οποία είναι ίση προς το μισθό 15 ημερών και, σε περίπτωση κατά την οποία η λύση της συμβάσεως έγινε στην αλλοδαπή, η αποζημίωση διπλασιάζεται, εάν πρόκειται για λιμάνι της Μεσογείου, του Ευξείνου Πόντου, της Ερυθράς Θάλασσας ή της Ευρώπης, τριπλασιάζεται δε σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές κατά τον τελευταίο μήνα, που καταβάλλονται υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως. Στις αποδοχές αυτές συνυπολογίζεται το επίδομα Κυριακών, το επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας, το αντίτιμο τροφής, η αποζημίωση αδείας, τα επιδόματα εορτών, η αμοιβή για υπερωριακή εργασία, εφόσον αυτή παρέχεται τακτικώς, ως και πάσα άλλη παροχή καταβαλλόμενη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικώς καθ` έκαστο μήνα ή κατ` επανάληψη περιοδικώς καθ` ορισμένα χρονικά διαστήματα (Δ. Καμβύση: «Ναυτεργατικό Δίκαιο», έκδοση 1994, σελ. 355, Ι. Κοροτζή: «Ναυτικό Δίκαιο», έκδοση 2004, υπ’ αρθρ. 72 ΚΙΝΔ, σελ. 372, ΕφΠειρ 434/2013 (Μον.), ΕφΠειρ 231/2013 (Μον.), ΕφΠειρ 143/2011, ΕφΠειρ 676/2010 – “Νόμος”). Βαρεία παράβαση των καθηκόντων του πλοιάρχου νοείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 200, 281 και 288 Α.Κ., εκείνη, εξαιτίας της οποίας δεν μπορεί να αξιωθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση από το ναυτικό, κατά τις αρχές της καλής πίστεως και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, να συνεχίσει να εργάζεται στο πλοίο, εμμένοντας στη σύμβαση, αλλά επιβάλλεται η εκ μέρους αυτού καταγγελία της συμβάσεως ναυτολογήσεως. Τέτοια παράβαση συνιστά, μεταξύ των άλλων, και η καθυστέρηση καταβολής στο ναυτικό των αποδοχών του, στην έκταση που αυτές είναι αναγκαίες για τη συντήρηση του ιδίου και της οικογένειας του και εφόσον η καθυστέρηση αυτή δεν είναι συνήθης ή δικαιολογημένη από τη φύση ή την ιδιορρυθμία της ναυτικής εργασίας και δεν υπάρχει εύλογη αμφιβολία στον πλοιοκτήτη ή τον πλοίαρχο για την υποχρέωση καταβολής της συγκεκριμένης μισθολογικής παροχής ή για το ύψος αυτής. Η βαρεία παράβαση, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, δεν απαιτείται να υπάρχει αποκλειστικώς στο πρόσωπο του πλοιάρχου, στον οποίο αναφέρεται η ως άνω διάταξη του άρθρου 74 ΚΙΝΔ. Αρκεί να υπάρχει στο πρόσωπο του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή άλλου που σχετίζεται με το πλοίο, εφόσον βεβαίως η παράβαση συνιστά, κατά τα προεκτεθέντα, αθέτηση βασικών υποχρεώσεων απέναντι στο ναυτικό (ΕφΠειρ 625/2014, ΕλλΔνη 2015, 509,  ΕφΠειρ 19/2016 – “Νόμος”).
  2. Στην προκειμένη περίπτωση, από την εκτίμηση της ένορκης μαρτυρικής καταθέσεως, που περιέχεται στα μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενα σε επικυρωμένο αντίγραφο ταυτάριθμα της εκκαλουμένης πρακτικά και όλων ανεξαιρέτως των νομίμως μετ΄επικλήσεως προσκομιζομένων εγγράφων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:  Ο πρώτος ενάγων και ήδη εκκαλών ……., προσελήφθη από τη δεύτερη εναγομένη, πλοιοκτήτρια του ΕΓ/ΟΓ πλοίου “Θ.” με αριθμό νηολογίου Μυτιλήνης …., κ.ο.χ. 12.862,31, δυνάμει της από 27-11-2013 συμβάσεως εξαρτημένης ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου, για να εργασθεί στο ανωτέρω πλοίο ως ναύτης, αμοιβόμενος με “κλειστό” μισθό και με βάση την ισχύουσα ΣΣΝΕ  πληρωμάτων ακτοπλοϊκών-επιβατηγών πλοίων, δηλαδή αυτή του έτους 2014 (ΦΕΚ Β’/1664/2014). Ειδικότερα, ο “κλειστός” μηνιαίος μισθός του διαμορφωνόταν , με βάση τα άρθρα 1,3,5,6,7,8, 13 και 18 της ανωτέρω ΣΣΝΕ σε συνδυασμό με τα συμφωνηθέντα στην μεταξύ των διαδίκων καταρτισθείσα σύμβαση, ως προς την παγίως καταβαλλόμενη αμοιβή για υπερωρίες, στο συνολικό ποσό των 2.858,57 ευρώ, ως εξής: Ενέργειας 1.157,99+ Επίδομα Κυριακών 254,76 + επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας 35,22 + επίδομα άγονης γραμμής 223,84 + Σάββατα/αργίες 455,13 + υπερωρίες σύμβασης 258 + άδεια 321,08 + τροφοδοσία αδείας 96,05 + επίδομα ιματισμού 56,50 ευρώ , το οποίο δικαιούται ο ενάγων γιατί η πλοιοκτήτρια δεν του παρείχε εξ ιδίων τον ειδικό ιματισμό που έπρεπε να φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σε εκτέλεση της ένδικης συμβάσεως ο πρώτος ενάγων εργάσθηκε στο εν λόγω πλοίο με την ανωτέρω ειδικότητα έως τις 3-6-2015, οπότε απολύθηκε στις 3-6-2015  στο Κερατσίνι λόγω καταγγελίας  από τον ίδιο της συμβάσεως ναυτικής εργασίας του εξαιτίας βαρείας παραβάσεως των καθηκόντων της εργοδότριας, η οποία δεν του κατέβαλε τις πλήρεις δεδουλευμένες αποδοχές του. Προηγουμένως και δη στις 30-3-2015, ο ενάγων, μαζί με άλλα μέλη του πληρώματος, είχε προβεί σε επίσχεση εργασίας για την ίδια ως άνω αιτία, με αποτέλεσμα η εργοδότρια να καταστεί υπερήμερη ως προς την καταβολή σε αυτόν του συμφωνηθέντος μισθού του  (ΑΚ 325, 329, 353 και 656 πρβλ. ΑΠ 1153/2009, 324/2017, κ.α – “Νόμος”). Σημειώνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1-8-2014, που  το εν λόγω πλοίο ακινητοποιήθηκε στο Μώλο Δραπετσώνας  για να υποβληθεί σε εργασίες επισκευής και συντήρησης, έως 31-10-2014, τον εφοπλισμό του πλοίου ασκούσε η πρώτη εναγομένη. Από 1-1-2014  έως 31-7-2014, το πλοίο αυτό εκτελούσε ακτοπλοϊκά δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη (αναχώρηση κάθε Δευτέρα ώρα 15.00)-Λήμνος-Μυτιλήνη-Χίος- Βαθύ Σάμου-Χίος-Μυτιλήνη-Λήμνος-Καβάλα (άφιξη ώρα 13.50 της Τετάρτης με αναχώρηση ώρα 20.00 της ίδιας ημέρας) -Λήμνος-Μυτιλήνη-Χίος-Καρλόβασι Σάμου, ‘Αγιος Κήρυκος-Καρλόβασι-Χίος-Μυτιλήνη-Λήμνος-Καβάλα (άφιξη ώρα 17.40 της Παρασκευής με αναχώρηση ώρα 23.59 της ίδιας ημέρας)- Λήμνος-Μυτιλήνη-Χίος-Βαθύ Σάμου-Χίος- Μυτιλήνη-Λήμνος-Θεσσαλονίκη  (άφιξη 08.30 της Δευτέρας). O ενάγων κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-7-2014 που το ένδικο πλοίο εκτελούσε τα ανωτέρω δρομολόγια εργαζόταν, όπως προαναφέρεται, ως ναύτης, απασχολούμενος με την φορτοεκφόρτωση των οχημάτων, την ασφάλιση των οχημάτων στο γκαράζ μετά την επιβίβαση και  την απασφάλιση αυτών πριν την άφιξη σε κάθε λιμάνι, καθημερινώς επί δώδεκα ώρες, δηλαδή τέσσερις (4) ώρες ημερησίως πλέον του νομίμου οκταώρου του (αρθ 11 ανωτέρω ΣΣΕ) και όχι επί δέκα ώρες  που έκρινε η εκκαλουμένη ούτε επί δεκαέξι που ο ίδιος ισχυρίζεται με την ένδικη αγωγή, κρίση στην οποία καταλήγει το Δικαστήριο με βάση  την κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και ενόψει των προαναφερόμενων δρομολογίων του πλοίου και την προσέγγιση αυτού σε πολλούς λιμένες. Για το χρονικό διάστημα από 1-8-2014 που το πλοίο “έδεσε” στο Μώλο Δραπετσώνας για επισκευές μέχρι την προαναφερόμενη απόλυση του ενάγοντος, δεν παρέστη ανάγκη να πραγματοποιήσει αυτός υπερωρίες, όπως ορθώς έκρινε η εκκαλουμένη, αφού το πλοίο δεν εκτελούσε δρομολόγια ούτε κρίνεται πειστική στο σημείο αυτό η κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως  περί του ότι ο πρώτος ενάγων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα εργάστηκε υπερωριακά (επί 16 ώρες ημερησίως) στο εν λόγω πλοίο ως φύλακας (βατσιμάνης), καθόσον ο μάρτυρας αυτός, συνάδελφος του ενάγοντος, έχει ασκήσει αγωγή κατά των εναγομένων για παρόμοιες αξιώσεις του. Επομένως, ο πρώτος ενάγων, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-7-2014 που δεν υπήρχε εφοπλισμός δικαιούται για υπερωριακή αμοιβή  Α) για 173 καθημερινές και Κυριακές Χ 4 ώρες Χ 8,38 ευρώ (αρθ. 13 παρ. 1,2,6ανωτέρω ΣΣΕ)= 5.798,96 ευρώ. Β) Για 30 Σάββατα και 9 αργίες Χ 12 ώρες Χ 10, 05 ευρώ (αρθ. 13 παρ. 5 ανωτέρω ΣΣΕ) = 4.703,4 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, για υπερωρίες του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έπρεπε ο πρώτος ενάγων να λάβει ποσό 10.502,36 ευρώ, έναντι του οποίου έλαβε ποσό 4.991,91 ευρώ και δικαιούται το υπόλοιπο ποσού 5.510,45 ευρώ. Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι δεν κατεβλήθησαν στον πρώτο ενάγοντα οι δεδουλευμένες αποδοχές του μηνός Οκτωβρίου 2014, διάστημα κατά το οποίο υπήρχε εφοπλισμός, ποσού 2.376,33 ευρώ,  αφαιρουμένων από το ποσό του προαναφερόμενου συμφωνημένου κλειστού μισθού αφενός του επιδόματος άγονης γραμμής αφού το πλοίο δεν εκτελούσε πλόες αφετέρου της πάγιας αμοιβής για υπερωρίες αφού τότε δεν εργάστηκε υπερωριακά, όπως προαναφέρεται. Για το περαιτέρω χρονικό διάστημα από 1-11-2014 έως 29-3-2014, που δεν υπήρχε εφοπλισμός, η δεύτερη εναγομένη, πλοιοκτήτρια, δεν του κατέβαλε τις συμφωνηθείσες δεδουλευμένες αποδοχές του συνολικού ποσού 11.800,85 ευρώ. (2.376,33 ο μηνιαίος μισθός κατά τα αναφερόμενα αμέσως ανωτέρω Χ 4,966 μήνες). Περαιτέρω, ο ενάγων, όπως προαναφέρεται, στις 30-3-2015, προέβη σε επίσχεση εργασίας λόγω μη καταβολής σε αυτόν των δεδουλευμένων αποδοχών του. Επόμενως, για το χρονικά διάστημα από  30-3-2015 έως την απόλυσή του που έλαβε χώρα στις 3-6-2015, δικαιούται μισθούς υπερημερίας συνολικού ποσού (2.376,33 Χ 2,16 μήνες) 5.132,87 ευρώ, από το οποίο έλαβε ποσό 4.723,11 ευρώ και η δεύτερη εναγομένη του οφείλει το υπόλοιπο, ποσού 409,76 ευρώ.  Περαιτέρω, ο ενάγων, ως μέλος του κατώτερου πληρώματος καταστρώματος απασχολήθηκε, από 1-1-2014 έως 31-7-2014, που το πλοίο εκτελούσε πλόες, στη φορτοεκφόρτωση και έχμαση οχημάτων και δικαιούται πρόσθετη αμοιβή (αρθ. 30 της ανωτέρω ΣΣΕ) συνολικού ποσού 1.764,20 ευρώ από το οποίο έλαβε ποσό 905,53 και του οφείλεται το υπόλοιπο, ποσού 858,67 ευρώ , όπως έκρινε η εκκαλουμένη, κατά του σχετικού κεφαλαίου της οποίας δεν υπάρχει λόγος εφέσεως. Επίσης, στον πρώτο ενάγοντα κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν χορηγήθηκαν διανυκτερεύσεις κι αυτός δικαιούται αποζημίωση ισόποση με 13 διανυκτερεύσεις (αρθ. 16 ανωτέρω ΣΣΕ) ποσού 684,19 ευρώ, όπως έκρινε η εκκαλουμένη, κατά του σχετικού κεφαλαίου της οποίας δεν υπάρχει λόγος εφέσεως. Περαιτέρω, με βάση τα ανωτέρω υπό στοιχείο IV αναφερόμενα, οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του πρώτου ενάγοντος επί των οποίων θα υπολογισθεί το δώρο  Πάσχα 2014,  ανέρχονται στο ποσό των 3.540,44 ευρώ (Μισθός Ενέργειας 1.157,99+ Επίδομα Κυριακών 254,76 + επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας 35,22 + επίδομα άγονης γραμμής 223,84 +  άδεια 321,08 + τροφοδοσία αδείας 96,05 + τροφοδοσία 576,30 ευρώ + 875,20 ευρώ ο μέσος όρος της υπερωριακής αμοιβής του έτους 2014),  δικαιούται δε ο ενάγων για δώρο Πάσχα 2014 μισθό 15 ημερών, δηλαδή το ήμισυ του ανωτέρω ποσού, που ανέρχεται σε 1.770,22 ευρώ από το οποίο έλαβε ποσό 923,45 ευρώ και δικαιούται το υπόλοιπο ποσού 846,77 ευρώ. Για δώρο Χριστουγέννων 2014 και εφόσον η εργασιακή του σχέση διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1/5/2014 έως 31/12/2014 δικαιούται ο ενάγων ένα μηνιαίο μισθό, δηλαδή ποσό 3.540,44 ευρώ, από το οποίο ποσό ευρώ 885,11 που αναλογεί στο τρίμηνο διάστημα ισχύος του εφοπλισμού βαρύνει και την πρώτη εναγομένη. Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του πρώτου ενάγοντος επί των οποίων θα υπολογισθεί το δώρο Πάσχα 2015, έτος κατά το οποίο η εργασιακή του σχέση διήρκεσε καθόλο το χρονικό διάστημα από 1/1 έως 30/4, ανέρχονται στο ποσό των  2.441,40 ευρώ ενόψει του ότι κατ΄αυτό το έτος δεν εργάσθηκε καθόλου υπερωριακά ούτε σε δρομολόγια άγονης γραμμής. Δικαιούται δε ο ενάγων για δώρο Πάσχα 2015 μισθό 15 ημερών, δηλαδή το ήμισυ του ανωτέρω ποσού, που ανέρχεται σε 1.220,70 ευρώ. Για δώρο Χριστουγέννων έτους 2015, κατά το οποίο η εργασιακή σχέση του ενάγοντος διήρκεσε για χρονικό διάστημα από 1/5 έως 3/6, δηλαδή για 1,73 19ήμερα, δικαιούται αναλογία ανερχόμενη στο ποσό των (2.441,40 Χ 1.73 19ημερα Χ2/25=) 337,88 ευρώ. Περαιτέρω,  όπως προαναφέρεται, ο πρώτος ενάγων κατήγγειλε μονομερώς τη σύμβασή του λόγω βαρείας παραβάσεως των καθηκόντων της πλοιοκτήτριας, η οποία καθυστερούσε επί μακρόν να καταβάλει τις δεδουλευμένες αποδοχές του και συνεπώς, κατά τα προαναφερθέντα υπό στοιχείο  V , δικαιούται αποζημιώσεως απολύσεως, ίσης με μισθό 15 ημέρων, υπολογιζομένης με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του ποσού 2.441,40 (βλ. ανωτέρω) πλέον ποσού 305,60 ευρώ για αναλογία δώρων και συνολικά 2.747 ευρώ : 2= 1.373,50 ευρώ. Επομένως, ο πρώτος ενάγων δικαιούται για όλες τις προαναφερόμενες αιτίες συνολικό ποσό 28.959,46 ευρώ και όχι 19.555,13 ευρώ που εσφαλμένως έκρινε η εκκαλουμένη. Περαιτέρω, από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά μέσα, αποδεικνύεται ότι ο δεύτερος ενάγων και ήδη εκκαλών, …….., προσελήφθη με την από  20-112013  σύμβαση ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου από τη δεύτερη εναγομένη πλοιοκτήτρια του ίδιου ως άνω πλοίου (Θ.) για να εργασθεί σε αυτό με την ειδικότητα του βοηθού ηλεκτρολόγου και με μηνιαίο “κλειστό” μισθό συνολικού ποσού 3.102,24 ευρώ (Ενεργείας 1280,19+επίδομα Κυριακών 281,64 + επίδομα μηχανοστασίου και επίβλεψης κλιματιστικών μηχανημάτων 128,06 ευρώ + επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας 35,22 + επίδομα ιματισμού 56,50 + επίδομα άγονης γραμμής 247,46 + Σάββατα και αργίες 503,16 + υπερωρίες 119 + άδεια 354,96 + τροφοδοσία αδείας 96,05) και την περαιτέρω συμφωνία ότι η σύμβαση θα διέπεται από την ισχύουσα ΣΣΕ που προαναφέρεται. Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-7-2014 που το πλοίο εκτελούσε τα ανωτέρω  αναφερόμενα δρομολόγια, ο δεύτερος ενάγων παρείχε καθημερινά την εργασία του επί 12 ώρες και όχι επί 10 που δέχθηκε η εκκαλουμένη ούτε επί 16 που ισχυρίζεται ο ίδιος, επιμελούμενος μαζί με τον προϊστάμενο ηλεκτρολόγο τα ηλεκτρικά μέρη του μηχανοστασίου καθώς και τη σύνδεση των φορτηγών ψυγείων που ταξίδευαν με το πλοίο με τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος στο γκαράζ. Το πλοίο, όπως προαναφέρεται, από την 1-8-2014 σταμάτησε να εκτελεί πλόες και ακινητοποιήθηκε για επισκευές, ο δε δεύτερος ενάγων συνέχισε να παρέχει σε αυτό τις υπηρεσίες της ειδικότητάς του επί οκτάωρο καθημερινώς. Λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του από 1-9-2014 έως 19-2-2015 , ο δεύτερος ενάγων, στις 20-2-2015, προέβη σε επίσχεση εργασίας, με αποτέλεσμα η δεύτερη εναγομένη να περιέλθει σε υπερημερία ως προς την καταβολή των μισθών του εφεξής, ακολούθως δε αυτός απολύθηκε, στις 22-7-2015, στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω εγκατάλειψης των ναυτικών του πλοίου Θ από την πλοιοκτήτρια, δεύτερη εναγομένη και καταβολής τρίμηνων αποδοχών από το ΝΑΤ  (αρθ 11 παρ. 1α ν. 3816/2010), όπως αναφέρεται στο ναυτικό του φυλλάδιο σύμφωνα με την επ΄αυτού από 30-7-2015 σημείωση του Σημαιοφόρου Λ.Σ. ………. Οι εναγόμενες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2014 έως 31-10-2014, που υπήρχε εφοπλισμός, του κατέβαλαν μέρος από τις δεδουλευμένες αποδοχές του ποσού 1.397 ευρώ και εξακολουθούν να του οφείλουν ποσό 4.074,56 ευρώ (μηνιαίος μισθός 2.735,78 ευρώ αφαιρουμένων από τον ανωτέρω συμφωνηθέντα μισθό του πάγιου ποσού για υπερωρίες και της αμοιβής για άγονη γραμμή Χ 2 μήνες).  Περαιτέρω, η δεύτερη εναγομένη για το λοιπό χρονικό διάστημα από τη λήξη του εφοπλισμού (1-11-2014) έως την επίσχεση (19-2-2015) δεν του κατέβαλε δεδουλευμένες αποδοχές συνολικού ποσού 9.939,09 ευρώ (2.735,78 ευρώ ο μηνιαίος μισθός του κατά τα ανωτέρω  Χ 3,633 μήνες). Από τις 20-2-2015 που ο δεύτερος ενάγων άσκησε το δικαίωμα επισχέσεως μέχρι την απόλυσή του (22-7-2015) η δεύτερη εναγομένη του οφείλει μισθούς υπερημερίας συνολικού ποσού 8.637,46 ευρώ (2.735,78 ευρώ ο μηνιαίος μισθός κατά τα ανωτέρω Χ 5,06 μήνες=13.843.,04 – 5.205,58 που έλαβε). Για αμοιβή υπερωριακής εργασίας του διαστήματος από 1-1-2014 έως 31-7-2014, δικαιούται ο δεύτερος ενάγων τα ακόλουθα ποσά: Α) για 173 καθημερινές και Κυριακές Χ 4 ώρες Χ 9,25 ευρώ (αρθ. 13 παρ. 1,2 ,6 ανωτέρω ΣΣΕ)= 6.401 ευρώ. Β) Για 30 Σάββατα και 9 αργίες Χ 12 ώρες Χ 11,10 ευρώ (αρθ. 13 παρ. 5, 6 ανωτέρω ΣΣΕ) = 5.194,80 ευρώ.  Συνολικά, δηλαδή, για υπερωρίες του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έπρεπε ο δεύτερος ενάγων να λάβει ποσό 11.595,80 ευρώ, έναντι του οποίου έλαβε ποσό 4.299,59 ευρώ και δικαιούται το υπόλοιπο ποσού 7.296,21 ευρώ, το οποίο του οφείλει η πλοιοκτήρια-δεύτερη εναγομένη. Περαιτέρω, στον δεύτερο ενάγοντα δεν χορηγήθηκαν 13 διανυκτερεύσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-7-2014 και του οφείλεται αντίστοιχη αποζημίωση ποσού 756,47 ευρώ, όπως  έκρινε η εκκαλουμένη, κατά του σχετικού κεφαλαίου της οποίας δεν υπάρχει λόγος εφέσεως. Περαιτέρω, στον δεύτερο ενάγοντα οφείλονται υπόλοιπα αμοιβής για δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του δεύτερου ενάγοντος επί των οποίων θα υπολογισθεί το δώρο  Πάσχα  και Χριστουγέννων 2014,  ανέρχονται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο IV, στο ποσό των  ευρώ 3.966,20 (Μισθός Ενέργειας 1.280,19+ Επίδομα Κυριακών 281,64 + επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας 35,22 + επίδομα άγονης γραμμής 247,46 + επίδομα μηχανοστασίου και επίβλεψης κλιματιστικών 128,06 ευρώ +  άδεια 354,96+ τροφοδοσία αδείας 96,05 + τροφοδοσία 576,30 ευρώ + 966,31 ευρώ ο μέσος όρος της υπερωριακής αμοιβής του έτους 2014),  δικαιούται δε ο ενάγων για δώρο Πάσχα 2014 μισθό 15 ημερών, δηλαδή το ήμισυ του ανωτέρω ποσού, που ανέρχεται σε 1.983  ευρώ από το οποίο έλαβε ποσό 1.272,62 ευρώ και δικαιούται το υπόλοιπο ποσού 710,45 ευρώ. Για δώρο Χριστουγέννων 2014 και εφόσον η εργασιακή του σχέση διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1/5/2014 έως 31/12/2014 δικαιούται ο δεύτερος ενάγων ένα μηνιαίο μισθό, δηλαδή ποσό 3.966,20 ευρώ, από το οποίο ποσό ευρώ 991, 55 που αναλογεί στο τρίμηνο διάστημα ισχύος του εφοπλισμού βαρύνει και την εφοπλίστρια πρώτη εναγομένη. Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του δεύτερου ενάγοντος επί των οποίων θα υπολογισθεί το δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων 2015 , έτος κατά το οποίο η εργασιακή του σχέση διήρκεσε καθόλο το χρονικό διάστημα από 1/1 έως 30/4, ανέρχονται στο ποσό των 2.752,43 ευρώ ενόψει του ότι κατ΄αυτό το έτος δεν εργάσθηκε καθόλου υπερωριακά ούτε σε δρομολόγια άγονης γραμμής. Δικαιούται δε ο δεύτερος ενάγων για δώρο Πάσχα 2015 μισθό 15 ημερών, δηλαδή το ήμισυ του ανωτέρω ποσού, που ανέρχεται σε 1.376,21 ευρώ. Για δώρο Χριστουγέννων έτους 2015, κατά το οποίο η εργασιακή σχέση του ενάγοντος διήρκεσε για χρονικό διάστημα από 1/5 έως 22/7, δηλαδή για 4,3 19ήμερα, δικαιούται αναλογία ανερχόμενη στο ποσό των (2.752,43 Χ 4,3 19ημερα Χ 2/25=) 950,31 ευρώ.  Τέλος, ο δεύτερος ενάγων δικαιούται , σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό στοιχείο V αναφερόμενα, αποζημίωση απολύσεως ποσού 1.555,03 ευρώ (2.752,43 ευρώ οι τελευταίες καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές του κατά τα ανωτέρω+357,63 ευρώ η αναλογία δώρων=3.110,06:2). Επομένως, δικαιούται ο δεύτερος ενάγων για όλες τις προαναφερόμενες αιτίες συνολικό ποσό 39.261,99 ευρώ και όχι 27.424,14 που εσφαλμένως έκρινε η εκκαλουμένη.

VII. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, έσφαλε η εκκαλουμένη που επιδίκασε στους ενάγοντες λιγότερα ποσά από τα προαναφερθέντα, νομιμοτόκως από την επομένη της απολύσεως εκάστου, ενώ έπρεπε να επιδικάσει τόκους κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Επομένως, πρέπει κατά μερική αποδοχή ως βάσιμων όλων των λόγων εφέσεως, με τον πρώτο των οποίων παραπονούνται οι εκκαλούντες για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων ως προς τις ώρες της υπερωριακής εργασίας που αυτοί πραγματοποίησαν, με τους λοιπούς τέσσερις παραπονούνται για τον τρόπο υπολογισμού των επιμέρους κονδυλίων και με τον έκτο και τελευταίο για εσφαλμένη επιδίκαση των τόκων, να γίνει δεκτή η υπό κρίση έφεση ως και κατ΄ουσίαν βάσιμη. Στη συνέχεια, πρέπει να εξαφανισθεί η εκκκαλουμένη καθ’ ολοκληρία για το ενιαίο της εκτελέσεως κι αφού κρατηθεί η υπόθεση και δικασθεί επί της ουσίας η ένδικη αγωγή, να γίνει αυτή εν μέρει δεκτή ως και κατ΄ουσίαν βάσιμη, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Ειδικότερα, ως προς τον πρώτο ενάγοντα και σύμφωνα με τον περιορισμό του αγωγικού αιτήματος, πρέπει να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγομένη, πλοιοκτήτρια του ένδικου πλοίου, να καταβάλει σ’ αυτόν για υπόλοιπο υπερωριακής αμοιβής του συνολικό ποσό 5.510,45 ευρώ, το οποίο πρέπει να του επιδικασθεί με το νόμιμο τόκο από την επομένη της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης, η οποία θεωρείται δήλη ημέρα καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών (ΟλΑΠ 40/2002), καθόσον μετά την αφαίρεση του καταβληθέντος στον πρώτο ενάγοντα ποσού για μέρος της υπερωριακής αμοιβής δεν είναι εφικτός ο επιμερισμός του υπολοίπου ποσού ανά μήνα παρασχεθείσης υπερωριακής εργασίας ώστε να επιδικασθούν από τότε τόκοι. Περαιτέρω, πρέπει να αναγνωρισθεί: Α) ότι οι εναγόμενες, ευθυνόμενες εις ολόκληρον, η πρώτη ως εφοπλίστρια του πλοίου και η δεύτερη ως κυρία αυτού ευθυνόμενη περιορισμένα δια του πλοίου και μέχρι την αξία του, υποχρεούνται να καταβάλουν στον πρώτο ενάγοντα ποσό 2.376,33 ευρώ για δεδουλευμένες αποδοχές μηνός Οκτωβρίου 2014, νομιμοτόκως από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής του, δηλαδή από την επομένη της τελευταίας ημέρας του μηνός εντός του οποίου παρασχέθηκε από τον ενάγοντα η εργασία, ήτοι από 1-11-2014. Β) ότι η δεύτερη εναγομένη, πλοιοκτήτρια , υποχρεούται να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα για δεδουλευμένες αποδοχές του συνολικό ποσό 11.800,85 ευρώ , νομιμοτόκως από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής εκάστου μηνιαίου κονδυλίου αποδοχών που συναπαρτίζουν αυτό, δηλαδή από την επομένη της τελευταίας ημέρας εκάστου μηνός εντός του οποίου παρασχέθηκε από τον ενάγοντα η εργασία, ποσό 3.540,44 ευρώ, που αφορά δώρο Χριστουγέννων έτους 2014, νομιμοτόκως από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους, με τη μνεία ότι για το μερικότερο ποσό των 885,11 ευρώ που αφορά το διάστημα εφοπλισμού ευθύνεται η δεύτερη εις ολόκληρον με την πρώτη εναγομένη ως κυρία του πλοίου και μόνο μέχρι την αξία του,  ποσό 846,77 ευρώ που αφορά δώρο Πάσχα έτους 2014, νομιμοτόκως από την 1η Μαΐου 2014, ποσό ευρώ 1.220,70 που αφορά δώρο Πάσχα 2015, νομιμοτόκως από την 1η Μαΐου 2015 , ποσό 337,80 ευρώ που αφορά δώρο Χριστουγέννων 2015, νομιμοτόκως από την 1η Ιανουαρίου 2015  και τέλος ποσό ευρώ 3.326,12 ευρώ που αφορά μισθό υπερημερίας, επίδομα έχμασης, αποζημίωση διανυκτέρευσης, και αποζημίωση απολύσεως, νομιμοτόκως από την επομένη της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης. Επίσης, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι η πρώτη εναγομένη ως εφοπλίστρια του πλοίου υποχρεούται να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα ευθυνόμενη εις ολόκληρον με τη δεύτερη ποσό 885,11 ευρώ νομιμοτόκως από 1-1-2015. Ως προς τον δεύτερο ενάγοντα και σύμφωνα με τον περιορισμό του αγωγικού του αιτήματος πρέπει  Α) Να υποχρεωθεί η πρώτη εναγομένη, ευθυνομένη εις ολόκληρον με τη δεύτερη, να καταβάλει στο δεύτερο ενάγοντα ποσό ευρώ 991 που αφορά μέρος δώρου Χριστουγέννων 2014, νομιμοτόκως από 1-1-2015. Β) Να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγομένη να καταβάλει στον δεύτερο ενάγοντα συνολικό ποσό 14.299,38 ευρώ, ευθυνομένη εις ολόκληρον με την πρώτη δια του πλοίου και μέχρι της αξίας του για το προαναφερόμενο μερικότερο ποσό των 991 ευρώ που αφορά μέρος του δώρου Χριστουγέννων έτους 2014, νομιμότοκως το μεν μερικότερο ποσό των 7.296,21 ευρώ που αφορά υπόλοιπο υπερωριακής αμοιβής από την επομένη της λύσεως της εργασιακής σχέσης, ήτοι από 23-7-2015, καθόσον μετά την αφαίρεση του καταβληθέντος στον ενάγοντα ποσού για μέρος της υπερωριακής αμοιβής δεν είναι εφικτός ο επιμερισμός του υπολοίπου ανά μήνα παρασχεθείσης υπερωριακής εργασίας ώστε να επιδικασθούν από τότε τοκοι, τα δε ποσά που αφορούν δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, νομιμοτόκως για το μεν δώρο Πάσχα από την 1η Μαΐου εκάστου έτους που αυτό αφορά , για το δε δώρο Χριστουγέννων από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Γ) Να  αναγνωρισθεί ότι η πρώτη εναγομένη υποχρεούται, ευθυνόμενη εις ολόκληρον με τη δεύτερη, κατά τα προαναφερόμενα, να καταβάλει στον ενάγοντα ποσό ευρώ 4.074,56 που αφορά δεδουλευμένους μισθούς , νομιμοτόκως από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής εκάστου μηνιαίου κονδυλίου αποδοχών που συναπαρτίζουν αυτό, δηλαδή από την επομένη της τελευταίας ημέρας εκάστου μηνός εντός του οποίου παρασχέθηκε από τον ενάγοντα η εργασία. Δ) Να αναγνωρισθεί ότι η δεύτερη εναγομένη υποχρεούται να καταβάλει στον δεύτερο ενάγοντα συνολικό ποσό 24.962,62 ευρώ, που αφορά δεδουλευμένους μισθούς, μισθούς υπερημερίας, αποζημίωση για μη χορηγηθείσες διανυκτερεύσεις και αποζημίωση απολύσεως, ευθυνομένη εις ολόκληρον με την πρώτη εναγομένη για το μερικότερο ποσό των 4.074,56 ευρώ που αφορά δεδουλευμένους μισθούς, δια του πλοίου και μέχρι της αξίας αυτού, νομιμοτόκως για τους μεν μισθούς δεδουλευμένους και υπερημερίας από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής εκάστου μηνιαίου κονδυλίου αποδοχών που συναπαρτίζουν αυτό, δηλαδή από την επομένη της τελευταίας ημέρας εκάστου μηνός εντός του οποίου παρασχέθηκε από τον ενάγοντα η εργασία, για τη δε αποζημίωση για μη χορηγηθείσες διανυκτερεύσεις και αποζημίωση απολύσεως, νομιμοτόκως από την επομένη της λύσεως της εργασιακής σχέσης, ήτοι από 23-7-2015.

Τέλος, πρέπει  να καταδικασθούν οι εναγόμενες σε μέρος της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, ανάλογο της νίκης τους (176, 178 παρ.1 , 180, παρ. 3, 183, 190, 191 παρ 2 ΚΠολΔ),  σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

-Δικάζει ερήμην των εφεσιβλήτων

-Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ για καθεμία εφεσίβλητη.

– Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση.

-Εξαφανίζει την εκκαλουμένη υπ’ αριθ. 3263/2017 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

-Κρατεί και δικάζει την από  7-12-2015 (αριθ.κατ. ……….) αγωγή.

-Δέχεται αυτή εν μέρει.

-ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την πρώτη εναγομένη, ευθυνομένη εις ολόκληρον με τη δεύτερη, να καταβάλει στο δεύτερο ενάγοντα ……….., ποσό ευρώ 991 που αφορά μέρος δώρου Χριστουγέννων 2014, νομιμοτόκως από 1-1-2015.

-ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα  …….. ποσό 5.510,45 ευρώ, νομιμοτόκως από 4-6-2015 και στο δεύτερο ενάγοντα …… ποσό ευρώ 14.299,38 ευρώ, ευθυνομένη εις ολόκληρον με την πρώτη δια του πλοίου και μέχρι της αξίας του για το μερικότερο ποσό των 991 ευρώ που αφορά μέρος του δώρου Χριστουγέννων έτους 2014, νομιμότοκως, το μεν μερικότερο ποσό των 7.296,21 ευρώ από 23-7-2015,  τα δε ποσά που αφορούν δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, νομιμοτόκως το μεν δώρο Πάσχα από την 1η Μαΐου εκάστου έτους που αυτό αφορά , το δε δώρο Χριστουγέννων από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους που αυτό αφορά.

-ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι εναγόμενες, ευθυνόμενες εις ολόκληρον, η πρώτη ως εφοπλίστρια του πλοίου “Θ” και η δεύτερη ως κυρία αυτού ευθυνόμενη περιορισμένα δια του πλοίου και μέχρι την αξία του, υποχρεούνται να καταβάλουν στον πρώτο ενάγοντα . ….., ποσό 2.376,33 ευρώ, νομιμοτόκως από 1-11-2014 και ποσό ευρώ 885,11 που αφορά μέρος δώρου Χριστουγέννων 2014, νομιμοτόκως από 1-1-2015.

-ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η δεύτερη εναγομένη υποχρεούται να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα ποσό ευρώ 11.800,85 ευρώ , νομιμοτόκως από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής εκάστου μηνιαίου κονδυλίου αποδοχών που συναπαρτίζουν αυτό, δηλαδή από την επομένη της τελευταίας ημέρας εκάστου μηνός εντός του οποίου παρασχέθηκε από τον ενάγοντα η εργασία, ποσό 2.655,33 ευρώ, που αφορά υπόλοιπο δώρου Χριστουγέννων έτους 2014, νομιμοτόκως από την 1η Ιανουαρίου 2015,  ποσό 846,77 ευρώ που αφορά δώρο Πάσχα έτους 2014, νομιμοτόκως από την 1η Μαΐου 2014, ποσό ευρώ 1.220,70 που αφορά δώρο Πάσχα 2015, νομιμοτόκως από την 1η Μαΐου 2015 , ποσό 337,80 ευρώ που αφορά δώρο Χριστουγέννων 2015, νομιμοτόκως από την 1η Ιανουαρίου 2015  και τέλος ποσό ευρώ 3.326,12 ευρώ, νομιμοτόκως από 4-6-2015.

-ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η δεύτερη εναγομένη υποχρεούται να καταβάλει στον δεύτερο ενάγοντα συνολικό ποσό 24.962,62 ευρώ, ευθυνομένη εις ολόκληρον με την πρώτη εναγομένη για το μερικότερο ποσό των 4.074,56 ευρώ που αφορά δεδουλευμένους μισθούς, δια του πλοίου και μέχρι της αξίας αυτού, νομιμοτόκως, τους μεν μισθούς, δεδουλευμένους και υπερημερίας, από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής εκάστου μηνιαίου κονδυλίου αποδοχών που συναπαρτίζουν αυτό, δηλαδή από την επομένη της τελευταίας ημέρας εκάστου μηνός εντός του οποίου παρασχέθηκε από τον ενάγοντα η εργασία,  τη δε αποζημίωση για μη χορηγηθείσες διανυκτερεύσεις και αποζημίωση απολύσεως, νομιμοτόκως από την επομένη της λύσεως της εργασιακής σχέσεως, ήτοι από 23-7-2015.

-ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η πρώτη εναγομένη υποχρεούται, ευθυνόμενη εις ολόκληρον με τη δεύτερη, κατά τα προαναφερόμενα, να καταβάλει στον  δεύτερο ενάγοντα ποσό ευρώ 4.074,56, που αφορά δεδουλευμένους μισθούς, νομιμοτόκως από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής εκάστου μηνιαίου κονδυλίου αποδοχών που συναπαρτίζουν αυτό, δηλαδή από την επομένη της τελευταίας ημέρας εκάστου μηνός εντός του οποίου παρασχέθηκε από τον ενάγοντα η εργασία.

– Καταδικάζει τις εναγόμενες σε μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 2.000 ευρώ για τον πρώτο ενάγοντα και στο ποσό των 3.000 ευρώ για τον δεύτερο ενάγοντα, από τα οποία, ποσό 200 ευρώ από το καθένα βαρύνει εις ολόκληρον κάθε εναγομένη  και το υπόλοιπο μόνο τη δεύτερη.

-Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια, στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις  9 Ιουλίου 2018.

 

            Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ