Μενού Κλείσιμο

Αριθμός Απόφασης 58/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως        58/2020 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ  ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τη δικαστή Μαρία Κωττάκη, Εφέτη, που όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Εφετείου Πειραιώς και τη Γραμματέα  Τ.Λ..

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Ι. Α. Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ’ αριθ. 2656/2018 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που δίκασε την ένδικη διαφορά αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί νομοτύπως, με κατάθεση του δικογράφου της και του σε αυτό συνημμένου παραβόλου, στη Γραμματεία του εκδόντος την εκκαλουμένη δικαστηρίου, και εμπροθέσμως, εντός τριάντα ημερών από την επίδοση της εκκαλουμένης, που έλαβε χώρα στις 22.6.2018. Συνεπώς, πρέπει να γίνει τυπικώς δεκτή και  να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της κατά την ίδια διαδικασία (αρθ.495, 499, 511, 513, 516, 517, 518 παρ. 2, 520 παρ.1, 524 παρ. 1, 532, 533 ΚΠολΔ).

Β. Η εκκαλουμένη εφαρμόζοντας το ελληνικό δίκαιο  δέχθηκε εν μέρει ως και κατ΄ουσίαν βάσιμη την από 14-07-2017 αγωγή (ΓΑΚ/ΕΑΚ …………. / 2017), με την οποία η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη ζήτησε, μετά παραδεκτό περιορισμό του αιτήματος σε αναγνωριστικό, να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι, έκαστος εις ολόκληρον, υποχρεούνται, κατά τις διατάξεις περί πωλήσεως άλλως περί αναγνωρίσεως χρέους και επικουρικώς περί εφοπλισμού και περί αδικαιολόγητου  πλουτισμού, να της καταβάλουν το σε ευρώ ισόποσο, κατά την ημέρα πληρωμής,  ποσό των 100.874,14 δολλαρίων ΗΠΑ, ως συνολικό τίμημα (και ποινική ρήτρα για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή του) των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών, που πώλησε (η ενάγουσα), για τα αναφερόμενα πλοία, στην πρώτη εναγομένη,  η οποία εδρεύει μεν στις Βερμούδες αλλά λειτουργεί στην Ελλάδα ως “εν τοις πράγμασι” ομόρρυθμη εταιρεία και της οποίας μέλη είναι οι λοιποί εναγόμενοι, όπως όλα τα προηγούμενα αναλυτικώς εκτίθενται στην αγωγή. Ειδικότερα, η εκκαλουμένη, αφού  απέρριψε ως μη νόμιμες α) την ύψους 16.812,35 δολλαρίων ΗΠΑ αξίωση από συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή του τιμήματος και β) την επικουρική από αδικαιολόγητο πλουτισμό βάση της αγωγής , κεφάλαια κατά των οποίων δεν υπάρχουν λόγοι εφέσεως, αναγνώρισε ότι οι εναγόμενοι και ήδη εκκαλούντες, υποχρεούνται, έκαστος εις ολόκληρον, κατά τις διατάξεις περί πωλήσεως, να καταβάλουν στην ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη το σε ευρώ ισόποσο, κατά την ημέρα πληρωμής, ποσό των 84.061,79 δολλαρίων ΗΠΑ, νομιμοτόκως κατά τα σε αυτή αναφερόμενα και καταδίκασε τους εναγομένους σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας , ποσού 2.200 ευρώ, κρίνοντας ότι παρέλκει η εξέταση της σωρευόμενης βάσεως της αγωγής από τις διατάξεις περί αναγνωρίσεως χρέους και της επικουρικής από τις περί εφοπλισμού διατάξεις.

Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται τώρα οι εκκαλούντες, για κακή εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων, και ζητούν την εξαφάνισή της και την απόρριψη της αγωγής, ισχυριζόμενοι ότι η πρώτη εξ αυτών δεν είναι εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρεία αλλά αλλοδαπή εταιρεία συμμετοχών, οι θυγατρικές της οποίας εταιρείες που διαχειρίζονται τα υπό ξένη σημαία πλοία για τα οποία αγοράστηκαν τα ένδικα καύσιμα έχουν νόμιμα εγκατεστημένα γραφεία στην Ελλάδα,  ότι η διεύθυνση και διαχείριση όλων των υποθέσεων της πρώτης γίνεται στην αλλοδαπή και ότι οι λοιποί εκκαλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου της αλλά υπήρξαν ο δεύτερος μόνο νόμιμος εκπρόσωπος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αυτής και η τρίτη ιδιωτική υπάλληλος,  που τυπικά μόνο άσκησε χρέη προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της πρώτης, από 20.10.2016 έως 19.12.2016,  χωρίς να έχει αποφασιστική συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας.

ΙΙ.  Από τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. στ’ του Κανονισμού (ΕΚ) 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 «για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)», ο οποίος εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -πλην της Δανίας- στις συμβάσεις που συνάπτονται μετά την 17-12-2009 (άρθρο 28) και έχει οικουμενικό χαρακτήρα, με βάση τη διάταξη του άρθρου 2, με την έννοια ότι μπορεί να οδηγήσει και στην εφαρμογή του δικαίου ενός κράτους που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάγεται ότι από το πεδίο εφαρμογής του παραπάνω Κανονισμού αποκλείονται τα ζητήματα που ανάγονται στο δίκαιο των εταιρειών, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης των εταίρων και των οργάνων τους για τις υποχρεώσεις της εταιρίας.  Από τη διάταξη του άρθρου 10 ΑΚ συνάγεται ότι τα νομικά πρόσωπα διέπονται ως προς την ίδρυση, τη νομική προσωπικότητα και την ικανότητα δικαίου από το δίκαιο της χώρας, στην οποία ασκείται η κεντρική διοίκηση αυτών, εκπορεύονται οι αποφάσεις και διαμορφώνεται η επιχειρηματική πολιτική της επιχείρησης (πραγματική έδρα). Έτσι, αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες έχουν ως πραγματική έδρα την Ελλάδα, δεν έχουν, όμως, συσταθεί σύμφωνα προς τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, πάσχουν ακυρότητα ως εταιρίες του αντίστοιχου εταιρικού τύπου και λειτουργούν ως ομόρρυθμες εταιρίες «εν τοις πράγμασι» και οι εταίροι αυτών ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον μετά της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 249 παρ. 1 και 258 παρ. 3 του Ν. 4072/2012. Τα προεκτεθέντα δεν ισχύουν προκειμένου περί: α) εταιρειών των Η.Π.Α. συνεστημένων δυνάμει των νόμων και κανονισμών των Η.Π.Α. (άρθρο 24 παρ. 3 εδ. 2 της από 3ης Αυγούστου 1951 Συνθήκης Φιλίας, Εμπορίου και Ναυτιλίας μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 2893/1954), β) εταιρειών συσταθέντων σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του εδάφους του οποίου έχουν την καταστατική τους έδρα (άρθρα 43, 48 και 293 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα, η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 945/1979), γ) ναυτιλιακών εταιρειών, πλοιοκτητριών ή διαχειριστριών πλοίων υπό ελληνική σημαία, κατά τον ενεστώτα χρόνο ή κατά το παρελθόν, καθώς και των εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, εξαιρουμένων των εταιριών πλοιοκτητριών ή διαχειριστριών σκαφών αναψυχής, δ) ναυτιλιακών εταιρειών, μη πλοιοκτητριών ή διαχειριστριών πλοίων υπό ελληνική σημαία κατά τον ενεστώτα χρόνο ή κατά το παρελθόν, εγκατεστημένων εντός της ημεδαπής, δυνάμει αδείας χορηγούμενης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθώς και των εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, υπό την αυτή ως άνω (υπό στοιχείο γ’) εξαίρεση, και ε) ναυτιλιακών εταιρειών πλοιοκτητριών ή διαχειριστριών πλοίων υπό ξένη σημαία ως και των εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, εφόσον τα πλοία αυτών διαχειρίζονται ή διαχειρίζονταν γραφεία ή υποκαταστήματα εταιριών εγκατεστημένων εντός της ημεδαπής δυνάμει ομοίας ως άνω (υπό στοιχείο δ’) άδειας, υπό την ίδια εξαίρεση (άρθρα 1 του Ν. 791/1978 και 25 του Ν. 27/1975, όπως έχει αντικατασταθεί δια του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 και 11 παρ. Δ του Ν. 3816/2010), οι οποίες διέπονται ως προς τη σύσταση, τη νομική προσωπικότητα και την ικανότητα δικαίου από το δίκαιο της χώρας, όπου ευρίσκεται η καταστατική τους έδρα, ανεξαρτήτως του τόπου διεύθυνσης των εταιρικών υποθέσεων (Βλ. ΟλΑΠ 2/2003 ΕλλΔνη 2003.388, ΑΠ 803/2010, ΑΠ 812/2008 , ΕφΠειρ 151/2016 –  “Νόμος”).

ΙΙΙ. Από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των νομίμως μετ΄επικλήσεως προσκομιζομένων εγγράφων, σε μερικά από τα οποία ενδεικτικώς μόνο γίνεται μνεία κατωτέρω, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων η από 26-04-2017 ένορκη βεβαίωση (affidavit) του ………., την οποία προσάγουν με επίκληση οι εκκαλούντες (με αριθμό “σχετικού” 12), καθόσον κρίνεται ότι αυτή δεν συντάχθηκε σε ανύποπτο χρόνο σε σχέση με την παρούσα δίκη αλλά στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς για να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό μέσο σε αυτή, συνεπώς αποτελεί μαρτυρία τρίτου  που δόθηκε κατά τρόπο μη προβλεπόμενο στο νόμο και κατά καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων των άρθρων 421 επ. ΚΠολΔ (πρβλ. ΟλΑΠ 8/1987 ΕλλΔνη 1987.628, ΑΠ 524/2018, ΑΠ 6/2019 κ.α. – “Νόμος”), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη εταιρεία με την επωνυμία «…………», εδρεύει στο ….. των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και δραστηριοποιείται στον τομέα της διεθνούς εμπορίας πετρελαιοειδών και ναυτιλιακών καυσίμων. Η εναγόμενη  και ήδη εκκαλούσα εταιρεία συστήθηκε στις 12-01-2005, σύμφωνα με το κεφάλαιο 14 του νόμου περί εταιρειών 1981 της Δημοκρατίας των Βερμούδων, υπό την επωνυμία «…………» και, ακολούθως, στις 21-12-2009 καταχωρήθηκε στο μητρώο εταιρειών της Δημοκρατίας των Βερμούδων υπό τη νέα της επωνυμία «………..», σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 του προαναφερόμενου νομοθετήματος (βλ. την από 17-01-2005 βεβαίωση σύστασης και την από 21-12-2009 βεβαίωση σύστασης λόγω αλλαγής επωνυμίας, τα οποία επαναπροσάγουν με επίκληση σε νόμιμη μετάφραση από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική οι εφεσίβλητοι). Από το έτος 2009, τη διοίκηση της εναγόμενης εταιρείας ασκεί ο δεύτερος εναγόμενος, ………., ο οποίος έχει τις ιδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Διευθυντή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκτός από το χρονικό διάστημα από 19-10-2016 έως 20-12-2016, κατά το οποίο, κατόπιν παραιτήσεώς του, τη διοίκηση ασκούσε η τρίτη εναγόμενη, ………., υπό τις ίδιες ως άνω αναφερόμενες ιδιότητες.  Η παραπάνω εταιρεία δεν διατηρεί οργανωμένο γραφείο ούτε έχει αναπτύξει οποιαδήποτε δραστηριότητα στην καταστατική της έδρα στο …… της Δημοκρατίας των Βερμούδων. Έχει συστήσει, όμως, διάφορες ναυτιλιακές εταιρείες, των οποίων είναι μοναδική μέτοχος, όπως την εδρεύουσα στον Παναμά εταιρεία, με την επωνυμία «……….» και την εδρεύουσα στη Λιβερία εταιρεία, με την επωνυμία «……..», οι οποίες διαχειρίζονται, αντίστοιχα, το υπό σημαία Παναμά πλοίο «I.», κυριότητας της εδρεύουσας στη Λιβερία εταιρείας με την επωνυμία «……..», και το υπό σημαία Λιβερίας πλοίο «……….», κυριότητας της εδρεύουσας στη Λιβερία εταιρείας με την επωνυμία «……….». Οι θυγατρικές αυτές της πρώτης ενάγουσας εταιρείες, που είναι διαχειρίστριες των ανωτέρω πλοίων, έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πειραιά (……. .), σύμφωνα με τις διατάξεις των ΑΝ 378/68, Ν. 27/75 , Ν. 814/78, Ν. 3752/09 και Ν. 4150/13, δυνάμει (η πρώτη) της 3122.1/4132/24503/24.10.2007 (ΦΕΚ 2144/2007) υπουργικής αποφάσεως και (η δεύτερη) της 31222.1/4379/11.1.2010 (ΦΕΚ 28/Β/2010) υπουργικής αποφάσεως. Των ανωτέρω  γραφείων νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο ………, δηλαδή ο δεύτερος εναγόμενος-εκκαλών, ο οποίος είναι  το πρόσωπο που επιχειρηματικά δραστηριοποιείται μέσω όλων των ανωτέρω εταιρειών λαμβάνοντας κατά κύριο λόγο ο ίδιος τις σχετικές με τη διοίκηση και διαχείρισή τους αποφάσεις. Ωστόσο, παρόλο που για την εκκαλούσα εταιρεία-πρώτη εναγομένη- δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τους ελληνικούς νόμους διατυπώσεις σύστασης και δημοσιότητας ούτε έχει εγκατασταθεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα, με βάση το ειδικό νομοθετικό καθεστώς που διέπει τις αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες (βλ. το προσαγόμενο από την εφεσίβλητη υπ’ αριθ. πρωτ. 2212.2-3/104913/09-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Ναυτιλιακών Εταιριών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), αυτή εμπίπτει στην ανωτέρω υπό στοιχείο ΙΙ ε’ εξαίρεση, διότι αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου, οι θυγατρικές της οποίας εταιρείες διαχειρίζονται πλοία υπό αλλοδαπή σημαία, τα οποία δεν είναι πλοία αναψυχής αλλά ποντοπόρα φορτηγά, και έχουν εγκαταστήσει νομίμως γραφείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Το δε γεγονός ότι ο δεύτερος εναγόμενος ασκεί μέσω αυτής επιχειρηματική δραστηριότητα δεν αρκεί για να της προσδώσει τον χαρακτήρα εν τοις πράγμασι ομόρρυθμης εταιρείας ούτε να καταστήσει αυτόν ομόρρυθμο εταίρο της ευθυνόμενο εις ολόκληρον μαζί της για τα εταιρικά της χρέη. Κατά συνέπεια, έσφαλε η εκκαλουμένη που δέχθηκε ότι η πρώτη εναγομένη και ήδη εκκαλούσα  θεωρείται ομόρρυθμη εν τοις πράγμασι εταιρεία που διέπεται ως προς την εσωτερική λειτουργία της από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και ότι η δεύτερος και τρίτη των εναγομένων και ήδη εκκαλούντων, …….. και ……, επέχουν θέση ομορρύθμου εταίρου αυτής. Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι περί τα μέσα Μαΐου 2016,  η πρώτη εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα, διά των υπαλλήλων της, επικοινώνησε με την ενάγουσα- εφεσίβλητη και ζήτησε οικονομική προσφορά για τον εφοδιασμό του προαναφερόμενου πλοίου «NV», στο λιμένα της Σιγκαπούρης με λιπαντικά μηχανής και ναυτιλιακά καύσιμα. Με βάση τη σχετική προσφορά (πρόταση για κατάρτιση σύμβασης) που απέστειλε η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη στην πρώτη εναγόμενη  και ήδη εκκαλούσα και έγινε αποδεκτή από την τελευταία, μεταξύ των παραπάνω καταρτίσθηκε σύμβαση πωλήσεως, σε εκτέλεση της οποίας, η πρώτη (η  πωλήτρια εφεσίβλητη) μέσω τοπικού φυσικού προμηθευτή παρέδωσε στις 25-05-2016, στο προαναφερόμενο πλοίο, στο λιμένα της Σιγκαπούρης (317, 417 ΑΚ), τα παρακάτω αναφερόμενα, κατ΄ είδος, τύπο, ποσότητα, τιμή μονάδας και συνολική αξία, ναυτιλιακά καύσιμα και λιπαντικά έλαια μηχανής: α) 1.980 λίτρα NAVIGO SO, προς 1,30 δολλάρια ΗΠΑ ανά λίτρο, αξίας 2.574 δολλαρίων ΗΠΑ, β) 16.849 λίτρα NAVIGO 70 MCL, προς 1,62 δολλάρια ΗΠΑ ανά λίτρο, αξίας 27.295,38 δολλαρίων ΗΠΑ, γ) 990 λίτρα NAVIGO TPEO 30/30, προς 1,54 δολλάρια ΗΠΑ ανά λίτρο, αξίας 1.524,60 δολλαρίων ΗΠΑ, δ) 200 λίτρα RENOLIN SE 100, προς 17,55 δολλάρια ΗΠΑ ανά λίτρο, αξίας 3.510 δολλαρίων ΗΠΑ, και ε) 205 λίτρα RENOLIN B 150 HVI, προς 4,93 δολλάρια ΗΠΑ ανά λίτρο, αξίας 1.010,65 δολλαρίων ΗΠΑ, εκδοθέντος του υπ’ αριθ. …../08-06-2016 τιμολογίου, συνολικού ποσού 35.914,63 δολλαρίων ΗΠΑ, το οποίο συμφωνήθηκε πληρωτέο μέχρι τις 24-07-2016. Στη συνέχεια, περί τα τέλη Μαΐου 2016, η πρώτη εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα διά των υπαλλήλων της, επικοινώνησε με την ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη και ζήτησε οικονομική προσφορά για τον εφοδιασμό του προαναφερόμενου πλοίου «I» στο λιμένα ……. της Σουηδίας, με λιπαντικά έλαια μηχανής. Με βάση τη σχετική προσφορά (πρόταση για κατάρτιση σύμβασης) που απέστειλε η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη στην πρώτη εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα και έγινε αποδεκτή από την τελευταία, μεταξύ των παραπάνω καταρτίσθηκε σύμβαση πωλήσεως, σε εκτέλεση της οποίας η πρώτη, μέσω τοπικού φυσικού προμηθευτή, παρέδωσε στις 30-05-2016, στο προαναφερόμενο πλοίο στο λιμένα Gothenburg  (317, 417 ΑΚ), 836 λίτρα λιπαντικό έλαιο μηχανής, τύπου SHELL ARGINA T 40, προς 3,55 δολλάρια ΗΠΑ ανά λίτρο, εκδοθέντος του υπ’ αριθ. …../19-06-2016 τιμολογίου, συνολικού ποσού 3.567,80 δολλαρίων ΗΠΑ, στο οποίο περιλαμβάνονται και έξοδα για μεταφορικά και τέλος βραχυπρόθεσμης ειδοποίησης, συνολικού ποσού 600 δολλαρίων ΗΠΑ, τα οποία βάρυναν την εναγόμενη και ήδη εφεσίβλητη εταιρεία και συμφωνήθηκε πληρωτέο μέχρι τις 29-07-2016. Ακολούθως,  περί τα μέσα Ιουνίου 2016 η πρώτη εναγόμενη-εκκαλούσα, διά των υπαλλήλων της, επικοινώνησε με την ενάγουσα-εφεσίβλητη και ζήτησε οικονομική προσφορά για τον εφοδιασμό του πλοίου «NV» στο λιμένα Adang Bay της Ινδονησίας, με λιπαντικά έλαια μηχανής. Με βάση τη σχετική προσφορά (πρόταση για κατάρτιση σύμβασης) που απέστειλε η ενάγουσα-εφεσίβλητη στην πρώτη εναγόμενη-εκκαλούσα και έγινε αποδεκτή από την τελευταία, μεταξύ των παραπάνω καταρτίσθηκε σύμβαση πωλήσεως, σε εκτέλεση της οποίας η πρώτη, μέσω τοπικού φυσικού προμηθευτή, παρέδωσε στις 19-06-2016 στο προαναφερόμενο πλοίο στο λιμένα Adang Bay (317, 417 ΑΚ), 4 βαρέλια λιπαντικό έλαιο μηχανής, τύπου SHELL TELLUS S2 V 68, προς 950 δολλάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι, εκδοθέντος του υπ’ αριθ. ……/03-07-2016 τιμολογίου, συνολικού ποσού 4.550 δολλαρίων ΗΠΑ, στο οποίο περιλαμβάνονται και έξοδα μεταφοράς, ποσού 750 δολλαρίων ΗΠΑ, τα οποία βάρυναν την εναγόμενη-εκκαλούσα εταιρεία και συμφωνήθηκε πληρωτέο μέχρι την 18-08-2016. Στη συνέχεια, περί τα τέλη Ιουνίου 2016, η πρώτη εναγόμενη-εκκαλούσα, διά των υπαλλήλων της, επικοινώνησε με την ενάγουσα-εφεσίβλητη και ζήτησε οικονομική προσφορά για τον εφοδιασμό του πλοίου «I» στο λιμένα Gothenburg της Σουηδίας, με λιπαντικά έλαια μηχανής. Με βάση τη σχετική προσφορά (πρόταση για κατάρτιση σύμβασης) που απέστειλε η ενάγουσα -εφεσίβλητη στην πρώτη εναγόμενη-εκκαλούσα και έγινε αποδεκτή από την τελευταία, μεταξύ των παραπάνω καταρτίσθηκε σύμβαση πωλήσεως, σε εκτέλεση της οποίας η πρώτη, μέσω τοπικού φυσικού προμηθευτή, παρέδωσε στις 29-06-2016 στο προαναφερόμενο πλοίο στο λιμένα Gothenburg (317, 417 ΑΚ), 1.672 λίτρα λιπαντικά έλαια μηχανής, τύπου SHELL ARGINA T 40, προς 3,70 δολλάρια ΗΠΑ ανά λίτρο, εκδοθέντος του υπ’ αριθ. ……/06-07-2016 τιμολογίου, συνολικού ποσού 6.886,40 δολλαρίων ΗΠΑ, στο οποίο περιλαμβάνονταν και έξοδα για μεταφορικά και τέλος βραχυπρόθεσμης ειδοποίησης, συνολικού ποσού 700 δολλαρίων ΗΠΑ, τα οποία βάρυναν την πρώτη εναγόμενη-εκκαλούσα, και συμφωνήθηκε πληρωτέο μέχρι την 28-08-2016. Ακολούθως, περί τα μέσα Ιουλίου 2016 η πρώτη εναγόμενη-εκκαλούσα, διά των υπαλλήλων της, επικοινώνησε με την ενάγουσα – εφεσίβλητη και ζήτησε οικονομική προσφορά για τον εφοδιασμό του πλοίου «NV» στο λιμένα της Σιγκαπούρης με λιπαντικά έλαια μηχανής. Με βάση τη σχετική προσφορά (πρόταση για κατάρτιση σύμβασης) που απέστειλε η ενάγουσα-εφεσίβλητη  στην πρώτη εναγόμενη-εκκαλούσα  και έγινε αποδεκτή από την τελευταία, μεταξύ των παραπάνω καταρτίσθηκε σύμβαση πωλήσεως, σε εκτέλεση της οποίας η πρώτη, μέσω τοπικού φυσικού προμηθευτή, παρέδωσε στις 15-07-2016 στο προαναφερόμενο πλοίο στο λιμένα της Σιγκαπούρης (317, 417 ΑΚ), τα παρακάτω αναφερόμενα, κατά είδος, τύπο, ποσότητα, τιμή μονάδας και συνολική αξία, λιπαντικά έλαια μηχανής: α) 2.000 λίτρα PANOIL M530, προς 1,41 δολλάρια ΗΠΑ ανά λίτρο, αξίας 2.820 δολλαρίων ΗΠΑ, β) 8.000 λίτρα NEPTUNE 70 sae 50, προς 1,66 δολλάρια ΗΠΑ ανά λίτρο, αξίας 13.280 δολλαρίων ΗΠΑ, γ) 1.000 λίτρα ARGO S sae 30, προς 1,74 δολλάρια ΗΠΑ ανά λίτρο, αξίας 1.740 δολλαρίων ΗΠΑ, και δ) 4 βαρέλια HYDRAULIC AW Special ISO 46, προς 880 δολλάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι, αξίας 3.520 δολλαρίων ΗΠΑ, εκδοθέντος του υπ’ αριθ. ……/27-07-2016 τιμολογίου, το οποίο συμφωνήθηκε πληρωτέο μέχρι την 13-09-2016. Τέλος, περί τα τέλη Ιουλίου 2016 η πρώτη εναγόμενη-εκκαλούσα, διά των υπαλλήλων της, επικοινώνησε με την ενάγουσα-εφεσίβλητη και ζήτησε οικονομική προσφορά για τον εφοδιασμό του πλοίου «I» στο λιμένα Gothenburg της Σουηδίας, με λιπαντικά έλαια μηχανής. Με βάση τη σχετική προσφορά (πρόταση για κατάρτιση σύμβασης) που απέστειλε η ενάγουσα-εφεσίβλητη στην πρώτη εναγόμενη-εκκαλούσα και έγινε αποδεκτή από την τελευταία, μεταξύ των παραπάνω καταρτίσθηκε σύμβαση πωλήσεως, σε εκτέλεση της οποίας η πρώτη, μέσω τοπικού φυσικού προμηθευτή, παρέδωσε στις 26-07-2016 στο παραπάνω αναφερόμενο πλοίο στο λιμένα Gothenburg (317, 417 ΑΚ), τα παρακάτω αναφερόμενα, κατά είδος, τύπο, ποσότητα, τιμή μονάδας και συνολική αξία, λιπαντικά έλαια μηχανής: α) 1.254 λίτρα ARGINA T 40 (σε 6 βαρέλια 209 λίτρων το καθένα), προς 3,70 δολλάρια ΗΠΑ ανά λίτρο, αξίας 4.639,80 δολλαρίων ΗΠΑ, β) 418 λίτρα GADINIA 40 (σε 1 βαρέλι 209 λίτρων), προς 3,62 δολλάρια ΗΠΑ, αξίας 1.513,16 δολλαρίων ΗΠΑ, γ) 1.000 λίτρα HEAT TRANSFER OIL S2 (σε 1 συσκευασία τύπου IBC), προς 4,83 δολλάρια ΗΠΑ ανά λίτρο, αξίας 4.830 δολλαρίων ΗΠΑ, εκδοθέντος του υπ’ αριθ. ……./01-08-2016 τιμολογίου, συνολικού ποσού 11.782,96 δολλαρίων ΗΠΑ, στο οποίο περιλαμβάνονταν και έξοδα για μεταφορικά και τέλος βραχυπρόθεσμης ειδοποίησης, συνολικού ποσού 800 δολλαρίων ΗΠΑ, τα οποία, βάρυναν την πρώτη εναγόμενη-εκκαλούσα, και συμφωνήθηκε πληρωτέο μέχρι την 24-09-2016. Το τίμημα για καθεμία από τις προαναφερόμενες συμβάσεις πωλήσεως, δεν έχει εξοφληθεί, γεγονός που δεν αμφισβητήθηκε ειδικά από τους εναγόμενους (261 εδ. β’ ΚΠολΔ) ούτε παραπονούνται για το αντίθετο με λόγο εφέσεως. Επομένως, οφείλεται στην ενάγουσα-εφεσίβλητη για την παραπάνω αιτία το συνολικό ποσό των (35.914,63 + 3.567,80 + 4.550 + 6.886,40 + 21.360 + 11.782,96 =) 84.061,79 δολλαρίων ΗΠΑ. Η δε εναγόμενη-εκκαλούσα εταιρία κατήρτισε με την ενάγουσα-εφεσίβλητη τις εν λόγω συμβάσεις πωλήσεως στο δικό της όνομα και για δικό της λογαριασμό, χωρίς να δηλώσει στην αντισυμβαλλομένη της ότι ενεργεί για λογαριασμό τρίτου, κρίση που ενισχύεται από τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που απέστειλε η εναγόμενη -εκκαλούσα εταιρεία στην ενάγουσα-εφεσίβλητη, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2016, στο πλαίσιο της μεταξύ τους επικοινωνίας για τη συμβιβαστική επίλυση της ένδικης διαφοράς, η  οποία τελικά δεν επιτεύχθηκε. Ειδικότερα, από τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που προσάγει με επίκληση η ενάγουσα-εφεσίβλητη αποδεικνύεται ότι η εναγόμενη εταιρεία, διά των υπαλλήλων της, …….., Διευθυντή Πωλήσεων, ……, Αντιπροέδρου του Τμήματος Διαχείρισης Εταιρικής Χρηματοδότησης, και …………, Ταμία, κατά το παραπάνω διάστημα επικοινωνούσε με την ενάγουσα-εφεσίβλητη για την επίτευξη συμβιβαστικής επιλύσεως της ένδικης διαφοράς, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε αναφορά ότι ενεργεί για λογαριασμό τρίτου. Η παραπάνω κρίση του Δικαστηρίου περί καταρτίσεως των ένδικων συμβάσεων πωλήσεως με την εναγόμενη-εκκαλούσα εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό της δεν αναιρείται από τα δικαστικά τεκμήρια που συνάγονται από τη νομοτύπως δοθείσα  στα πλαίσια άλλης δίκης υπ’ αριθ. …../2017 ένορκη βεβαίωση των ……….. και ……….., υπαλλήλων της πρώτης εναγομένης, καθώς αυτοί καταθέτουν γενικά ότι η τιμολόγηση των παραγγελλόμενων προϊόντων για τον εφοδιασμό των διαχειριζόμενων από τις θυγατρικές της πρώτης εναγόμενης-εκκαλούσας εταιρείες πλοίων ζητείται να γίνεται στο όνομα των πλοιοκτητριών εταιρειών, χωρίς να καταθέτουν οτιδήποτε συγκεκριμένο σχετικά με τις ένδικες συμβάσεις. Τέλος, η ως άνω κρίση του Δικαστηρίου δεν αναιρείται ούτε από το γεγονός ότι τα τιμολόγια της ενάγουσας-εφεσίβλητης για τις ένδικες συμβάσεις πωλήσεως έχουν εκδοθεί, για μεν όσα λιπαντικά και καύσιμα παραδόθηκαν στο πλοίο «NV», σε χρέωση: «NV και/ή πλοίαρχος και/ή ιδιοκτήτες και/ή ναυλωτές και/ή διαχειριστές και/ή εφοπλιστές και/ή ………. και/ή ……… και/ή …………», για δε όσα λιπαντικά και καύσιμα παραδόθηκαν στο πλοίο «I» σε χρέωση: «I  και/ή πλοίαρχος και/ή ιδιοκτήτες και/ή ναυλωτές και/ή διαχειριστές και/ή εφοπλιστές και/ή ……….. και/ή ………. και/ή ……………..», καθόσον κατά τη διεθνή ναυτιλιακή πρακτική στα τιμολόγια πωλήσεως που εκδίδονται στο πλαίσιο εφοδιασμού πλοίων συνηθίζεται να αναφέρονται μονομερώς από την πωλήτρια -πέραν του αντισυμβαλλομένου της- και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε έννομη σχέση με το πλοίο, και μάλιστα χωρίς πάντοτε αυτά να κατονομάζονται ειδικά, αλλά μόνο με αναφορά της ιδιότητάς τους, σε κάθε περίπτωση δε σε όλα τα ανωτέρω τιμολόγια αναφέρεται ως υπόχρεη για την πληρωμή του τιμήματος και η πρώτη εναγομένη-εκκαλούσα εταιρεία, η οποία και ήταν η αντισυμβαλλομένη (αγοράστρια) της ενάγουσας-εφεσίβλητης (πωλήτριας) στις ένδικες συμβάσεις πωλήσεως, όπως ορθώς έκρινε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.  Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η πρώτη εναγόμενη-εκκαλούσα βαρύνεται με την καταβολή του τιμήματος των διαδοχικών συμβάσεων πωλήσεως που κατήρτισε, δια των υπαλλήλων της, με την ενάγουσα, ευθυνόμενη κατά τις διατάξεις περί πωλήσεως, όπως ορθώς έκρινε η εκκαλουμένη απόφαση.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, δεν έσφαλε η εκκαλουμένη που αναγνώρισε ότι η πρώτη εναγομένη και ήδη εκκαλούσα υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη το τίμημα από τις ένδικες συμβάσεις πωλήσεως, νομιμοτόκως από τη δήλη ημέρα πληρωμής καθενός επιμέρους τιμολογίου αλλά σωστά εφάρμοσε το νόμο κι εκτίμησε τις αποδείξεις και όσα αντίθετα υποστηρίζει η πρώτη εναγομένη-εκκαλούσα με την υπό κρίση έφεση  είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. ΄Εσφαλε, όμως, η εκκαλουμένη που δέχθηκε ότι η πρώτη εναγομένη λειτουργεί στην Ελλάδα ως εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρεία της οποίας ομόρρυθμοι εταίροι είναι οι λοιποί εναγόμενοι ευθυνόμενοι εις ολόκληρον για τα χρέη της και πρέπει η υπό κρίση έφεση να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη κατά τον δεύτερο, τρίτο και τέταρτο (τελευταίο) λόγους της, κατά το μέρος αυτών με το οποίο παραπονούνται οι εκκαλούντες ότι κατά κακή εκτίμηση των αποδείξεων δέχθηκε η εκκαλουμένη ότι η πρώτη εξ αυτών είναι εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρεία και οι λοιποί ομόρρυθμοι αυτής εταίροι. Στη συνέχεια, πρέπει  να διαταχθεί η επιστροφή στους εκκαλούντες του κατατεθέντος παραβόλου, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη κατά το εκκληθέν τμήμα της κι αφού κρατηθεί η αγωγή και δικασθεί κατ΄ουσίαν ως προς τα μεταβιβασθέντα στο εφετείο κεφάλαιά της,  να απορριφθεί ως κατ΄ουσίαν αβάσιμη ως προς τον δεύτερο και την τρίτη των εναγομένων και να γίνει δεκτή ως και κατ΄ουσίαν βάσιμη ως προς την πρώτη εναγομένη. Να αναγνωρισθεί δε ότι η πρώτη εναγομένη υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα το ισάξιο σε ευρώ συνολικό ποσό των (35.914,63 + 3.567,80 + 4.550 + 6.886,40 + 21.360 + 11.782,96 =) ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα ενός δολλαρίων ΗΠΑ και εβδομήντα εννέα σεντς (84.061,79), με βάση την επίσημη ισοτιμία δολλαρίου ΗΠΑ/ευρώ κατά το χρόνο της πληρωμής, νομιμοτόκως από την επομένη της ημέρας που συμφωνήθηκε ως δήλη ημέρα για την πληρωμή κάθε επιμέρους ποσού μέχρι την εξόφληση,  σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να καταδικασθεί η πρώτη εναγομένη σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας αμφοτέρων των βαθμών  δικαιοδοσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό και να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών μεταξύ των λοιπών διαδίκων λόγω του δυσερμήνευτου των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου (176, 178, 179, 183 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

-Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση.

-Διατάζει την επιστροφή στους εκκαλούντες  του κατατεθέντος παραβόλου .

-Εξαφανίζει την υπ΄αριθ. 2656/2018 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

-Κρατεί και δικάζει την από 14-07-2017 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………/2017) αγωγή.

-Απορρίπτει την αγωγή ως προς τον δεύτερο και την τρίτη των εναγομένων.

-Δέχεται εν μέρει την αγωγή ως προς την πρώτη εναγομένη.

-Αναγνωρίζει ότι η πρώτη εναγομένη υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα το ισάξιο σε ευρώ συνολικό ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα ενός δολλαρίων ΗΠΑ και εβδομήντα εννέα σεντς (84.061,79), με βάση την επίσημη ισοτιμία δολλαρίου ΗΠΑ/ευρώ κατά το χρόνο της πληρωμής, νομιμοτόκως από την επομένη της ημέρας που συμφωνήθηκε ως δήλη ημέρα για την πληρωμή κάθε επιμέρους ποσού μέχρι την εξόφληση, ήτοι: α) ως προς το ισάξιο σε ευρώ ποσό των 35.914,63 δολλαρίων ΗΠΑ, νομιμοτόκως από την 25-07-2016, β) ως προς το ισάξιο σε ευρώ ποσό των 3.567,80 δολλαρίων ΗΠΑ, νομιμοτόκως από την 30-07-2016, γ) ως προς το ισάξιο σε ευρώ ποσό των 4.550 δολλαρίων ΗΠΑ, νομιμοτόκως από την 19-08-2016, δ) ως προς το ισάξιο σε ευρώ ποσό των 6.886,40 δολλαρίων ΗΠΑ, νομιμοτόκως από την 29-08-2016, ε) ως προς το ισάξιο σε ευρώ ποσό των 21.360 δολλαρίων ΗΠΑ, νομιμοτόκως από την 14-09-2016, και στ) ως προς το ισάξιο σε ευρώ ποσό των 11.782,96 δολλαρίων ΗΠΑ, νομιμοτόκως από την 25-09-2016.

-Καταδικάζει την πρώτη εναγομένη σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, το οποίο ορίζει στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

-Συμψηφίζει μεταξύ των λοιπών διαδίκων τα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.

-Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις  21  Ιανουαρίου 2020.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ