Μενού Κλείσιμο

Αριθμός Απόφασης 55/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εκτός γάμου τέκνου, επικοινωνία πατέρα με τέκνο, μετά από αναγνώριση ενωμένη στο ίδιο δικόγραφο, ορισμός επικοινωνίας σε παιδιοψυχίατρο.

 

Αριθμός  απόφασης :  55/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη, που ορίστηκε από τον προϊστάμενο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιώς  και τη Γραμματέα  Γ.Λ..

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η  από 27-3-2018 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ………./2018 έφεση της εναγόμενης και ήδη εκκαλούσας   κατά της με  αρ. 1229/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που δίκασε την αγωγή με την ειδική διαδικασία  διαφορών σχέσεων γονέων τέκνων, έχει ασκηθεί νομότυπα κι εμπρόθεσμα, καθώς δεδομένου ότι ασκήθηκε στις 30.3.2018 πριν την επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης (βλ. την με αρ. ../30.3.2018 έκθεση επιδόσεως της δικ. επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιώς ……….),  και για το παραδεκτό αυτής έχει κατατεθεί το αντίστοιχο παράβολο με βάση τη διάταξη του άρθρου 495 αρ.4 ΚΠολΔ (βλ. το με αρ. ……… e – παράβολο με το απόκομμα πληρωμής της Τράπεζας Πειραιώς). Πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος εξέθετε στην  από 13/11/2014 και με αριθμό κατάθεσης …../2014 αγωγή του,  ότι από τον ερωτικό του δεσμό  του με την εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα είχε αποκτήσει εκτός γάμου ένα τέκνο το οποίο γεννήθηκε στις 5/9/2014, στο Χαϊδάρι Αττικής, η δε εναγόμενη αρνήθηκε να  συναινέσει στην εκούσια αναγνώριση από πλευράς του, παρόλο που την όχλησε σχετικά με την από 24.10.2014  εξώδικη δήλωσή του. Με βάση το ιστορικό αυτό  ζήτησε  α) Να αναγνωριστεί  βιολογικός πατέρας του ανηλίκου τέκνου της εναγομένης,  β) Να ρυθμιστεί η γονική μέριμνα και η επιμέλεια του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου, ώστε να ασκείται από κοινού από την ενάγουσα και τον εναγόμενο, φερόμενο ως βιολογικό πατέρα του και γ) Επικουρικά, να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του τελευταίου, φερόμενου ως βιολογικού πατέρα, με το ανωτέρω τέκνο, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αγωγή και με την απειλή σε βάρος της ενάγουσας προσωπικής κράτησης και χρηματικής κράτησης. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφασή του, αφού   αναγνώρισε τον εναγόμενο πατέρα του τέκνου (α αίτημα), καθόρισε εν μέρει το δικαίωμα επικοινωνίας του  ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο του Κατά της απόφασης αυτής βάλλει η εκκαλούσα για λόγους που ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία κι εφαρμογή του νόμου και  εκτίμηση των αποδείξεων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 621 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε από πριν την  αντικατάστασή του από τον ν. 4335/2015 (αντίστοιχα υπό το νόμο αυτό 600 ΚΠολΔ) αν η διάγνωση διαφοράς εξαρτάται, ολικά ή εν μέρει, από κάποια από τις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 620, το δικαστήριο αναβάλλει, με αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως, τη συζήτηση ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, σχετικά με την αγωγή αυτή. Όταν η αγωγή  δεν έχει ασκηθεί, ορίζει  προθεσμία γι’ αυτό, όταν δε η  προθεσμία περάσει άπρακτη, η συζήτηση μπορεί να συνεχισθεί και ο σχετικός ισχυρισμός θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί. H σχετική  όμως διάταξη έχει αντικείμενο όταν έχει ασκηθεί αυτοτελώς αγωγή επιμέλειας ή επικοινωνίας και ανακύπτει ως προδικαστικό ζήτημα η πατρότητα του ανηλίκου τέκνου,  την παρεμπίπτουσα  εξέταση του οποίου απαγορεύει η άνω διάταξη και όχι όταν έχουν ενωθεί επιτρεπτώς στο ίδιο δικόγραφο  η αξίωση  αναγνώρισης της πατρότητας και οι αξιώσεις που έχουν σχέση με τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας (άρθρο 681 Β) που υπάγονται μετά το ν. 4055/2012 στην αρμοδιότητα του  Μονομελούς Πρωτοδικείου (άρθρο 17 αρ.1) οπότε όλα τα αιτήματα κρίνονται ενιαία με την ίδια απόφαση, απλώς η διάταξη περί επιμέλειας ή επικοινωνίας έχει  ισχύ μετά το αμετάκλητο αυτής (Ποδηματά στον ΕρμΚΠολΔ Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα άρθρο 621, αρ. 5, Απαλαγάκη ΕρμΚΠολΔ 2010, άρθρο 621, ΕφΑθ  7686/1990 ΕλΔ 1991.1670, πρβλ. και ΕφΑθ2622/1995 Δ/νη 1996.1118).  Στην προκείμενη περίπτωση η εκκαλούσα με τους πρώτο και δεύτερο λόγους εφέσεώς της ισχυρίζεται ότι εσφαλμένα  η εκκαλούμενη απόφαση καθόρισε τον τρόπο επικοινωνίας  του ενάγοντος με το ανήλικο, ανακαλώντας  ως προς το  ζήτημα αυτό την με αρ. 1881/2016 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου, ενώ έπρεπε να αναστείλει την  συζήτηση αυτής έως το αμετάκλητο  της απόφασης ως προς την αναγνώριση της πατρότητας. Ο λόγος όμως αυτός έφεσης πρέπει με βάση τα όσα προεκτέθηκαν, να απορριφθεί ως αβάσιμος, αλλά και ως αλυσιτελής, καθώς επί της ουσίας η εκκαλούσα δεν αμφισβητεί ότι ο ενάγων είναι ο πατέρας του ανηλίκου τέκνου της, ενώ η τυχόν ευδοκίμηση του λόγου αυτού εφέσεως δεν οδηγεί  ούτως ή άλλως στην εξαφάνιση της απόφασης αλλά μόνο στην αναστολή της συζήτησής  χωρίς την  εξαφάνισή της (άρθρο 534 ΚΠολΔ, ΕφΛαρ. 74/2009 ΤΝΠ ΔΣΑ).

¨Κατά  το άρθρο 1520 ΑΚ, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό και τα σχετικά με την επικοινωνία του αυτή κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο. Η επικοινωνία του γονέα με το ανήλικο τέκνο του, ως καθιερούμενο προσωπικό δικαίωμα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των διατάξεων που προβλέπουν την άσκηση του δικαιώματος και καθήκοντος των γονέων για τη μέριμνα υπέρ του ανηλίκου τέκνου τους και απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος της στοργής προς το τέκνο, συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου και της εν γένει προσωπικότητας του. Για το λόγο αυτό η άσκηση του αποβλέπει κυρίως στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου. Η επικοινωνία του γονέα με το ανήλικο τέκνο του ρυθμίζεται από το δικαστήριο το οποίο πρέπει να αποφασίζει πάντοτε με οδηγό και γνώμονα το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και γενική ρήτρα, που εξειδικεύεται ανάλογα με τις συνθήκες κάθε περίπτωσης. Για να κριθεί τι αποτελεί συμφέρον του ανηλίκου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα εκτιμηθούν τα περιστατικά που διαπιστώθηκαν βάσει αξιολογικών κριτηρίων που αντλεί το δικαστήριο από τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας και σχετικά με το πρόσωπο του ανηλίκου, θα ληφθούν υπόψη και τα πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας και παιδοψυχιατρικής. Για τη διαπίστωση του θα ληφθούν υπόψη και θα αξιολογηθούν όλα τα επωφελή για το ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις, χωρίς να επιδρά στην απόφαση κανένας από τους διαφορετικούς παράγοντες που συνοδεύουν το πρόσωπο κάθε γονέα, η τυχόν υπαιτιότητα του γονέα στη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, οι προκύπτουσες συντρέχουσες συνθήκες και περιστάσεις κάτω από τις οποίες θα ασκείται αυτή η προσωπική επικοινωνία. Το Δικαστήριο κατά τη συγκεκριμενοποίηση του δικαιώματος επικοινωνίας μπορεί να επιβάλλει, εφόσον είναι αναγκαίο για την προστασία του συμφέροντος του τέκνου, περιορισμούς στην άσκησή της, οι οποίοι μπορούν να αναφέρονται στον τόπο και το χρόνο της επικοινωνίας, την παρουσία τρίτων προσώπων κατά την διάρκειά της ή ακόμη να συνίστανται στη λήψη μέτρων που διαμορφώνουν την επικοινωνία με ιδιαίτερο τρόπο, λόγω ειδικών περιστάσεων (ΑΠ 1286/2018 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 550/2017, ΑΠ 58/2017, ΑΠ 851/2015, ΑΠ 989/2015, ΑΠ 534/2011 Τ.Π.Ν. ΝΟΜΟΣ).

Στην προκείμενη περίπτωση  από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων, που περιέχοντα και  που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιλαμβάνονται στα  με αρ. …/2016 και …./2018 πρακτικά  συνεδρίασης, των με αρ. …………/3-12-2014 ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιά, που προσκόμισε ο ενάγων  στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, κατά την αρχική  δικάσιμο της 29/5/2015, οι οποίες λήφθηκαν κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της εναγομένης, (βλ. την  υπ’αριθμ. ………./1-12-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ………) χωρίς να ληφθεί η υπ’αριθμ. …./2014 ένορκη βεβαίωση του ………. που κατέθεσε  ενόρκως  στο ακροατήριο (βλ. τα με αρ. …../2016 πρακτικά και των από 30/11/2014,  1/12/2015 (2 με ίδια ημερομηνία) και 2/12/2015 (2 με ίδια ημερομηνία) υπεύθυνων δηλώσεων, που προσκομίζει ο ενάγων, οι οποίες είναι ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα αφού συντάχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα δίκη, απευθυνόμενες μάλιστα στο παρόν Δικαστήριο, (ΟλΑΠΑΠ 172/2003 ΕλΔ 2003/1292, ΟλΑΠ 8/1987, ΑΠ 887/2015 ΑΠ 906/2013, ΑΠ 635/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)  και τα έγγραφα που προσκομίζουν με νόμιμη επίκληση οι διάδικοι,  χωρίς να αποκλείονται οι εκτυπώσεις από  ηλεκτρονικά μηνύματα (sms),  μηνυμάτων που είχαν  προσκομίζονται από τους διαδίκους και  είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους οι ίδιοι, ώστε δεν αφορούσαν επικοινωνία τους με τρίτα πρόσωπα έχοντας ληφθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους  και οι  εκτυπώσεις αναρτήσεων στο μέσον κοινωνικής δικτύωσης Facebook από τον δημόσιο λογαριασμό – προφίλ της ιστοσελίδας του ενάγοντος που είναι προσπελάσιμος  αδιακρίτως από όλους τους χρήστες του διαδικτύου μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου (Google) (ΟλΑΠ 1 /2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 201/2019,  ΕφΑθ 3323/2018 ΤΝΠ ΔΣΑ,  K. Tομαράς «Είναι πράγματι παράνομα αποδεικτικά μέσα τα μηνύματα κινητού τηλεφώνου «sms»;» ΕφΑΔΠΔ 7/2018) και τέλος από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο (ΚΠολΔ 336§4), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο ενάγων και η εναγόμενη  – εκκαλούσα γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2013 και   συνήψαν ερωτικό δεσμό από τον Αύγουστο του ιδίου έτους  έως τις 11.6.2014.  Στις 5.9.2014 η εναγόμενη γέννησε ένα άρρεν τέκνο, που ονόμασε  μεταγενέστερα ………. (βλ. το υπ’αριθμ. πρωτ. …../14-11-2017 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Νίκαιας-Αγίου I. Ρέντη), το οποίο ήταν καρπός των ερωτικών τους σχέσεων με σαρκική συνάφεια, το κρίσιμο χρονικό διάστημα  μεταξύ της τριακοστής (300ης) και της εκατοστής ογδοηκοστής (180ης) ημέρα πριν τον τοκετό (άρθρο 1468 ΑΚ) και συγκεκριμένα, από την 9/11/2013 έως την 9/3/2014.  Όπως αναφέρει η  Μοριακή  βιολόγος  ………..,  στην πραγματογνωμοσύνη αυτής (βλ. την με αριθμό κατάθεσης ενώπιον της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου …./3-4-2017 έκθεση πραγματογνωμοσύνης της η οποία διενεργήθηκε, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 1881/2016 μη οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου) κατόπιν λήψης και ανάλυσης δειγμάτων αίματος και σιέλου από τον ενάγοντα, την εναγομένη και το τέκνο με τη μέθοδο του D.N.A.,  η πιθανότητα να είναι ο ενάγων πατέρας του ανηλίκου τέκνου της εναγομένης, είναι 99,99%, ποσοστό το οποίο, αποδεικτικά, ισοδυναμεί με πλήρη βεβαιότητα. Το γεγονός ότι ο ενάγων είναι ο φυσικός πατέρας του τέκνου της δεν αρνήθηκε η εναγόμενη στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ενώ  το σχετικό κεφάλαιο της εκκαλούμενης απόφασης δεν έχει προσβληθεί από αυτή  ευθέως με λόγο εφέσεως. Το τέκνο αυτό από τη γέννησή του διαμένει με την μητέρα του και με την εκκαλούμενη απόφαση, απορρίφθηκε το αίτημα του ενάγοντος για άσκηση από κοινού της γονικής μέριμνας με την εναγόμενη,  χωρίς επίσης το σχετικό κεφάλαιο να έχει προσβληθεί με έφεση από πλευράς του. Η εκκαλούσα όμως υποστηρίζει ότι το δικαίωμα του ενάγοντος  για επικοινωνία με το τέκνο του ασκείται προσχηματικά κι έχει μοναδικό σκοπό την αντιπαράθεση με αυτή.  Από τα ίδια αποδεικτικά μέσα προέκυψε ότι η  διακοπή του δεσμού των διαδίκων έγινε στις  11.6.2014, με πρωτοβουλία της εναγόμενης,  ενόσω  διήνυε τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, η οποία την επόμενη ημέρα  απευθύνθηκε στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης  Γυναικών Θυμάτων βίας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Ο ενάγων μετά την διακοπή της συμβίωσης προκάλεσε επανειλημμένα επεισόδια με την εναγόμενη(βλ. αντίγραφα βιβλίου συμβάντων των ΑΤ. Νικαίας και Κορυδαλλού  για το διάστημα από 12.6.204 έως 16.7.2015). Με την με αρ. 568/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων ο ενάγων  υποχρεώθηκε προσωρινά να μην προσεγγίζει την οικία της εναγόμενης σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, την ίδια  σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, να μην επικοινωνεί με οποιονδήποτε τρόπο (τηλεφωνικά με sms μέσω διαδικτύου) να μην αναφέρεται σ΄αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να απέχει από έργω και λόγω εξυβρίσεις και απειλές.  Όμως ο ενάγων δεν   συμμορφώθηκε με την απόφαση αυτή και με την με αρ.  ΒΜ 981/2018 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών για παράβαση του άρθρου 232 Α του ΠΚ. Εξάλλου κατόπιν άσκησης τακτικής αγωγής της ενάγουσας, με την με αρ. 3358/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς  ο  ενάγων (εναγόμενος στην απόφαση) υποχρεώθηκε να παραλείπει στο μέλλον να προσβάλλει τη προσωπικότητα της εναγόμενης (ενάγουσας στην απόφαση), να προσεγγίζει την οικία αυτής σε απόσταση μικρότερης των 200 μέτρων, καθώς και την ίδια σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο,  σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων,  να επικοινωνεί μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο (τηλεφωνικά ή δια ζώσης με γραπτά μηνύματα κινητού ή διαδικτύου) και να αναφέρεται σ’ αυτή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρ’ όλη την συμπεριφορά που έχει επιδείξει ο ενάγων, το ενδιαφέρον  για το τέκνο του δεν κρίνεται  προσχηματικό  (βλ. και σχετικές αναρτήσεις του στο facebook), η δε εναγόμενη μέχρις στιγμής δεν του έχει επιτρέψει επικοινωνήσει με το ανήλικο, με δεδομένες τις ιδιαίτερα τεταμένες σχέσεις των διαδίκων και καθώς  δεν είχε αναγνωρισθεί δικαστικώς  η ιδιότητα αυτού ως πατέρα.  Σημειώνεται ότι αίτηση του ενάγοντος για προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας απορρίφθηκε με την με αρ. 30/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Όμως, το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου για την ομαλή ψυχοσωματική του ανάπτυξη  επιβάλλει να μην αποστερηθεί από την παρουσία του πατέρα του. Το γεγονός ότι ο ενάγων έχει επιδείξει οξύθυμη κι εριστική συμπεριφορά έναντι της εναγόμενης, δε σημαίνει αναγκαίως, ότι θα είναι κακός πατέρας και  το τέκνο θα διατρέχει κίνδυνο μαζί του, ώστε να αποκλεισθεί εντελώς η επικοινωνία  μαζί του.  Σημειώνεται  ότι ο ενάγων εργάζεται από το 2012 ως χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων (βλ.  την από 14.11.2017 βεβαίωση της εταιρίας «………») και δεν υπάρχει ένδειξη ότι κάνει  χρήση ουσιών, ή άλλων καταχρήσεων, όπως υπαινίχθηκε η μάρτυρας της εναγόμενης στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο (βλ. και την από 14.11.2017 τοξικολογική του εξέταση στο ΨΝΑ). Κατόπιν αυτών  κρίνεται  αναγκαία η επικοινωνία του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο του, προκειμένου σταδιακά να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου τα αμοιβαία μεταξύ τους αισθήματα στοργής και αγάπης, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του αισθήματος ασφάλειας και της ψυχικής ισορροπίας του ανηλίκου. Η επικοινωνία αυτή θα συμβάλει στην απαραίτητη δημιουργία του ψυχικού δεσμού μεταξύ γονέα και τέκνου, με δυνατότητα του ενάγοντος να λαμβάνει γνώση της ανάπτυξης κι εξέλιξης της προσωπικότητάς του, έχοντας το μερίδιο ευθυνών του ως πατέρας, ανεξαρτήτως του ότι η γονική μέριμνα του τέκνου θα ασκείται από τη μητέρα του (ΑΚ 1515). Ωστόσο, με γνώμονα το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ανήλικου τέκνου, κατά τον καθορισμό του τρόπου και χρόνου επικοινωνίας του ενάγοντος με αυτό, πρέπει να ληφθούν υπόψη,  τόσο το γεγονός ότι ο ενάγων δεν είχε προηγούμενη επαφή μαζί του, όσο και ότι οι σχέσεις των διαδίκων εξακολουθούν να είναι τεταμένες, καθώς τα επεισόδια μεταξύ τους φαίνεται ότι από το έτος 2016 έχουν αραιώσει, όμως είναι σε εξέλιξη ποινικές δίκες  κατόπιν μηνύσεων της εναγόμενης, τόσο κατά του ενάγοντος, όσο και συγγενών αυτού. Προκειμένου δε να αρθούν οι ενστάσεις για τον  επικινδυνότητα του χαρακτήρα του  ενάγοντος  κρίνεται σκόπιμο  πριν την έναρξη της επικοινωνίας με το τέκνο  του να εξετασθεί ο ενάγων από τον παιδοψυχίατρο ……… (ιατρεία : ……, . και ……… ., τηλ: ………) και να υποβληθεί στις απαραίτητες κατά τον άνω ιατρό συνεδρίες, ώστε να προετοιμασθεί κατάλληλα, αφού δεν είχε έως τώρα εμπειρία με ανήλικα τέκνα. Στον ίδιο παιδοψυχίατρο  θα προσέλθει σε χωριστές συναντήσεις και η εναγόμενη (η ίδια αυτοπροσώπως, όχι τρίτοι), ώστε να υπάρχει πληρότητα για το ιστορικό της σχέσης των διαδίκων και της γέννησης του τέκνου, αλλά και για να προετοιμαστεί η ίδια για την έναρξη της επικοινωνίας του τέκνου με τον ενάγοντα πατέρα του.  Ομοίως, για τον ίδιο λόγο της σωστής προετοιμασίας του για την επικοινωνία με τον πατέρα του, θα υποβληθεί και το ίδιο το τέκνο με την με επιμέλεια της εναγόμενης στις απαραίτητες συνεδρίες, με τον ιατρό ή συνεργάτη αυτού. Μετά το πέρας των συνεδριών αυτών η επικοινωνία του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο του, τους πρώτους έξι μήνες,  μετά το αμετάκλητο της παρούσας απόφασης,  θα γίνεται κάθε Τρίτη από ώρα  17.00  έως 19.00 μμ.,  στο ιατρείο του άνω παιδοψυχιάτρου, στην … … ή …., όπως θα ορίσει ο τελευταίος.  Το τέκνο θα το πηγαίνει στο ιατρείο και θα το παραλαμβάνει από αυτό η εναγόμενη ή μέλος του συγγενικού της περιβάλλοντος, η δε επικοινωνία θα γίνεται και με την παρουσία του προσώπου αυτού, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τον άνω ιατρό ή συνεργάτη του ψυχολόγο. Μετά το πέρας του άνω διαστήματος (λιγότερου ή περισσότερου κατά την κρίση του άνω ιατρού), η επικοινωνία του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο του,  θα γίνεται κάθε Τετάρτη από ώρα 17.00  έως 20.00   και κάθε δεύτερο Σάββατο από ώρα 11.30 έως 14.00 μμ., σε τόπο επιλογής του, που θα έχει καταστήσει γνωστό προηγουμένως στην εναγόμενη. Το τέκνο θα το παραλαμβάνει ο ίδιος ο ενάγων, συνοδευόμενος από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του ή δικαστικό επιμελητή και θα το παραδίδει με το πέρας της επικοινωνίας με την συνοδεία του ιδίου προσώπου. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας του ενάγοντος  με το ανήλικο τέκνο του  για τους πρώτους 6 μήνες, κάθε δεύτερη Τετάρτη, οπότε και θα είναι φυσιολογικά η ημέρα επικοινωνίας πατέρα – ανήλικου τέκνου και από ώρα 18:00 ως 19:00,  ο ενάγων με το τέκνο του,  θα παρακολουθούν κοινές συνεδρίες στο ιατρείο του παιδοψυχιάτρου, (με τον ιατρό ή συνεργάτη αυτού) ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη και η ποιότητα της επικοινωνίας. Η παράδοση και παραλαβή του ανήλικου τέκνου στην εναγόμενη,  την ημέρα αυτή, θα γίνεται τις ίδιες ώρες και με τον ίδιο τρόπο που προεκτέθηκε. Το κόστος συνεδριών στον άνω παιδοψυχίατρο, του ιδίου, της εναγόμενης και του τέκνου θα φέρει ο ενάγων. Οι άνω ημέρες και ώρες επικοινωνίας δεν θα ισχύουν τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και τον μήνα Αύγουστο κάθε έτους ή  αντίστοιχα για διάστημα ενός μηνός συνεχόμενου κατά τις  θερινές διακοπές του ανηλίκου τέκνου, που θα έχει γνωστοποιήσει προηγουμένως η εναγόμενη στον ενάγοντα.  Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι ο ενάγων δικαιούτο επικοινωνίας με το τέκνο του, εκτός οικίας του και χωρίς διανυκτέρευση σε αυτή, όμως εσφαλμένα όρισε  ότι η επικοινωνία αυτή θα γινόταν καταρχήν  στην οικία της εναγόμενης κι εναλλακτικά σε δημόσιο χώρο, ενώ οι σχέσεις των διαδίκων  είναι οξυμένες, ο δε ενάγων θα συνοδευόταν από τον αδελφό του ……….., τον οποίο έχει μηνύσει η εναγόμενη. Κατόπιν αυτών θα πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση ως προς τη διάταξή της περί επικοινωνίας και να ορισθεί όπως εκτέθηκε και ορίζεται στο διατακτικό, η οποία θα έχει ισχύ από το αμετάκλητο της απόφασης περί αναγνώρισης της πατρότητας,  να απειληθεί δε κατά της εναγόμενης χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παραβίαση της άνω διάταξης περί επικοινωνίας, περιλαμβανομένης της άρνησης της εναγόμενης να προσέλθει η ίδια και το τέκνο, στον προαναφερόμενο παιδοψυχίατρο για την υποβολή των απαραίτητων συνεδριών. Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων θα πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολό τους, με δεδομένη την εν μέρει νίκη και ήττα αυτών, αλλά και την ιδιαίτερη δυσχέρεια των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν (άρθρα 183, 179 ΚΠολΔ). Τέλος, καθώς γίνεται δεκτή η έφεση, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου στην εκκαλούσα  ………..  (άρθρο 495 § 3 εδ. στ΄ ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ  τυπικά και στην ουσία της από 27-3-2018 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……./2018 έφεση   κατά της με  αρ. 1229/2018 απόφασης οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία σχέσεων γονέων τέκνων.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλούμενη απόφαση, ως προς τη διάταξή της περί επικοινωνίας.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την ίδια απόφαση  ως  προς τη διάταξή της περί αναγνώρισης πατρότητας.

ΚΡΑΤΕΙ την υπόθεση και δικάζει επί της από  13/11/2014 και με αριθμό κατάθεσης ……/2014 αγωγής.

ΔΕΧΕΤΑΙ αυτήν εν μέρει.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το δικαίωμα της επικοινωνίας του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο του ………….., το οποίο θα ισχύσει μετά το αμετάκλητο της απόφασης αναγνώρισης της πατρότητας (με αρ. 1229/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που δεν εξαφανίζεται η διάταξη), ως εξής :  Α) Για τους πρώτους έξι μήνες, μετά το πέρας των συνεδριών που θα υποβληθεί ο ενάγων, η εναγόμενη και το τέκνο,  στον παιδοψυχίατρο,  ……… (ιατρεία :  ……., . και ……….. ……., τηλ: ………) όπως ορίστηκε στο σκεπτικό,  κάθε Τρίτη από ώρα   17.00  έως 19.00 μμ.,  στο ιατρείο του άνω  παιδιοψυχιάτρου παρουσία αυτού ή συνεργάτη του. Το τέκνο θα το πηγαίνει στο ιατρείο και θα το παραλαμβάνει από αυτό η εναγόμενη ή μέλος του συγγενικού της περιβάλλοντος, η δε επικοινωνία θα γίνεται και με την παρουσία του προσώπου αυτού μόνο αν  κρίνεται σκόπιμο από τον άνω ιατρό. Β)   Μετά το πέρας του άνω διαστήματος (λιγότερου ή περισσότερου κατά την κρίση του άνω ιατρού), η επικοινωνία του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο του θα γίνεται κάθε Τετάρτη από ώρα 17.00  έως 20.00   και κάθε δεύτερο Σάββατο από ώρα 11.30 έως 14.00 μμ. σε τόπο επιλογής του,  που θα έχει καταστήσει γνωστό προηγουμένως στην εναγόμενη. Το τέκνο θα το παραλαμβάνει ο ίδιος ο ενάγων συνοδευόμενος από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του ή δικαστικό επιμελητή και θα το παραδίδει με το πέρας της επικοινωνίας με την συνοδεία του ιδίου προσώπου.

ΑΠΕΙΛΕΙ χρηματική ποινή (300)  τριακοσίων ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας δέκα (10 ημερών) για κάθε παράβαση της διάταξης περί επικοινωνίας.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 20/1/2020

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ