Μενού Κλείσιμο

Αριθμός Απόφασης 305/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης  305/2020

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Χρυσούλα Πλατιά, Εφέτη, Ελευθέριο Γεωργίλη, Εφέτη – Εισηγητή και από τη Γραμματέα Τ.Λ.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 1 του Συντ., δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων διαθήκης, Κωδίκελου ή δωρεάς, ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Η συνταγματική αυτή διάταξη αποβλέπει στην προστασία και κατοχύρωση της θέλησης των διαθετών και δωρητών εναντίον των πράξεων της πολιτείας, ακόμη και αυτών που έχουν νομοθετικό περιεχόμενο, αφού, σύμφωνα με αυτή, δεν επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, η μεταβολή σκοπού, όχι μόνο με διατάγματα, αλλά ούτε και με νόμο (Ολ.Α.Π. 1241/1979 Νο.Β. 1980, σελ. 709 και Α.Π. 1355/2017 Τ.Ν.Π. “ΝΟΜΟΣ”). Κατ’ εξαίρεση, όμως, επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού του Συντ., η επωφελέστερη χρησιμοποίηση ή διάθεση του περιουσιακού στοιχείου που άφησε ο διαθέτης ή ο δωρητής υπέρ του δημοσίου ή άλλου κοινωφελούς σκοπού, στην περιοχή που όρισε ο διαθέτης ή ο δωρητής ή στην ευρύτερή της περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση ότι η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της, καθώς και αν μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με τη μεταβολή της εκμετάλλευσης, όπως ο νόμος ορίζει (Α.Π. 1355/2017 ό.π.). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 4182/10.9.2013, που εκδόθηκε κατ’ επιταγή της ως άνω διάταξης του Συντάγματος, περιουσίες, που καταλείπονται υπέρ κοινωφελών σκοπών, αξιοποιούνται κατά τον τρόπο, που όρισε ο διαθέτης ή δωρητής. Απαγορεύεται η μεταβολή τόσο των παραπάνω κοινωφελών σκοπών όσο και του τρόπου και των όρων διαχείρισης της περιουσίας, καθώς και των ορισμών για τον τρόπο διοίκησής της. Αν υπάρχει αμφιβολία περί του περιεχομένου της βούλησης του διαθέτη ή δωρητή ή αμφισβήτηση επ’ αυτού, αυτή επιλύεται από το αρμόδιο, κατ’ άρθρο 825 Κ.Πολ.Δ., δικαστήριο. Η απόφαση εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και βεβαιώνει ότι η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο εξ ολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ως και αν μπορεί να πραγματοποιηθεί καλύτερα, ύστερα α πό μεταβολή της εκμετάλλευσης της περιουσίας, καθώς και τον σκοπό και την περιοχή, για την οποία αυτή πρέπει να διατεθεί (Α.Π. 1355/2017, Α.Π. 2013/2014 και Α.Π. 13/2013 όλες στην Τ.Ν.Π. “ΝΟΜΟΣ”). Στο πλαίσιο αυτό έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι πραγματοποιείται καλύτερα η βούληση του διαθέτη / δωρητή με : (α) τη διάθεση ακινήτου σε Ιερά Μητρόπολη, προκειμένου να λειτουργήσει σ’ αυτό κατασκήνωση – εστία πολιτιστικών, αθλητικών, θεατρικών, μορφωτικών και άλλων σχετικών πνευματικών εκδηλώσεων για νέους, μετά τη συγχώνευση εκκλησιαστικού λυκείου, που έπαψε να λειτουργεί, με άλλο, αφού το δωρηθέν κτίριο παρέμενε ανεκμετάλλευτο (Εφ.Πατρ. 321/2017 Τ.Ν.Π. “ΝΟΜΟΣ”), (β) τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που ο διαθέτης όρισε για τη δημιουργία ιδρύματος, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος σε ένα νομίμως λειτουργούντα φορέα στην ίδια περιοχή, μ’ αυτήν που επιθυμούσε ο τελευταίος, με παρεμφερή επιδιωκόμενο σκοπό, επειδή δεν επαρκούσε η περιουσία που κατέλειπε για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ιδρύματος περίθαλψης ορφανών παιδιών (Εφ.Θεσ. 1309/2014 Τ.Ν.Π. “ΝΟΜΟΣ”) και (γ) τη διάθεση της περιουσίας, που ο διαθέτης όρισε για τη δημιουργία αυτοτελούς φιλανθρωπικού ιδρύματος (πτωχοκομείου ή γηροκομείου), στην περιοχή του τόπου καταγωγής του, η οποία δεν επαρκούσε, για την αποπεράτωση, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία της νέας πτέρυγας άλλου Γηροκομείου (Εφ. Πατρ. 9/2017 Τ.Ν.Π. “ΝΟΜΟΣ”).

ΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση, το αιτούν, με την από 18.6.2019 αίτηση, όπως αυτή εκτιμάται από το Δικαστήριο, εκθέτει ότι η αποβιώσασα, ………….., με την …../1987 δημόσια διαθήκη της κατέλειπε σ’ αυτό, μεταξύ άλλων, τα ειδικά αναφερόμενα ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί τριών ακινήτων, με τον όρο τα δύο να διατηρηθούν εσαεί στην κυριότητά του. Ότι από τα εισοδήματα της ως άνω περιουσίας, όρισε η διαθέτης, κάθε έτος, μετά την αφαίρεση των εξόδων συντήρησης, να παρακρατεί το 1/2 αυτών για τις ανάγκες του και να το διαθέτει κατά την κρίση του, το 1/4 να το διαθέτει στο Δήμο ….. και το άλλο 1/4 για την οικονομική ενίσχυση απόρων οικογενειών και νέων. Ότι, αν και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των 25 ετών, μόνο ένα διαμέρισμα του ενός εκ των ανωτέρω ακινήτων μισθώνεται, από το οποίο εισπράττει ποσό 300 ευρώ, τα άλλα δε, προκειμένου να εκμισθωθούν, χρειάζονται δαπανηρές επισκευές, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται καθόλου η βούληση της διαθέτιδος. Ότι ειδικότερα, απαιτούνται δαπάνες περίπου 50.000 ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπάρχει στο ταμείο του κληροδοτήματος, αλλά και αν ακόμη ανευρεθεί με κάποιο τρόπο και διατεθεί, δεν θα είναι ευχερής η απόσβεσή του, αφού χρειάζονται συνεχώς δαπάνες αποκατάστασης, λόγω της παλαιότητάς των ακινήτων, ενώ το μίσθωμα που θα του αναλογεί, σε περίπτωση εκμίσθωσής τους, θα είναι μικρό για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών. Κατόπιν τούτων, ζητεί : α) να βεβαιωθεί ότι ο όρος του αναπαλλοτρίωτου των ως άνω δύο ακινήτων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί και ότι η αληθινή βούληση της διαθέτιδος δύναται να πραγματοποιηθεί επωφελέστερα με την εκποίηση, μέσω εκούσιου δημόσιου πλειστηριασμού, του ποσοστού του 75% των δύο αναφερόμενων ακινήτων και β) το ποσό που θα προκύψει να κατατεθεί, ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, σε ειδικό λογαριασμό, τον οποίο θα διαχειρίζεται η Εφορία της Μονής, προς εκπλήρωση των σκοπών, που έταξε η διαθέτιδα και, μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκποίησης των κληρονομιαίων, να διατεθεί, κατά το ποσοστό που έχει οριστεί με την ως άνω διαθήκη, στο Δήμο …… και σε άπορες οικογένειες και νέους, που χρήζουν οικονομικής βοήθειας. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση, αρμόδια φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 825 του Κ.Πολ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 §3 του ν. 4182/2013, επειδή η αρμόδια αρχή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 §4 και 2 §3 περ. α´ του ν. 4182/2013, είναι ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και ο σκοπός της περιουσίας, που καταλείφθηκε, εκπληρώνεται εντός των εδαφικών ορίων της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που έχει έδρα στον Πειραιά και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις πιο πάνω διατάξεις των άρθρων 109 §§1, 2 του Συντ., 10 και 50 §2 του ν. 4182/2013, πλην του αιτήματος για την εκποίηση των ακινήτων με εκούσιο δημόσιο πλειστηριασμό, αφού προβλέπεται ειδική διαδικασία προς τούτο στο ν. 4182/2013 (άρθρο 42 §2 και ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 24). Σημειωτέον ότι τηρήθηκε η νόμιμη προδικασία για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης, κατ’ άρθρο 10 §4 του ίδιου νόμου, με την επίδοση αντιγράφου της στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως προκύπτει από την έκθεση επίδοσης ……./3.7.2019 της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, …………., Εξάλλου, περίληψη αυτής (αίτησης) αναρτήθηκε α) στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ένα μήνα πριν από τη δικάσιμο και παρέμεινε μέχρι και την προηγούμενη ημέρα αυτής (δικασίμου), όπως προκύπτει από τη βεβαίωση ……../4.12.2019 της Δ/νσης Εσωτερικών της τελευταίας και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου ….., όπως προκύπτει από την από 27.1.2020 βεβαίωση του Δημάρχου του (προσκομίστηκε κατόπιν κλήσης του Δικαστηρίου), γ) τοιχοκολλήθηκε δε και στα δύο καταστήματα – της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως προκύπτει από την ίδια ως άνω βεβαίωση και του Δήμου ….., σύμφωνα με από με ημερομηνία 12.7.2019 αποδεικτικό αυτού. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί η αίτηση περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

ΙΙΙ.   Απ’ όλα τα έγγραφα που το αιτούν επικαλείται και προσκομίζει νόμιμα, είτε προς άμεση είτε προς έμμεση απόδειξη και την ένορκη βεβαίωση …../2019  της Ειρηνοδίκη Ρόδου, ύστερα από κλήτευση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως προκύπτει από την έκθεση επίδοσης …./22.7.2019 της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ……….., αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η ………., η οποία αποβίωσε στις 23.10.1991, με        την …/29.7.1987 δημόσια διαθήκη της, ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά ………., που δημοσιεύτηκε με το πρακτικό ………./ 20.5.1992 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, κατέλειπε στο αιτούν, μεταξύ άλλων, την ψιλή κυριότητα : α) μίας τριώροφης οικοδομής, αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο και τρεις πάνω από το ισόγειο ορόφους (επιφανειών 56,51 τ.μ.,       106 τ·μ., 135 τ.μ., 138 τ.μ. και 30 τ.μ. περίπου αντίστοιχα), που βρίσκεται στον Πειραιά (θέση “. …”), επί των οδών …………και β) μίας αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας με στοιχείο  Υ3, επιφάνειας 38 τ.μ. περίπου, αποτελούμενη από συγκρότημα πέντε μικρών αποθηκών, του ημιυπόγειου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται επίσης στον Πειραιά (θέση “………..”), επί της οδού ………… Εξάλλου, μετά τη δικαστική προσβολή της ως άνω διαθήκης, από το σύζυγο της θανούσας, …. ….., κατά το μέρος που έθιγε τη νόμιμη μοίρα του, εκδόθηκε η απόφαση 1845/1995 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που, μετά και την απόρριψη της έφεσης του αιτούντος, με την απόφαση 383/1997 του Δικαστηρίου τούτου, κατέστη αμετάκλητη και περιήλθε σ’ αυτόν το 1/4 της πλήρους κυριότητας των δύο ανωτέρων ακινήτων. Στη συνέχεια, το αιτούν, με την πράξη αποδοχής κληρονομάς ……/2008 της συμβολαιογράφου Πειραιά …………, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά (τ. ….. και α.α. ……), με την οποία διορθώθηκε η αρχική πράξη αποδοχής, αποδέχθηκε την κληρονομία, κατά ποσοστό 3/4 εξ αδιαιρέτου, μεταξύ άλλων και    των ανωτέρω δύο ακινήτων (ο επικαρπωτής είχε αποβιώσει το έτος  2002). Το υπόλοιπο ποσοστό (1/4 εξ αδιαιρέτου) των ακινήτων αυτών περιήλθε στην …………., ως κληρονόμου του συζύγου της διαθέτιδος. Εξάλλου, στην ίδια ως άνω διαθήκη, η διαθέτης όρισε ότι, πλην δύο δασοτεμαχίων, τα οποία το αιτούν μπορεί να εκποιήσει και να διαθέσει τα χρήματα, όπου επιθυμεί, η ακίνητη περιουσία που κατέλειπε, θα έπρεπε να διατηρηθεί για πάντα στην κυριότητα της Μονής. Από τα εισοδήματα δε αυτής, κατ’ έτος, μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης και συντήρησης αυτών, να παρακρατεί η Μονή το ήμισυ για τις ανάγκες της και το τυχόν περίσσευμα να διαθέτει, κατά την κρίση της, το δε άλλο ήμισυ να διαθέτει κατά το 1/4 στο Δήμο …… για την οικονομική του ενίσχυση και το άλλο 1/4 να διαθέτει, κατ’ έτος, για την οικονομική ενίσχυση απόρων οικογενειών και απόρων νέων και των δύο φύλλων (σπουδές, επαγγελματική και οικογενειακή αποκατάσταση κ.λπ.). Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκε ότι, από τότε που τα ως άνω ακίνητα έχουν περιέλθει στην κυριότητα της μονής, ήτοι για χρονικό διάστημα άνω των 25 ετών, δεν ικανοποιείται η βούληση της διαθέτιδος, επειδή τα εισοδήματα από αυτά δεν επαρκούν για να διατεθούν ούτε στο αιτούν, ούτε στο Δήμο ……., ούτε σε άπορες οικογένειες. Και τούτο, διότι μόνο ένα διαμέρισμα ήταν μισθωμένο (στην άλλη – κατά 25% συνιδιοκτήτρια, η οποία, φέρεται ότι στις 22.1.2019, αποχώρησε από το μίσθιο, σύμφωνα με την από ίδια ημερομηνία επιστολή της προς τη διαχειριστική επιτροπή του αιτούντος), από το οποίο το τελευταίο εισέπραττε, κατά  το ποσοστό της συγκυριότητάς του (3/4) ποσό 300 ευρώ. Επίσης, τα ακίνητα, που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία της μονής από τη διαθέτιδα, είναι σε άσχημη κατάσταση και, προκειμένου να εκμισθωθούν, απαιτείται να επισκευαστούν. Όπως, μάλιστα, κατέθεσε με τη σχετική ένορκη βεβαίωση ο ………., πρώην υπάλληλος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, ο οποίος έχει ιδία γνώση, ως εντεταλμένος Κτηματολογίου – Περιουσιολογίου του αιτούντος, κατά τα τελευταία χρόνια, τα ανωτέρω ακίνητα είναι ζημιογόνα και για να γίνουν προσοδοφόρα, μέσω της εκμίσθωσής τους, απαιτούνται ιδιαίτερα δαπανηρές επισκευές, όπως πλήρες βάψιμο, εσωτερικά και εξωτερικά, πλήρης επισκευή των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και ανακαίνιση των κουζινών, πλακιδίων και ειδών υγιεινής, ώστε  να είναι σωστή και ασφαλής η κατοίκησή τους. Ειδικότερα, ύστερα από αυτοψία   που έκανε ο ανωτέρω μάρτυρας, καταγραφή των προβλημάτων λειτουργίας από αρμόδιους εργολάβους και εκτίμηση του κόστους για τη στοιχειώδη επισκευή των διαμερισμάτων και των αποθηκών, κατέθεσε ότι πρέπει να καταβληθεί το ποσό  των 49.662 ευρώ, από το οποίο αυτό των 37.246,50 ευρώ αναλογεί στο αιτούν (το υπόλοιπο οφείλει να καταβάλει η άλλη συνιδιοκτήτρια), ενώ απαιτείται και η καταβολή ποσού 2.000 ευρώ για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Τα ανωτέρω δε ποσά, ακόμη κι αν καταβληθούν από την περιουσία του αιτούντος, θα είναι δυσχερής και μακροχρόνια η απόσβεσή τους, λαμβανομένου υπόψη, τόσο ότι απαιτούνται χρήματα για την πληρωμή φόρων και λοιπών βαρών, εξόδων διαχείρισης και συντήρησης, όσο και ότι η είσπραξη των μισθωμάτων, αρκετές φορές, είναι αβέβαιη, ενώ υπάρχουν μισθωτές που εγκαταλείπουν το μίσθιο με απλήρωτους λογαριασμούς και φθορές. Με βάση τα παραπάνω, εάν τηρηθεί η επιθυμία της διαθέτιδος, σχετικά με το αναπαλλοτρίωτο των κληρονομιαίων ακινήτων και τον τρόπο εκμετάλλευσής τους, μέσω της μίσθωσης αυτών, όχι μόνο θα απαξιωθούν πλήρως, αλλά και δεν θα εκπληρωθεί η βούλησή της για την οικονομική συνδρομή του αιτούντος, του Δήμου ……… και απόρων οικογενειών και νέων, σύμφωνα με τη διαθήκη της. Κατόπιν τούτων, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, λόγω του όρου αυτού, δεν μπορεί να εκπληρωθεί καθόλου, η βούληση της διαθέτιδος, αυτή δε, θα ικανοποιηθεί πληρέστερα, εφόσον εκποιηθούν τα ανωτέρω δύο ακίνητα. Προς τούτο άλλωστε (εκποίηση του ποσοστού της – 25%), συναινεί και η έτερη, συνιδιοκτήτρια, σύμφωνα με την από 9.1.2019 επιστολή της, ενώ δεν προβάλλει αντίρρηση ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου, όπως προκύπτει από το ………./18.3.2019 έγγραφό του. Τέλος, αποδείχθηκε ότι η αγοραστική αξία των ανωτέρω δύο ακινήτων, εφόσον πωλούνται στο σύνολό τους (100%), ανέρχεται στο ποσό των 248.800 ευρώ όσον αφορά στο πρώτο και των 12.800 ευρώ ως προς  το δεύτερο ακίνητο, σύμφωνα με την από 16.6.2017 οικονομοτεχνική μελέτη αξιολόγησης και βιωσιμότητας του …………, πρώην υπαλλήλου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και ήδη εντεταλμένου Κτηματολογίου – Περιουσιολογίου του αιτούντος.

 

ΙV.  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσία βάσιμη και ν’ αποφανθεί το Δικαστήριο τούτο ότι η βούληση της διαθέτιδος, ……………, δεν ικανοποιείται καθόλου, λόγω του όρου περί αναπαλλοτρίωτου των προαναφερόμενων δύο ακινήτων και του τρόπου εκμετάλλευσής τους, μέσω της μίσθωσης αυτών και πως θα ικανοποιηθεί πληρέστερα με την εκποίησή τους – κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4182/2013 (άρθρο 42 §2 και ανάλογη εφαρμογή του άρθρου   24) και τίμημα που δεν θα υπολείπεται των α) 248.800 ευρώ όσον αφορά στο  πρώτο ακίνητο και β) 12.800 ευρώ ως προς το δεύτερο. Εξάλλου, το ποσό που θα προκύψει, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα εκποίησης, θα πρέπει να κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό και θα αποτελέσει το “Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοσίας της …………..” (άρθρα 50 §2, 66 και 67 του ν. 4182/2013), προς εκπλήρωση των σκοπών, που έταξε η διαθέτιδα στην ……./1987 δημόσια διαθήκη της, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται την αίτηση.

Αποφαίνεται ότι ο αναφερόμενος στην 9598/1987 διαθήκη της ………….σκοπός της διαθέτιδος, α) δεν μπορεί να εκπληρωθεί καθόλου, λόγω του όρου περί αναπαλλοτρίωτου των δύο ακινήτων, που η τελευταία κατέλειπε στο αιτούν, με την …../1987 δημόσια διαθήκη της και του τρόπου εκμετάλλευσής τους, μέσω της μίσθωσης αυτών και       β) ότι η βούλησή της ικανοποιείται πληρέστερα με την εκποίησή τους (κατά το ποσοστό του 75%, που ανήκει στο αιτούν) και ειδικότερα : 1) μίας τριώροφης οικοδομής, που βρίσκεται στον Πειραιά (θέση “. …”), επί των        οδών …….. και 2) μίας αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας με στοιχείο Υ3, αποτελούμενη από συγκρότημα πέντε μικρών  αποθηκών, του ημιυπόγειου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται στον Πειραιά (θέση “….”), επί της οδού …………. Η εκποίηση θα διεξαχθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4182/2013 (άρθρο 42 §2 και ανάλογη εφαρμογή του άρθρου  24), το τίμημα δε, δεν θα πρέπει να υπολείπεται των α) 248.800 ευρώ όσον αφορά στο πρώτο ακίνητο και β) 12.800 ευρώ ως προς το δεύτερο. Το ποσό που θα προκύψει, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα εκποίησης, θα πρέπει  να κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό, ο οποίος θα αποτελέσει το “Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοσίας της …………..”, προς εκπλήρωση των σκοπών, που έταξε η διαθέτιδα στην ως   άνω διαθήκη της.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 16 Ιανουαρίου 2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, στις 23 Απριλίου 2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ