Μενού Κλείσιμο

Αριθμός Απόφασης 307/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης  307/2020

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Χρυσούλα Πλατιά, Εφέτη, Ελευθέριο Γεωργίλη, Εφέτη – Εισηγητή και από τη Γραμματέα Ε.Τ..

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Η από 12.2.2019 έφεση του ηττηθέντος ενάγοντος, κατά της οριστικής απόφασης 5457/2018 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία εκδόθηκε ερήμην του, κατά την τακτική διαδικασία και απέρριψε την από 24.5.2017 αγωγή του, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 495, 511, 513 §1β, 516 §1, 517 και 518 §1 του Κ.Πολ.Δ.). Περαιτέρω, αρμοδίως φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 19 του ίδιου Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 §2 του ν. 3994/2011), ενώ έχει κατατεθεί από τον ενάγοντα το σχετικό παράβολο, κατ’ άρθρο 495 §3 περ. Α στοιχ. γ´ του Κ.Πολ.Δ. Εξάλλου, επειδή η έφεση αυτή του τελευταίου, που δικάστηκε ερήμην στον πρώτο βαθμό, ασκήθηκε εμπρόθεσμα, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή (άρθρα 532 και 533 §1 του Κ.Πολ.Δ.) και, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 528 του Κ.Πολ.Δ., να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση (χωρίς να απαιτείται να ευδοκιμήσει κάποιος λόγος έφεσης, αρκούσης της τυπικής παραδοχής της), μέσα στα όρια που καθορίζονται με την έφεση. Με την τελευταία ζητείται η εξαφάνισή της, ώστε ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτη ή να κηρυχθεί καταργημένη η δίκη. Οι λόγοι αυτοί παραδεκτά προβάλλονται από τον ηττηθέντα ενάγοντα, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον προς τούτο, αφού με τον τρόπο αυτό επιδιώκει τον περιορισμό της δικονομικής του ήττας (Π. Γιαννόπουλος σε Κ. Οικονόμου, Η Έφεση (Συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κ.Πολ.Δ.), Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2017, άρθρο 516, αρ. 32, σελ. 89), λαμβανομένου υπόψη και του ότι έχει ασκήσει εκ νέου την ίδια αγωγή, χωρίς τυπικές παραλείψεις, η οποία εκδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και έχει ανασταλεί η συζήτησή της, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της υπό κρίση αγωγής. Πρέπει, επομένως, να κρατηθεί η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο και να ερευνηθεί εκ νέου η ως άνω αγωγή, ως προς το παραδεκτό και τη νομική βασιμότητά της (άρθρο 535 §1 του Κ.Πολ.Δ.), κατά την ίδια (τακτική) διαδικασία.

ΙΙ. Με την από 24.5.2017 αγωγή ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά), ο ενάγων ζητούσε να αναγνωριστεί η κυριότητά του επί του ειδικά αναφερόμενου σ’ αυτήν ακινήτου, η οποία αμφισβητείται από το εναγόμενο και να υποχρεωθεί το τελευταίο να παραλείπει να τη διαταράσσει στο μέλλον. Η συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 17.1.2018. Εξάλλου, ο ενάγων, άσκησε, την από 31.10.2017, όμοια κατά περιεχόμενο αγωγή, στην οποία ανέφερε ότι παραιτείται από την από 24.5.2017 αγωγή του επειδή δεν είχε, από παραδρομή, εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων, κατ’ άρθρο 220 του Κ.Πολ.Δ. Την νέα αυτή αγωγή κατέθεσε στη Γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, στις 31.10.2017 και επέδωσε στο εναγόμενο στις 2.11.2017, ήτοι πριν τη συζήτηση της από 24.5.2017 αγωγής. Ωστόσο, δεν προσκόμισε στη Γραμματεία του ίδιου Δικαστηρίου τη σχετική έκθεση επίδοσης, ώστε να προκύπτει η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής αυτής (από 24.5.2017), με αποτέλεσμα να μην καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα των δικαστηρίων η διαδικαστική αυτή πράξη, ούτε να τεθεί αντίγραφο της παραίτησης στο φάκελο της δικογραφίας της αγωγής αυτής, προκειμένου το Δικαστήριο να μην προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης. Με τη νόμιμη, όμως, επίδοση της μονομερούς αυτής απευθυντέας διαδικαστικής πράξης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 294 και 297 του Κ.Πολ.Δ., πριν τη συζήτηση της υπό κρίση, από 24.5.2017 αγωγή, αυτή πρέπει να θεωρηθεί πως δεν ασκήθηκε (άρθρο 295 §1 του Κ.Πολ.Δ.), γενομένου δεκτού του τέταρτου λόγου της έφεσης. Σημειωτέον ότι το γεγονός πως το εναγόμενο είχε καταθέσει πριν την ως άνω παραίτηση προτάσεις, του έδινε το δικαίωμα να προβάλει αντίρρηση, πιθανολογώντας ότι έχει έννομο συμφέρον να περατωθεί η δίκη με την έκδοση οριστικής απόφασης, οπότε η παραίτηση θα ήταν απαράδεκτη. Τέτοια όμως, αντίρρηση δεν προβλήθηκε από το τελευταίο, με αποτέλεσμα η σχετική παραίτηση να είναι έγκυρη.

ΙΙΙ. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει το Δικαστήριο τούτο ν’ αποφανθεί ότι η από 24.5.2017 αγωγή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε, παρελκομένης της εξέτασης των λοιπών λόγων της έφεσης. Εξάλλου, εφόσον έγινε δεκτή η έφεση και εξαφανίστηκε η εκκαλούμενη απόφαση, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή στον εκκαλούντα του παραβόλου των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, που κατέθεσε με το ……….. ηλεκτρονικό παράβολο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσία την από 12.2.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……………/2019 έφεση.

Εξαφανίζει την εκκαλούμενη απόφαση 5457/2018 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία.

Κρατεί την υπόθεση και δικάζει την από 24.5.2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………../2017 αγωγή.

Αποφαίνεται πως πρέπει να θεωρηθεί ότι η ως άνω αγωγή δεν ασκήθηκε.

Διατάσσει την επιστροφή στον εκκαλούντα του κατατεθέντος από αυτόν παραβόλου των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, που αναφέρεται στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 5 Απριλίου 2020.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου της εφεσίβλητης, στις 23 Απριλίου 2020.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ