Μενού Κλείσιμο

Αριθμός Απόφασης 419/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Περίληψη : ανακοπή ερημοδικίας πιθανολόγηση λόγου ανώτερης βίας (ασθένεια πληρεξουσίου Δικηγόρου) , πώληση ιχθηρών, ένσταση εξοφλήσεως παραδεκτό ορισμένο, ένσταση κατάχρησης δικαιώματος, δέχεται έφεση, δεκτή αγωγή

 

Αριθμός  απόφασης :         419/ 2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη, που ορίστηκε από ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα Τ.Λ..

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η υπό κρίση από 23.2.2017 (αρ. καταθ. ………/2017) ανακοπή ερημοδικίας, η οποία στρέφεται κατά της με αριθμό 464/2016 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, που εκδόθηκε ερήμην του ανακόπτοντος (εκκαλούντος), ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα κατά τα άρθρα 144, 495 και 503 παρ. 1 του ΚΠολΔ,  αφού η  ανακοπτόμενη απόφαση επιδόθηκε στις 8-2-2017 (βλ. την υπ΄αριθμ. ………’8.2.2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς, Π.Ρ.) η δε ανακοπή ερημοδικίας κατατέθηκε στις 23-2-2017 κι επιπλέον  έχει κατατεθεί το ορισθέν παράβολο  των 250 ευρώ (βλ. το υπ’ αριθμ. ………../23-2-2017 γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, άρθρο 505 § 2 ΚΠολΔ).

Κατά τη διάταξη του άρθρου 501 § 1 του ΚΠολΔ ανακοπή κατά αποφάσεως που έχει εκδοθεί ερήμην του ανακόπτοντος επιτρέπεται, αν εκείνος που δικάστηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας. Ως ανώτερη βία, νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του διαδίκου που ερημοδικάστηκε ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί ούτε με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας και σύνεσης (ΑΠ 224/2013 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Ειδικότερα, η εν λόγω δικονομική ανώτερη βία είναι έννοια ταυτιζόμενη, κατά τον πυρήνα της, προς την ομώνυμη έννοια του ουσιαστικού δικαίου, διαφοροποιούμενη έναντι της τελευταίας μόνον κατά τις συνέπειες, ως συνεπαγόμενη τη δυνατότητα επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση, με ανατροπή της κύρωσης από την παράβαση του δικονομικού βάρους, ενώ κατά το ουσιαστικό δίκαιο λειτουργεί ως λόγος απαλλαγής του οφειλέτη, εμφανιζόμενη ως στενότερη έννοια έναντι του τυχηρού, όπου τούτο δημιουργεί ευθύνη του οφειλέτη (ΑΠ 1778/2013, ΑΠ 6/2012, ΑΠ 633/2011, ΑΠ 1260/2010 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1793/2009 ΕλλΔνη 2010 681, ΑΠ 1562/2008 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Γεγονότα ανώτερης βίας είναι δυνατό να θεωρηθούν, μεταξύ άλλων, η αιφνίδια ασθένεια ή τυχόν ατύχημα του διαδίκου ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του και ειδικότερα όσον αφορά τον τελευταίο,  όταν είναι τέτοιας φύσεως που εμποδίζει τόσο την προσέλευση του στη συγκεκριμένη δίκη, όσο και την ειδοποίηση του διαδίκου, προκειμένου ο τελευταίος να μεριμνήσει για την εκπροσώπηση του από άλλο δικηγόρο. Στην έννοια αυτή δεν υπάγονται  οι  συνήθεις αδιαθεσίες που απλώς δυσχεραίνουν, χωρίς να εξαφανίζουν, τη φυσική δυνατότητα εργασίας του ασθενούντος δικηγόρου ή ειδοποίησης άλλου συναδέλφου του, προκειμένου να εκπροσωπήσει το διάδικο στη δίκη. Το πταίσμα επίσης του δικηγόρου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως γεγονός ανώτερης βίας (ΑΠ 544/2016, ΑΠ 1778/2013, ΑΠ 1506/2013, ΑΠ 1347/2012, ΑΠ 6/2012 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ,  Κεραμεύς /Κονδύλης/Νίκας (-Πανταζόπουλος) ΚΠολΔ2 άρθρο 501 αρ.4 ). Εξάλλου, αν η ανακοπή ερημοδικίας ασκήθηκε εμπροθέσμως και σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις (άρθρο 503 παρ. 1 και 505 παρ. 1 ΚΠολΔ) και αν πιθανολογείται ότι είναι βάσιμος ο λόγος που προτάθηκε, τότε το Δικαστήριο εξαφανίζει την ερήμην απόφαση, διατάσσει να επιστραφεί το παράβολο (άρθρο 505 παρ. 2 ΚΠολΔ) και αμέσως προχωρεί στην εξέταση της διαφοράς, αφού οι διάδικοι επανέλθουν στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που εξαφανίστηκε.

Στην προκείμενη περίπτωση ο ανακόπτων ισχυρίζεται στην ανακοπή του ότι  την ημέρα της δικασίμου η πληρεξούσια Δικηγόρος του δεν ήταν κατέστη δυνατό  να προσέλθει στο Δικαστήριο για να τον εκπροσωπήσει λόγω αιφνίδιας ασθένειάς της, καθώς την προηγούμενη ημέρα αυτής, βραδυνή ώρα, εμφάνισε εμπύρετη γαστρεντερίδα, για τη οποία μετέβη  στο Γ.Ν.Σ Ασκληπιείο Βούλας, ενώ δεν ήταν σε θέση να ειδοποιήσει τον εκκαλούντα ή συνάδελφό της.  Ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι νόμιμος και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Aπό την ένορκη εξέταση της μάρτυρος που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου (βλ. τα με αρ. 364/208 πρακτικά συνεδρίασης) και τα έγγραφα που προσκόμισε ο ανακόπτων πιθανολογήθηκε ότι ο άνω λόγος ανακοπής είναι βάσιμος. Ειδικότερα, η έφεση του εκκαλούντος προσδιορίστηκε προς συζήτηση στις 6.10.2016  στην αίθουσα 307 του Εφετείου Πειραιώς και ώρα 9.30. Όμως  την προηγούμενη ημέρα της δικασίμου η  πληρεξούσια Δικηγόρος του εκκαλούντος  …………….. ασθένησε αιφνίδια, καθώς εμφάνισε  πολλαπλά διαρροϊκά επεισόδια, εμέτους, διάχυτο κοιλιακό άλγος και εμπύρετο έως 39 πυρετό με ρίγος. Αφού εξετάσθηκε στα εξωτερικά Ιατρεία  του  Γ.Ν. Ασκληπείου Βούλας, στα οπoία  μετέβη περί ώρα  20.30 με την συνοδεία της μάρτυρος …………., διαγνώσθηκε ότι έπασχε από οξεία εμπύρετη γαστρεντερίτιδα, για την οποία της συστήθηκε να παραμείνει κλινήρης επί 6 ήμερο (βλ. την από 5.10.2016 ιατρική γνωμάτευση του άνω Νοσοκομείου). Λόγω της κατάστασης αυτής της υγείας της (ασθένεια με  υψηλό πυρετό) δεν ήταν σε θέση να ειδοποιήσει τον εκκαλούντα, ή άλλο συνάδελφό της να ζητήσει αναβολή για λογαριασμό της, η δε μάρτυρας που ήταν Δικηγόρος επίσης, δεν μπορούσε να το κάνει, αφού ως φίλη αυτής παρέμεινε στην οικία της για να την περιθάλψει, (η  ……….,  διέμενε μόνη της στην Αθήνα, ενώ η οικογένειά της κατοικούσε στον ……… της Βοιωτίας) και δεν συνεργαζόταν μαζί της. Κατόπιν αυτών και αφού πιθανολογήθηκε η βασιμότητα του λόγου της ανακοπής, θα πρέπει να εξαφανισθεί η ανακοπτόμενη, με αρ. 464/2016 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου ανακοπής ερημοδικίας που προαναφέρθηκε στον ανακόπτοντα και  ερευνηθεί η έφεση του ανακόπτοντος και ήδη εκκαλούντος από τυπική και ουσιαστική άποψη.

 

Η  από 29.4.2015 και με αριθμ. εκθ. καταθ.   ………/2015 έφεση του εναγόμενου και ήδη εκκαλούντος  και ήδη εκκαλούσας, κατά της με αριθμό 289/2015 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που δίκασε την αγωγή με την τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί νομότυπα κι εμπρόθεσμα, καθώς η εκκαλούμενη απόφαση επιδόθηκε στις 1.4.2015 (βλ. την με αρ. … Ζ’/1.4.2015 έκθεση επιδόσεως του δικ. επιμελητή  στο Πρωτοδικείο Αθηνών ………. και η κρινόμενη έφεση ασκήθηκε στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 30.4.2015). Για το παραδεκτό αυτής έχει κατατεθεί το αντίστοιχο παράβολο με βάση τη διάταξη του άρθρου 495 αρ.4 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το ν. 4335/2015  (βλ. τα με αρ.  ., …… και παράβολα του ΤΑΧΔΙΚ συνολικού ποσού 120 €  και τα με αρ.  …………….  παράβολα του Δημοσίου συνολικού ποσού 80 €, σύνολο 200 €). Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, κατά την ίδια διαδικασία (άρθρο 533 § 1 ΚΠολΔ).

Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη στην αγωγή της επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση ζητούσε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος και ήδη εκκαλών να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 20.601,41 €  ως τίμημα διαδοχικών πωλήσεων ιχθυρών, τα οποία ανέφερε αναλυτικώς στην αγωγή με τα αναφερόμενα σ΄αυτήν τιμολόγια πωλήσεως,  ανά  ποσότητα, βάρος και τιμή μονάδος, τα  οποία παρέλαβε κανονικά ο εναγόμενος. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, η οποία, αφού απέρριψε το παρεπόμενο αίτημα προσωπικής κράτησης, έκανε αυτή δεκτή και υποχρέωσε τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το  άνω ποσό με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται ο εκκαλών για λόγους που ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία κι εφαρμογή του νόμου κι εκτίμηση των αποδείξεων.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που  εξετάστηκαν ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου (βλ. πρακτικά συνεδρίασης αυτού) και την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζονται, χωρίς όμως να ληφθούν υπόψη οι ένορκες βεβαιώσεις με αρ. …/2014 που ελήφθη ενώπιον της  συμβολαιογράφου Αθηνών ……… και οι με αρ. …/2015 και …./2016 , που ελήφθησαν ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιώς  με την επιμέλεια του εκκαλούντος – εναγόμενου,  καθώς δεν γίνεται επίκληση αυτών με τις προτάσεις της παρούσας συζήτησης, ούτε ελήφθησαν προς αντίκρουση άλλων ενόρκων βεβαιώσεων (ΑΠ 74/2017, ΑΠ 1454/2008)  και δεν προκύπτει ότι η ενάγουσα – εφεσίβλητη κλήθηκε στη σύνταξή τους (δεν προσκομίζονται οι οικείες εκθέσεις επιδόσεως),  αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :  Η ενάγουσα πώλησε και παρέδωσε στον εναγόμενο τα ακόλουθες ποσότητες ιχθυρών εκδίδοντας τα αντίστοιχα τιμολόγια πωλήσεως :  1) με το με αρ.  …./ 20-1-2011    τιμολόγιο πωλήσεως  2 σπάροι Ελλάδος 12 κιλά /1.50€,  σύνολο       18,00€    και με το ΦΠΑ  20.34€, 2) με το με αρ. …../21-1-2011    τιμολόγιο πωλήσεως  12 κιλά /1.00 €     2 σπάροι  Ελλάδος,   σύνολο      12,00 € και με το ΦΠΑ 13,56 €, 3) με το με αρ. ….. /18-2-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 5 κουτσομούρες Ιταλίας 5 κιλά /5,00 €, σύνολο 25,00 €,   2 μελανούρια Γαλλίας    12 κιλά/4.00 €, σύνολο 48,00 € γενικό σύνολο 73 € και με το ΦΠΑ 82,40 €, 4) με το με αρ. …../2-3-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 3 σαρδέλες Ελλάδος 18 κιλά/2,00 € σύνολο 36,00 €και με το ΦΠΑ 40,68 €, 5) με το με αρ. …..-3-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 2 σαρδέλες Ελλάδος 12 κιλά /1,00 σύνολο  €12,00 € και με το ΦΠΑ          13,56 €, 6) με το με αρ. ……../18-3-20117 τιμολόγιο πωλήσεως 7 βακαλάοι Ισπανίας 42 κιλά /5,00 €  σύνολο 210,00 €, 2 κολιοί Ισπανίας 10 κιλά/3,00 σύνολο 30,00 €, 2 σαργοί Ισπανίας 10,7 κιλά/4,00 € σύνολο 42,80 €, 1 γόπα Ισπανίας            5 κιλά /3,00 € σύνολο  15,00 €, 2 τσιπούρες Ιταλίας 10 κιλά /8,00 €  80,00 €, ολικό σύνολο  377,80 € και με το ΦΠΑ 426,91 €, 7) με το με αρ. ……/18-3-2011 τιμολόγιο πωλήσεως            1 γαρίδα  υδατ/ας Ισπανίας 5 κιλά/8,00 €  σύνολο 40,00 € και με το ΦΠΑ 45,20 €, 8) με το με αρ. …../26-3-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 9 γαύροι Ελλάδος 54 κιλά/3,00  €, σύνολο 162,00 €,             5 σαρδέλες Ελλάδος 30 κιλά/2,00 €  σύνολο 60,00 €, ολικό σύνολο 222,00 € και με το ΦΠΑ   250,86 €, 9) με το με αρ …………/30-3-2011τιμολόγιο πωλήσεως       2 κολιοί Ελλάδος   12 κιλά/2,00 € σύνολο          24,00 €,        2 μαρίδες Ελλάδος            1 κιλά 2/2,00 € σύνολο 24,00 €, ολικό σύνολο, 48,00 € και με το ΦΠΑ  54,24 €, 10) με το με αρ. ……../31-3-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 18 γαύροι Ελλάδος 108 κιλά /1,00 € σύνολο        108,00 €           και με το ΦΠΑ              122,04 €, 11) με το με αρ ……../5-4-2011 τιμολόγιο πωλήσεως5 σαρδέλες Ελλάδος        35 κιλά/1,00 €35,00-€          και με το ΦΠΑ  38,55 €, 12) με το με αρ. ……../8-4-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 13 γαύροι Ελλάδος 91 κιλά /2,00 €       σύνολο        182,00 €, 3 σαρδέλες Ελλάδος 21 κιλά /2,00 € σύνολο        42,00 €, ολικό σύνολο 224,00 €           και με το ΦΠΑ         253,12 €, 13) με το με αρ …../9-4-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 14 γαύροι Ελλάδος    98 κιλά /1,00 €      σύνολο 98,00 €, 3 σαρδέλες Ελλάδος     21 κιλά /1,00 €      21,00 €         ολικό σύνολο 110,00 €    και με το ΦΠΑ  134,47 €, 14) με το με αρ ……/13-4-2011 τιμολόγιο πωλήσεως           3 σαρδέλες Ελλάδος            21 κιλά σύνολο /1,50 €   31,50 € και με το ΦΠΑ   35,59 €, 15) με το με αρ ……./15-4-2011 τιμολόγιο πωλήσεως       15 γαύροι Ελλάδος           105 κιλά /1,00 €    σύνολο 105,00 €   και με το ΦΠΑ  118,65 €, 16) με το με αρ ………./28-4-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 7 γαύροι Ελλάδος       49 κιλά /0,70 € σύνολο        34,30 €, 3 σαρδέλες Ελλάδος     21 κιλά /1,50 € σύνολο   31,50 €,        1 μαρίδα Ελλάδος     6 κιλά /1,50 € σύνολο 9,00 €, 2 κολιοί Ελλάδος14 κιλά /1,50 € σύνολο 21,00 €, ολικό σύνολο 95,80 €    και με το ΦΠΑ  108,25 €, 17} με το με αρ ……../29-4-2011 τιμολόγιο πωλήσεως15 γαύροι Ελλάδος 105 κιλά /1,00 σύνολο 105,00 €, 2 μαρίδες Ελλάδος 12 κιλά /2,00 € σύνολο 24,00 € 2 σπάροι Ελλάδος 14 κιλά /1,00 € σύνολο       14,00 €,  5 σαρδέλες Ελλάδος 35 κιλά /1,50 € σύνολο € 52,50 €, ολικό σύνολο 195,50 και με το ΦΠΑ  220,91 €, 18) με το με αρ …../ 30-4-2011  τιμολόγιο πωλήσεως     11 γαύροι Ελλάδος      66 κιλά /2,00 €    σύνολο        132,00 €,3 σαρδέλες Ελλάδος 18 κιλά /2,00 € σύνολο        36,00 €, 1 σπάροι Ελλάδος     6 κιλά /2,00 €    σύνολο  12,00 €, ολικό σύνολο 180,00€     και με το ΦΠΑ  203,40 €, 19) με το με αρ ……./2-5-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 28 γαύροι Ελλάδος 196 κιλά/1€  294,00 €,  3 σαρδέλες Ελλάδος 18 κιλά /1,50 €, 1 βακαλάοι Ελλάδος 7 κιλά/4 € σύνολο         28 €, 1 μπαρμπούνια Ελλάδος    7 κιλά/6,00 € σύνολο,  42 €, 2κολιοί Ελλάδος 14/1,00 € σύνολο 14 €, ολικό σύνολο 210 € και με το ΦΠΑ 237,30 €, 20) με το με αρ. ……/ 3-5-2011 τιμολόγιο πωλήσεως   4 σαρδέλες Ελλάδος 28 κιλά/2,00 €  σύνολο  28,00 €       και με το ΦΠΑ 35,28 €, 21) με το με αρ.  ……./ 4-5-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 14 γαύροι Ελλάδος 98 κιλά/1,00 €, σύνολο 98 €, 4 σαρδέλες Ελλάδος  28 κιλά/1,50 € σύνολο 42 €, 2 κολιοί 14 κιλά Ελλάδος /1,00 €,  21 €,  1 γόπες Ελλάδος  7 κιλά/2,00 €, 14 €,   1 βακαλάοι Ελλάδος 7/5,00 € 35 €, ολικό σύνολο 210,00 €   και με το ΦΠΑ    237,30 €, 22) με το με αρ.  …..   5-5-2011 τιμολόγιο πωλήσεως     26 γαύροι Ελλάδος182 κιλά/1,00 € 182,00 €, 4 σαρδέλες Ελλάδος        28 κιλά /1,50 €42,00 €, 1 βακαλάοι Ελλάδος 7 κιλά /5,00 €            35,00 € 1 μαρίδες Ελλάδος7 κιλά /1.00 €     7,00 € ολικό  σύνολο 266,00 € και με το ΦΠΑ 300,58 €, 23) με το με αρ.   ……/6-5-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 15 γαύροι Ελλάδος 105 κιλά./1 €, 1 μαρίδα Ελλάδος 7/1,00 € 7,00 €, 3 σαρδέλες  Ελλάδος 21 κιλά/1,50 € μπακαλιάρο 7/3,00 € 21 € σύνολο 150,50 € και με το ΦΠΑ 169,56 €,   24) με το με αρ.  ……./7-5-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 10 γαύροι Ελλάδος 70/1,00 € 70,00 €,  1 μαρίδα Ελλάδος  7/1,00 € 7,00 €, 1 μπακαλιάρο 7 κιλά/3 €, σύνολο 98 € και με το ΦΠΑ 110,74 €,  25) με το με αρ.  ……./19-9-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 3 σαρδέλες  Ελλάδος 24 κιλά/2,00 €, σύνολο 48 € και με το ΦΠΑ 54,24 €, 26) με το με αρ. ……/20-9-2011 τιμολόγιο πωλήσεως , 3 σαρδέλες  Ελλάδος 30 κιλά/1,00 € σύνολο 30 € και με το ΦΠΑ 33,90 €,  27) με το με αρ.  ……/21-9-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 3 σαρδέλες  Ελλάδος 18 κιλά/1,00 €  σύνολο 18 € και το ΦΠΑ  20,34 €, 28) με το με αρ.  ……/4-10-2011 τιμολόγιο πωλήσεως γαύροι Ελλάδος 90 κιλά./1 € 90 € και με  το ΦΠΑ 101,70 €,  29) με το με αρ. ……/4-11-2011τιμολόγιο πωλήσεως 6 βακαλάοι Ισπανίας  30 κιλά /3€, 30  €,  4 μελανούρια Ισπανία 24 κιλά /3,00  72 €, 3 σκαθάρια Ισπανίας 18 κιλα/3 € 54, 4 τσιπούρα Ιταλίας 16,5 κιλά/5,00 σύνολο 82,50, 2 σκουμπριά Ισπανίας 12/,3,00 € 36 €, 2 κολιοί Ισπανίας 10 κιλά/2,00 20 € , γενικό σύνολο 354,60 και με το ΦΠΑ  400,58, 30) με το με αρ. ……/4-11-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 1 φαγκρί Ισπανίας 3,7/6€ 22,20 € και με το ΦΠΑ 25,08 € , 31) με το με αρ. …../5-11-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 13 βακαλάοι Ισπανίας 65 κιλά/2€ 130 €, 2 σαργοί Ισπανίας 85 κιλά/3,00 € 255 €, 2 σκουμπριά Ισπανίας 12/2,00 € 24 €, 1 μελανούρια Ισπανίας 24/,30  €, 72 €, 1 λιθρίνια Ισπανίας 5/2,00 10 €, σύνολο 207,50 € και με το ΦΠΑ 234,47,   33)  με το με αρ. …… 10-11-2011 τιμολόγιο πωλήσεως  4 μελανούρια Ισπανίας   24/2,00 €     48,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας        6/6,00 €      36,00 € 84,00€ και με το ΦΠΑ 94,92 €, 34) με το με αρ. ……/9-11-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 1 πέρκα Ουγκάντας  6 κιλά /6,00 €36,00 €,  1 σαργοί Ισπανίας 6 κιλά/3,00 €          18,00 €, 1 γόπα Ισπανίας 6 κιλά /2,00 €       12,00 €, 4            σαρδέλες Ισπανίας            24 κιλά /2,00 €48,00 €, 5 μελανούρια Ισπανίας     30 κιλά /3,00 €            90,00 € 8 Βακαλάοι Ισπανίας    48 κιλά /2,00 €      86,00 €, 7 τσιπούρες Ιταλίας    35 κιλά /5,00 175,00 €, σύνολο 469.00 € και με το ΦΠΑ 529,97 €, 35) με το με αρ.  …… 12-11-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 10 βακαλάοι Ισπανίας 60 κιλά/2,00 € 120,00 €, 4       σαρδέλες Ισπανίας 24 κιλά/1,50 €, 36 €,  5         τσιπούρες Ιταλίας 25 κιλά /4 € :100 €, 3 μελανούρια Ισπανίας 18 κιλά/3 € 54 €,  2 σκουμπριά  Ισπανίας 12 κιλά/3,00 € : 36 € σύνολο 346 € και με το ΦΠΑ 390,98 €, 36) με το με αρ. …./14-11-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 4 βακαλάοι Ισπανίας      24 κιλά /4,00 €     96,00 €, 1 μελανούρια Ισπανίας     6 κιλά /4,00 €     24,00 €, 2  σαρδέλες Ισπανίας 12 κιλά/2,00 € 24,00 €,  2 προσφυγάκια Ισπανίας 12 κιλά /2,00 €    24,00 €, 2 σκουμπριά Ισπανίας 12 κιλά/3,00,  € 36,00 €, 1 γόπα Ισπανίας          6 κιλά/2,00 € 12,00 €, 3  τσιπούρες Ιταλίας 15 κιλά/8,00 € 120,00 € σύνολο  336,00 € και με το ΦΠΑ 379,68 €, 37) με το με αρ. ……/15-11-2011  τιμολόγιο πωλήσεως,  9 βακαλάοι Ισπανίας      45 κιλά /4,00 €     180,00 €,             8 τσιπούρες Ιταλίας 40 κιλά /8,00 €      320,00 €, 2 σκουμπριά Ισπανίας          12 κιλά /3,00 € 36,00 €, 2 κολιοί Ισπανίας 12 κιλά /3,00 €36,00 €, 4 μελανούρια Ισπανίας  24 κιλά /5,00 €      120,00 €,             3  προσφυγάκια Ισπανίας           15 κιλά /2,00 €: 30,00 €, γενικό σύνολο 722,00 € και με το ΦΠΑ 815,86 €, 38) με το με αρ. ……/ 16-11-2011  6 τσιπούρες Ιταλίας         30 κιλά /5,00 €            150,00 €,      2 σκουμπριά Iταλίας 18 κιλά /2,00 € 36,00 €, 1 σαργοί Ιταλίας 5 κιλά 3,00 € 15.00€,  σύνολο 201,00 € και με το ΦΠΑ     227,13 € 39) με το με αρ.            …../17-11-2011 τιμολόγιο πωλήσεως      6 τσιπούρες Ιταλίας30 κιλά /5.00 €    150,00 €    και με το ΦΠΑ 169.50 €, 40) με το με αρ. …../19-11-2011 τιμολόγιο πωλήσεως      10 βακαλάοι Ισπανίας      50 κιλά/4,00 €   200,00 €, 8 τσιπούρες Ιταλίας 40 κιλά/6,00 € 240,00 €, 2 σαργοί Ισπανίας           9,5 κιλά/4,00 €      38.00 €  σύνολο 478.00 € και με το ΦΠΑ 540,14 €, 41) …../ 15-11-2011   6 τσιπούρες Ιταλίας 30 κιλά /5,00          €,  50,00 €, 7 βακαλάοι Ισπανίας 35 κιλά /4,00       140  €, 2 κολιοί Ισπανίας 10 κιλά /2,00   €         20,00 €, 1 γόπα Ισπανίας            5 κιλά/2,00 €10,00 €, 1 σκουμπριά Ισπανίας         5 κιλά /2,00 €         10,00 € 1 μελανούρια Ισπανίας            5 κιλά /3,00 €,             15,00  €,  σύνολο 345,00 €   και με το ΦΠΑ  389,85 €, 42) με το με αρ. …..  24-11-2011 τιμολόγιο πωλήσεως     1 κολιοί Ισπανίας    6 κιλά /2,00 €     12,00 €, 1 σκουμπριά Ισπανίας 6 κιλά /2,00 € 12,00 € 1 γόπα Ισπανίας6 κιλά /2.00 €     12,00 € 36,00 €    και με το ΦΠΑ 40,68 €, 43) ……/  25-11-2011        2 κολιοί Ισπανίας            12 κιλά /2,50 €      30,00 €, 2 σκουμπριά Ισπανίας    12 κιλά /2,50 €      30,00 € , 3 προσφυγάκια Ισπανίας 12 κιλά /2,00 € 24,00 €, 8 βακαλάοι Ισπανίας 48 κιλά /4,00 €192,00 €, 6 τσιπούρες Ισπανίας 35 κιλά /5,00 € 175,00 €, 1 σολομό Νορβηγίας 5,8 κιλά /5,00 € 29,00 € 3 μελανούρια Ισπανίας 18 κιλά /4,00 €        72,00 €, 558,00 € και με το ΦΠΑ      730,54 €, 44) με το με αρ. …………/26-11-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 1 σολομό Νορβηγίας6 κιλά /3,00 € 18,00€ 2          γλώσσες Ιταλίας    10 κιλά /5,00 €      50,00 €, 11 μπακαλιάροι Ισπανίας           66 κιλά /2,50 €165,00 €, 2 σκουμπριά Ισπανίας    15 κιλά /2,00 €            30,00 €, 4 κολιοί Ισπανίας 20 κιλά /2,00 €: 40,00 €, 2 γόπες Ισπανίας 12 κιλά/2,00 € 24,00 € σύνολο 327 € και με το ΦΠΑ 361,60 €, 45) με το με αρ.  …../  26-11-2011    τιμολόγιο πωλήσεως   6 τσιπούρες Ιταλίας 30 κιλά / 5,00 € σύνολο     150.00 € και με το ΦΠΑ     169,50 €, 46) με το με αρ. …../28.11.2011 τιμολόγιο πωλήσεως  5 βακαλάοι Ισπανίας 25 κιλά/3,00 € 75,00 €, 5 τσιπούρες Ισπανίας 25 κιλά/5,00 € 4 σαρδέλες Ισπανίας 24 κιλά/2,00 € 48 €, 2 μελανούρια Ισπανίας 12 κιλά/3,00 36,00 €, 2 κολιοί Ισπανίας 12 κιλά/2,00 € 24,00 € 1 γόπα Ισπανίας 6 κιλά/2,00 12,00 € σύνολο 298,00 € και με το ΦΠΑ 298,32 €, 47) με το με αρ. …../29.11.2011 τιμολόγιο πωλήσεως 7 βακαλάοι Ισπανίας  35 κιλά/3,00 €, 3 τσιπούρες 15/5,00 € 75 €  2 κολιοί Ισπανίας 12 κιλά /2,00 24 €, 2 γόπες Ισπανίας 12 κιλά/2,00  €, 2 μελανούρια Ισπανίας 12 κιλά/3,00 €, 36,00 €, σύνολο 264  € και με το ΦΠΑ 298,32 €, 48) με το με αρ. ……/30-11-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 23 τσιπούρες Ισπανίας       10 κιλά /6,00 €       60,00 €, 1 μελανούρια Ισπανίας       6 κιλά /3,00 €        18,00 € , 1 σκαθάρια Ισπανίας   6 κιλά /3,00 €        18,00 €, 96,00 €  και με το ΦΠΑ     108,48 €, 49) με το με αρ.  …… 18-3-2011 τιμολόγιο πωλήσεως, 7 βακαλάοι Ισπανίας      42 κιλά /5,00 €         210,00 €,  2 κολιοί Ισπανίας          10 κιλά /3,00 €: 30,00 €2 σαργοί Ισπανίας         10,7 κιλά /4,00 €           42,80 €, 1     γόπα Ισπανίας       5 κιλά /3,00 € 15,00 €, 2    τσιπούρες Ιταλίας 10 κιλά /8,00 € : 80,00 €,  σύνολο 587.80 €   και με το ΦΠΑ     664,20 €, 50) ……/1-12-2011    1 γόπα Ισπανίας 6 κιλά/2,00 €,  2 μελανούρια Ισπανίας 12 κιλά /4,00 €,   1 πέρκα Ουγκάντας 6 κιλά/8,00 € , 1 σαργοί –Ισπανίας 5,8 κιλά /5,00 € 29,00 € σύνολο 137 € και με το ΦΠ  154,81 €, 52) με το με αρ. ……./2.12.2011 τιμολόγιο πωλήσεως  1 πέρκα Ουγκάντας 6 κιλά/7,50 €, 2 κολιοί Ισπανίας 12 κιλά/2,00 24,00, σύνολο 69,00 € και με το ΦΠΑ 77,97 €, 53) με το με αρ. ……/3.12.2011 τιμολόγιο πωλήσεως 21 γαύροι Ιταλίας 147κιλά/2,00 € 294 €, 2 σαργοί Ισπανίας 10 κιλά/3,00 €, 10 βακαλάοι Ισπανίας 50 κιλά/4,00 200 €, 1 γοπα Ισπανίας  6 κιλά/2,00 € και με το ΦΠΑ 12,00 €, 1 βακαλάοι Ιταλίας 5 κιλά/4,00 20,00 €, σύνολο 556 € και με το ΦΠΑ 628,28 €, 54) με το με αρ. …… 7-12-2011 τιμολόγιο πωλήσεως :9βακαλάοι Ισπανίας 45 κιλά /3,00 €       135,00 € και με το ΦΠΑ    152,55 €, 55) με το με αρ. ………./8-12-2011τιμολόγιο πωλήσεως 1 πέρκα Ουγκάντας     6 κιλά /6,00σύνολο           36,00 €    και με το ΦΠΑ 40,68 €, 56) …….    9-12-2011    10 βακαλάοι Ισπανίας 50/4.00 €     200,00 €   26.00 € 226,00 €,  57) με το με αρ. …….            9-12-2011 τιμολόγιο πωλήσεως   1 πέρκα Ουγκάντας 6 κιλά /6,0036,00 €   και με το ΦΠΑ 40,68 €, 58) με το με αρ. …../10-12-2011 τιμολόγιο πωλήσεως           11 μπακαλιάροι Ισπανίας           58 κιλά /3,00 €            174,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας 6 κιλά/5,00 €            30,00 €, 3 σκουμπριά Ισπανίας            15 κιλά /3,00 €45,00 €  σύνολο 249,00 €   και με το ΦΠΑ 281,37 €, 58) με το με αρ ……       10-12-2011  τιμολόγιο πωλήσεως 11 Μπακαλιάροι Ισπανίας    58 κιλά /3,00 €      174,00 €       1 πέρκα Ουγκάντας 6 κιλά /5,00 € : 30,00 €    3 σκουμπριά Ισπανίας     15 κιλά /3,00 € :45,00 €σύνολο 249,00 €   και με το ΦΠΑ 281.37 €, 59) με το με αρ. …../12-12-2011  1 πέρκα Ουγκάντας          12 κιλά /5,00    σύνολο 60.00 €   και με το ΦΠΑ 67,80 €, 60) με το με αρ. ….. /12-12-2011 τιμολόγιο πωλήσεως   4 βακαλάοι Ισπανίας        24 κιλά /4,00 € : 96,00 €, 2 μελανούρια Ισπανίας  12 κιλά /4,00 €          48,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας     6κιλά /8,00 €          48,00 €         1 σολομός    6,5 κιλά /5,00 € 32,50 €,  σύνολο            224,50 €   και με το ΦΠΑ 253,69 €, 61) με το με αρ.          …./13-12-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 3 βακαλάοι Ισπανίας18 κιλά /4,00 €: 72,00 €, 2 μελανούρια Ισπανίας       12 κιλά /3,00 € :36,00 €,            1 πέρκα Ουγκάντας          6 κιλά /5,00 €30,00 €, σύνολο 138,00 €,  €    και με το ΦΠΑ 155,94 €, 62) με το με αρ. …../14-12-2011 τιμολόγιο πωλήσεως   1 πέρκα Ουγκάντας6 κιλά /5,00 € : 30,00 €5 βακαλάοι Ισπανίας         25 :κιλά /4,00 €100,00 €, 2 μελανούρια Ισπανίας      12κιλά /4,00 €       48,00 €,1 γόπα Ισπανίας 6/3,00 € 18,00 €, 2 σκουμπριά Ισπανίας            12κιλά /2,50 €30,00€, σύνολο 226,00 €   και με το ΦΠΑ            255,38 €,  63)  με το με αρ. …..  / 15-12-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 2 μελανούρια Ιταλίας 12 κιλά /3,00 € 36,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας 6 κιλά /6.00 € : 36,00 €,   σύνολο 72,00  € και με το ΦΠΑ 81.36 € , 64) με το με αρ. …../  16-12-2011  τιμολόγιο πωλήσεως    7 βακαλάοι Ισπανίας  42 κιλά / 5,00 €   210,00 €, 3 σκουμπριά Ισπανίας    18κιλά /3,00 €    54,00 € 2 μελανούρια Ισπανίας    12 κιλά /3,00 €    36,00 €, 1 γόπα Ισπανίας6 κιλά /2,00 €    12.00 €, σύνολο 312,00 €   και με το ΦΠΑ 352,56 €, 65) με το με αρ. ……/17-12-2011 τιμολόγιο πωλήσεως     4 μπακαλιάροι Ισπανίας 33,4 κιλά /4,00 €   233,80 €, 8 μελανούρια Ισπανίας 46κιλά /3,00 € 178,00 €, 2 σαργοί Ισπανίας            10 κιλά /6,00 €     60,00 €, σύνολο 431.80 €   και με το ΦΠΑ 487,94 €, 66) με το με αρ. …../ 17-12-2011 1 πέρκα Ουγκάντας 12 κιλά / 5,00 € σύνολο 60,00 € και με το ΦΠΑ 67,80 €, 67) με το με αρ. ……/1-12-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 7 μπακαλιάροι Ισπανίας 42 κιλά /3,00 € 126,00 €, 3 μελανούρια Ισπανίας 18 κιλά /3,00 € 54,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας        6 κιλά / 5,00 €       30,00 €, σύνολο 210,00 €   και με το ΦΠΑ      237.30 €, 68) με το με αρ. ……/22-12-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 3 βακαλάοι Ισπανίας 15 κιλά /4,00 € 60,00 €, 1 μελανούρια Ισπανίας 6 κιλά/3,00 € 18,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας      6 κιλά/6,00 €      36,00 €, σύνολο 114,00 € και με το ΦΠΑ 123,82 €, 69) με το με αρ. ……./  30-12-2011 τιμολόγιο πωλήσεως 2 σκουμπριά Ισπανίας     12κιλά/3,00 €  :     36,00 €, 2 μελανούρια Ισπανίας 12 κιλά /2,00 € . 24,00  €, 2 μουρμούρες Ισπανίας 8,1 κιλά/5,00 € 40,50 € 7 βακαλάοι Ισπανίας 35κιλά/4,00 € 140,00 €, 1 σολομός Νορβηγίας       6,5 κιλά /3,00 €      19,50 €, σύνολο : 260,00 €   και με το ΦΠΑ     293,80 €, 70) με το με αρ. ……./4-1-2012 τιμολόγιο πωλήσεως 1 σολομός Νορβηγίας 7,8 κιλά/4,00 € 31,20 €, 4 σκουμπριά Ισπανίας 24 κιλά /3,00 € 72,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας      6 κιλά/6,00 €        36,00 €, σύνολο 139,20 € και με το ΦΠΑ           157,30€, 71) με το με αρ. …../5-1-2012 τιμολόγιο πωλήσεως4 σκουμπριά Ισπανίας        24 κιλά /2,00 € :    48,00 €, 1 σολομός Νορβηγίας  7,5 κιλά /4,00 €          30,00 €, σύνολο :   78,00 €και με το ΦΠΑ €  88,14 €, 72) με το με αρ. ……/7-1-2012 τιμολόγιο πωλήσεως 4 σκουμπριά Ισπανίας           24 κιλά /2,00 €      48,00 €, 14 μπακαλιάροι Ισπανίας 70 κιλά /3,00 €  =210,00 €, 4 μελανούρια Ισπανίας    24 κιλά /3,00 € : 72,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας   6κιλά /6,00 €          : 36,00 €,      1 σολομό Νορβηγίας        7,9 κιλά /4,00 €     : 31,60€, 3 μπαρμπούνια Ισπανίας   15 κιλά /8,00 €   : 120,00 €, σύνολο 517,60 €      και με το ΦΠΑ  €534,89 €, 73) με το με αρ…………/9-1-2012 τιμολόγιο πωλήσεως 4 σκουμπριά Ισπανίας        24 κιλά /3,00 € :          72,00 €4 μελανούρια-Ισπανίας            24 κιλά /4,00 € :98,00 €, 1 σολομό Νορβηγίας   7,2/5,50 €    : 39,60 €,      1 πέρκα Ουγκάντας6/7,00 € 42,00 € σύνολο :        251,60 € και με το ΦΠΑ 284,31 €, 74) με το μεα ρ. …../ 10-1-2012 τιμολόγιο πωλήσεως     4 σκουμπριά Ισπανίας 24 κιλά /3,00 € : 72,00 €,  2 μελανούρια Ισπανίας 12 κιλά /3,00 € : 36,00 €, 1 σολομό Νορβηγίας   7,3 κιλά /5,00 € : 36,50 €, 1 πέρκα Ουγκάντας       6 κιλά /5,00 €         : 30,00 € σύνολο : 174.-50 € και με το ΦΠΑ : 197, 19 €, 75) με το με αρ. …./11-1-2012 τιμολόγιο πωλήσεως : 1 σολομό Νορβηγίας        7,3 κιλά /4,00 € :   29,20 € και με το ΦΠΑ     33,00 €, 76) με το με αρ. …./ 13-1-2012 τιμολόγιο πωλήσεως       8 βακαλάοι Ισπανίας        48 κιλά /5,00 € 240,00 €,  5 σαρδέλες Ισπανίας            25 κιλά /3,00 € :    75,00 €, 4 σκουμπριά Ισπανίας            24 κιλά /3,00 € :          72,00 €,        1 γόπα Ισπανίας    6 κιλά /3,00 €         : 18,00 €,      1 πέρκα Ουγκάντας 6 κιλά /5,00 €: 30,00 €, 1 σολομό Νορβηγίας           7,1 κιλά /5,00 €35,50 €,   470, 50 €         και με το ΦΠΑ         531.87 €, 77), με το με αρ. …../18-1-2012    τιμολόγιο πωλήσεως 8 βακαλάοι Ισπανίας 40/5,00 €   : 200,00 €, 4σαρδέλες Ισπανίας            20 κιλά /2,50 € : 50,00 €, 2 κολιοί Ισπανίας 12 κιλά /2,50 € :         30,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας     6 κιλά /7,50 €: 45,00 €, σύνολο : 325,00 και με το ΦΠΑ : 367,25 €, 8) κιλά, με το με αρ. …../19-1-2012 2 βακαλάοι Ισπανίας       10 κιλά /5,00 € : 50,00 €,           2 κολιοί Ισπανίας  12/2,50 € :  30,00 €, σύνολο :             80,00 € και με το ΦΠΑ 1 90,40 €, 79) με το με αρ. …../20-1-2012 τιμολόγιο πωλήσεως  6 βακαλάοι Ισπανίας            36 κιλά /5,00 € : 180,00 €, 4 σαρδέλες Ισπανίας    24 κιλά  /2,00 €     : 48,00 €, 1 ζαργάνα Ισπανίας 6 κιλά /4,00 € : 24,00 €,      2 κολιοί Ισπανίας 12 κιλά /2,00 €        : 24,00 €,        1 πέρκα Ουγκάντας          6 κιλά /7,00 €: 42,00 €, 1 πεσκανδρίτσα Ισπανίας 6 κιλά /3,00 €          : 18.00 €,  σύνολο : 336,00 €     και με το ΦΠΑ         379,68 €,  80)         με το με αρ. ……/21-1-2012      3 σαρδέλες Ισπανίας        18 κιλά /2,00 € :36,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας         6 κιλά /7,50 €            : 45,00 €, 3προσφυγάκια Ισπανίας      18 κιλά /2.50 €      : 45,00 € σύνολο : 126,00€ και με το ΦΠΑ 142,38 €, 81) με το με αρ.             …. /23-1-2012        10 κιλά / βακαλάοι Ισπανίας       60 κιλά /4,00 €      240,00 €,      3 σκουμπριά Ισπανίας     18 κιλά /2,50 € και με το ΦΠΑ   45,00 €, 2 προσφυγάκια Ισπανίας       12 κιλά /2,50 €      : 30,00 €, 2 ζαργάνες Ισπανίας  12 κιλά /3,00 €            : 36,00 €,      1 πέρκα Ουγκάντας          6 κιλά /7.50 €         : 45,00 € σύνολο :             396,00 € και με το ΦΠΑ 447,48 €,  82) με το με αρ.           …. / 23-1-2012       1 καπόνια Γαλλίας         5 κιλά /3,00 € :15,00€,    2 προσφυγάκια Ισπανίας 10 κιλά /2,00 € :   20,00 €, 3 βακαλάοι Ισπανίας            18 κιλά /4,00 € : 72,00 €, 1 ζαργάνα Ισπανίας6 κιλά  /3,00 €    : 18,00 €, 1 πεσκανδρίτσα Ισπανίας           5/4,00 € 20,00 €, 2 σκουμπριά Ισπανίας10 κιλά /3,00 € :     30,00 € σύνολο :    157,00€  και με το ΦΠΑ      177.41 €, 83) με το με αρ. ….. / 24-1-2012 τιμολόγιο πωλήσεως 1ζαργάνα Ισπανίας       12 κιλά  /3,00 €           : 36,00 €, 2βακαλάοι Ισπανίας 12 κιλά /4,00 €48,00 €, 1 προσφυγάκια Ισπανίας 6 κιλά /3,00 €            : 18,00 € 1 σκουμπριά Ισπανίας    6 κιλά /3.00 €         : 18,00 € σύνολο : 120,00 €   και με το ΦΠΑ  135,60 €, 84) με το με αρ.  …./ 25-1-2012    2 προσφυγάκια Ισπανίας    18 κιλά /2,50 € :   45,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας             6 κιλά /7,00 € :     42.00  σύνολο : 87,00 € και με το ΦΠΑ : 98, 31 €, 85) με το με αρ. ….. / 26-1-2012 2 προσφυγάκια Γαλλίας    10 κιλά /2,50 € :   25,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας6 κιλά /7.00 € :    42,00 € σύνολο 67,00 € και με το ΦΠΑ  : 75,71 €, 86) με το με αρ. ….. / 27-1-2012 τιμολόγιο πωλήσεως 1 πέρκα Ουγκάντας 7 βακαλάοι Ισπανίας 3 σκουμπριά Ισπανίας 6 κιλά/ 7,00 €  : 42,00, 3 βακαλάοι Ισπανίας 18 κιλά/ 4,00 € : 72,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας 6 κιλά/7,00 € σύνολο 162,00 € και με το ΦΠΑ 246,00 € και με το ΦΠΑ :   277,98 €,  87) με το με αρ.  ……/ 28-1-2012 τιμολόγιο πωλήσεως    4 σκουμπριά Ισπανίας      24 κιλά /2,00 € :    48,00 €, 3 βακαλάοι Ισπανίας 18 κιλά /4,00  € : 72,00 €, 1 πέρκα Ουγκάντας       6 κιλά /7,00 €  :    42,00 € σύνολο : 162,00 €   και με το ΦΠΑ 183,06 €,  88) με το με αρ.  ……/1-2-2012 τιμολόγιο πωλήσεως 2 σκουμπριά Ισπανίας       12 κιλά /2,00 € :    24,00 €, 2 προσφυγάκια Ισπανίας   12 κιλά /2,00 €          : 24,00 €, 1 σολομό Νορβηγίας       6,4 κιλά /4,00 €      : 27,60 €, 1 πέρκα Ουγκάντας 6 κιλά /6,00 €           : 36,00 €,        111,60  €  και με το ΦΠΑ 126,10 €, 89)με το με αρ. ……/3-2-2012 τιμολόγιο πωλήσεως   1 πέρκα Ουγκάντας 6 κιλά /7,50 €,  1 σολομός  Νορβηγίας 7 κιλά /5,50 38,5 €,   4 προσφυγάκια Ισπανίας 24 κιλά /2,50 €        : 60,00 € σύνολο :             143, 50 € και με το ΦΠΑ            162,15 €, 90)          με το με αρ. …../4-2-2012 τιμολόγιο πωλήσεως    4 βακαλάοι Ισπανίας,  20 κιλά /4,00 €,  4 σαρδέλες Ισπανίας 24 κιλά /2,00 € : 48,00 € €,  1 πέρκα Ουγκάντας 12 κιλά /6,00 € : 72,00 €,  1 σολομός  Νορβηγίας 7,4 κιλά /5,00 €  : 37,50 €, σύνολο :        237,00 €  και με το ΦΠΑ : 267,81 €, 91) με το με αρ. …../6-2-2012 τιμολόγιο πωλήσεως : 1 σολομός Νορβηγίας 6  κιλά/5,00 € 30 €,  1 πέρκα Ουγκάντας           7 κιλά /6,00 €  42 € 6/7,00 €    σύνολο :       84,00 € και με το ΦΠΑ         94,92 €, 92) με το με αρ.             …../7-2-2012 1       1 σολομό Νορβηγίας 6 κιλά /5,00 €, 2     πέρκα Ουνκάντας 12 κιλά /6.00 € :  72,00 € , σύνολο :  102,00 € και με το ΦΠΑ : 13,26 € 115,26 € και συνολικά  20.538,13 €, κατ΄ορθό μαθηματικό υπολογισμό (και όχι 20.601,41 € όπως αναφέρεται  το δικόγραφο της αγωγής).  Τα ιχθηρά αυτά παρέλαβε κανονικά  ο εναγόμενος και οφείλει την αξία τους,  όπως καταθέτει ο μάρτυρας αποδείξεως,   χωρίς η παραδοχή αυτή να αναιρείται από την κατάθεση της μάρτυρος ανταποδείξεως.  Το ζήτημα αν έχει τεθεί η υπογραφή  του εναγόμενου στα επίδικα τιμολόγια πωλήσεως δεν έχει έννομη επιρροή, αφού αυτά χρησιμοποιούνται για φορολογικούς λόγους και η υπογραφή του αποδέκτη αυτών δεν είναι απαραίτητη, καθώς αποτελούν απλώς αποδεικτικά μέσα των συμβάσεων, συνεκτιμώμενα ελεύθερα ως τεκμήρια (ΜΕφΛαρ 344/2015 σε https://www.dslar.gr.) Ούτε επίσης είναι κρίσιμη η αναγραφή «επί πιστώσει», αφού η ενάγουσα δεν επικαλείται συμφωνία πίστωσης του αναγραφόμενου στα άνω τιμολόγια τιμήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε το τίμημα των επιδίκων πωλήσεων έπρεπε να καταβληθεί με την παράδοση των προϊόντων (ΑΚ 529), γεγονός που όμως δεν ασκεί εν προκειμένω έννομη επιρροή,  αφού  τόκοι ζητούνται από την επίδοση της αγωγής (βλ. ΑΠ 1624/2018, ΑΠ 577/2016).  Ο εκκαλών – εναγόμενος  επαναφέρει με την έφεσή του τον ισχυρισμό του ότι η αξίωση της ενάγουσας ασκείται καταχρηστικά (ΑΚ 281), καθώς όπως ισχυρίζεται,  η ενάγουσα άσκησε το δικαίωμά της μετά πάροδο 2 ετών και 4 μηνών, χωρίς να προηγηθεί όχληση κι ενώ η συνεργασία του μαζί της συνεχιζόταν. Μόνη όμως η αδράνεια  του δικαιούχου και εν προκειμένω της  ενάγουσας να ασκήσει το δικαίωμά της,  ακόμη  και   δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη μεταγενέστερη άσκηση αυτού (ΟλΑΠ 10/2012, ΑΠ 1046/2018) και σε κάθε περίπτωση αδράνεια της ενάγουσας δεν αποδείχθηκε, αφού είχε οχλήσει επανειλημμένα προφορικά τον εναγόμενο για την εξόφληση των επιδίκων πωλήσεων,   ώστε ορθώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε το σχετικό ισχυρισμό. Ο εκκαλών ισχυρίζεται περαιτέρω με την έφεσή του ότι έχει εξοφλήσει το τίμημα των επιδίκων πωλήσεων, έχοντας καταβάλει το σύνολο του ποσού στον ………..,  υπάλληλο της ενάγουσας, αρμόδιο για τις εισπράξεις. Η ένσταση όμως εξοφλήσεως  δεν προτάθηκε κατά τρόπο ορισμένο στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, αφού αναφέρθηκε μόνο σε μία φράση των προτάσεων του εναγόμενου ως αποστροφή, χωρίς προσδιορισμό των θεμελιωτικών αυτής περιστατικών, με βάση τη διάταξη του άρθρου 416 ΑΚ,  ήτοι των εκάστοτε ποσών που καταβλήθηκαν, την αιτία και το  χρόνο καταβολής (ΑΠ 417/2018, ΑΠ 1221/2017, ΑΠ  1385/2015,  ΜονΕφΘεσ 1011/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.) και ορθά απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ως απαράδεκτος.  Δεν προτείνεται επίσης παραδεκτά και στο παρόν Δικαστήριο, αφού δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 527 ΚΠολΔ (μη πρόταση λόγω δικαιολογημένης αιτίας, οψιγενής ισχυρισμός, ή έγγραφη παραχρήμα απόδειξη), ούτε είναι ορισμένος ο ισχυρισμός αυτός για τον ίδιο νομικό λόγο.  Σε κάθε περίπτωση δεν αποδείχθηκε ποσό συγκεκριμένων καταβολών, ούτε ότι έγιναν καταβολές σε πρόσωπο δεκτικό καταβολής, ειδικά εξουσιοδοτημένο από τη  δανείστρια ενάγουσα (βλ.ΑΠ 1313/2018, ΑΠ 285/2011, ΑΠ 626/2010), δεδομένου ότι ο ……… ήταν υπάλληλος της συστεγαζόμενης επιχείρησης του πατέρα της ενάγουσας «…………» και όχι της ίδιας της ενάγουσας. Κατόπιν αυτών θα πρέπει να απορριφθούν οι σχετικοί λόγοι εφέσεως.  Ωστόσο, δεδομένου ότι εμφιλοχώρησε αριθμητικό λάθος ως προς την άθροιση του επιδικαζόμενου ποσού από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο (και αφού υπήρχε λόγος εφέσεως ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων), θα πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση, να κρατηθεί η αγωγή από το παρόν Δικαστήριο, που είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 346, 513 επ. ΑΚ,   και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ορθό  χρηματικό ποσό των 20.538,13, €, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.  Σε βάρος του εναγόμενου – εκκαλούντος  θα πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας των 2 βαθμών δικαιοδοσίας, (άρθρο 178, 183 ΚΠολΔ). Τέλος, θα λόγω της ευδοκίμησης της έφεσης (ΑΠ 532/2016)  θα πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του παραβόλου της έφεσης στον εκκαλούντα  που κατέθεσε αυτό (άρθρο 495 αρ.4 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το ν. 4335/2015).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά  και στην ουσία της  την ανακοπή ερημοδικίας.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου της ανακοπής ερημοδικίας των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) που αναφέρθηκε στο σκεπτικό της παρούσας, στον ανακόπτοντα  που κατέθεσε αυτό.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την ανακοπτόμενη με αρ. 464/2016 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και στην ουσία της την έφεση.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλούμενη, με αρ. 298/2015 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΚΡΑΤΕΙ την υπόθεση.

ΔΙΚΑΖΕΙ την από 17.4.2012 και με αρ. καταθ. ………./2013 αγωγή.

ΔΕΧΕΤΑΙ αυτήν.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα, το χρηματικό ποσό των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και δέκα τριών λεπτών (20.538,13) €,  με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εκκαλούντος – εναγόμενου  τα δικαστικά έξοδα  της εφεσίβλητης,  των δύο βαθμών δικαιοδοσίας,  τα οποία ορίζει στο ποσό των επτακοσίων πενήντα  (750) €.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου της έφεσης των διακοσίων ευρώ (200,00 €) που αναφέρθηκε στο σκεπτικό της παρούσας, στον εκκαλούντα  που κατέθεσε αυτό.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 10.6.2020.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ