Μενού Κλείσιμο

Αριθμός Απόφασης 431/2020

Αριθμός     431/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή, Αντώνιο Πλακίδα,  Πρόεδρο Εφετών, Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί του.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194§1, 195 κι 196 του ΚΠολΔ «Το ευεργέτημα της πενίας παρέχεται σε όποιον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και τα παράβολα χωρίς να περιοριστούν από αυτό τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του» (194§1), «Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 194 μπορεί να δοθεί το ευεργέτημα της πενίας σε αλλοδαπούς και σε πρόσωπα που αποδεδειγμένα δεν έχουν ιθαγένεια» (195), «1.Το ευεργέτημα της πενίας δίνεται ύστερα από αίτηση, από τον ειρηνοδίκη, το δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και, αν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες με δίκη, από τον ειρηνοδίκη της κατοικίας του αιτούντος. 2.Η αίτηση πρέπει να αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης, τα αποδεικτικά μέσα που υπάρχουν για την κύρια υπόθεση, καθώς και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 194. 3.Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται: α)πιστοποιητικό, ατελώς, του δημάρχου όπου είναι η κατοικία ή η μόνιμη διαμονή του αιτούντος, το οποίο βεβαιώνει την επαγγελματική, οικονομική και οικογενειακή κατάστασή του, καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 194 παράγραφοι 1 έως 3 και β)πιστοποιητικό, ατελώς, του οικονομικού εφόρου της κατοικίας ή της μόνιμης διαμονής του αιτούντος, το οποίο βεβαιώνει αν ο αιτών υπέβαλε κατά την τελευταία τριετία δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου άμεσου φόρου, καθώς και την εξακρίβωσή της, ύστερα από έλεγχο» (196). Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται αφενός ότι το ευεργέτημα της πενίας χορηγείται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, ενώ δεν αποκλείεται το δικαστήριο να επανεξετάσει το ζήτημα αυτό ή και να ανακαλέσει προηγούμενη απορριπτική απόφασή του, αν στην τελευταία αυτή περίπτωση ο αιτών επικαλείται και επισυνάπτει στη σχετική αίτησή του νεότερα έγγραφα, απ’ τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν ήδη στο πρόσωπό του οι, κατά νόμο, απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ευεργετήματος της πενίας (ΑΕΔ 2/1997, ΑΕΔ 25/1995, ΑΕΔ 30/1993, ΣτΕ 3195/2010, ΣτΕ 2718/2008 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), αφετέρου ότι η αίτηση προς παροχή του ευεργετήματος της πενίας πρέπει να συνοδεύεται, για το παραδεκτό αυτής, από πιστοποιητικό του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, όπου είναι η κατοικία ή η μόνιμη διαμονή του αιτούντος, το οποίο πρέπει να βεβαιώνει την επαγγελματική, οικονομική και οικογενειακή κατάστασή του, καθώς και ότι αδυνατεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης, χωρίς να περιοριστούν από αυτό τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του και, επιπροσθέτως, πιστοποιητικό του οικονομικού εφόρου της κατοικίας ή της μόνιμης διαμονής του αιτούντος, το οποίο να βεβαιώνει αν ο αιτών υπέβαλε κατά την τελευταία τριετία δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου άμεσου φόρου, καθώς και την εξακρίβωσή της, ύστερα από έλεγχο. Τα έγγραφα αυτά υποχρεωτικώς συνοδεύουν την αίτηση για την παροχή του ευεργετήματος της πενίας και η έλλειψή τους καθιστά αυτήν απαράδεκτη. Άλλο είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας των προσαγόμενων μέσων απόδειξης, λ.χ. μαρτύρων, άλλων αποδεικτικών εγγράφων, της κατάθεσης με ή χωρίς όρκο του αιτούντος, για την οποία δεν απαιτείται πλήρης δικανική πεποίθηση, αλλά αρκεί και η πιθανολόγηση της αλήθειας αυτών (ΕΣ 658-664/2006, ΕφΠειρ 43/2015 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών ζητεί την παροχή του ευεργετήματος πενίας, με σκοπό την απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής των εξόδων της δίκης που ανοίχθηκε με την κατάθεση της από 10-7-2019 (με ΓΑΚ ……../2019 και ΕΑΚ ……./2019) έφεσής του κατά της υπ’ αριθμ. 2247/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά. Η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), δεδομένου ότι προσκομίζονται α)το από 3 Ιουνίου 2020 πιστοποιητικό οικογενειακής του κατάστασης του Δήμου Κιμώλου και β)αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων (Ε1) που υπέβαλε ο αιτών κατά την τελευταία τετραετία, δηλαδή για τα φορολογικά έτη 2016, 2017, 2018 και 2019, καθώς και τις αντίστοιχες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου (άρθρο 196§3 ΚΠολΔ). Είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 194 επ. του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί παραπέρα και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.        Απ’ την εκτίμηση όλων των εγγράφων που επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών, χωρίς να έχει παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, ηλικίας σήμερα 62 ετών, είναι άνεργος και πατέρας ενός ενηλίκου τέκνου. Ειδικότερα είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ από τις 14 Οκτωβρίου 2015, χωρίς όμως να λαμβάνει επίδομα ανεργίας και δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. Φιλοξενείται από τη θυγατέρα του ….., 29 ετών, η οποία, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού covid-19, δεν εργάζεται από τα τέλη Μαρτίου του ’20. Ο αιτών πάσχει από αποφρακτική άπνοια του ύπνου λίαν σοβαρού βαθμού. Παραπέρα, πιθανολογήθηκε ότι η διεξαγωγή της δίκης ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου επί της παραπάνω έφεσης, που ο τελευταίος έχει καταθέσει και η συζήτησή της έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 9ης Ιουλίου 2020, δεν εμφανίζεται φανερά άδικη ή ασύμφορη. Από τα προαναφερθέντα πιθανολογείται επίσης ότι ο αιτών δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και τα παράβολα χωρίς να περιορισθούν από αυτό τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του. Συντρέχει, συνεπώς, νόμιμη περίπτωση να παρασχεθεί σ’ αυτόν το ευεργέτημα της πενίας και η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Παρέχει στον αιτούντα το ευεργέτημα της πενίας.

Διορίζει τον δικηγόρο Πειραιά ……….. (οδός ……… αριθμ. .., Πειραιάς, τηλέφωνο …, κινητό ……..), ως πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος ………, κατοίκου … Αττικής, οδός ……., ΑΦΜ …….. της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), προκειμένου να δώσει σ’ αυτόν τη νομική βοήθεια που χρειάζεται και, ειδικότερα, να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της από 10-7-2019 (με ΓΑΚ …../2019 και ΕΑΚ …../2019) έφεσής του κατά της υπ’ αριθμ. 2247/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, μέχρι και το πέρας της όλης διαδικασίας.

Διορίζει τον δικαστικό επιμελητή Αθηνών ………. (οδός …… . αριθμ. ., Πειραιάς, τηλέφωνο …….), προκειμένου να επιδώσει όλα τα σχετικά δικόγραφα και τις σχετικές αποφάσεις, όπου απαιτείται.

Απαλλάσσει προσωρινά τον αιτούντα από την υποχρέωση καταβολής όλων των δικαστικών εξόδων της σχετικής διαδικασίας επί της έφεσης αυτής.

Κρίθηκε κι αποφασίστηκε στον Πειραιά και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στον Πειραιά στις 16 Ιουνίου 2020, χωρίς την παρουσία του αιτούντος και του πληρεξουσίου δικηγόρου του.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ