Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 685/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης

685/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Ελευθέριο Γεωργίλη, Εφέτη, ο οποίος ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά, και από τη Γραμματέα Τ.Λ..

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Ι.  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 524 §3 εδ. α´ του Κ.Πολ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τρίτο του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (και ισχύει κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης έφεσης, ήτοι μετά την 1.1.2016) «Σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται».  Η απόρριψη δε αυτή της έφεσης του εκκαλούντος, ο οποίος επιμελήθηκε για τη συζήτηση ή κλητεύθηκε νόμιμα κατ’ αυτήν, συντελείται  κατ’ ουσίαν, παρά το ότι οι λόγοι της έφεσης στην πραγματικότητα δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητά τους, ωστόσο θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, ότι είναι αβάσιμοι και για την αιτία αυτή, πάντοτε, απορριπτέοι. Και τούτο, διότι το δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να εκδώσει αντίθετη απόφαση, δεχόμενο τους λόγους της έφεσης (Ολ.Α.Π. 16/1990 Νο.Β. 1990, σελ. 1337, Α.Π. 1479/2017, Α.Π. 783/2017 και Α.Π. 700/2017 όλες στην Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ»). Εξάλλου, ο εκκαλών με την απουσία του ή τη μη προσήκουσα παράστασή του τεκμαίρεται ότι παραιτείται από την έφεση και αποδέχεται την πρωτόδικη απόφαση (Α.Π. 476/2017 και Α.Π. 268/2016 αμφότερες στην Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ»).

ΙΙ.  Στην προκείμενη περίπτωση, εισάγεται προς συζήτηση η από 18.12.2019 έφεση του ηττηθέντος εναγόμενου, στρεφόμενη κατά της οριστικής απόφασης 3655/2019 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία και με την οποίαέγινε δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη από 22.2.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ………/2019 αγωγή του ενάγοντος – εφεσίβλητου. Ωστόσο, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του πινακίου, ο εκκαλών δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Επιπλέον, η συζήτηση της υπόθεσης επισπεύσθηκε από τον εφεσίβλητο, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη, με επίκληση από αυτόν έκθεση επίδοσης ……./22.1.2020 του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, …………. Από την τελευταία αυτή έκθεση επίδοσης προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της ως άνω έφεσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στονεκκαλούντα, κατ’ άρθρο 128 §§1, 3του Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, επομένως, ο τελευταίος να δικαστεί ερήμην.

ΙΙΙ.  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη, πρέπει, κατά τη διάταξη του άρθρου 524 §3 του Κ.Πολ.Δ., να απορριφθεί η έφεση του εκκαλούντος, κατ’ ουσίαν. Επιπλέον, πρέπει να ορισθεί παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά   της παρούσας από τον ερημοδικαζόμενο εκκαλούντα (άρθρα 501, 502 §1 και 505 §2 του Κ.Πολ.Δ.). Τέλος, πρέπει, λόγω της ήττας του τελευταίου, να διαταχθεί η εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του παραβόλου των εκατό (100) ευρώ, που κατατέθηκε από αυτόν με το ηλεκτρονικό παράβολο με αριθμό ……….. (άρθρο 495 §3Α. περ. β´ του Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 άρθρο τρίτο του ν. 4335/2015 και με το άρθρο 35 §2 του ν. 4446/2016) και να καταδικαστεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του εφεσίβλητου, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, κατά παραδοχή του σχετικού νόμιμου αιτήματος του τελευταίου (άρθρα 69 §1, 68 §1, 63 §2 του ν. 4194/2013, 176, 183 και 191 §2 του Κ.Πολ.Δ.), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εκκαλούντος.

Ορίζει το παράβολο στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την περίπτωση άσκησης, από τον εκκαλούντα, ανακοπής ερημοδικίας, κατά      της απόφασης αυτής.

Απορρίπτει την από 18.12.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……../2019) έφεση του …………, κατά της οριστικής απόφασης 3655/2019 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Διατάσσει την εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος από τον εκκαλούντα παραβόλου, που αναφέρεται στο σκεπτικό.  Και

Καταδικάζει τον εκκαλούντα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του εφεσίβλητου, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, τα οποία καθορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 19Νοεμβρίου 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Ο   ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ