Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 688/2020

Αριθμός    688 /2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Γεωργία Λάμπρου, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα  Τ.Λ.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η υπό κρίση από 3-10-2019 (αριθμ.καταθ…../2019) έφεση του ηττηθέντος εναγομένου που στρέφεται κατά της υπ΄αριθμ. 3277/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία εκδόθηκε κατ΄αντιμωλίαν των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών-περιουσιακών διαφορών, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 495 παρ.1,2,3, 499, 500, 511, 513, 516 παρ.1,517 εδαφ.α΄,518 παρ.2 και 520 παρ.1 του ΚΠολΔ). Επομένως, η έφεση πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή (άρθρο 532 του ΚΠολΔ) και να εξετασθεί περαιτέρω το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της κατά την ίδια ως άνω ειδική διαδικασία ( 533 παρ.1 ΚΠολΔ).

Με την από 30-01-2017 (αριθμ.καταθ…../2018) αγωγή το ενάγον και ήδη εφεσίβλητο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά – ΤΖΑΝΕΙΟ» εξέθετε τα ακόλουθα: Ότι εντός του Νοσοκομείου υπάρχει και λειτουργεί ένα κυλικείο, όπου από πολλών ετών το εκμεταλλευόταν ο ανάπηρος πολέμου ……… ο οποίος απεβίωσε στις 5-3-2002. Ότι μετά το θάνατό του και με την με αρ. 12780/3-12-2003 απόφαση του τότε Νομάρχη Πειραιά, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του κυλικείου μεταβιβάστηκε στη χήρα του ………, με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά και στη συνέχεια μισθώθηκε στον εναγόμενο και ήδη εκκαλούντα ………… μέχρι την 3-2-2018. Ότι όπως ενημερώθηκε (το ενάγον), η ως άνω εκμισθώτρια απεβίωσε από τις 20-12-2012,γεγονός που δεν δηλώθηκε σ΄αυτό. Ότι έκτοτε βάσει της κείμενης νομοθεσίας (αρ.76 ν.4257/2014 – ΦΕΚ 93 Α΄ /2014 και της υπ΄αριθμ. 38/6-6-2014 ερμηνευτικής εγκυκλίου, τα μισθώματα έπρεπε να καταβάλλονται σ΄αυτό (ενάγον ΝΠΔΔ), ενώ μάλιστα πληροφορήθηκε ότι από τις 21-12-2012 (μέχρι την άσκηση της αγωγής του) δεν καταβάλλονται πουθενά. Ότι ακόμη και αν τυχόν καταβάλλονταν, κακώς καταβάλλονταν, καθώς όφειλαν να καταβάλλονται σ΄αυτό από τον μισθωτή. Ότι στα πλαίσια του ως άνω ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο εναγόμενος του οφείλει μισθώματα από 21-12-2012 μέχρι και την άσκηση της αγωγής, συνολικού ποσού 149.741,42 ευρώ, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά μετά των νομίμων προσαυξήσεων, σ΄αυτήν (αγωγή ).

Στη συνέχεια το ενάγον εκθέτει ότι βάσει του ν.2519/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου στο κεφάλαιο των πόρων του, ήτοι στο άρθρο 28 περ.ι. αναφέρεται ρητά, ανάμεσα σε άλλα, και το δικαίωμα / δυνατότητα των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας να μισθώνουν χώρους για μη ιατρικές υπηρεσίες, όπως για κυλικεία, εκτός αν δεσμεύονται άλλως συμβολαιογραφικώς (π.χ. από όρο σε κληροδότημα, δωρεά κλπ). Ότι, όπως γίνεται δεκτό σύμφωνα με την με αρ.454/1999 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βάση τη διάταξη του αρ.28 περ.θ του ν.2519/ 1997 αίρεται η αποκλειστική άσκηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου από αναπήρους πολέμου και ότι όπως δέχεται η γνωμοδότηση αυτή μπορούν τα νοσοκομεία εκ παραλλήλου προς το δικαίωμα των αναπήρων να λειτουργούν ή εκμισθώνουν χώρους ως κυλικεία (αναλόγως προφανώς της κινήσεως και των εσόδων μιας τέτοιας επιχειρήσεως εντός του νοσοκομείου), αιρομένης της απαγορεύσεως που ίσχυε. Ότι με βάση τα ανωτέρω πλαίσια του ως άνω ισχύοντος νομικού πλαισίου και καθώς αυτό (ενάγον νοσοκομείο) έχει άμεση ανάγκη αξιοποίησης των πόρων του, πρόκειται για το λόγο αυτό να προβεί άμεσα στην εκμετάλλευση του εν λόγω ευρισκόμενο σ΄αυτό κυλικείου, πράττοντας τις νόμιμες διαδικασίες (δημοπρασία) για την ανάδειξη μισθωτή. Ότι με τα από 18-12-2017 και από 19-01-2018 εξώδικα κάλεσε τον εναγόμενο να καταβάλλει τα οφειλόμενα μισθώματα και να παραδώσει το μίσθιο, αλλά ουδέν αυτός έπραξε μέχρι την άσκηση της αγωγής, όλως καταχρηστικά, εμμένοντας στην παράνομη συμπεριφορά του, ενώ και με το από 27-12-2017 εξώδικό του, ο εναγόμενος δήλωσε ότι θα συνεχίσει στην ίδια κατάσταση που έπραττε μέχρι τώρα. Ότι με δεδομένη την μέχρι τώρα συμπεριφορά του είναι βέβαιο ότι ο εναγόμενος δεν προτίθεται να καταβάλει κανένα μίσθωμα για τον ως άνω χώρο που κανονικά εξακολουθεί και χρησιμοποιεί καταχρηστικά και ο οποίος (εναγόμενος) έδρασε δολίως και δεν του κατέβαλε μισθώματα επί τουλάχιστον 5 έτη και ο χώρος αυτός θα μπορούσε εύκολα να μισθωθεί και να αποτελέσει σημαντικό μηνιαίο πόρο γι αυτό (Νοσοκομείο) το οποίο έχει χάσει τα ως άνω ποσά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικά έσοδα αξιοποιούμενα για σπουδαία έργα όπως π.χ νέα πτέρυγα νεογνών κλπ..

Με βάση το ιστορικό αυτό, το ενάγον ΝΠΔΔ ζήτησε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του αποδώσει το μίσθιο κυλικείο που βρίσκεται στο χώρο του νοσοκομείου του, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει μισθώματα συνολικού ύψους 149.741,42 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από τη δήλη ημέρα καταβολής κάθε μηνιαίου μισθώματος, άλλως από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και τέλος να καταδικασθεί αυτός στην εν γένει δικαστική του δαπάνη.

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο η εκκαλούμενη απόφαση με την οποία, αφού κρίθηκε ορισμένη και νόμιμη η αγωγή στηριζόμενη κατά την κύρια βάση της στις διατάξεις των άρθρων 341,345,346,574,595,599,601,608 εδ.α΄του ΑΚ, 910,176 ΚΠολΔ καθώς και σ΄αυτές του άρθρου 76 του ν. 4257/ 2014 και έγινε δεκτό το αίτημα για την καταβολή των αναφερομένων σ΄αυτήν (αγωγή) ως ληξιπρόθεσμων και απαιτητών μισθωμάτων, μόνο για το χρονικό διάστημα από την θέσπιση της διάταξης του άρθρου 76 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93/14-4-2014), απορριπτομένου του προγενέστερου χρονικού διαστήματος, κατόπιν έγινε δεκτή εν μέρει η αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος α)  να αποδώσει στο ενάγον τη χρήση του κυλικείου του που βρίσκεται εντός του χώρου του νοσοκομείου β) να καταβάλει σ΄αυτό (ενάγον) το συνολικό ποσό των 103.500,00 ευρώ ως αποζημίωση για τα οφειλόμενα μισθώματα, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, κηρύχθηκε η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και επιβλήθηκαν σε βάρος του εναγομένου μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίστηκαν στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ.

Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται ήδη ο εκκαλών – εναγόμενος με την υπό κρίση έφεσή του για τους λόγους που αναφέρονται σ` αυτήν, οι οποίοι ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και σε κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση ,ώστε στη συνέχεια να απορριφθεί η αγωγή στο σύνολό της.

Στο ΝΔ 1044/1971:Προστασία αναπήρων Πολέμου Τροποποιήσεις ΑΝ 1324/49 Βλ.& Ν.3648/2008 (32774) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Κυλικεία – Καφενεία – Κουρεία. Δικαιούχοι. `Αρθρον 23 ορίζονταν τα εξής:  “1. Οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου, ως και οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/ 1944 έχοντες ποσοστόν αναπηρίας άνω του 80%,αποκτούν, κατόπιν παραχωρήσεως υπό των εν άρθρω 18 οργάνων, δικαίωμα εκμεταλλεύσεως κυλικείου – καφενείου ή κουρείου εντός κτιρίων, εις α στεγάζονται Δημόσιαι Υπηρεσίαι εν γένει, Υπηρεσίαι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ως και επιχειρήσεις λειτουργούσαι κατά παραχώρησιν προνομίου υπό της Αρχής, προς εξυπηρέτησιν του προσωπικού αυτών και του μετ` αυτών συναλλασσομένου κοινού”.

΄΄Εφόσον δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις των δικαιούχων του προηγούμενου εδαφίου οι άδειες αυτές παραχωρούνται με την παρακάτω σειρά στους δικαιούχους του άρθρου 10 παράγραφος 9γ του παρόντος νόμου, σε άτομα με αναπηρία και πολυτέκνους, σύμφωνα με τους όρους και τις Προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 10 παράγραφος 11 του παρόντος νόμου και στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α`) πρόσωπα. Οι κατά τα ανωτέρω Δικαιούχοι του άρθρου 10 παράγραφος 9γ του παρόντος, που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α`), ικανοποιούνται μόνον εάν δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις από τις λοιπές κατηγορίες της παρούσας παραγράφου.”

Σημειώνεται δε ότι : το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με το άρθρο 82 παρ.5 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/24.9.2010 και η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου10 του Ν.1043/1980 (ΦΕΚ Α 80).

  1. Απαγορεύεται η  παραχώρησις του εν τη προηγουμένη παραγράφω δικαιώματος εντός κτιρίων εις ά  στεγάζονται  Στρατιωτικαί Υπηρεσίαι, Υπηρεσίαι   Σωμάτων   Ασφαλείας   και   Εκπαιδευτηρίων,   ή   τοιαύται χαρακτηριζόμεναι ως απολύτως εμπιστευτικαί δια  κοινής  αποφάσεως  του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού. Δι` ομοίας   αποφάσεως   δύναται   να   επεκταθή  η  απαγόρευσις  και  επί παραχωρήσεων συντελεσθεισών προ της ενάρξεως ισχύος του  παρόντος,  οι δε  στερούμενοι  των  δικαιωμάτων  των  αποκαθίστανται  κατά  τα εν τη παραγράφω 5 οριζόμενα.
  2. Ο ειδικώτερος χώρος  εγκαταστάσεως  κυλικείου,  καφενείου  ή κουρείου  καθορίζεται  υπό  του Προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας και δέον να είναι κατάλληλος δια την λειτουργίαν αυτού.
  3. Εις ά κτίρια λειτουργούν κυλικεία Αναπήρων ή Θυμάτων Πολέμου απαγορεύεται  η  εν  αυτοίς λειτουργία και εκμετάλλευσις τοιούτων παρ` οιουδήποτε τρίτου, η διάθεσις συναφών ειδών ή προσφορά  υπηρεσιών  εις το  προσωπικόν των Υπηρεσιών τούτων υπό διατηρούντων εκτός των κτιρίων κυλικεία και καφενεία ή υπό υπηρεσιακών  οργάνων,  εν  γένει  δε  πάσα πράξις προσβάλλουσα τα δικαιώματα του Αναπήρου ή Θύματος Πολέμου.
  4. Εις περίπτωσιν μεταστεγάσεως υπηρεσίας τινός εις άλλο κτίριον  ή συμπτύξεως  υπηρεσιών  εις  εν  κτίριον,  τα  εις  τα παλαιά κτίρια υφιστάμενα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως κυλικείων, καφενείων και κουρείων απόλλυνται,  οι  στερηθέντες  όμως   τούτων   προτιμώνται   κατά   την παραχώρησιν  τοιούτων  εις  τα νέα κτίρια.  Εις περίπτωσιν καταργήσεως υπηρεσίας τινος χωρεί προτίμησις των συνεπεία ταύτης  στερουμένων  των δικαιωμάτων των κατά παρέκκλισιν των περί προτιμήσεως ισχυόντων.

Σημειώνεται δε ότι οι παρ. 1, 2, 4 και 5 καταργήθηκαν με την περ. 8 της υποπαρ.ΣΤ3 της παρ.ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014  (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014).

  1. Εις περίπτωσιν μεταβολής της νομικής μορφής της Υπηρεσίας ή του Νομικού Προσώπου εις χώρον της οποίας λειτουργεί άδεια κυλικείου -καφενείου ή κουρείου, τα εκ ταύτης δικαιώματα του κατόχου αναπήρου ή θύματος πολέμου ή αναπήρου ειρηνικής περιόδου, δεν θίγονται και εξακολουθούν υφιστάμενα υπό την νέαν νομικήν μορφήν της υπηρεσίας ή του Νομικού Προσώπου, απόλλυνται δε ταύτα άμα τη εκλείψει των κατά νόμον δικαιούχων προσώπων.7. Στα κυλικεία και καφενεία πωλούνται τα είδη, που καθορίζονται από τις οικείες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις, καθώς και καπνοβιομηχανικά προϊόντα. Δεν επιτρέπεται η πώληση καπνοβιομηχανιών προϊόντων από κυλικεία νοσοκομείων.

Σημειώνεται ότι η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.7 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/29.2.2008.

  1. Οι διά περιπτέρου, κυλικείου – καφενείου, κουρείου ή αδείας πωλήσεως των εν άρθρω 10 ειδών, αποκαθιστάμενοι ανάπηροι και θύματα πολέμου, απαλλάσσονται τη αιτήσει των, από πάσης υποχρεώσεως προς ασφάλισιν εις οιονδήποτε ασφαλιστικόν Οργανισμόν διά την εκμετάλλευσιν του παραχωρηθέντος αυτοίς δικαιώματος. Η απαλλαγή αύτη δεν χωρεί υπέρ των επαγγελματικών ενοικιαστών των ως άνω παραχωρήσεων. 9. Οι όροι και αι Προϋποθέσεις της παραχωρήσεως, εκμεταλλεύσεως και μεταβιβάσεως των κυλικείων, καφενείων και κουρείων διέπονται υπό των αυτών διατάξεων, υφ` ων και τα περίπτερα.

Σημειώνεται δε ότι οι εντός παρ.6, 7 και 8 προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου10 του Ν.1043/1980 (ΦΕΚ Α 87), ενώ η πρώην παράγραφος 6 έλαβε τον αριθμό  9. Και οι παρ. 8 και 9 καταργήθηκαν με την περ. 8 της υποπαρ.ΣΤ3 της παρ.ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014  (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014) Ν 4257/2014: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμ/τας Υπ. Εσωτερικών (ΟΤΑ, Δημοτ. Υπάλληλοι, μισθώσεις κλπ) (619847).

‘Ετσι στο Ν.4254/ 2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

  1. Οι διατάξεις των άρθρων 10,11,13,14 του ν.δ. 1044/1971 (Α` 245) και το π.δ. 37/ 2009 (Α` 54). 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.δ.1044/1971. 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/ 1971. 4. Το άρθρο 18 του ν.δ.1044/1971.5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν.δ.1044/1971. 6. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.δ.1044/1971.
  2. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του ν.δ.1044/1971. 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 23 του ν.δ. 1044/1971 και οι υπουργικές αποφάσεις Π33-16881/2011 (Β` 1351) και 121427/1988 (Β` 882). 9. Το άρθρο 24 του ν.δ.1044/1971 .10. Η περίπτωση β` της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.δ. 1044/1971.11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν.δ. 1044/1971.

Περαιτέρω στο άρθρο 76 του Ν.4257/ 2014 ορίζονται τα ακόλουθα:  Η υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) αντικαθίσταται ως εξής: «ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ.

  1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α 32) εφαρμόζονται και για την παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων του ν. 1044/1971, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ.. 2. Οι προθεσμίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 εκκινούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. Με όμοια απόφαση, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας.

Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 4. Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006: α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), β) πολύτεκνους και γ) σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Το τέλος καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικής προκήρυξης, στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις και το ύψος του ετήσιου τέλους. Πέραν της αίτησης υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας και εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται: α) για τα άτομα με αναπηρία η προσκόμιση πιστοποιητικού της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, β) για τους πολυτέκνους πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα και γ) για τους πολεμιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α` και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι θέσεις παραχωρούνται στους δικαιούχους με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεων τους. Ειδικές διατάξεις περί απαλλαγής των ανωτέρω προσώπων από την καταβολή τέλους ή ανταλλάγματος δεν ισχύουν. 5. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλεισμένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών. Η διακήρυξη, πέραν των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις, υποχρεωτικά περιλαμβάνει και τους εξής όρους: α) Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7. β) Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήμο. Ο καθορισμός του ύψους της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του. Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος, λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η εμπορικότητα των οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν. 6. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα. 7. Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης. Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) ημερών στον οικείο δήμο, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο δήμο. Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης. 8. Τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους εφαρμόζονται αναλόγως και από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. β βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στους χώρους αρμοδιότητας τους. 9. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του προσωπικού αυτών και των συναλλασσομένων με αυτούς γίνεται με δημοπρασία από τους στεγαζόμενους φορείς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση ακινήτων τους, αποκλεισμένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 έως και 7, περιλαμβανόμενης της σχετικής πρόβλεψης για τα άτομα με αναπηρία, τους πολύτεκνους και τους πολεμιστές Κύπρου.10. Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Περαιτέρω μεταβίβαση αυτών επιτρέπεται μόνον άπαξ και για χρονικό διάστημα 10 ετών: α) στον/η σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή β) στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των Α.με.Α με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μισθώματα και τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων, καθώς και κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στους οικείους Ο.Τ.Α., μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.

Σε υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος άδειες κατά ιδανικά μερίδια, εφόσον παύσει να υφίσταται δικαιούχος μεριδίου, κατόπιν αιτήσεως των λοιπών, παραχωρείται σε αυτούς το ανωτέρω απομένον μερίδιο. 11. Όσοι κατέστησαν δικαιούχοι λόγω διαδοχής πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 (Α 222) και δεν ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία μεταβίβασης της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, αυτή ολοκληρώνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.12. Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στη νομοθεσία που διέπει την εν γένει λειτουργία των περιπτέρων ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία και σε υπαλλήλους του δήμου, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α 167). Όσες επιτροπές έχουν συσταθεί κατ εφαρμογή της υπ αριθμ. κ.υ.α. Φ.454/10/159768 (Β 1080), καταργούνται. 13. Καταργείται η υπ αριθμ. Φ.443531/24/3030/1969 (Β 588) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων» και κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου ΣΤ. 2.».

Από όλες τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι το νομοθετικό καθεστώς της παραχώρησης και εκμετάλλευσης περιπτέρων, καθώς και κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., από ανάπηρους και θύματα πολέμου, ως μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου, διεπόταν από τις διατάξεις του ν.δ/τος 1044/1971 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του α.ν. 1324/1949 περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, κυρωθέντος διά του ν. 1487/1950», όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με τους ν. 1043/1980 και 1614/1984, και από την υπ’ αριθ. Κ 5671/1487/9.8.1984 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που είχε κυρωθεί με το άρθ. 38 του ν. 1563/1985, όπως είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθ. 25 του ν. 1848/1989 και το άρθ. 22 του ν. 3036/2002. Ειδικότερα, το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους αποκτάτο με παραχώρηση από τον αρμόδιο Νομάρχη, υστέρα από εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης των αναπήρων και θυμάτων πολέμου (άρθ. 13 και 18 ν.δ. 1044/1971). Κατά το άρθ. 21 του ως άνω ν.δ. τος, εκείνου στον οποίο παραχωρήθηκε δικαίωμα εκμετάλλευσης ήταν υποχρεωμένος να το εκμεταλλεύεται αυτοπροσώπως ή με τους οικείους του, ενώ η εκμίσθωση του δικαιώματος αυτού ή η διά τρίτου άσκηση του επιτρεπόταν μόνο ένεκα εξαιρετικών λόγων (ασθένεια, γήρας κλπ), μετά από αιτιολογημένη άδεια των κατά το άρθ. 18 αρμοδίων` οργάνων. Στο αρθ. 1 παρ. 1 της ανωτέρω Κ5671 /1487/8.8.1984 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ορίζονταν ότι οι μισθώσεις αυτές ύστερα από έγκριση του οικείου Νομάρχη για χρονικό διάστημά τριών ετών (και μετά την τροποποίηση της Κ.Υ.Α. με, το άρθ. 22 παρ.2 του ν. 3036/2002 πέντε, ετών). Η πραγματοποιούμενη, με την κατάρτιση από τους συμβαλλομένους της σχετικής έγγραφης σύμβασης, μίσθωση άδειας μετά από «έγκριση» της μίσθωσης αυτής από τον αρμόδιο Νομάρχη, είναι έγκυρη και ισχυρή, αλλιώς σε κάθε περίπτωση ισχυροποιείται κατ` άρθ. 238 ΑΚ (πλβλΕφΑθ 8138/2004. ΕφΑθ 2970/1998 αδημ.. βλ. και Ι. Κατρά. “Πανδέκτης Μισθώσεων και Οροφοκτησίας” (2005), παρ. 210. Γ. 4 σελ. 630). Η σύμβαση μίσθωσης γίνεται εγγράφως, με ποινή ακυρότητας αυτής, καθόσον ο σχετικός τύπος είναι συστατικός, οι έννομες δε σχέσεις της εν λόγω μίσθωσης ισχύουν από την κοινοποίηση της στον αρμόδιο κατά τοποθεσία λειτουργίας του περιπτέρου Νομάρχη. Εν συνεχεία, με τις διατάξεις της παρ. 6. εδαφ. 4. του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, σχετικές με τις «Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων», παραχωρήθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. Κατά τα ανωτέρω οι αρμοδιότητες, όπως αυτές ασκούνταν υπό του τ. Νομάρχου ασκούνταν πλέον υπό του Δημάρχου ,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.δ 1044/1971.Με το ν. 4005 2/012 άρθρο Πρώτο υποπαράγραφος ΣΤ. 3: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου-ρυθμίσεις περίπτερων καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν.δ 1044/1971 που αφορούσαν τόσο στην μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλλευσης περίπτερου εκ διάδοχης, όσο και στον τρόπο χορήγησης πρώτης άδειας εκμετάλλευσης. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4257/2014, αντικαταστάθηκε η υποπαράγραφος ΣΤ2 του αρθ. 1 του ν 4003/2012 και καθορίστηκαν εκ νέου οι προϋποθέσεις παραχώρησης στο εξής, έναντι ανταλλάγματος, των δικαιωμάτων χρήσης των περίπτερων του ν. 1044/1971, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ. Τέλος με την παρ. 10 του άρθρου 76 του Ν. 4257 2014 «από την έναρξη του παρόντος μισθώματα και τέλη περιπτέρων καθώς και κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες των ΟΤΑ, των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στους οικείους Ο.Τ.Α, μέχρι τη λήξη της μίσθωσης», και ως εκ τούτου από την έναρξη ισχύος του Ν. 4257/2014, ήτοι από τις 14-04-2014, οι οικείοι Ο.Τ.Α (Δήμοι) υπεισήλθαν στο δικαίωμα είσπραξης μισθωμάτων των περιπτέρων των οποίων οι αρχικοί δικαιούχοι είχαν αποβιώσει. το οποίο δικαίωμα είσπραξης διατηρούσε το ΤΑΑΘΠ μέχρι την 13/4/2014, δεδομένου ότι κατά το άρθρο 17 του ΝΔ 1044/1971 1. οι κληρονόμοι των αποθνησκόντων δικαιούχων περιπτώσεων, ως και οι εξ οιασδήποτε σχέσεως ασκούντες την εκμετάλλευσιν αυτών, υποχρεούνται όπως εντός προθεσμίας ενός μηνός αναγγέλουν τον θάνατον εις τας δια την αποκατάστασιν των Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου αρμοδίας Αρχάς. 2. Μετά παρέλευσιν τριών μηνών από του θανάτου του δικαιούχου περιπτέρου και μέχρι της καταργήσεως ή περαιτέρω διαθέσεως αυτού υποκαθίσταται εις τα δικαιώματα του αποθανόντος το Ταμείον Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.» Κατ` αναλογία και προφανή λογική ακολουθία πρέπει να γίνει δεκτό ότι και τα ΝΠΔΔ εντός των χώρων των οποίων παραχωρούνται κυλικεία προς εκμετάλλευση, είναι οι δικαιούχοι και της κατ` άρθρο 601 ΑΚ αποζημίωσης χρήσης (ήτοι του συμφωνημένου μισθώματος) σε περίπτωση παρακράτησης του μισθίου μετά τη λήξη της μίσθωσης (πρβλ.ΕφΑθ 544/ 2019 ΤΝΠ Νόμος ).

Στην προκειμένη περίπτωση από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του εναγομένου, ο οποίος εξετάσθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης εκείνου του Δικαστηρίου, (το ενάγον δεν εξέτασε μάρτυρες), από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ορισμένα εκ των οποίων αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, από τις τυχόν ομολογίες των διαδίκων που συνάγονται από τα δικόγραφά τους (άρθρα 261, 352 του ΚΠολΔ), καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρ.336 παρ.4 ΚΠολΔ  βλ. ΑΠ 48/2009 ΤΝΠ  ΝΟΜΟΣ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα  πραγματικά περιστατικά: Στον χώρο του ενάγοντος νοσοκομείου υπάρχει και λειτουργεί ένα κυλικείο το οποίο από πολλών ετών το εκμεταλλευόταν ο ……., ανάπηρος πολέμου, ο οποίος απεβίωσε στις 5-3-2002 και μετά το θάνατό του με την υπ΄αριθμ.πρωτ. …./2003 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά το δικαίωμα εκμετάλλευσης του κυλικείου μεταβιβάστηκε στη χήρα του ανωτέρω, ……….. Δυνάμει δε του από 3-2-2011 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως κυλικείου, η τότε εκμισθώτρια …….. παραχώρησε στον εναγόμενο ……….. . την χρήση του κυλικείου να το εκμεταλλεύεται αυτός, αντί μηνιαίου μισθώματος ποσού 2.300,00 ευρώ για χρονικό διάστημα επτά ετών, ήτοι από 3-2-2011 μέχρι την 3-2-2018.Με τον όρο.17 του ίδιου ως άνω συμφωνητικού ορίστηκε ότι σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου και εφόσον το δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται σε μέλος της οικογένειας, η κατάθεση των ενοικίων μετά την παρέλευση τριμήνου θα γίνεται στο Ταμείο Αρωγής, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.Δ.1044/1971 (κατόπιν επικοινωνίας στα αναφερόμενα σ΄αυτό τηλέφωνα), ότι τα ενοίκια του τριμήνου από τον θάνατο του δικαιούχου τα δικαιούνται οι εκ του κοινού δικαίου κληρονόμοι αυτού, η δε μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της μετά του νέου δικαιούχου άδειας εκμετάλλευσης του κυλικείου. Στη συνέχεια, με την υπ΄αριθμ.πρωτ.501-31/07-01-2013 απόφαση του Δημάρχου Πειραιά εγκρίθηκε η εν λόγω εκμίσθωση του κυλικείου από την ……….. στον εναγόμενο, με την υποχρέωση όμως της άμεσης έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου σε περίπτωση αλλαγής των όρων της εκμίσθωσης (βλ.σχετ. την ανωτέρω απόφαση). Έκτοτε ο εναγόμενος μισθωτής παρέμεινε στην κατοχή του κυλικείου με βάση την προαναφερόμενη σύμβαση μίσθωσης.

Η ως άνω εκμισθώτρια απεβίωσε στις 20-12-2012, δίχως, μετά το θάνατό της να μεταβιβαστεί το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του κυλικείου σε μέλος της οικογένειάς της και χωρίς κατά, νόμιμο άλλο τρόπο να παραταθεί ή να ανανεωθεί αυτή με την κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν.

Εξάλλου, το γεγονός του θανάτου της εκμισθώτριας δεν το γνωστοποίησε ο εναγόμενος, ως όφειλε, ούτε στο Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (που βάσει του άρθρου 17 παρ.2 του Ν.Δ. 1044/ 1971 υποκαταστάθηκε τότε  στα απορρέοντα από την ένδικη μίσθωση δικαιώματα), ούτε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά (βάσει του προαναφερόμενου όρου της σύμβασης), ούτε από τις 14-4-2014 και εφεξής στο ενάγον ΝΠΔΔ νοσοκομείο που υποκαταστάθηκε ήδη στα από την εν λόγω σύμβαση μίσθωσης δικαιώματα. Έτσι, ο εναγομένος μετά τη λήξη της ένδικης σύμβασης που επήλθε με το θάνατο της εκμισθώτριας …………, δεν απέδωσε τη χρήση του μισθίου κυλικείου στο ανωτέρω Ταμείο Αρωγής, αλλά ούτε, και μετά τη 14-4-2014 στο ενάγον νοσοκομείο, όπως είχε νόμιμη υποχρέωση προς τούτο (αρθρ. 599 παρ. 1. 608 πα.ρ. 1 Α.Κ.), αλλ’ αντίθετα παρακράτησε τούτο (έχοντας την χρήση του ως προσοδοφόρου αντικειμένου) και εξακολούθησε να το παρακρατεί μέχρι την άσκηση της κρινόμενης αγωγής, οφείλοντας στο ενάγον, ως αποζημίωση χρήσης, για το χρονικό διάστημα από το Μάιο του 2014 μέχρι Ιανουάριο 2018 ποσό ίσο με το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι το συνολικό ποσό των 103.500,00 ευρώ (2.300,00  Χ 45 μήνες) κατά τα προεκτεθέντα.

Σημειώνεται δε ότι οι προβαλλόμενες και πρωτοδίκως από τον εναγόμενο ενστάσεις που επαναφέρει με σχετικούς λόγους έφεσης περί έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης του ενάγοντος για την άσκηση της κρινόμενης αγωγής καθώς και περί αοριστίας αυτής λόγω του ότι δεν αναφέρονται στην αγωγή η ακριβής θέση, τα όρια και η επιφάνεια του επίδικου κυλικείου καθώς και ότι δεν μνημονεύονται σ΄αυτήν ρητά το από 3-2-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και η υπ΄αριθμ. 501, 31/07-01-2013 απόφαση του Δημάρχου Πειραιά που κατά τους ισχυρισμούς του εναγομένου αποτελεί συστατική πράξη της μίσθωσης του κυλικείου, απορριπτέες τυγχάνουν ως αβάσιμες και τούτο διότι όπως αναφέρθηκε, από τις 14-4-2014 το ενάγον ΝΠΔΔ νομιμοποιείται για την έγερση της υπό κρίση αγωγής και από το περιεχόμενο αυτής προκύπτει με σαφήνεια το ανωτέρω συμφωνητικό στο οποίο παραπέμπει και το οποίο προσκομίζεται, ενώ στοιχεία του ορισμένου της προκείμενης αγωγής δεν αποτελούν τα όρια και η επιφάνεια του κυλικείου που όμως βάσει του άνω συμφωνητικού προκύπτει η ακριβής θέση αυτού, επίσης δε, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις προηγηθείσες νομικές σκέψεις, η σύμβαση μίσθωσης γίνεται εγγράφως, με ποινή ακυρότητας αυτής, καθόσον ο σχετικός τύπος είναι συστατικός, οι έννομες δε σχέσεις της εν λόγω μίσθωσης ισχύουν από την κοινοποίηση της στον αρμόδιο Νομάρχη ή Δήμαρχο και ως εκ τούτο η απόφαση του Δημάρχου δεν αποτελεί συστατικό τύπο της ένδικης μίσθωσης, όπως αβασίμως ισχυρίζεται ο εναγόμενος.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εφόσον κατά τα προεκτεθέντα έχει ήδη λήξει η ένδικη σύμβαση μίσθωσης, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή ως και κατ΄ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να αποδώσει στο ενάγον την χρήση του μίσθιου κυλικείου και να του καταβάλει ως αποζημίωση χρήσης τα μισθώματα 45 μηνών συνολικού ποσού 103.500,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, δοθέντος ότι δεν είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους δήλη ημέρα καταβολής του μισθώματος.

Συνεπώς, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την εκκαλούμενη οριστική απόφασή του δέχθηκε τα ίδια και με βάση αυτά και τις ίδιες (αν και εν μέρει ελλιπείς) αιτιολογίες, οι οποίες συμπληρώνονται και αντικαθίστανται, όπου απαιτείται, από τις αιτιολογίες της παρούσας απόφασης, δεν έσφαλε, αλλά ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις και οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί του εκκαλούντος που αποτελούν σχετικούς λόγους έφεσης απορριπτέοι τυγχάνουν ως ουσιαστικά αβάσιμοι.

Συνακόλουθα πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη έφεση στο σύνολό της ως κατ` ουσίαν αβάσιμη, αφού δεν περιέχεται σ’ αυτήν άλλο ειδικό παράπονο, που αποδίδεται στην εκκαλουμένη και δικαιολογεί, κατά το αίτημα της εφέσεως, την εξαφάνισή της. Τα δικαστικά δε έξοδα του εφεσίβλητου, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του ηττηθέντος εκκαλούντος (άρθρα 191 παρ. 2, 176 παρ. 1 και 178 παρ. 2 ΚΠολΔ) κατά τα στο διατακτικό οριζόμενα, ενώ τέλος πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο και κατάπτωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου του καταβληθέντος από τον εκκαλούντα παραβόλου, ποσού  εκατό (100,00) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 495 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ΄αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ΄ουσίαν την από 03-10-2019 (ειδικ.αριθμ.καταθ. …./2019) έφεση κατά της υπ΄αριθμ. 3277/2019  οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (διαδικασία περιουσιακών- μισθωτικών διαφορών).

Επιβάλλει σε βάρος του εκκαλούντος τα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό  των εξακοσίων (600,00) ευρώ. ΚΑΙ

Διατάσσει την εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του e- παραβόλου με κωδικό αριθμό ……/2019 άσκησης έφεσης που κατέθεσε ο εκκαλών, ποσού εκατό (100,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση,  στις  19 Νοεμβρίου 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η    ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ