Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 661/2020

Αριθμός 661/2020

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ζωή Καραχάλιου, Προεδρεύουσα Εφέτη, Μαρία Κωττάκη-Εισηγήτρια και Ευαγγελία Πανταζή, Εφέτες και με Γραμματέα την Τ.Λ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 05 Νοεμβρίου 2020 για να δικάσει την αίτηση εξαίρεσης που διατυπώθηκε προφορικά και καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς επί της υποθέσεως  :

Έφεση με αριθ. εκθ. καταθ. Εφετείου Πειραιώς, ΓΑΚ/ΕΑΚ ………../2019, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τα άρθρα 52 περ. στ΄, 54, 59 και 60 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι οι δικαστές οποιουδήποτε δικαστηρίου μπορούν να εξαιρεθούν με αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου, αν έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια μεροληψίας, ιδίως, αν έχουν με κάποιο διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα.  Η αίτηση για την εξαίρεση, όταν υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο ακροατήριο γίνεται με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και αναφέρει τους λόγους εξαίρεσης.  Αρμόδιο να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι το δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί ο εξαιρούμενος.  Σε περίπτωση εξαίρεσης δικαστή μονομελούς πρωτοδικείου, αρμόδιο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται αυτό.  Κατ’ ανάλογη εφαρμογή, ενόψει του ότι ο ΚΠολΔ δεν περιέχει ειδικότερη ρύθμιση για τα Μονομελή Εφετεία, σε περίπτωση εξαιρέσεως δικαστή Μονομελούς Εφετείου, αρμόδιο είναι το Πολυμελές Εφετείο.  Η απόφαση για την αίτηση εξαίρεσης εκδίδεται αμέσως με απλή πιθανολόγηση των λόγων εξαίρεσης (ΑΠ 207/2006 «ΝΟΜΟΣ»).

Περαιτέρω από την ως άνω διάταξη του άρθρου 52 περ. στ΄ ΚΠολΔ, σαφώς προκύπτει ότι η υπόνοια μεροληψίας, ως λόγος που μπορεί να οδηγήσει στην εξαίρεση προκαλείται από τις σχέσεις του δικαστή με κάποιον διάδικο και όχι απλώς από τη δυσμενή για τον αιτούντα απόφασή του επί κάποιου αιτήματος του διαδίκου, όπως π.χ. επί αιτήματος αναβολής, το οποίο ο δικαστής απέρριψε με απόφασή του, άσχετα αν αυτή υπήρξε ή όχι ορθή (πρβλ. ΑΠ 284/2019, 248/2017, 147/2014 «ΝΟΜΟΣ»).

Στην προκειμένη περίπτωση, κατά τη συζήτηση της από 18-2-2019 εφέσεως του …………., ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, συγκροτούμενο από τη δικαστή ……….., Εφέτη και τη γραμματέα Τ.Λ., ο εκκαλών …………., παριστάμενος μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων του, …….. και  ………., υπέβαλε αίτημα αναβολής, το οποίο η ως άνω δικαστής απέρριψε με απόφασή της, μετά την απαγγελία της οποίας, ο εκκαλών υπέβαλε αίτημα εξαιρέσεώς της, με προφορική δήλωσή του που καταγράφηκε στα πρακτικά, προσκόμισε δε για το παραδεκτό της (αρ. 53παρ. 3 ΚΠολΔ) το υπ’ αριθ. …………… παράβολο, ποσού εκατό (100 €) ευρώ.

Όμως, όπως προαναφέρθηκε, μόνη η δυσμενής για τον αιτούντα απόφαση της ως άνω δικαστή, δεν προκαλεί κατ’ ανάγκη δυσπιστία ως προς την αμεροληψία της.

Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση εξαίρεσης ως αβάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την αίτηση εξαίρεσης του …………… κατά της Εφέτη Πειραιώς, …………….., στην συζήτηση από 18-2-2019 έφεσης.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 5-11-2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 6 Νοεμβρίου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ