Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 690/2020

Αριθμός  690/2020

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ισιδώρα Πόγκα, Πρόεδρο Εφετών, Μαρία Ανδρεοπούλου, Εφέτη και Σοφία Καλούδα, Εφέτη-Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Ε.Τ..

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα εισάγεται  προς συζήτηση με την από 13-12-2019 κλήση του εκκαλούντος η από 27-3-2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……./2019 έφεση του, η συζήτηση της οποίας  ματαιώθηκε κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο αυτής στις 5-12-2019. Από το προσκομιζόμενο από τον εφεσίβλητο αντίγραφο  της ως άνω κλήσης   που του επιδόθηκε στις 14-1-2020, σύμφωνα με την σχετική επισημείωση επ’αυτού του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, …………..),  προκύπτει ότι η συζήτηση της έφεσης επισπεύδεται με επιμέλεια του εκκαλούντος, για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή, κατά την οποία, όμως, αυτός δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από την σειρά του πινακίου. Κατόπιν τούτου πρέπει να δικαστεί ερήμην, ακολούθως δε να απορριφθεί η κρινόμενη έφεση ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, αφού αβάσιμοι κατ’ ουσίαν θεωρούνται και οι λόγοι αυτής. Πρέπει ακόμη να ορισθεί παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας (άρθρα 501 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ), να διαταχθεί η εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος κατά την άσκηση της έφεσης παραβόλου (άρθρο 495 παρ. 4 εδ. δ ΚΠολΔ), και τέλος να καταδικασθεί ο εκκαλών, λόγω της ήττας του, στα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα 106, 183 και 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει την έφεση ερήμην του εκκαλούντος.

Ορίζει το παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Απορρίπτει την έφεση.

Διατάσσει την   εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του  με αριθμό ………….. /2019 παραβόλου, ποσού 150 ευρώ.

Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 19η Νοεμβρίου 2020 και δημοσιεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2020 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού με απόντες τους διαδίκους και την πληρεξούσια δικηγόρο του καθ΄ου η κλήση-εφεσιβλήτου.

    Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ