Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 773/2020

Αριθμός  773/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Σοφία Καλούδη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα  Τ.Λ..

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Από το προσκομιζόμενο από τον δεύτερο εφεσίβλητο αντίγραφο της εφέσεως που του επιδόθηκε στις 14-11-2019, σύμφωνα με την σχετική επισημείωση επ’αυτού του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, ………., προκύπτει ότι η συζήτηση της έφεσης επισπεύδεται με επιμέλεια του εκκαλούντος, για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή, κατά την οποία, όμως, αυτός δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από την σειρά του πινακίου. Κατόπιν τούτου πρέπει να κηρυχθεί ματαιωθείσα η συζήτηση της έφεσης ως προς την απολιπομένη πρώτη εφεσίβλητη και να απορριφθεί η κρινόμενη έφεση ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη ως προς τον νομίμως παρασταθέντα δεύτερο εφεσίβλητο, του εκκαλούντος δικαζομένου ερήμην. Πρέπει ακόμη να ορισθεί παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας (άρθρα 501 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ), να διαταχθεί η εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος κατά την άσκηση της έφεσης παράβολου (άρθρο 495 παρ. 4 εδ. δ ΚΠολΔ), και τέλος να καταδικασθεί ο εκκαλών, λόγω της ήττας του, στα δικαστικά έξοδα του δεύτερου εφεσίβλητου του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα 106, 183 και 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει ματαιωθείσα τη συζήτηση της έφεσης μεταξύ του εκκαλούντος και της πρώτης εφεσίβλητης.

Δικάζει την έφεση ερήμην του εκκαλούντος .

Ορίζει το παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Απορρίπτει την έφεση ως προς τον δεύτερο εφεσίβλητο.

Διατάσσει την εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του παραβόλου με αριθμό …………/2019.

Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα του δεύτερου εφεσίβλητου του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση,  στις   23 Δεκεμβρίου 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και  του πληρεξουσίου δικηγόρου του δεύτερου εκ των εφεσιβλήτων.

Η    ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ