Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 154/2021

Περίληψη

Στις περιπτώσεις που υφίσταται ευθύνη του πωλητή για ουσιώδες πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας,  ο αγοραστής δικαιούται, κατ` επιλογήν του, μεταξύ άλλων, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η ευθύνη του πωλητή, στην περίπτωση αυτή, είναι αντικειμενική. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση της πώλησης, που είναι διαπλαστικό, ασκείται κατ` αρχήν άτυπα, με μονομερή δήλωση του δικαιούχου προς τον αντισυμβαλλόμενο, αλλά και με εξώδικη δήλωση, αγωγή, ανταγωγή, ένσταση. Δυνατότητα του Εφετείου να διατάξει για την καλύτερη διάγνωση της διαφοράς, χωρίς την προβολή ειδικού προς τούτο λόγο έφεσης και χωρίς να εξαφανίσει την εκκαλουμένη απόφαση, νέες συμπληρωματικές αποδείξεις με τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 339 ΚΠολΔ, μεταξύ των οποίων και η πραγματογνωμοσύνη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

154/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Ελένη Σκριβάνου, Εφέτη, η οποία ορίστηκε από την  Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα Τ.Λ..

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ  ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς εκδίκαση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου: Α) η από 25-10-2019 και με Γ.Α.Κ/Ε.Α.Κ ……./31-10-2019 έφεση και Β) η από 20-11-2019 και με Γ.Α.Κ/Ε.Α.Κ ………/20-11-2019 έφεση, οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, καθώς αφορούν στην ίδια απόφαση (άρθρα 31, 246 ΚΠολΔ).

Οι ανωτέρω κρινόμενες εφέσεις κατά της υπ΄αρ. 5632/19-12-2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία, έχουν ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 495 επ., 511, 513, 516 παρ.1, 518 παρ.2, ΚΠολΔ), δεδομένου ότι δεν προκύπτει ούτε επικαλούνται οι διάδικοι, ότι έλαβε χώρα επίδοση της εκκαλουμένης και, από τη δημοσίευση της τελευταίας μέχρι την άσκηση των εφέσεων, δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο της διετίας. Έχουν κατατεθεί δε από τους εκκαλούντες των εφέσεων αυτών, αντίστοιχα, τα, προβλεπόμενα από το άρθρο 495 παρ.3εδ.α ΚΠολΔ, παράβολα του Δημοσίου, όπως προκύπτει από τη σχετική σημείωση της Γραμματέα του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, κάτωθεν της έκθεσης κατάθεσης των δικογράφων τους. Πρέπει, επομένως, να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξεταστούν περαιτέρω, από το Δικαστήριο τούτο, που είναι καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, στην ουσία τους κατά την ίδια διαδικασία, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων τους και μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από αυτούς (άρθρα 19, 533 παρ.1,2, 522 ΚΠολΔ).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 534 ΑΚ: ‘’Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα’’. Πραγματικό ελάττωμα νοείται κάθε ατέλεια του πράγματος, που αφορά την ιδιοσυστασία ή την κατάσταση του πράγματος κατά τον κρίσιμο χρόνο ευθύνης του πωλητή, η οποία (ατέλεια) έχει αρνητική επίδραση στην αξία ή τη χρησιμότητα του πράγματος (Ολ.ΑΠ 29/1990, ΑΠ 420/2016, ΑΠ 1544/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η προς το χειρότερο δηλαδή παρέκκλιση του πράγματος από την ομαλή αυτού κατάσταση, η οποία οφείλεται κατά κανόνα στον ατελή τρόπο κατασκευής ή συσκευασίας, καθώς και στη χρησιμοποίηση κακής ποιότητας υλικών, και η παρέκκλιση αυτή έχει ως συνέπεια, ανεξαρτήτως της αιτίας που την προκαλεί, την αρνητική επίδραση επί της αξίας του πράγματος ή της χρησιμότητας αυτού, ενόψει των συμφωνηθέντων με τη σχετική σύμβαση πώλησης, ανεξαρτήτως του αν ήταν εμφανή ή μη ή εάν τα γνώριζε ή όχι ο πωλητής (ΑΠ 996/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 513, 522, 534, 535, 537 και 540 ΑΚ, προκύπτει ότι ο αγοραστής, στις περιπτώσεις που υφίσταται ευθύνη του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας, δικαιούται, κατ` επιλογήν του, είτε να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο απαλλαγμένο από ελαττώματα ή που φέρει την συνομολογηθείσα ιδιότητα, εκτός εάν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, είτε να απαιτήσει τη μείωση του τιμήματος, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Η ευθύνη του πωλητή, στην περίπτωση αυτή, είναι αντικειμενική, δηλαδή ανεξάρτητη από τη γνώση ή την έστω ανυπαίτια άγνοια αυτού περί της ύπαρξής του. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση της πώλησης, είναι διαπλαστικό δικαίωμα, ασκείται κατ` αρχήν άτυπα, με μονομερή δήλωση του δικαιούχου προς τον αντισυμβαλλόμενο, αλλά και με εξώδικη δήλωση, αγωγή, ανταγωγή, ένσταση, αλλά και με συμφωνία των μερών, ενεργεί αναδρομικά και επιφέρει, κατ΄ άρθρα 389 επ. ΑΚ, απόσβεση των αμοιβαίων υποχρεώσεων εξαρχής(ΑΠ1231/2019, ΑΠ 560/2017, ΑΠ 420/2016ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Η ενάγουσα – ήδη εκκαλούσα στην υπό στοιχείο Α έφεση και εφεσίβλητη στην υπό στοιχείο Β έφεση, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ‘………..’’, η οποία ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία κυρίως συρματόσχοινων, σχοινιών και αλυσίδων, εξέθετε στην ως άνω από 1-9-2014 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ………../2014 αγωγή της, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, κατ΄εκτίμηση του δικογράφου της, ότι, δυνάμει συμβάσεων πώλησης, που συνήψε στον Πειραιά, με την εναγόμενη, πώλησε και παρέδωσε σε αυτήν, τα αναφερόμενα στην αγωγή κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία κινητά πράγματα (συρματόσχοινα και συρματίδια) συνολικού πιστωθέντος τιμήματος 72.148,13 ευρώ. Εξέδωσε δε προς τούτο στις 6-6-2013, 10-7-2013, 1-10-2013 και 10-10-2013,αντίστοιχα, τα υπ΄αρ. ………….. τιμολόγια πώλησης αξίας 3.697,38 ευρώ, 10.446,91 ευρώ, 29.180,32 ευρώ και 28.823,52 ευρώ, αντίστοιχα, τα οποία συμφωνήθηκε να εξοφληθούν έως τις 6-10-2013, 10-11-2013, 29-12-2013 και 10-2-2014 αντίστοιχα, καθώς και τα σχετικά, μνημονευόμενα στην αγωγή, δελτία αποστολής. Ότι, η εναγόμενη, αν και παρέλαβε ανεπιφύλακτα τα εν λόγω εμπορεύματα, τα οποία της παραδόθηκαν, κατόπιν αιτήματός της, στην ……… Φθιώτιδας που βρίσκεται το εργοστάσιό της, εντούτοις, δεν έχει καταβάλει το ως άνω τίμημα αυτών, παρά τις οχλήσεις της ενάγουσας, το οποίο εξακολουθεί να οφείλει και που, ως χρηματική παροχή, είναι καταβλητέο στην έδρα της (ενάγουσας) στον Πειραιά, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αγωγή. Ζητούσε δε ακολούθως, η ενάγουσα, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει το παραπάνω ποσό του τιμήματος 72.148,13 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημερομηνίας, που, κατά τα συμφωνηθέντα, έπρεπε να εξοφληθεί κάθε ένα εκ των ως άνω επιμέρους ποσών των εκδοθέντων τιμολογίων, άλλως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, έως την πλήρη εξόφληση, καθώς επίσης να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να επιβληθούν εις βάρος της εναγόμενης τα δικαστικά της έξοδα.

Η εναγόμενη, συνομολόγησε μεν την συναφθείσα με την ενάγουσα-πωλήτρια σύμβαση πώλησης, αλλά, προς αντίκρουση της αγωγής, πρόβαλε ισχυρισμό -ένσταση, περί έλλειψης συμφωνηθείσας ιδιότητας αλλά και ύπαρξης ουσιωδών πραγματικών ελαττωμάτων, όπως αυτά αναφέρονταν στις προτάσεις της,  των πωληθέντων σε αυτήν πραγμάτων (συρμάτων), που αφορούν στα δύο τελευταία από τα ως άνω ένδικα τιµολόγια, τα οποία τα καθιστούσαν ακατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονταν. Ότι, για το λόγο αυτό, (η εναγόμενη) δήλωσε στην ενάγουσα τόσο προφορικά όσο και µε την εξώδικη δήλωση που επέδωσε σε αυτήν, αλλά και ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, ότι υπαναχωρεί από τη σύµβαση πώλησης, ως προς τα εμπορεύματα της σχετικής παραγγελίας που αναφέρονται στα δύο επίμαχα τιμολόγια, καλώντας την ενάγουσα να τα αναλάβει από τις εγκαταστάσεις της, όπου τα είχε παραδώσει, ενέργεια, που επιφέρει απόσβεση των αµοιβαίων υποχρεώσεων εξαρχής, οπότε ουδέν τίµηµα οφείλει σχετικά με τα τιμολόγια αυτά. Σχετικά δε με τα δύο πρώτα εκ των ως άνω επίδικων τιμολογίων,  η εναγόμενη πρόβαλε ισχυρισμό περί μερικής εξόφλησης δια συμψηφισμού,  του τιμήματος, που αφορά στα πωληθέντα πράγµατα που αναγράφονται σε αυτά, από αξίωσή της εκ της οριζομένης στη σύμβαση ποινικής ρήτρας,η οποία, κατά τους ισχυρισμούς της εναγόμενης, κατέπεσε λόγω µη εκπλήρωσης της σχετικής σύµβασης πώλησης, ενόψει της, κατά τους ανωτέρω ισχυρισμούς της, ελαττωµατικότητας και έλλειψης συµφωνηθείσας ιδιότητας των πωληθέντων και παραδοθέντων πραγμάτων, καθώς και λόγω της µη έγκαιρης παράδοσης των υπολοίπων εμπορευμάτων της παραγγελίας.Τέλος, η εναγόμενη, ισχυρίστηκε ότι έχει υποστεί περαιτέρω ζημία, ύψους 24.399,68 ευρώ, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης της εν λόγω παραγγελίας της από την ενάγουσα – πωλήτρια, με αποτέλεσμα κι αυτή (εναγόμενη), με τη σειρά της, να μην μπορέσει να εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις δικές της υποχρεώσεις προμήθειας συγκεκριμένων ποσοτήτων καλωδίων (τα οποία θα παρήγαγε με την χρησιμοποίηση των  επίμαχων πωληθέντων συρμάτων), προς την πελάτη της τρίτη εταιρεία (ΔΕΔΔΗΕ), με συνέπεια την κατάπτωση εις βάρος της της συμφωνηθείσας με την ως άνω εταιρεία ποινικής ρήτρας. Το παραπάνω δε ποσό της αυτό της επικαλούμενης ζημίας της, πρότεινε, επίσης, η εναγόμενη προς συμψηφισμό με την οφειλή της, που τυχόν θα επιδικασθεί από το Δικαστήριο σχετικά με την ένδικη αξίωση της ενάγουσας. Η ενάγουσα αρνήθηκε τους ως άνω ισχυρισμούς της εναγόμενης, κατά τα αναλυτικά εκτιθέμενα στις πρωτόδικες προτάσεις της.

Το ως άνω πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την υπ΄αρ. 5632/2017 οριστική απόφασή του (τακτική διαδικασία), αφού έκρινε την ανωτέρω αγωγή ορισμένη και νόμιμη, στη συνέχεια την έκανε εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη. Ειδικότερα, μετά την παραδοχή του ισχυρισμού της εναγόμενης περί έλλειψης συμφωνηθείσας ιδιότητας, αλλά και ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος των πωληθέντων και παραδοθέντων, με τα ανωτέρω δύο τελευταία τιμολόγια, πραγμάτων (συρμάτων) από την ενάγουσα στην εναγόμενη, δεχόμενη ως έγκυρη την υπαναχώρηση της τελευταίας από την εν λόγω σύμβαση, που αφορά στα τιμολόγια αυτά,απέρριψε την αγωγή, ως προς το αιτούμενο ποσό, που αφορούσε στο αναφερόμενο στα ως άνω τιμολόγια τίμημα, ενώ έκανε δεκτή την αγωγή κι ως ουσιαστικά βάσιμη, ως προς το αιτούμενο ποσό, που αφορούσε στα δύο πρώτα εκ των επίδικων τιμολογίων, απορριπτομένων των ισχυρισμών της εναγόμενης περί συμψηφισμού της ένδικης αυτής οφειλής, με τις προαναφερθείσες επικαλούμενες από την εναγομένη ανταπαιτήσεις της προς την ενάγουσα, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην εκκαλουμένη.Υποχρέωσε δε την εναγόμενη, να καταβάλει στην ενάγουσα, με το νόμιμο τόκο, το ποσό των 14.144,29 ευρώ, κήρυξε την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και επέβαλε μέρος από τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας εις βάρος της εναγόμενης, τα οποία όρισε στο ποσό των 650 ευρώ.

Ήδη κατά της παραπάνω οριστικής απόφασης παραπονούνται, τόσο η ενάγουσα, με την ως άνω υπό στοιχείο Α κρινόμενη έφεσή της, για τους λόγους που εκθέτει σ΄ αυτήν και ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων, ζητεί δε τη μερική εξαφάνισή της, ώστε η να γίνει συνολικά δεκτή η αγωγή της, όσο και η εναγόμενη, με την ως άνω υπό στοιχείο Β κρινόμενη έφεσή της, για τους λόγους που εκθέτει σ΄ αυτήν και ανάγονται, επίσης, σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων, ζητεί δε τη μερική εξαφάνισή της, ώστε να απορριφθεί συνολικά η αγωγή της αντιδίκου της.

Το Εφετείο δεν κωλύεται, εφόσον στο νόμο δεν ορίζεται το αντίθετο για την, κατά την κρίση του, ολοκλήρωση της έρευνάς του σε σχέση με τη βασιμότητα των λόγων της έφεσης και την καλύτερη διάγνωση της διαφοράς, να διατάξει, χωρίς την προβολή ειδικού προς τούτο λόγο έφεσης (ΑΠ 527/1985) και χωρίς να εξαφανίσει την εκκαλουμένη απόφαση, νέες συμπληρωματικές αποδείξεις με τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 339 ΚΠολΔ, μεταξύ των οποίων και η πραγματογνωμοσύνη. Έτσι, μετά τη συνεκτίμηση των αποδείξεων αυτών, που θα διεξαχθούν και εκείνων, που η εκκαλουμένη εκτίμησε, το Εφετείο θα δύναται να κρίνει, αν είναι εσφαλμένη η απόφαση, που προσβλήθηκε με την έφεση και, σε καταφατική περίπτωση, να αποφανθεί για τη βασιμότητα του λόγου έφεσης και, κατά την επιταγή πλέον του νόμου (άρθρο 535 παρ.1 ΚΠολΔ), να εξαφανίσει την απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, καθόσον, κατά την ορθή έννοια της διάταξης αυτής, προϋπόθεση της εξαφάνισης είναι η προηγούμενη διάγνωση από το Εφετείο της βασιμότητας του λόγου της έφεσης, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται κυριαρχικώς από το Δικαστήριο αυτό, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (Ολ.ΑΠ 285/1982, ΑΠ 3/2016, ΑΠ 2/2006, ΑΠ 477/2004, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, ήτοι του μάρτυρα της ενάγουσας ……… και του μάρτυρα της εναγόμενης . ……., ενώπιον του ακροατηρίου του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά αυτού, της υπ΄αρ. …/1-6-2017 ένορκης βεβαίωσης του ………., που επικαλείται και προσκομίζει η εναγόμενη και λήφθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Λαμίας ………….., κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της αντιδίκου της (όπως προκύπτει από την υπ΄αρ……../29-5-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το πρωτοδικείο Αθηνών ………….), καθώς και όλων των εγγράφων που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητήθηκε,πλην των προσκομιζομένων από την εναγόμενη ξενόγλωσσων εγγράφων (με αριθμούς σχετικών 1,38,39 και 40) τα οποία δεν είναιμεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, οπότε δεν λαμβάνονται υπόψη, εφόσον δεν προσκομίζονται νομίμως μεταφρασμένα, (άρθρο 454 ΚΠολΔ), προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Η ενάγουσα – ήδη εκκαλούσα στην υπό στοιχείο Α έφεση και εφεσίβλητη στην υπό στοιχείο Β έφεση, είναι ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία, η οποία εδρεύει στον Πειραιά και ασχολείται με την παραγωγή (στο εργοστάσιο που διατηρεί στη ….) και την εμπορία κυρίως συρματόσχοινων, σχοινιών και αλυσίδων. Η εναγόμενη – ήδη εφεσίβλητη στην υπό στοιχείο Α έφεση και εκκαλούσα στην υπό στοιχείο Β έφεση, είναι ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων, υπογείων και επιφανείας και γενικά κάθε είδους καλωδίων, εξαρτημάτων και παραρτημάτων αυτών και συναφών ειδών, διαθέτει δε ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής καλωδίων στην ………… Φθιώτιδας. Για την παραγωγή των καλωδίων αυτών, η εναγόμενη χρησιμοποιεί γαλβανιζέ ατσάλινο σύρμα διαμέτρου 3,44 mm, αδιάκοπου μήκους, ειδικών προδιαγραφών. Μεταξύ των διαδίκων υφίστατο συνεχής και ομαλή εμπορική συνεργασία ήδη από το έτος 2005, μέχρι την επίδικη πώληση, στα πλαίσια της οποίας (συνεργασίας) η εναγόμενη προμηθευόταν το ως άνω σύρμα από την ενάγουσα. Όσον αφορά στην ένδικη περίπτωση, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη, μετά από παραγγελία της τελευταίας, το αναφερόμενο στα υπ΄αρ. …./6-6-2013 και …./10-7-2013 τιµολόγια της ενάγουσας, κατ΄είδος, ποσότητα και αξία, σύρμα, το οποίο μεταφέρθηκε από το εργοστάσιο της ενάγουσας στη …., στο εργοστάσιο της εναγόμενης στην ……. Στυλίδας, όπου και παραδόθηκε στις 6-6-2013 και 10-7-2013 αντίστοιχα. Εκδόθηκαν δε και τα σχετικά με τα ως άνω τιμολόγια υπ΄αρ. …/6-6-2013 και …../10-7-2013 δελτία αποστολής, αντίστοιχα. Τα ποσά του τιμήματος των εμπορευμάτων αυτών που αναφέρονται στα ως άνω τιμολόγια (3.697,38 ευρώ + 10.446,91 ευρώ = 14.144,29 ευρώ), συμφωνήθηκε να εξοφληθούν από την ενάγουσα εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοσή τους ήτοι, το πρώτο στις 6-10-2013 και το δεύτερο στις 10-11-2013. Ως προς τις ποσότητες δε του  πωληθέντος και παραδοθέντος σύρματος που ενσωματώνονται στα ως άνω τιμολόγια, τα οποία είναι τα πρώτα δύο που αναφέρονται στην ένδικη αγωγή, δεν προέκυψε ζήτημα πραγματικού ελαττώματός τους ή έλλειψης συμφωνηθείσας ιδιότητας.

Στη συνέχεια, η εναγοµένη, ζήτησε από την ενάγουσα, µε ηλεκτρονικό µήνυµα που της απέστειλε στις 10-9-2013, να της δώσει προσφορά για 50.500 κιλά σύρµα γαλβανιζέ 3.44 mm σκληρό, αγρασσάριστο, σε πολλαπλάσια (5400 µ, +- 30 µ. Χ 19 ΟΙΝ 630) σε µεταλλικές µποµπίνες ΟΙΝ 630, παραδοτέο στις εγκαταστάσεις της εναγόμενης την 1η-10-2013. Η ενάγουσα της έστειλε, επίσης δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυθημερόν σχετική προσφορά. Ακολούθως, η εναγόμενη της απέστειλε την υπ΄αρ. ……./12.9.2013 παραγγελία της, µε την οποία παρήγγειλε από την ενάγουσα 50.500 κιλά «STEEL GALV WIRE 3,44 HARD #Τ, αγρασσάριστο, Μήκη: σε πολλαπλάσια (5400 µ +- 30 µ Χ 123 ΟΙΝ 630), Συσκευασία: Σε µεταλλικές µποµπίνες ΟΙΝ630 που θα αποσταλούν στις εγκαταστάσεις της (εναγόμενης) µε επιβάρυνση αυτής, έναντι 1,12 ευρώ το κιλό, ήτοι έναντι συνολικού τιµήµατος 56.560 ευρώ, άνευ Φ.Π.Α, µε ηµεροµηνία παράδοσης 1-10-2013. Σε εκτέλεση των παραπάνω, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη τα σύρµατα, που αναφέρονται, κατ’ είδος, ποσότητα και αξία, στα προαναφερθέντα υπ΄αρ. …/1-10-2013 και …../10-10-2013 τιµολόγια, και συγκεκριµένα «ΣΥΡΜΑΤΙΔIΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΡΜ/ΔΙΟ Φ. 3,44 ΧΙΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΡΑΣΑΡΙΣΤΟ ΣΤΡΟΦΕΙΑ 52 (Α/Α 01-52). (ΤΑ 52 ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΟΙΝ 630 ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ NEXANS ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ), 21.182 κιλά και 20.923 κιλά αντίστοιχα, προς 1,12 ευρώ το κιλό, ήτοι αξίας 23.723,84 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23 % = 29.180,32 ευρώ και 23.433,76 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% = 28.823,52 ευρώ, αντίστοιχα. Εκδόθηκαν δε σχετικά και τα υπ΄αρ. …./1-10-2013 και …../10-10-2013 δελτία αποστολής, µε αναφορά στον ανωτέρω αριθµό παραγγελίας (…..), βάσει των οποίων, οι πωληθείσες ποσότητες σύρµατος µεταφέρθηκαν, µέσω τρίτων, από το εργοστάσιο της ενάγουσας στη …. στο εργοστάσιο της εναγόμενης στην . …. Στυλίδας και παραδόθηκαν σε αυτήν την 1-10-2013 και στις 10-10-2013 αντίστοιχα. Όσον αφορά, όμως, στα πωληθέντα εμπορεύματα με τα ως άνω δύο τιμολόγια (……/1-10-2013 και ……/10-10-2013),που αφορούσαν την παραπάνω παραγγελία (και είναι, όπως προεκτέθηκε, τα δύο τελευταία από τα τέσσερα που αναφέρονται στην ένδικη αγωγή), ανέκυψε ζήτημα πραγματικών ελαττωμάτων και έλλειψη συνομολογειθείσας ιδιότητας αυτών, κατά τους ισχυρισμούς της εναγόμενης, η οποία απέστειλε  σχετικά στις 11-10-2013, ηλεκτρονικό μήνυμα στην ενάγουσα, όπου αναφερόταν: ‘’Σας στέλνουµε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της πρώτης παραλαβής. Μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι οι ιδιότητες του σύρµατος είναι εκτός των προδιαγραφόµενων ορίων. Ανάλογα είναι και αποτελέσµατα της χθεσινής παραλαβής. Παράλληλα στα παρακάτω στροφεία παρατηρήθηκαν κολλήσεις και κατά συνέπεια κρίνονται ακατάλληλα (ακολουθεί παράθεση αριθµών παρτίδας και καθαρού βάρους της). Τα σύρµατα δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτά. Παρακαλώ για τα σχόλια/ενέργειές σας’’.  Ακολούθησε, μεταξύ των διαδίκων, ανταλλαγή ηλετρονικών μηνυμάτων, καθώς η ενάγουσα αρνήθηκε τις αιτιάσεις της εναγόμενης για την ελαττωματικότητα των πωληθέντων από αυτήν προιόντων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα μηνύματα αυτά, χωρίς τελικά να βρεθεί λύση.

Η εναγόμενη, με την από 10-12-2013 εξώδικη δήλωσή της,  προς την ενάγουσα, την οποία κοινοποίησε στην τελευταία στις 11-12-2013, επανέλαβε τις αιτιάσεις της περί της ακαταλληλότητας των επίμαχων ως άνω πωληθέντων σε αυτήν συρμάτων, λόγω της επικαλούμενης έλλειψηςτης απαιτούμενης προδιαγραφής (η οποία θα αναφερθεί παρακάτω), που αποτελούσε συνομολογηθείσα ιδιότητα, καθώς και του υφιστάμενου πραγματικού ελαττώματος (κολλήσεις) και δήλωνε ότι υπαναχωρεί από την εν λόγω σύμβαση, που αφορούσε στην ανωτέρω παραγγελία και τα αντίστοιχα ως άνω τιμολόγια, καλούσε δε την εναγόμενη να παραλάβει τα εν λόγω εμπορεύματα, τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη των εγκαταστάσεών της, δεσμεύουν δε και τα στροφεία στα οποία είναι τυλιγμένα, που ανήκουν στην εναγόμενη. Η ως άνω δήλωση υπαναχώρησης της εναγόμενης, αποκρούσθηκε από την ενάγουσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση,ως άκυρη, διότι δε συνοδευόταν από πληρεξούσιο έγγραφο από το Δ.Σ της ενάγουσας εταιρίας. Ανεξαρτήτως,όμως,του γεγονότος αυτού, εφόσον η εναγόμενη δήλωσε, ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, υπαναχώρηση από την επίμαχη σύμβαση, ασκώντας το σχετικό δικαίωµά της, νοµίµως και εµπροθέσµως κατ΄ ένσταση, κατά τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη, καθώς είχε ήδη από 11-10-2013, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, όπως προαναφέρθηκε, ειδοποιήσει την ενάγουσα για την έλλειψη της συµφωνηθείσας ιδιότητας και το ως άνω πραγµατικό ελάττωµα (βλ. και ΑΠ 560/2017 ο.π), η υπαναχώρηση µε την κατ’ ένσταση άσκηση του ανωτέρω διαπλαστικού δικαιώµατός της υπαναχώρησης, είναι νόμιμη, πρέπει δε να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Ειδικότερα η εναγόμενη, ισχυρίζεται ότι, το επίμαχο σύρμα γαλβανιζέ, 3,4 m.m αγρασάριστο, που είχε παραγγείλει από την ενάγουσα, δεν πληρούσε την προδιαγραφή MS 051.Ρ-ASTM Β-498, η οποία απαιτείτο από τη Δ.Ε.Η και την ζητούσαν για το συγκεκριμένο σύρμα και οι τρεις εταιρείες που προμήθευαν καλώδια τη Δ.Ε.Η, ήτοι η εναγόμενη, η εταιρεία ‘’…………’’ και η εταιρεία ‘’…………’’, γεγονός που είχε γνωστοποιηθεί στην ενάγουσα και η τελευταία το γνώριζε, από την αρχή της συνεργασίας τους, αναφερόταν δε στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Αγορών που είχε αποστείλει στην ενάγουσα .Ότι, όλα αυτά τα έτη που η τελευταία προμήθευε την εναγόμενη με σύρματα, δεν είχε δημιουργηθεί πρόβλημα, καθώς αυτά πληρούσαν την εν λόγω προδιαγραφή, μέχρι την επίδικη παραγγελία. Περαιτέρω η εναγόμενη υποστηρίζει ότι,η αντοχή των εμπορευμάτων αυτών στο όριο διαρροής του σύρματος σε επιμήκυνση 1% δεν είναι μεγαλύτερη από 1240 Ν/mm2, που είναι η απαίτηση της επίμαχης προδιαγραφής (MS 051.P-ASTMB-498) και είναι απαραίτητη, για την ασφαλή χρήση του. Επίσης ότι, τα επίμαχα σύρματα, ενώ έπρεπε να είναι αδιάκοπου μήκους, πράγμα που ρητά αναφερόταν στην ανωτέρω παραγγελία, εντούτοις τα περισσότερα από αυτά (34 από τα 52 στροφεία) παρουσιάζουν συγκολλήσεις (τα υπόλοιπα δεν έχουν εκτυλιχθεί, αλλά είναι πολύ πιθανόν να έχουν το ίδιο ελάττωμα), που τα καθιστούν ακατάλληλα για την παραγωγή καλωδίων και επικίνδυνα, αν χρησιμοποιηθούν, για την ασφάλεια τρίτων. Κι αυτό διότι, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί θραύση καλωδίου εν λειτουργία, που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπους και πράγματα. Τέλος, η εναγόμενη ισχυρίζεται σχετικά με την ελαττωματικότητα των προϊόντων αυτών ότι, πέραν των ανωτέρω, μετά από λίγους μήνες που παρέμειναν αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις της, όπου βρίσκονται μέχρι και σήμερα, αφού δεν χρησιμοποιήθηκαν, λόγω των ως άνω προβλημάτων που παρουσίαζαν, εμφάνισαν εκτεταμένες οξειδώσεις, πράγμα που τα καθιστά άχρηστα. Ο λόγος, άλλωστε, που παρήγγειλε γαλβανιζέ ατσάλινο σύρμα είναι ακριβώς για να μην οξειδώνεται. Ότι, στις προηγούμενες παραγγελίες της, δεν μπορούσε να διαπιστώσει την οξείδωση,αφού τα σύρματα ενσωματώνονταν στα καλώδια παραγωγής της. Είχε ζητηθεί δε η εναγόμενη, με τις πρωτόδικες προτάσεις της, η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, για τη διαπίστωση των παραπάνω, αίτημα το οποίο απέρριψε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο. Σχετικά με την παραμονή των προϊόντων αυτών στις εγκαταστάσεις της εναγόμενης -ενόψει ότι η ενάγουσα αμφισβήτησε ότι τα εμπορεύματα αυτά υπάρχουν ακόμη στην αποθήκη της και δεν πωλήθηκαν σε πελάτες της- αυτή (η εναγόμενη) προσκομίζει το (υπ΄αρ. σχετ. 55) απόσπασμα του βιβλίου αποθήκης της.

Από την άλλη μεριά, η ενάγουσα αντιτείνει στους ως άνω ισχυρισμούς της εναγόμενης, τόσο πρωτοδίκως αλλά και στην ένδικη έφεσή της (υπό στοιχείο Α) ότι: 1) Δεν της είχε ζητηθεί από την εναγόμενη, τα σύρματα της ένδικης πώλησης να πληρούν την εν λόγω προδιαγραφή, ούτε μπορούσε (η ενάγουσα) να γνωρίζει ότι αυτά προορίζονταν για τη Δ.Ε.Η, όπου απαιτούνταν η προδιαγραφή αυτή ή για άλλο πελάτη της εναγόμενης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι τα εν λόγω πωληθέντα σύρματα πληρούσαν την προδιαγραφή αυτή, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην έφεσή της και τις προτάσεις της. 2) Τα σύρματα αυτά δεν έφεραν κολλήσεις, το γεγονός δε ότι δεν το αρνήθηκε ρητά με τις πρωτόδικες προτάσεις της, δεν σημαίνει ότι το αποδέχεται. 3) Οι μετρήσεις που έγιναν από αυτήν και εστάλησαν στην εναγόμενη, που αφορούν την συμμόρφωση με άλλη προδιαγραφή (ΙΕC60888 SIA), ακριβώς διότι δεν γνώριζε ότι η εναγόμενη απαιτούσε την έτερη προδιαγραφή (MS 051.P-ASTMB-498)και πιστοποιούν ότι η αντοχή των εμπορευμάτων αυτών στο όριο διαρροής του σύρματος σε επιμήκυνση 1% είναι μεγαλύτερη από 1100 Ν./mm2, (σύμφωνα με την απαίτηση της ΙΕC60888 SIA προδιαγραφής), δεν αναιρεί,άνευ ετέρου, ότι (η αντοχή) μπορεί να είναι και μεγαλύτερη από 1240 Ν/mm2, που είναι η απαίτηση της επίμαχης προδιαγραφής (MS 051.P-ASTMB-498) και 4) ο όψιμος ισχυρισμός της εναγόμενης περί πραγματικού ελαττώματος, λόγω οξείδωσης των συρμάτων αυτών, δεν ευσταθεί, διότι τα σύρματα αυτά, όπως αναφέρει κι ο μάρτυράς της (ενάγουσας), είναι κοινώς αποδεκτό στο χώρο της βιομηχανίας των μετάλλων, ότι το συγκεκριμένο σύρμα, ενόψει ότι δεν προορίζεται να μείνει σε συνθήκες περιβάλλοντος, υπόκεινται στο φθηνότερο είδος γαλβανίσματος με ψευδάργυρο, για να μην οξειδωθεί το μέταλλο μέχρι την τοποθέτησή του. Επίσης, αναφέρει η ενάγουσα, ότι είχε προτείνειστην εναγόμενη, δεδομένου των εκατέρωθεν μετρήσεων, με διαφορετικά αποτελέσματα, που είχαν διενεργηθεί από τις αντιδίκους,να απευθυνθούν σε κοινώς αποδεκτό εμπειρογνώμονα, πρόταση στην οποία η εναγόμενη δεν ανταποκρίθηκε.

Ενόψει δε των ανωτέρω αντικρουόμενων ισχυρισμών των διαδίκων, σχετικά με το κρίσιμο, για τη διάγνωση της προκείμενης διαφοράς, ζήτημα, αν, δηλαδή, τα ως άνω πωληθέντα από την ενάγουσα στην εναγόμενη επίμαχα προϊόντα (σύρματα) παρουσιάζουν ουσιώδη πραγματικά ελαττώματα, καθώς και έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, όπως παραπάνω αυτά αναφέρθηκαν, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η εναγόμενη ή όχι,όπως υποστηρίζει η ενάγουσα και επειδή το Δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει ασφαλή δικανική πεποίθηση περί του σημαντικού αυτού θέματος, για το λόγο αυτό, εφόσον πρόκειται για ζήτημα για την αντίληψη του οποίου απαιτούνται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, ειδικές γνώσεις επιστήμης και τέχνης και δεν μπορεί να διακριβωθεί με βεβαιότητα από τις επίσης αντικρουόμενες μαρτυρικές αποδείξεις που διεξήχθησαν, ούτε από τα άλλα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία, πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή, θα διεξαχθεί από έναν πραγματογνώμονα μηχανολόγο -ηλεκτρολόγο μηχανικό, που θα ορίσει το Δικαστήριο, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη  όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την υπόθεση, που θα του παραδώσουν οι διάδικοι κι αφού ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση κρίνει αναγκαία, θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις της εναγόμενης ώστε να εξετάσει τα εν λόγω εμπορεύματα (σύρματα) ή να λάβει δείγμα αυτών και ακολούθως να αποφανθεί για προαναφερθέντα θέματα, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

Η διεξαγωγή δε της πραγματογνωμοσύνης, θα γίνει χωρίς την εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης, όπως προεκτέθηκε στη μείζονα σκέψη, ενώ επιφυλάσσεται το Δικαστήριο τούτο να εκδώσει την οριστική απόφασή του, συνεκτιμώντας και τις λοιπές νόμιμα επικαλούμενες και προσκομιζόμενες από τους διαδίκους αποδείξεις, στην μετά την πραγματογνωμοσύνη συζήτηση, καθώς επίσης επιφυλάσσεται να απαντήσει στην αναφερθείσα στην αρχή της παρούσας ένσταση συμψηφισμού της εναγόμενης, αφού αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη κρίσης επί του ως άνω ζητήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει, κατ΄αντιμωλία των διαδίκων: Α) την από 25-10-2019 και με Γ.Α.Κ/Ε.Α.Κ ……../31-10-2019 έφεση και Β) την από 20-11-2019 και με Γ.Α.Κ/Ε.Α.Κ ………/20-11-2019 έφεση.

Δέχεται τυπικά τις ως άνω εφέσεις και

Αναβάλλει την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της ουσίας των εφέσεων αυτών.

Διατάσσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, που θα διεξαχθεί με μέριμνα του επιμελέστερου των διάδικων.

Διορίζει πραγματογνώμονα το ……….., μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο μηχανικό Ε.Μ.Π, μέλος του Τ.Ε.Ε, κάτοικο … Αττικής, οδός … αρ…., Τ.Κ …,τηλ. ……….., ο οποίος θα δώσει το νόμιμο όρκο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, ενώπιον της Δικαστή του δικαστηρίου τούτου και σε περίπτωση κωλύματός της στο νόμιμο αναπληρωτή, σε ημέρα και ώρα που η ίδια θα ορίσει.Εν συνεχεία, αφού λάβει γνώση όλων των εγγράφων της δικογραφίας και κάθε άλλου χρήσιμου στοιχείου για την υπόθεση, που θα του παραδώσουν οι διάδικοι και, αφού ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση κρίνει αναγκαία, θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις της εναγόμενης, ώστε, αφού εξετάσει τα επίμαχα, αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, εμπορεύματα (σύρματα), που πώλησε και παρέδωσε η ενάγουσα στην εναγόμενη, και λάβει, αν χρειαστεί, δείγμα αυτών, να αποφανθεί, βάσει των επιστημονικών του γνώσεωνκαι εμπειρίας αλλά και της διεθνούς πρακτικής και βιβλιογραφίας, σχετικά με το αν αυτά: α)φέρουν την προδιαγραφή MS 051.Ρ-ASTM Β-498 και ποιά τα χαρακτηριστικά της τελευταίας, β)έχουν (συγ)κολλήσεις και τι επίδραση έχουν αυτές στην καταλληλότητά τους, αλλά και τους όρους ασφαλείας, που πρέπει να πληρούνται για τη χρησιμοποίησή τους στην παραγωγή (ηλεκτρικών) καλωδίων, γ) αν η αντοχή των εν λόγω συρμάτων στο όριο διαρροής του σύρματος σε επιμήκυνση 1% είναι μεγαλύτερη από 1240Ν.mm2 ή όχι,και τι πρακτικά σημαίνει αυτό για τη χρησιμότητα των συρμάτων αυτών και την ασφαλή χρήση τους και δ) αν παρουσιάζουν οξείδωση, σε τι βαθμό, κι αν αυτή συνιστά πραγματικό ελάττωμα λόγω της μη επαρκούς, κατά τους γενικά παραδεκτούςκανόνες της επιστήμης και τέχνης, αντιοξειδωτικής προστασίας τους, ή δικαιολογείται, λόγω του χρόνου που βρίσκονται αποθηκευμένα και αχρησιμοποίητα, σε συνθήκες περιβάλλοντος, κατά τα επίσης προαναφερθέντα στο σκεπτικό. Ακολούθως, με έγγραφη αιτιολογημένη έκθεσή του, που θα καταθέσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την όρκισή του, θα γνωμοδοτήσει σχετικά με τα ως άνω ζητήματα.

KPIΘHKE, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση στις 12 Μαρτίου 2021, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η  ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                H  ΓPAMMATEAΣ