Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 321/2021

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩN

Αριθμός     321/2021

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Χαρίκλεια Σαραμαντή, Εφέτη, Θεόκλητο Καρακατσάνη, Εφέτη – Εισηγητή και από τη Γραμματέα Τ.Λ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………….. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: ……………., ο οποίος δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) Εταιρίας …………., 2) Κοινοπραξίας …………., 3) Εταιρίας ……….. και 4) Εταιρίας …………. εκ των οποίων εκπροσωπήθηκαν η πρώτη και η δεύτερη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ανδρέα Νασίκα, με δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. και η τρίτη και η τέταρτη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ευάγγελο Λιούσκο, με δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.

Ο ενάγων και ήδη εκκαλών άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά την από 27-12-2018 και με ΓΑΚ …. και ΕΑΚ …../28-12-2018 αγωγή και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, η με αριθ. 1826/2020 οριστική απόφαση του άνω πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, που απέρριψε την αγωγή. Την απόφαση αυτή προσέβαλε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ο ενάγων με την από 8-7-2020 και με ΓΑΚ …. και ΕΑΚ …../9-7-2020 έφεσή του, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 14-1-2021, οπότε και συζητήθηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των εφεσίβλητων, οι οποίοι παραστάθηκαν με δήλωση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 226 παρ. 2 και 498 παρ. παρ. 1 και 2 Κ.Πολ.Δ, προκύπτει ότι, μετά την άσκηση της έφεσης, κάθε διάδικος μπορεί να ζητήσει τον προσδιορισμό δικασίμου, αν προσαγάγει στη γραμματεία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου αντίγραφα του δικογράφου της έφεσης και της προσβαλλόμενης απόφασης, ο δε γραμματέας, με βάση τη σημείωση στο αντίγραφο της έφεσης της ημέρας και ώρας συζήτησής της, την εγγράφει στο πινάκιο του δικαστηρίου, όπου σημειώνει το όνομα και το επώνυμο των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους, καθώς και το αντικείμενο της δίκης. Η επίσπευση της έφεσης για συζήτηση γίνεται με κλήση κάτω από το αντίγραφο του δικογράφου της έφεσης που έχει κατατεθεί ή και με αυτοτελές δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του καλούντος εξήντα ημέρες πριν από τη δικάσιμο, αν αυτός διαμένει στην Ελλάδα και ενενήντα ημέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, η οποία δεν αναπληρώνεται από την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γνώση του προσδιορισμού της δικασίμου από το διάδικο που δεν κλητεύθηκε (Εφ.Πειρ. 784/2020, Εφ.Πειρ. 38/2019, www.efeteio-peir.gr. Εφ.Θεσ. 1456/2017, Εφ.Αθ. 2630/2017, Εφ.Πειρ. 28/2016, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 524 παρ. παρ. 1 και 3 και 271 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ, το τελευταίο από τα οποία εφαρμόζεται αναλόγως και στην κατ’ έφεση δίκη, συνάγεται ότι, αν ο εκκαλών δεν εμφανιστεί ή δεν λάβει μέρος κανονικά στη συζήτηση, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει υποχρέωση να ερευνήσει την ύπαρξη ή μη της κλήτευσής του και αν μεν δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε νομίμως ή εμπροθέσμως για να παραστεί κατά τη συζήτηση της έφεσης, το δικαστήριο κηρύσσει τη συζήτηση απαράδεκτη, αν δε, αντιθέτως, επισπεύδει αυτός τη συζήτηση ή κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως να παραστεί σε αυτή, η έφεση απορρίπτεται [και μάλιστα η απόρριψη της έφεσης γίνεται κατ’ ουσία και όχι κατά τύπους, γιατί παρότι στην πραγματικότητα οι λόγοι της έφεσης δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητά τους, θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου ότι είναι αβάσιμοι και για την αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα έκδοσης αντίθετης απόφασης περί αποδοχής τους (Α.Π. 1382/2019, Α.Π. 364/2018, Α.Π. 361/2011, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, Α.Π. 1382/2019, Α.Π. 920/2019, www.areiospagos.gr, Α.Π. 492/2018, www.ethemis.gr)]. Ήτοι, πριν από την πιο πάνω έρευνα, πρέπει να προηγηθεί από το δικαστήριο η διακρίβωση του ποιός από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση, γιατί αν επισπεύδων είναι ο απολειπόμενος διάδικος, τότε δεν απαιτείται κλήτευση του, ενώ αντίθετα απαιτείται τέτοια κλήτευση όταν τη συζήτηση επισπεύδει ο παριστάμενος διάδικος. Σε περίπτωση αδυναμίας διακρίβωσης του διαδίκου που επισπεύδει τη συζήτηση, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη, διότι λείπει η απαιτούμενη προδικασία της κλήσης προς συζήτηση (Α.Π. 1395/2017, Α.Π. 361/2011, Α.Π. 549/2007, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, Εφ.Πειρ. 394/2020, Εφ.Πειρ. 179/2019, www.efeteio-peir.gr). Ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή των θεμελιακών δικονομικών αρχών της εκατέρωθεν ακρόασης και της τήρησης προδικασίας (άρθρα 110 παρ. 2 και 111 Κ.Πολ.Δ.), σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε διαδίκου εξετάζεται και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο αν νομίμως φέρεται προς συζήτηση η υπόθεση στο δικαστήριο, η οποία μετά την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης συντελείται, κατά το άρθρο 498 Κ.Πολ.Δ, με κλήση, κατά την προσδιορισθείσα με επιμέλεια του διαδίκου δικάσιμο, η οποία επιδίδεται στον αντίδικο και δεν αρκεί μόνο ο προσδιορισμός δικασίμου αλλ’ απαιτείται και επίδοση της κλήσης, η οποία έχει τα ίδια αποτελέσματα και για εκείνον με παραγγελία του οποίου έγινε (Α.Π. 85/1994, ΕλλΔνη 1995, 346, Α.Π, 1207/1985, Νο.Β. 1986, 516, Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, Ερμ.Κ.Πολ.Δ, υπ’ άρθρο 518, αριθ. 5) και υποδηλώνει τη βούλησή του ότι επιθυμεί την εκδίκασή της, ενώ η μη επίδοσή της υποδηλώνει την αντίθετη προς τούτο βούληση του διαδίκου. Έτσι, αν ο εφεσίβλητος δεν κλητεύθηκε από τον εκκαλούντα, αλλά τυχαίως αυτός έλαβε γνώση της συζήτησης, δεν μπορεί να προσέλθει αυτοβούλως και να επιμείνει στη συζήτηση της υπόθεσης ερήμην του εκκαλούντος, αν δεν τον έχει ο ίδιος κλητεύσει νομίμως και εμπροθέσμως, καθόσον ο προσδιορισμός δικασίμου της έφεσης με επιμέλεια του εκκαλούντος και η στη συνέχεια μεταμέλειά του για την κλήτευση του εφεσίβλητου και την παράσταση του ίδιου στη συζήτηση, υποδηλώνει μεταμέλεια για συζήτηση της υπόθεσης που ο ίδιος έθεσε σε κίνηση και επομένως η συζήτησή της θα ήταν αντίθετη προς τη θεμελιακή αρχή της διάθεσης (Α.Π. 145/2009, Εφ.Λαρ. 84/2020, Εφ.Θεσ. 1456/2017, Εφ.Αθ. 2630/2017, Εφ.Πειρ. 28/2016, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, Α.Π. 658/1974, Νο.Β. 1975, 273, Εφ.Πειρ. 38/2019, www.efeteio-peir.gr, Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, Ερμ.Κ.Πολ.Δ, υπ’ άρθρο 272, αριθ. 1, Βαθρακοκοίλη, Κ.Πολ.Δ, υπ’ άρθρο 531, αριθ. 3). Στην προκείμενη περίπτωση, επί της από 27-12-2018 και με ΓΑΚ ….. και ΕΑΚ ……/28-12-2018 αγωγής του εκκαλούντος κατά των εφεσίβλητων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων η με αριθμό 1826/2020 οριστική απόφαση του πιο πάνω Δικαστηρίου (τακτική διαδικασία), με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Κατά της απόφασης αυτής ο εκκαλών άσκησε την από 8-7-2020 και με ΓΑΚ ….. και ΕΑΚ …../9-7-2020 έφεσή του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που προσδιορίστηκε με επιμέλειά του για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά της στο οικείο πινάκιο κατά την ανωτέρω δικάσιμο (14-1-2021), ο εκκαλών δεν παραστάθηκε με πληρεξούσιο δικηγόρο, ούτε κατέθεσε έγγραφη δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. ότι επιθυμεί να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς εμφάνισή του στο ακροατήριο, με έγραφες προτάσεις, ενώ οι εφεσίβλητες παραστάθηκαν και κατέθεσαν προτάσεις. Από το επικαλούμενο και προσκομιζόμενο από τις δυο πρώτες εφεσίβλητες αντίγραφο της άνω έφεσης, με τη με ΓΑΚ ….. και ΕΑΚ ……./15-7-2020 πράξη ορισμού συζήτησης του αρμόδιου Γραμματέα του Εφετείου Πειραιά, προκύπτει ότι ο εκκαλών επιμελήθηκε για τη νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση της πρώτης εφεσίβλητης για συζήτηση της έφεσης κατά την ως άνω δικάσιμο. Επομένως, εφόσον ο εκκαλών δεν παραστάθηκε με πληρεξούσιο δικηγόρο ούτε κατέθεσε έγγραφη δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. ότι επιθυμεί να συζητηθεί η υπόθεση ως προς την πρώτη εφεσίβλητη χωρίς εμφάνισή του στο ακροατήριο, με έγραφες προτάσεις, κατά τη συζήτηση της έφεσης, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, πρέπει να δικαστεί ερήμην και να απορριφθεί η έφεσή του ως προς την πρώτη εφεσίβλητη χωρίς να επακολουθήσει περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε παραπάνω νομική σκέψη. Ακόμη, πρέπει, να επιβληθεί σε βάρος του, λόγω της ήττας του, η δικαστική δαπάνη της ανωτέρω εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα 176, 183 και 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.), να διαταχθεί η εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος απ’ αυτόν παραβόλου άσκησης έφεσης, εφόσον η έφεσή του απορρίπτεται ως προς την ανωτέρω εφεσίβλητη (άρθρο 495 αριθ. 3 Κ.Πολ.Δ.) και να οριστεί, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από μέρους του, παράβολο ερήμην συζήτησης (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Περαιτέρω όμως, δεν προκύπτει ότι ο εκκαλών επιμελήθηκε για τη νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των δεύτερης, τρίτης και τέταρτης των εφεσίβλητων για συζήτηση της έφεσης κατά την ως άνω δικάσιμο, αλλ’ ούτε και ότι οι αμέσως ανωτέρω εφεσίβλητες επιμελήθηκαν να επιδώσουν αντίγραφο της έφεσης στον εκκαλούντα. Σύμφωνα, όμως, με όσα αναφέρθηκαν σε παραπάνω νομική σκέψη, εφόσον ο εκκαλών δεν επέδωσε στις αμέσως ανωτέρω εφεσίβλητες αντίγραφο της έφεσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για να παραστούν κατά την ανωτέρω ορισθείσα με επιμέλειά του δικάσιμο για συζήτηση της έφεσης, αλλ’ ούτε και οι αμέσως ανωτέρω εφεσίβλητες επέδωσαν τέτοια κλήση προς τον εκκαλούντα, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της έφεσης ως προς αυτές, ελλείψει κλήτευσης του εκκαλούντος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Δικάζει ερήμην του εκκαλούντος και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Ορίζει παράβολο διακόσια ενενήντα (290,00) ευρώ για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας.

Απορρίπτει την έφεση ως προς την πρώτη εφεσίβλητη.

Καταδικάζει τον εκκαλούντα στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της ανωτέρω εφεσίβλητης για το δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, την οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της έφεσης ως προς τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη των εφεσίβλητων. Και

Διατάσσει την εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του με κωδικό ………. e-παραβόλου άσκησης έφεσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις  10 Ιουνίου 2021 και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στις 16 Ιουνίου 2021, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ