Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 330/2021

Αριθμός     330/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Τμήμα 4ο )

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αικατερίνη Κοκόλη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα  Ε.Τ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις  ………….., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

  Α. ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ……….., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας του Δικηγόρου Αλεξάνδρας Γιάκη.

ΚΑΘ΄ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ………, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιό της Δικηγόρο Χρήστο Σκολίδη.

Β. ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ………. ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας του Δικηγόρου Αλεξάνδρας Γιάκη.

ΚΑΘ΄ ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ-ΚΑΘ΄ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ………. η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιό της Δικηγόρο Χρήστο Σκολίδη.

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς άσκησαν α) ο …….. την από  17.1.2019 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………./2019) αγωγή και β)  η …….. την από  6.2.2019 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………../2019) αγωγή. Επί των αγωγών αυτών εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.  3003/2019 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, που  δέχθηκε τα σε αυτήν αναφερόμενα.

Την απόφαση αυτή προσέβαλαν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου α) ο ……. με την από  9.10.2019 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ……../2019) έφεσή του και β) η ……. με την από  10.10.2019 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………../2019) έφεσή της. Επί των εφέσεων αυτών εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 520/2020 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, που  δέχθηκε τα σε αυτήν αναφερόμενα.

Ο …….. κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου  την από  21η. 1.2021 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ……../2021) αίτησή του, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η 3η.3.2022. Παράλληλα, ο ………, κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από  27.1.2021 αίτησή του (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………../2021), της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η 20η.5.2021 (παρούσα δικάσιμος).

Με την, κατατεθείσα ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, από 22.2.2021 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………./2021) κλήση του …….., επανεισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, η από 21.1.2021 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………/2021) αίτησή του στη δικάσιμο της 20ης.5.2021 (παρούσα δικάσιμος).

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο από την Πρόεδρο, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 22-2-2021 (αρ. καταθ. …../2021) κλήση ο αιτών νόμιμα, κατ΄ άρθρο 230 παρ. 2 του ΚΠολΔ, εισάγει προς συζήτηση σε προγενέστερη δικάσιμο (πρβλ. ΑΠ 1628/1988 ΕλλΔνη 1991.790) την από 21-1-2021 (αρ. καταθ. …../2021) αίτησή του, η οποία αρχικά είχε προσδιορισθεί να συζητηθεί κατά τη μεταγενέστερη δικάσιμο της 3-3-2022, χωρίς να υφίσταται εκκρεμοδικία από την κλήση αυτή (άρθρο 222 του ΚΠοΔ, η συνδρομή των προϋποθέσεων της οποίας -εκκρεμοδικίας- λαμβάνεται υπόψη  αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, ΕφΑθ 7840/1995 ΕλλΔνη 1996.1123) εφόσον πρόκειται για κλήση προς επίσπευση της μιας και μοναδικής αίτησης και τον προσδιορισμό δύο δικασίμων για την ίδια αίτηση (πρβλΕφΘεσ 2634/1991 ΝοΒ 1993.728,730, ΕφΑθ 2218/1996 Αρμ 1997.361).

Κατά τη διάταξη του άρθρου 316 του ΚΠολΔ ορίζεται ότι «Αν απόφαση είναι διατυπωμένη με τρόπο που γεννά αμφιβολίες ή είναι ασαφής το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος, να την ερμηνεύσει με νέα του απόφαση, έτσι που η έννοιά της να γίνει αναμφίβολη, η ερμηνεία όμως δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει το διατακτικό της απόφασης που ερμηνεύεται». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το Δικαστήριο κατά την ερμηνεία της αποφάσεώς του περιορίζεται στην επεξήγηση της αληθούς έννοιας, δηλαδή, στον καθορισμό των αόριστων και στην αποσαφήνιση των ασαφών σημείων του διατακτικού της ή και των αιτιολογιών της, όταν οι τελευταίες επέχουν θέση διατακτικού, χωρίς όμως να αλλάξει το διατακτικό της αποφάσεώς του (ΑΠ 1124/2002 ΕλλΔνη 2004.406, ΑΠ 110/2001, ΑΠ 337/1993 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 3404/2014). Εξάλλου, ούτε από την παρατεθείσα ούτε από οποιαδήποτε άλλη διάταξη προβλέπεται κάποιος χρονικός περιορισμός για την υποβολή της σχετικής (περί ερμηνείας αποφάσεως) αιτήσεως (ΑΠ 1927/2006). Περαιτέρω, το Δικαστήριο θα χωρήσει στην ερμηνεία «κατά τους κοινούς κανόνες» και «με βάση το σύνολο της απόφασης και των στοιχείων εν γένει της δίκης», θα λάβει δηλαδή υπόψη, εφόσον είναι αναγκαίο και τα διαδικαστικά έγγραφα της δίκης, κατά την οποία εκδόθηκε η ερμηνευόμενη απόφαση, όπως αγωγή, προτάσεις, προδικαστικές αποφάσεις και λοιπά δικόγραφα της δίκης εκείνης. Σκοπός της ερμηνείας είναι η ανεύρεση της αληθούς βουλήσεως των δικασάντων, με βάση την ατελή ή ασαφή διατύπωσή της στην απόφαση. Δεν ερευνάται, δηλαδή, πώς θα ήταν ορθό να αποφανθεί το Δικαστήριο, κατά τη δίκη εκείνη, αλλά πώς πράγματι απεφάνθη. Νομικές ή ουσιαστικές πλημμέλειες της αποφάσεως δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με τη μέθοδο της ερμηνείας. Απαγορεύεται συνεπώς κατά την ερμηνεία η επανεκτίμηση των αποδείξεων, που είχαν διεξαχθεί τότε (ΑΠ 1735/2014, ΑΠ 1235/2014). Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται επομένως, ότι διόρθωση και ερμηνεία χωρεί μόνον, όταν προφανώς συνάγεται, ότι το Δικαστήριο, άλλο θέλησε να εκφράσει στην απόφασή του και άλλο εξέφρασε, με την αποδοχή δε της αίτησης διόρθωσης και ερμηνείας αποκαθίσταται η διάσταση, ώστε να αποδοθεί στο κείμενο της αποφάσεως το ηθελημένο περιεχόμενό της (ΑΠ 1679/2009, πρβλ. επίσης ΑΠ 359/2017). Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 318 παρ. 1 εδ. α΄ του ΚΠολΔ, «Η συζήτηση γίνεται κατά τη διαδικασία με την οποία εκδόθηκε η απόφαση που διορθώνεται ή ερμηνεύεται….» (ΑΠ 1427/2018). Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη από 21-1-2021 (αρ. καταθ. ………/2021) αίτηση ο αιτών (εκκαλών-εφεσίβλητος-ενάγων-εναγόμενος) ζητεί την ερμηνεία της υπ΄ αρ. 520/2020 αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού, που εκδόθηκε επί Α) της από 9-10-2019 (αρ. καταθ. ………/2019) εφέσεώς του και Β) της από 10-10-2019 (αρ.  καταθ. ………../2019) αντίθετης εφέσεως της εφεσίβλητης-ενάγουσας-εναγομένης, ήδη καθ΄ ης η αίτηση, οι οποίες (εφέσεις) στρέφονταν κατά της υπ΄αρ. 3003/2019 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, επικαλούμενος ότι η προς ερμηνεία απόφαση περιέχει τα αναφερόμενα ασαφήσημεία και ότι γι΄ αυτό το Δικαστήριο αυτό πρέπει να την ερμηνεύσει με νέα απόφασή του. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, που είναι το Δικαστήριο που εξέδωσε την προς ερμηνεία απόφαση (άρθρο 317 παρ. 2 του ΚΠολΔ) και είναι παραδεκτή και νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 316 επ. του ΚΠολΔ, και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ΄ουσίαν, κατά την ίδια διαδικασία με την οποία εκδόθηκε η προς ερμηνεία απόφαση (άρθρο 318 παρ. 1εδ. α΄ του ΚΠολΔ).

Επιπλέον εισάγεται προς συζήτηση και η από 27-1-2021 (αρ. καταθ. …/2021) αίτηση του ήδη αιτούντος της από 21-1-2021 (αρ. καταθ. …../2021) αιτήσεως, με την οποία γίνεται επίκληση επείγουσας περίπτωσης και ζητείται να προβεί το Δικαστήριο αυτό, προσωρινά και έως την έκδοση αποφάσεως επί της ως άνω (από 21-1-2021) αιτήσεως, στην ερμηνεία της υπ΄ αρ. 520/2020 αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού. Η αίτηση αυτή παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 επ. του ΚΠολΔ, ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, στο οποίο εκκρεμεί η κύρια δίκη και είναι ως εκ τούτου καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 684 και 686 παρ. 5 του ΚΠολΔ) και πρέπει να συνεκδικαστεί με την κύρια υπόθεση.

Ως προς την από 21-1-2021 (αρ. καταθ. …../2021) αίτηση, από την προς ερμηνεία υπ΄ αρ. 520/2020 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτουν τα εξής: Με την υπ΄ αρ. 520/2020 απόφαση το Δικαστήριο αυτό συνεκδίκασε κατ΄ αντιμωλίαν των διαδίκων Α) την από 9-10-2019 (αρ. καταθ. ……/2019) έφεση του ήδη αιτούντος την ερμηνεία αυτής και Β) την από 10-10-2019 (αρ. καταθ. …../2019) έφεση της ήδη καθ΄ ης η αίτηση, δέχθηκε τυπικά και κατ΄ουσίαν τις εφέσεις αυτές και εξαφάνισε την εκκαλούμενη υπ΄αρ. 3003/2019 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, κατά το μέρος που εκδίκασε το επικουρικό αίτημα της από 17-1-2019 (αρ. καταθ……/2019) αγωγής του ήδη αιτούντος, καθώς και κατά τη διάταξή της περί των δικαστικών εξόδων επί της ως άνω αγωγής. Ακολούθως, διακράτησε την υπόθεση, δίκασε επί της ανωτέρω αγωγής κατά το επικουρικό αίτημά της, απέρριψε ό,τι κρίθηκε απορριπτέο, δέχθηκε εν μέρει αυτήν κατά το επικουρικό αίτημά της και ρύθμισε το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του ενάγοντος, ήδη αιτούντος, με το ανήλικο άρρεν αβάπτιστο τέκνο του, ως ακολούθως: Α) έως την συμπλήρωση των 2,5 ετών της ζωής του ανηλίκου τέκνου, ήτοι μέχρι την 27-6-2021, α) τρεις φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, επικοινωνία του ενάγοντος με το ως άνω τέκνο του μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (όπως π.χ. skype, viber) από φορητό υπολογιστή μεταξύ των ωρών 19:30 έως 20:00, διάρκειας (10) δέκα συνεχόμενων λεπτών, ώστε αυτός να έχει οπτική επαφή με το τέκνο, ενώ τις λοιπές καθημερινές ημέρες της εβδομάδας, ήτοι Τρίτη και Πέμπτη, τηλεφωνική επικοινωνία του ενάγοντος ή ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, μεταξύ των ωρών 19:30 έως 20:00, προκειμένου αυτός να ενημερώνεται από την εναγομένη για την κατάσταση της υγείας του τέκνου του και β) κάθε πρώτη και τρίτη Παρασκευή έως Κυριακή κάθε μήνα, επικοινωνία του ενάγοντος με το τέκνο του, εκτός της οικίας της εναγομένης, ως εξής: την Παρασκευή από ώρα 17:00 έως ώρα 20:00, το Σάββατο από ώρα 11:00 έως ώρα 18:00 και την Κυριακή από ώρα 10:00 έως ώρα 17:00. Β) μετά την συμπλήρωση των 2,5 ετών της ζωής του ανηλίκου τέκνου, ήτοι μετά την 27-6-2021, α) τρεις φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, επικοινωνία μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (όπως π.χ. skype, viber) από φορητό υπολογιστή μεταξύ των ωρών 19:30 έως 20:00, διάρκειας (10) δέκα συνεχόμενων λεπτών, ώστε ο ενάγων να έχει οπτική επαφή με το τέκνο, ενώ τις λοιπές καθημερινές ημέρες της εβδομάδας, ήτοι Τρίτη και Πέμπτη, τηλεφωνική επικοινωνία του ενάγοντος ή ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, μεταξύ των ωρών 19:30 έως 20:00, προκειμένου αυτός να ενημερώνεται από την εναγομένη για την κατάσταση της υγείας του τέκνου του, β) κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο εκάστου μηνός, επικοινωνία του ενάγοντος με το τέκνο του, εκτός της οικίας της εναγομένης, από ώρα 10:00 του Σαββάτου έως ώρα 17:00 της Κυριακής, γ) κατά τις εορτές του Πάσχα, για µεν τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της Μεγάλης Τετάρτης έως ώρα 18:00 της Τρίτης της Διακαινησίμου, για δε τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου έως ώρα 18:00 της Κυριακής του Θωμά, δ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων-Νέου Έτους, για µεν τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της παραμονής των Χριστουγέννων έως ώρα 18:00 της 30ης Δεκεμβρίου, για δε τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της παραμονής του Νέου Έτους έως ώρα 18:00 της 6ης Ιανουαρίου και ε) κατά τη διάρκεια του θέρους, για μεν τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 6ης Ιουλίου έως ώρα 19:00 της 16ης Ιουλίου, για δε τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 6ης Αυγούστου έως ώρα 19:00 της 16ης Αυγούστου. Όρισε δε ότι ο ενάγων θα παραλαμβάνει αυτός προσωπικά το ανήλικο τέκνο του από την οικία της εναγομένης κατά την αφετηρία ώρα και ο ίδιος θα το επιστρέφει σε αυτήν κατά τη λήξη του χρόνου εκάστης επικοινωνίας. Επίσης απείλησε σε βάρος της εναγομένης, ήδη καθ΄ ης η αίτηση, προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε παράβαση της αμέσως προηγούμενης διάταξης και συμψήφισε, στο σύνολό τους, τα δικαστικά έξοδα επί της ως άνω αγωγής, μεταξύ των διαδίκων και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας εκάστου αυτών καθώς και λόγω της σχέσης τους ως συζύγων. Με την κρινόμενη από 21-1-2021 (αρ. καταθ. ……/2021) αίτηση ο αιτών (εκκαλών-εφεσίβλητος) ζητεί να προβεί το παρόν Δικαστήριο στην ερμηνεία της ως άνω αποφάσεως περί της επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του κάθε πρώτη και τρίτη Παρασκευή έως Κυριακή κάθε μήνα (μέχρι το τέκνο του να γίνει 2,5 ετών) και κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα (μετά τα 2,5 έτη του). Ειδικότερα, ζητεί να διευκρινισθεί εάν στις περιπτώσεις που μια Παρασκευή προηγείται του πρώτου Σαββατοκύριακου κάποιου μήνα, αλλά συμπίπτει ημερολογιακά με την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, δικαιούται επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του ή μη (εκλαμβανομένου του διαστήματος «ως πρώτης Παρασκευής έως Κυριακής» του μήνα). Ομοίως, ζητεί να διευκρινισθεί εάν στις περιπτώσεις (για το μετά τα 2,5 έτη του υιού του χρονικό διάστημα) που ένα Σάββατο προηγείται της πρώτης Κυριακής κάποιου μήνα, αλλά συμπίπτει ημερολογιακά με την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, δικαιούται επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του ή μη (εκλαμβανομένου του διαστήματος «ως πρώτου Σαββατοκύριακου» του μήνα). Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το Δικαστήριο αυτό ως προς την επικοινωνία του ήδη αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του, έκρινε, μεταξύ άλλων, έως την συμπλήρωση των 2,5 ετών της ζωής του (ανηλίκου τέκνου), ήτοι μέχρι την 27-6-2021, κάθε πρώτη και τρίτη Παρασκευή έως Κυριακή κάθε μήνα, επικοινωνία του ενάγοντος με το τέκνο του, εκτός της οικίας της εναγομένης, ως εξής: την Παρασκευή από ώρα 17:00 έως ώρα 20:00, το Σάββατο από ώρα 11:00 έως ώρα 18:00 και την Κυριακή από ώρα 10:00 έως ώρα 17:00. Επίσης έκρινε μετά την συμπλήρωση των 2,5 ετών της ζωής του ανηλίκου τέκνου, ήτοι μετά την 27-6-2021, κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο εκάστου μηνός, επικοινωνία του ενάγοντος με το τέκνο του, εκτός της οικίας της εναγομένης, από ώρα 10:00 του Σαββάτου έως ώρα 17:00 της Κυριακής. Από την διατύπωση αυτή της υπό ερμηνεία αποφάσεως ουδεμία ασάφεια υπάρχει, που να χρήζει ερμηνείας, αφού είναι σαφές ότι αναφέρεται σε συνεχόμενες ημέρες,(και όχι μεμονωμένα στην πρώτη Παρασκευή, στο πρώτο Σάββατο και στην πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και στην τρίτη Παρασκευή, στο τρίτο Σάββατο και στην τρίτη Κυριακή κάθε μήνα),ήτοι α) εντός του ιδίου μηνός, συνεχόμενα η πρώτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή αυτού (μήνα) και συνεχόμενα η τρίτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή αυτού (μήνα),καθώς επίσης, (όχι μεμονωμένα στο πρώτο Σάββατο και στην πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και στο τρίτο Σάββατο και στην τρίτη Κυριακή κάθε μήνα), ήτοι β) εντός του ιδίου μηνός, το πρώτο Σαββατοκύριακο αυτού(μήνα), ήτοι συνεχόμενα το πρώτο Σάββατο και Κυριακή αυτού (μήνα), καθώς και το τρίτο Σαββατοκύριακο αυτού(μήνα), ήτοι συνεχόμενα το τρίτο Σάββατο και Κυριακή αυτού (μήνα). Βεβαίως, διάφορο ζήτημα είναι η δυνατότητα των διαδίκων να συμφωνήσουν, μεταξύ τους, άλλον τρόπο επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το συμφέρον του τέκνου τους. Κατόπιν τούτων, η κρινόμενη αίτηση ερμηνείας της υπ΄ αρ. 520/2020 αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της ως κατ΄ ουσίαν αβάσιμη, διότι η απόφαση έχει, κατά τα ανωτέρω, σαφή διατύπωση, χωρίς να καταλείπει ερμηνευτικές αμφιβολίες. Μετά δε την έκδοση αποφάσεως επί της από 21-1-2021 (αρ. καταθ. …/2021) αιτήσεως, πρέπει να απορριφθεί η από 27-1-2021 (αρ. καταθ. …../2021) αίτηση, καθόσον καθίσταται άνευ αντικειμένου. Τέλος, πρέπει να συμψηφιστούν, στο σύνολό τους, τα δικαστικά έξοδα, μεταξύ των διαδίκων, λόγω της σχέσης τους ως συζύγων αφού δεν προκύπτει ότι η απόφαση με την οποία απαγγέλθηκε η λύση του μεταξύ τους γάμου (υπ΄ αρ. 3003/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς),  έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη(άρθρα 106, 179, 183 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει κατ΄ αντιμωλίαν των διαδίκων την 21-1-2021 (αρ. καταθ. …./2021) αίτηση ερμηνείας της υπ΄ αρ. 520/2020 αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, και την από 27-1-2021 (αρ. καταθ. …../2021) αίτηση.

Απορρίπτει τις ως άνω αιτήσεις.

Συμψηφίζει, στο σύνολό τους, τα δικαστικά έξοδα, μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, την 23 Ιουνίου 2021, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ