Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 378/2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης:   378/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευγενία Τσιώρα, Εφέτη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου και από τη Γραμματέα Ε.Τ..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την …………, στον Πειραιά, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ: 1) Λυθείσας ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία …………. και 2) …………… οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο τους Παναγιώτη Γεωργίου, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ (019342270).

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: Υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσας ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας, με την επωνυμία ………………, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια Δικηγόρο της ΄Εβελυν Αθανασοπούλου, η οποία παραστάθηκε με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Η εφεσίβλητη άσκησε, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, τη με αριθμ. Κατάθ. …………/2013 αγωγή της κατά των εκκαλούντων, επί της οποίας, μετά από συζήτηση, που έγινε, στις 28-09-2017, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 239 παρ. 4, 5 του Ν. 4364/2016), αντιμωλία των διαδίκων, εκδόθηκε η με αριθμ. 405/7-3-2018 απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή.

΄ΗΔΗ οι εκκαλούντες με την από 15-05-2018 έφεσή τους, η οποία κατατέθηκε, στις 15-05-2018, στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με Γεν. Αριθμ. Κατάθ. …../2018 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. …../2018, αντίγραφο δε αυτής κατατέθηκε, στις 02-10-2018, στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, με Γεν. Αριθμ. Κατάθ. …../2018 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. …../2018, προσδιορίστηκε δε αρχικά για τη δικάσιμο της 10/10/2019 και μετ’ αναβολή για τη δικάσιμο της 7/5/2020 και, εν συνεχεία, αυτεπαγγέλτως, με τη με αριθμ. 79/2020 πράξη του ορισθέντος από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς, Ιωάννη Αποστολόπουλου, Εφέτη, δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.5.2020), περί αυτεπάγγελτου ορισμού δικασίμου προς συζήτηση των υποθέσεων, των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων (από 13.3.2020 έως 31.5.2020), για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, προσέβαλαν την απόφαση αυτή, κατά τα αναφερόμενα στην έφεσή τους κεφάλαια.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υπόθεσης και κατά την εκφώνησή της από το οικείο πινάκιο, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους με τις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 239 του Ν. 4364/2016, «4. Αγωγές του ασφαλιστικού εκκαθαριστή κατά οφειλετών εισάγονται και εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 5. Εκκρεμείς διαφορές στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας εισάγονται, με κλήση οποιουδήποτε νομιμοποιουμένου, στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης ανεξάρτητα από το ποσό.». Ο λόγος της ρύθμισης αυτής, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, έγκειται στην ανάγκη για “συντόμευση των δικαστικών εκκρεμοτήτων και τη διευκόλυνση της περάτωσης της εκκαθάρισης” (ΜονΕφΠειρ 290/2019 Δημ. Ιστοσελ.ΕφΠειρ). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 115 παρ. 2, 242 παρ. 2 και 686 επ. του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι στις υποθέσεις, που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, για τις οποίες είναι υποχρεωτική η προφορική συζήτηση, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ και, κατά συνέπεια, δεν ισχύει η ευχέρεια των πληρεξουσίων Δικηγόρων των διαδίκων να προκαταθέσουν δήλωση ότι δεν θα παραστούν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης. Ειδικότερα, η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προφορικότητα της συζήτησης των υπαγομένων στη διαδικασία αυτή υποθέσεων, ακόμη και ενώπιον του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εισάγεται προς συζήτηση έφεση, κατά απόφασης που εκδόθηκε μεν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, πλην όμως, με αυτήν (απόφαση) δεν λαμβάνονται ασφαλιστικά ή ρυθμιστικά της κατάστασης μέτρα, αλλά τέμνεται οριστικά η διαφορά, και για το λόγο αυτό υπόκειται σε έφεση και αναίρεση. Στις περιπτώσεις αυτές στην κατ’ έφεση δίκη τηρείται, επίσης, η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έτσι επιτρέπεται και η ενώπιον του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου εξέταση μαρτύρων, ακόμη και για ζητήματα, για τα οποία εξετάσθηκαν μάρτυρες στην πρωτοβάθμια δίκη, ενώ η υπόθεση κρίνεται κατά πιθανολόγηση, με αποτέλεσμα, ακόμη και στην περίπτωση, που οι διάδικοι δικάστηκαν αντιμωλία, στην έκκλητη δίκη δεν μπορεί να παραλειφθεί η προφορική συζήτηση και, συνεπώς, δεν επιτρέπεται δήλωση του άρθρου 242 του ΚΠολΔ στην κατ` έφεση δίκη. Σε μια τέτοια περίπτωση, που δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η διάταξη του άρθρου 242 του 2 του ΚΠολΔ, ο διάδικος, που κατέθεσε προτάσεις και δεν παρουσιάσθηκε στη συζήτηση, δικάζεται ερήμην (βλ. σχετ. ΜονΕφΠειρ 41/2020 Δημ. Νόμος, ΕφΘεσσαλ 36/2019, ΕφΘεσσαλ 896/2018 Δημ. Νόμος, ΕφΑΘ 1123/2014 Δημ. Νόμος, ΕφΑΘ 2203/2012). Στην προκειμένη περίπτωση η εφεσίβλητη άσκησε, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, τη με αριθμ. Κατάθ. ……………../2013 αγωγή της, κατά των εκκαλούντων, επί της οποίας, μετά από συζήτηση, που έγινε, στις 28-09-2017, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 239 παρ. 4, 5 του Ν. 4364/2016), αντιμωλία των διαδίκων, εκδόθηκε η με αριθμ. 405/7-3-2018 απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή. Κατά της αποφάσεως αυτής οι εκκαλούντες άσκησαν την από 15-05-2018 έφεσή τους, η οποία κατατέθηκε, στις 15-05-2018, στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με Γεν. Αριθμ. Κατάθ. ……/2018 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. …../2018, αντίγραφο δε αυτής κατατέθηκε, στις 02-10-2018, στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, με Γεν. Αριθμ. Κατάθ. …../2018 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. ……/2018, προσδιορίστηκε δε αρχικά για τη δικάσιμο της 10/10/2019 και μετ’ αναβολή για τη δικάσιμο της 7/5/2020 και, εν συνεχεία, αυτεπαγγέλτως, με τη με αριθμ. 79/2020 πράξη του ορισθέντος από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς, Ιωάννη Αποστολόπουλου, Εφέτη, δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.5.2020), περί αυτεπάγγελτου ορισμού δικασίμου προς συζήτηση των υποθέσεων, των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων (από 13.3.2020 έως 31.5.2020), προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (3/6/2021). Κατά την ως άνω τελευταία δικάσιμο της 3/6/2021, όμως, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα, όπως σημειώνεται παραπάνω, όλοι οι διάδικοι εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιους Δικηγόρους, οι οποίοι παραστάθηκαν με τις από 2/6/2021 δηλώσεις τους, κατά το άρθρο 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ, και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους με τις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσαν. Η παράσταση αυτή των διαδίκων (εκκαλούντων και εφεσιβλήτων), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας, δεν είναι η προσήκουσα, δεδομένου ότι κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά την οποία εκδικάζεται η ένδικη έφεση, η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική και δεν έχει εφαρμογή, η διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ. Δεν προβλέπεται δε σχετική δυνατότητα παράστασης με δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠΔ στην προκειμένη περίπτωση, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ούτε στην περ. βστ΄ της περ. 3 του άρθρου 1 της Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/29-05-2021, με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00».  Συνεπώς, εφόσον οι διάδικοι δεν λαμβάνουν κανονικά μέρος στη συζή­τηση της εφέσεως, η οποία είναι υποχρεωτικά προφορική, θεωρούνται δικονομικά απόντες και ως εκ τούτου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, οι προτάσεις τους και οι σε αυτές περιεχόμενοι αυτοτελείς ισχυρισμοί, καθώς και τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα, δεν λαμβάνονται υπόψη. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να κηρυχθεί, αυτεπαγγέλτως, ματαιωμένη η συζήτηση της με Γεν. Αριθμ. Κατάθ. …../2018 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. ……/2018, έφεσης, κατά της με αριθμ. 405/7-3-2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καθώς ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Περίπτωση επιβολής δικαστικών εξόδων δεν συντρέχει, διότι η παρούσα είναι μη οριστική (άρθρο 191 παρ. 1 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ ματαιωμένη τη συζήτηση της με Γεν. Αριθμ. Κατάθ. ……/2018 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. ……/2018, έφεσης, κατά της με αριθμ. 405/7-3-2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στον Πειραιά, στις 23/07/2021, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ