Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 412/2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Β΄ Τμήμα

Αριθμός Απόφασης:   412/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 [ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ]

Β΄ Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευγενία Τσιώρα, Εφέτη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου και από τη Γραμματέα Ε.Τ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την …………….., στον Πειραιά, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

Α) ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία ………….., η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία …………… η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιό της Δικηγόρο Αθανάσιο Ρήγα (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.).

Β) ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρείας ……….. …. η οποία (αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα) εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιό της Δικηγόρο Αθανάσιο Ρήγα (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

ΥΠΕΡ ΗΣ Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ……………. η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιό της Δικηγόρο Αθανάσιο Ρήγα (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ……………., η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα, Ανώνυμη τραπεζική εταιρία, με την επωνυμία «Τράπεζα …………» και το διακριτικό τίτλο «…………», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΄…….., και εκπροσωπείται νόμιμα, ήδη εφεσίβλητη, καθολική δικαιοπάροχος της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα …………» και το διακριτικό τίτλο «…..», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΄…….. (ΑΦΜ ….., Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. ….), και εκπροσωπείται νόμιμα, λόγω διασπάσεως με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση της ως άνω νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 – υπ’ αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020 Ανακοινώσεις Γ.Ε.Μ.Η.) και η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…………», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………. και εκπροσωπείται (τρίτη μη διάδικος στην παρούσα δίκη) άσκησαν την από 28-5-2014 αγωγή τους, η οποία κατατέθηκε με αριθμό ………./6-6-2014, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και ζήτησαν να γίνει αυτή δεκτή. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με τη με αριθμ. 3645/31-07-2018 οριστική απόφασή του, αφού κήρυξε καταργημένη τη δίκη ως προς τη δεύτερη ενάγουσα, λόγω παραιτήσεως από το δικόγραφο της αγωγής, μετά από συζήτηση, που έγινε, στις 23/05/2018, αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, έκανε δεκτή την αγωγή, ως προς την πρώτη ενάγουσα, ως κατ’ ουσία βάσιμη.

Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η εναγομένη και ήδη εκκαλούσα, με την από 19-11-2018 έφεσή της, η οποία κατατέθηκε, στις 19-11-2018, στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με Γεν. Αριθμ. Κατάθ. …../2018 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. …../2018, αντίγραφο δε αυτής κατατέθηκε στη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, στις 13-02-2020, με αριθμό κατάθεσης Γεν. Αριθμ. Κατάθ. …./2020 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. …../2020 και προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 18/02/2021, οπότε ματαιώθηκε η συζήτηση αυτής, διαρκούσης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η προσθέτως παρεμβαίνουσα, Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία …………» και το διακριτικό τίτλο «.………….», πρώην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «…………») και διακριτικό τίτλο «………….» (…………), η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Ν. Αττικής, επί της οδού ………., με Α.Φ.Μ. ……, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και Γ.Ε.Μ.Η. ……, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το N. 4354/2015, δυνάμει της με αριθμ. 220/1/13.3.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 Φ.Ε.Κ. (τεύχ. Β’)], η οποία ενεργεί με την ιδιότητά της, ως μη δικαιούχου και μη υπόχρεου διαδίκου, διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «………..» (………….), που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, …………., με αριθμό μητρώου ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία (ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού) κατέστη ειδική διάδοχος της πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ………….» και το διακριτικό τίτλο «……….», με ΑΦΜ ……… της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και μεταγενέστεραη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ …….. .» και το διακριτικό τίτλο «……..», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ……….., με ΑΦΜ ………. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. ………, όπως νομίμως εκπροσωπείται, κατέστη καθολική διάδοχος της ανωτέρω πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ….. ..» και το διακριτικό τίτλο «…………..» λόγω διασπάσεως με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση της ως άνω νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 -υπ’ αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020 Ανακοινώσεις Γ.Ε.Μ.Η.-), κατέθεσε, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, την από 22-12­-2020, με αριθμό κατάθεσης Γεν. Αριθμ. Κατάθ. …/13-01-2021 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. …../13-01-2021, εκούσια αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εφεσιβλήτου – ενάγουσας, Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα ……….» και το διακριτικό τίτλο «………», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΄……….. (ΑΦΜ ………., Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. ………), και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου, κατά τα ανωτέρω, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα ………….» και κατά της εκκαλούσας – εναγομένης, ορίστηκε δε δικάσιμος αυτής η 18/02/2021, οπότε ματαιώθηκε η συζήτηση αυτής, διαρκούσης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

΄ΗΔΗ με την υπ’ αριθμ. 93/16-04-2021 Πράξη της ορισθείσας από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς Δικαστή, Ισιδώρας Πόγκα, Προέδρου Εφετών α) η ως άνω από 19-11-2018 έφεση, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με ΓΑΚ/ΕΑΚ ………./13-02-2020 και β) η ως άνω από 22-12-2020 αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με ΓΑΚ/ΕΑΚ …………./13-01-2021, λόγω της ματαίωσης της συζήτησής τους, κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 18-02-2021, κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προσδιορίστηκαν αυτεπαγγέλτως για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (3/6/2021).

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης και κατά την εκφώνησή της από το οικείο πινάκιο παραστάθηκαν μόνον η εφεσίβλητη – υπέρ ης η πρόσθετη παρέμβαση και η αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν όπως σημειώνεται ανωτέρω και ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, ανέπτυξε τις απόψεις τους με τις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 524 παρ. 1, 531 παρ. 1 εδ. α, 271 παρ.1 και 272 παρ.2ΚΠολΔ, όπως οι ανωτέρω διατάξεις ίσχυαν πριν την αντικατάσταση και κατάργησή τους αντίστοιχα από τα άρθρα 16 παρ. 3, 6 και 13 παρ. 1, 2 Ν. 2915/2001, προέκυπτε ότι επί ερημοδικίας του εκκαλούντος, κατά την πρώτη συζήτηση στην κατ` έφεση δίκη, εφαρμόζονταν, ως προς την έφεση, οι διατάξεις, που ίσχυαν επί ερημοδικίας του ενάγοντος, κατά την πρώτη συζήτηση, ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και, συνεπώς, το Δικαστήριο ερευνούσε, εάν τη συζήτηση επέσπευδε ο εκκαλών ή ο εφεσίβλητος, ενώ η έφεση απορριπτόταν ερήμην του εκκαλούντος, που είχε επιμεληθεί για τη συζήτηση ή κλητευθεί νομίμως γι` αυτή. Ειδικότερα, εάν τη συζήτηση επέσπευδε ο εφεσίβλητος ερευνητέο ήταν εάν ο απολειπόμενος εκκαλών κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και στη μεν αποφατική περίπτωση κηρυσσόταν απαράδεκτη η συζήτηση και διαταζόταν νέα κλήτευση (άρθρα 524 παρ.1, 531 παρ.1 και 271 παρ.1, 272 παρ.2ΚΠολΔ), στην καταφατική δε περίπτωση απορριπτόταν η έφεση ως ανυποστήρικτη, χωρίς να ερευνηθεί η ουσία της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή η απόρριψη της έφεσης, λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος, γινόταν κατ’ ουσία και όχι κατά τους τύπους. Και τούτο γιατί παρόλο, που στην πραγματικότητα οι λόγοι εφέσεως δεν εξετάζονταν ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητά τους, θεωρείτο κατά πλάσμα του νόμου ότι είναι αβάσιμοι και για την αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δινόταν στο δικαστήριο η δυνατότητα εκδόσεως αντίθετης απόφασης περί παραδοχής τους. Μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2915/2001 και του Ν. 4335/2015 η ερημοδικία του εκκαλούντος ως προς την έφεση εξακολουθεί, ως προς τη ρύθμιση του καταργηθέντος και ενσωματωθέντος στη διάταξη του άρθρου 524ΚΠολΔ (όπως ισχύει, ως εκ του χρόνου άσκησης της έφεσης, που ενδιαφέρει την κρινόμενη περίπτωση, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 άρθρο τρίτο του Ν. 4335/2015, ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015, έναρξη ισχύος 1/1/2016 -άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 Ν. 4335/2015-, βλ. σχετ. ΑΠ 816/2020 Δημ. Νόμος) άρθρου 531 του ίδιου κώδικα, να επιφέρει τις ίδιες έως τώρα συνέπειες, δηλαδή απολήγει στην απόρριψη της έφεσης, ως ανυποστήρικτης, αφού προηγουμένως ερευνηθεί, κατά τους ορισμούς του άρθρου 271 ΚΠολΔ, εάν χώρισε κλήτευση του απολειπόμενου διαδίκου ή επίσπευση της συζήτησης από τον τελευταίο για την ορισθείσα νομίμως δικάσιμο, αλλιώς η συζήτηση είναι απαράδεκτη (βλ. σχετ. (ΑΠ 816/2020 Δημ. Νόμος, ΤριμΕφΠειρ 321/2021 Δημ. Ιστοσελ. ΕφΠειρ, ΜονΕφΠειρ 333/2021 Δημ. Ιστοσελ. ΕφΠειρ, ΜονΕφΑιγ 31/2020 Δημ. Νόμος, Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμ.ΚΠολΔ, Συμπλ. Τόμος 2001, σελ 494 αρ. 4 και 7, Μαργαρίτης σε Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκα Συμπληρ. Τόμος 2003). Ειδικότερα από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 524 παρ.1, 3ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ. 3 Ν. 2915/2001 και ισχύει από 1-1-2002 (άρθρο 15 Ν. 2943/2001) και τροποποιήθηκε με το άρθρο ένατο του Ν. 4335/2015 και ισχύει από 1-1-2016, συνάγεται ότι επί ερημοδικίας του εκκαλούντος στην κατ’ έφεση δίκη η έφεση απορρίπτεται. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση ερημοδικίας του εφεσιβλήτου ως προς την αντέφεση  (άρθρα 524 παρ.1,3ΚΠολΔ). Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι το Δικαστήριο θα ερευνήσει ποιο από τα διάδικα μέρη είναι εκείνο, που επισπεύδει τη συζήτηση της έφεσης. Αν το γεγονός αυτό δεν διευκρινίζεται, τότε η συζήτηση της έφεσης κηρύσσεται απαράδεκτη, γιατί λείπει η απαιτούμενη προδικασία της κλήσης προς συζήτηση  (ΜονΕφΑιγ 31/2020 ό.π.,ΕφΑθ 1535/2001 ΑρχΝ 52.563). Αν αυτή επισπεύδεται από τον απόντα εκκαλούντα και το αποδεικνύει ο παριστάμενος εφεσίβλητος, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο της εφέσεως, που του έχει επιδοθεί με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση (άρθρα 139 § 3, 498 §§ 1 και 2ΚΠολΔ), απορρίπτεται η έφεση, χωρίς την περαιτέρω έρευνα της, διότι τεκμαίρεται παραίτηση του εκκαλούντος από την έφεση του. Το ίδιο αποφασίζει το Εφετείο και όταν τη συζήτηση της εφέσεως επισπεύδει ο εφεσίβλητος και το αποδεικνύει, προσκομίζοντας έκθεση επιδόσεως αντιγράφου της εφέσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση (άρθρα 139 §§ 1 και 2, 498ΚΠολΔ, βλ. ΟλΑΠ 16/1990 Δικ. 31.804,ΜονΕφΑιγ 31/2020 ό.π.).

Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48/31.03.2021), με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα», «2. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου, νέα ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από το Γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.… Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.».

Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 80 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι τρίτος μπορεί να ασκήσει σε εκκρεμή μεταξύ άλλων δίκη πρόσθετη παρέμβαση για την υποστήριξη κάποιου διαδίκου, μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, συνεπώς για πρώτη φορά και ενώπιον του εφετείου, περιοριζόμενος σε μόνη την υποστήριξη ή αντίκρουση των λόγων της έφεσης, εφόσον έχει έννομο συμφέρον (βλ. σχετ. ΑΠ 368/2019 Δημ. Νόμος, ΤριμΕφΑθ2407/2021 Δημ. Νόμος, ΤριμΕφΠατρ 58/2021 Δημ. Νόμος, ΤριμΕφΔυτΜακεδ 19/2020 Δημ. Νόμος, ΜονΕφΑιγ 31/2020 Δημ. Νόμος, ΜονΕφΠατρ 142/2020 Δημ. Νόμος, ΜονΕφΔωδ 239/2020 Δημ. Νόμος, ΜονΕφΛαμ 140/2020 Δημ. Νόμος). Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 81 παρ. 1 και 215 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η πρόσθετη παρέμβαση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για την αγωγή, δηλαδή με κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται, που είναι αναγκαίο στοιχείο της προδικασίας και ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση αυτής στους διαδίκους (βλ. σχετ. ΑΠ 368/2019 ό.π., ΤριμΕφΠατρ 58/2021 ό.π., ΤριμΕφΑθ2407/2021 ό.π., ΤριμΕφΔυτΜακεδ 19/2020 ό.π., ΜονΕφΘεσ 266/2021 Δημ. Νόμος, ΜονΕφΑιγ 31/2020 ό.π., ΜονΕφΠατρ 142/2020 ό.π., ΜονΕφΔωδ 239/2020 ό.π., ΜονΕφΛαμ 140/2020 ό.π.), η οποία στην περίπτωση, που ασκείται για πρώτη φορά στο Εφετείο, πρέπει, να γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 524 παρ. 1 σε συνδυασμό με 591 παρ. 1 ΚΠολΔ, σε όλους τους μέχρι της ασκήσεώς της διαδίκους, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη δικάσιμο (βλ. σχετ. ΜονΕφΘεσ 266/2021 ό.π., ΜονΕφΑιγ 31/2020 ό.π.). Έννομο συμφέρον για την άσκηση της πρόσθετης παρέμβασης υφίσταται, όταν με την πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να προστατευθεί δικαίωμα του παρεμβαίνοντος ή να αποτραπεί η δημιουργία σε βάρος του νομικής υποχρέωσης, που είτε απειλούνται από τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα της αποφάσεως, που θα εκδοθεί, είτε υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από τις αντανακλαστικές συνέπειές της, ως τρίτος δε, κατά την έννοια της ίδιας διατάξεως του άρθρου 80 ΚΠολΔ, νοείται εκείνος ο οποίος δεν είχε προσλάβει την ιδιότητα του διαδίκου με οποιοδήποτε τρόπο στην αρχική δίκη ή σε στάδιο προηγούμενης δίκης επί της υποθέσεως (ΑΠ 368/2019 ό.π., ΑΠ 1329/2017, ΑΠ 611/2013, ΑΠ 1171/2012, ΤριμΕφΑθ2407/2021 ό.π., ΤριμΕφΠατρ 58/2021 ό.π., ΤριμΕφΔυτΜακεδ 19/2020 ό.π., ΜονΕφΘεσ 266/2021 ό.π., ΜονΕφΑιγ 31/2020 ό.π., ΜονΕφΠατρ 142/2020 ό.π., ΜονΕφΔωδ 239/2020 ό.π., ΜονΕφΛαμ 140/2020 ό.π.). Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 83 ΚΠολΔ, αν η ισχύς της απόφασης στην κύρια δίκη εκτείνεται και στις έννομες σχέσεις εκείνου, που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση προς τον αντίδικό του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 76 μέχρι 78. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι αποφασιστικό κριτήριο για το χαρακτηρισμό της πρόσθετης παρέμβασης ως αυτοτελούς είναι η επέκταση της ισχύος της απόφασης, δηλαδή των υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου, της εκτελεστότητας και της διαπλαστικής ενέργειας αυτής στις έννομες σχέσεις του τρίτου προς τον αντίδικό του. Το δικονομικό δικαίωμα της άσκησης αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης παρέχεται όχι λόγω της πιθανής εκδήλωσης δυσμενών ενεργειών της απόφασης σε βάρος τρίτου, αλλά λόγω της δεσμευτικότητας αυτών, που θα κριθούν στην ήδη εκκρεμή δίκη, όσον αφορά στις σχέσεις του παρεμβαίνοντος προς τον αντίδικό του, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άλλης διαδικασίας. Με την άσκηση της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης ο παρεμβαίνων, χωρίς να εισάγει στη δίκη μια νέα έννομη σχέση, αντιδικεί για την ήδη εκκρεμή έννομη σχέση, η διάγνωση της οποίας επισύρει την επέκταση της ισχύος της απόφασης. Η ασκούμενη κατά το άρθρο 83 ΚΠολΔ αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση δημιουργεί περιορισμένου περιεχομένου επιγενόμενη αναγκαία ομοδικία του παρεμβαίνοντος με το διάδικο υπέρ του οποίου η παρέμβαση, στο μέτρο, που ο παρεμβαίνων θεωρείται κατά πλάσμα δικαίου ως αναγκαίος ομόδικος με τις παρεχόμενες δικονομικές εξουσίες αυτού, χωρίς, όμως, να έχει στη διάθεσή του διαδικαστικές ευχέρειες, που προσιδιάζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο του κυρίου διαδίκου (ΑΠ 368/2019 ό.π., ΑΠ 1485/2006,ΑΠ 91/2005, ΤριμΕφΑθ2407/2021 ό.π., ΤριμΕφΠατρ 58/2021 ό.π., ΤριμΕφΔυτΜακεδ 19/2020 ό.π., ΜονΕφΘεσ 266/2021 ό.π., ΜονΕφΑιγ 31/2020 ό.π., ΜονΕφΠατρ 142/2020 ό.π., ΜονΕφΔωδ 239/2020 ό.π., ΜονΕφΛαμ 140/2020 ό.π.). Ως αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να θεωρηθεί και εκείνη, την οποία ασκεί αυτός, που έγινε διάδοχος του διαδίκου όσο διαρκούσε η δίκη ή μετά το πέρας αυτής (άρθρο 225 παρ. 2 ΚΠολΔ), αφού το δεδικασμένο από τη δίκη ισχύει υπέρ και κατά αυτού κατά το άρθρο 325 αριθ. 2 ΚΠολΔ (ΑΠ 368/2019 ό.π., ΑΠ 1564/2017, ΑΠ 1731/2011, ΤριμΕφΑθ2407/2021 ό.π., ΤριμΕφΠατρ 58/2021 ό.π., ΤριμΕφΔυτΜακεδ 19/2020 ό.π., ΜονΕφΘεσ 266/2021 ό.π., ΜονΕφΑιγ 31/2020 ό.π., ΜονΕφΠατρ 142/2020 ό.π., ΜονΕφΔωδ 239/2020 ό.π., ΜονΕφΛαμ 140/2020 ό.π.). Περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015 “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων….”, “Τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες λόγω πώλησης απαιτήσεις δύνανται να ασκούνται μόνο μέσω των εταιριών διαχείρισης της παρούσας παραγράφου. Οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις λογίζονται ως τραπεζικές και μετά τη μεταβίβασή τους. Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο και σε τρίτους, οι οποίες βαρύνουν τις εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων και απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις”. Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του άνω νόμου 4354/2015, “Οι Εταιρίες Διαχείρισης νομιμοποιούνται, ως μη δικαιούχοι διάδικοι, να ασκήσουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να κινούν, παρίστανται ή συμμετέχουν σε προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδικής διαχείρισης των άρθρων 61 επ. του ν. 4307/2014 (Α` 246). Εφόσον οι Εταιρίες συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δίκη με την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου το δεδικασμένο της απόφασης καταλαμβάνει και το δικαιούχο της απαίτησης” (ΑΠ 368/2019 ό.π., ΤριμΕφΑθ 2407/2021 ό.π., ΤριμΕφΠατρ 58/2021 ό.π., ΤριμΕφΔυτΜακεδ 19/2020 ό.π., ΜονΕφΘεσ 266/2021 ό.π., ΜονΕφΑιγ 31/2020 ό.π., ΜονΕφΠατρ 142/2020 ό.π., ΜονΕφΔωδ 239/2020 ό.π., ΜονΕφΛαμ 140/2020 ό.π.).

Στην προκειμένη περίπτωση η ενάγουσα, Ανώνυμη τραπεζική εταιρία, με την επωνυμία «Τράπεζα . …» και το διακριτικό τίτλο «……», που εδρεύει στην Αθήνα  και εκπροσωπείται νόμιμα, ήδη εφεσίβλητη, καθολική δικαιοπάροχος της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα .. …» και το διακριτικό τίτλο «…..», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΄……. (ΑΦΜ ……., Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. ……….), και εκπροσωπείται νόμιμα, λόγω διασπάσεως με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση της ως άνω νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 – υπ’ αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020 Ανακοινώσεις Γ.Ε.Μ.Η.)  και η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «……….», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………. και εκπροσωπείται (τρίτη μη διάδικος στην παρούσα δίκη) άσκησαν την από 28-5-2014 αγωγή τους, η οποία κατατέθηκε με αριθμό ………../6-6-2014, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και ζήτησαν να γίνει αυτή δεκτή. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με τη με αριθμ. 3645/31-07-2018 οριστική απόφασή του, αφού κήρυξε καταργημένη τη δίκη ως προς τη δεύτερη ενάγουσα, λόγω παραιτήσεως από το δικόγραφο της αγωγής, μετά από συζήτηση, που έγινε, στις 23/05/2018, αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, έκανε δεκτή την αγωγή, ως προς την πρώτη ενάγουσα, ως κατ’ ουσία βάσιμη και υποχρέωσε την εναγομένη να καταβάλει στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων οκτακόσιων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (43.877,49 €), με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επιδόσεως της αγωγής, καταδίκασε δε την εναγομένη σε καταβολή της δικαστικής δαπάνης της πρώτης ενάγουσας, την οποία όρισε στο ποσό των δυο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200 €). Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η ηττηθείσα εναγομένη και ήδη εκκαλούσα, με την από 19-11-2018 έφεσή της, η οποία κατατέθηκε, στις 19-11-2018, στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με Γεν. Αριθμ. Κατάθ. ……../2018 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. …../2018, αντίγραφο δε αυτής κατατέθηκε στη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, στις 13-02-2020, με αριθμό κατάθεσης Γεν. Αριθμ. Κατάθ. …../2020 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. ……/2020, για τους περιεχομένους σε αυτήν λόγους, επιδιώκοντας την εξαφάνισή της, ώστε να απορριφθεί η ως άνω αγωγή. Η έφεση αυτή προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 18/02/2021, οπότε ματαιώθηκε η συζήτηση αυτής, διαρκούσης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.Τη συζήτηση της έφεσης αυτής κατά της με αριθμ. 3645/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που άσκησε, όπως προαναφέρθηκε, η ηττηθείσα εναγομένη, κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 18/02/2021, επέσπευσε η εφεσίβλητη [Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα ……..» και το διακριτικό τίτλο «…..», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΄…….. (ΑΦΜ …., Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. ……..) και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα ……….» και διακριτικό τίτλο «……..», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΄……….., και εκπροσωπείται νόμιμα, λόγω διασπάσεως με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση της ως άνω νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 – υπ’ αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020 Ανακοινώσεις Γ.Ε.Μ.Η.)], έγκυρα, με επίδοση νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εκκαλούσα του δικογράφου της έφεσης, με κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 18/02/2021, όπως προκύπτει από τη με αριθμ. …../29-12-2020 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών …………, σε συνδυασμό με την από 29-12-2020 απόδειξη παράδοσης απλού αντιγράφου θυροκολληθέντος εγγράφου του Αξιωματικού Υπηρεσίας του Α.Τ. Αίγινας, …………, Ανθυπαστυνόμου και την από 29-12-2020 βεβαίωση του ιδίου ως άνω Δικαστικού Επιμελητή. Μετά την άσκηση της ένδικης έφεσης και πριν από τη συζήτηση αυτής, όπως από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει, η ανώνυμη εταιρία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων, κατά το Ν. 4354/2015, με την επωνυμία «……………» και το διακριτικό τίτλο «…………», πρώην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «………..» (………….) και διακριτικό τίτλο «………..» (………….), η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Ν. Αττικής, επί της οδού …………, με Α.Φ.Μ. ………, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και Γ.Ε.Μ.Η. ………., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το N. 4354/2015, δυνάμει της με αριθμ. 220/1/13.3.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 Φ.Ε.Κ. (τεύχ. Β’)], η οποία ενεργεί με την ιδιότητά της ως μη δικαιούχου και μη υπόχρεου διαδίκου, κατέστη  διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «…………..» (…………), που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, ……….., με αριθμό μητρώου ……….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία (ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού) κατέστη ειδική διάδοχος της πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ …….. ..» και το διακριτικό τίτλο «…», με ΑΦΜ …. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν καταγγελθεί από την καθ’ ης η ανακοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, δυνάμει της από 24/6/2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε αυθημερόν στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον Τόμο … με αύξ. Αριθμ. … και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου …./24-06-2019 (άρθρο 10 παρ. 8 του Ν. 3156/2003) και μεταγενέστερα η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ . …..» και το διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΄…….., με ΑΦΜ … της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. ….., όπως νομίμως εκπροσωπείται, κατέστη καθολική διάδοχος της ανωτέρω πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ . …..» και το διακριτικό τίτλο «……» λόγω διασπάσεως της με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση της ως άνω νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 -υπ’ αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020 Ανακοινώσεις Γ.Ε.Μ.Η.-). Στις ως άνω μεταβιβασθείσες απαιτήσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι απαιτήσεις της εφεσίβλητης –ενάγουσας Τράπεζας, που απορρέουν από την ένδικη με την ως άνω αγωγή υπ’αριθμ. ……/24-10-2000 Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό. Η διαχείριση των απαιτήσεων, που μεταβιβάσθηκαν, κατά τα ανωτέρω, στην παραπάνω εταιρεία ειδικού σκοπού, μεταξύ των οποίων είναι και η υπό κρίση απαίτηση, ανατέθηκε στις 24.06.2019, στην «Τράπεζα ……. ….» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ …… και με ΑΦΜ ….. (άρθρο 10 παράγραφοι 14, 15 του ν. 3156/2003), δυνάμει της από 24.6.2019 σύμβασης διαχείρισης κατ’ άρθρο 10 παράγραφοι 14 και 15 του ν. 3156/2003 επιχειρηματικών απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα, την 24.6.2019, με αρ. πρωτ. …./24.6.2019, στα βιβλία του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον Τόμο …. με αυξ. αριθμ. …..(άρθρο 10 παράγραφος 16 του ν. 3156/2003). Όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, στις 20.3.2020,η «Τράπεζα . …», υποκαταστάθηκε ως καθολική διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας ……, που απορρέουν από τις συναφθείσες συμβάσεις της τελευταίας με πελάτες της (ΣΑΑΛ, τοκοχρεωλυτικά δάνεια, ομολογιακά δάνεια κλπ.). Η ανωτέρω μεταβολή στο πρόσωπο της διαχειρίστριας, λόγω διάσπασης και σύστασης νέου πιστωτικού ιδρύματος, καταχωρήθηκε, την 29.04.2020, με αριθμό πρωτοκόλλου ……/29.04.2020 καταχώρησης στο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και συγκεκριμένα στον τόμο 11 με αριθμό 102. Περαιτέρω, την 30.03.2020, διαχειριστής των απαιτήσεων που τιτλοποιήθηκαν, όπως εν προκειμένω, κατέστη η εταιρεία με την επωνυμία «. ……….» και το διακριτικό τίτλο «………», πρώην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «…………» (………..) και διακριτικό τίτλο «………» (…………..), η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Ν. Αττικής, επί της οδού ……….., με Α.Φ.Μ. ………., Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και Γ.Ε.Μ.Η. ………, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η μεταβολή αυτή στο πρόσωπο του διαχειριστή καταχωρήθηκε, την 29.04.2020, με αριθμό πρωτοκόλλου …../29.04.2020, στο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και συγκεκριμένα στον τόμο ….. με αριθμό …… Η επωνυμία της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε σε «………. ………», μετά την οικεία τροποποίηση του καταστατικού της, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία ………/10.06.2020 καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η ως άνω εταιρία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων, κατά το Ν. 4354/2015, με την επωνυμία «………….» και το διακριτικό τίτλο «……….», πρώην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «………….» (…………..) και διακριτικό τίτλο «………» (…………..), υπό την ιδιότητα της μη δικαιούχου διαδίκου και διαχειρίστριας των προαναφερομένων απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η υπό κρίση απαίτηση, με το από 22-12­-2020, με αριθμό κατάθεσης Γεν. Αριθμ. Κατάθ. …../13-01-2021 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. …./13-01-2021 ιδιαίτερο δικόγραφο, που κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, στις 13-01-2021, και επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, στην εκκαλούσα και την εφεσίβλητη (βλ. τις προσκομιζόμενες νόμιμα με επίκληση από την παρεμβαίνουσα με αριθμ. ……/14-01-2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ………. και τη με αριθμ. ………./15-01-2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ………., αντίστοιχα), άσκησε παραδεκτά το πρώτον ενώπιον του παρόντος εφετείου, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εφεσίβλητης Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα …… ..» και το διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΄.. …. (ΑΦΜ …., Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. …), και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου, κατά τα ανωτέρω, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα …….» και κατά της εκκαλούσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, επικαλούμενη, ως έννομο συμφέρον της, το γεγονός ότι είναι νόμιμη διαχειρίστρια της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «………….» (………..), που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, ……….., με αριθμό μητρώου ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, υπέρ και κατά της οποίας ισχύει το δεδικασμένο από την παρούσα δίκη (άρθρ. 325 ΚΠολΔ), ως ειδικής διαδόχου της πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ……. …» και το διακριτικό τίτλο «………..», με ΑΦΜ …. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, δυνάμει της από 24/6/2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε αυθημερόν στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον Τόμο …. με αύξ. Αριθμ. …. και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου …/24-06-2019 (άρθρο 10 παρ. 8 του Ν. 3156/2003) και καθολικής δικαιοπαρόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ . ….. » και το διακριτικό τίτλο «….», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΄…… …., με ΑΦΜ … της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. …., όπως νομίμως εκπροσωπείται, λόγω διασπάσεως με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση της ως άνω νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 -υπ’ αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020 Ανακοινώσεις Γ.Ε.Μ.Η.-). Δικάσιμος δε της ως άνω προσθέτου παρεμβάσεως ορίστηκε αρχικά η 18/02/2021, οπότε ματαιώθηκε η συζήτηση αυτής, διαρκούσης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.Επομένως, η ως άνω πρόσθετη παρέμβαση, η οποία, σύμφωνα και με τις προαναφερόμενες σκέψεις, έχει σαφώς χαρακτήρα αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης, είναι παραδεκτή και νόμιμη κατ` άρθρο 80 και 83 ΚΠοΔ, με αποτέλεσμα, μεταξύ της κυρίας διαδίκου εφεσίβλητης και της προσθέτως υπέρ αυτής παρεμβαίνουσας, να δημιουργείται σχέση επιγενόμενης αναγκαίας ομοδικίας καθ’ όσον η ισχύς της εκδοθησομένης απόφασης, δηλαδή το εξ αυτής δεδικασμένο, η εκτελεστότητα και η τυχόν διαπλαστική ενέργεια, καταλαμβάνει και την ειδική διάδοχο μετά την εκκρεμοδικία και πρέπει να συνεκδικασθεί με την κρινόμενη έφεση, γιατί διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρα 246 και 524 παρ.1 ΚΠολΔ), πέραν του ότι η πρόσθετη παρέμβαση δεν είναι επιδεκτική χωριστής συζήτησης, από εκείνη της εκκρεμούς δίκης, αφού δεν έχει αυτοτέλεια έναντι της αρχικής αγωγής, αλλά εξαρτάται από την κύρια δίκη, που ανοίχθηκε με την αγωγή ή το ένδικο μέσο, από την οποία δεν μπορεί να χωριστεί (βλ. σχετ. ΑΠ 368/2019 ό.π., ΑΠ 1426/2013 Δημ. Νόμος, ΤριμΕφΑθ2407/2021 ό.π., ΤριμΕφΠατρ 58/2021 ό.π., ΜονΕφΘεσ 266/2021 ό.π., ΜονΕφΑιγ 31/2020 ό.π, ΜονΕφΠατρ 142/2020 Δημ. Νόμος, ΕφΑθ 4499/2000 Δημ. Νόμος, ΕφΑθ 4355/2002, ΕλλΔ/νη 2004/206).Με την υπ’ αριθμ. 93/16-04-2021 δε Πράξη της ορισθείσας από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς Δικαστή, Ισιδώρας Πόγκα, Προέδρου Εφετών α) η ως άνω από 19-11-2018 έφεση, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με ΓΑΚ/ΕΑΚ ………../13-02-2020 και β) η ως άνω από 22-12-2020 αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με ΓΑΚ/ΕΑΚ …………/13-01-2021, λόγω της ματαίωσης της συζήτησής τους, κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 18-02-2021, κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προσδιορίστηκαν αυτεπαγγέλτως για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο της 3ης/6/2021. Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο, όμως, δεν εμφανίστηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ούτε παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, η εκκαλούσα, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά της στο πινάκιο. Προσέτι, κατά την ακολουθήσασα συ­ζήτηση της κρινόμενης αυ­τοτελούς πρόσθετης παρέμβασης της προσθέτως παρεμβαίνουσας, υπέρ της εφεσιβλήτου – ενάγουσας τράπεζας και κατά της εκκαλούσας εναγομένης, παρέστησαν μόνον η παρεμβαίνουσα και η υπερ ης η παρέμβαση, ενώ δεν εμφανίστηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξού­σιο δικηγόρο, ούτε παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, η καθ’ ης η παρέμβαση – εκκαλούσα – εναγομένη, όταν εκφωνήθηκε η υπό­θεση από τη σειρά της στο πινάκιο (βλ. ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης). Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, εφόσον η εκκαλούσα – καθ’ ης η πρόσθετη παρέμβαση δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, της 3ης/6/2021 και λόγω της ματαίωσης της συζήτησης της ως άνω εφέσεως και της αυτοτελούς πρόσθετης παρεμβάσεως, κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 18-02-2021, κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων (για το χρονικό διάστημα από 11/02/2021 έως και 1/3/2021), για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (βλ. σχετ. άρθρα 1 § 1Α περ. β) βα), 1Β αρ.4 στοιχ. 5α και άρθρο 14 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.9147/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’534/10-2-2021),προσδιορίστηκαν αυτεπαγγέλτως, με την υπ’ αριθμ. 93/16-04-2021 Πράξη της ορισθείσας από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς, για την ως άνω δικάσιμο της 3ης/6/2021, σύμφωνα δε με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48/31.03.2021), με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα», «…Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων…» (πρβλ. ΜονΕφΠειρ 336/2021 Δημ. Ιστοσελ. ΕφΠειρ, ΜονΕφΠειρ 322/2021 Δημ. Ιστοσελ. ΕφΠειρ), η εκκαλούσα – καθ’ ης η πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να δικαστεί ερήμην και η από 19-11-2018 έφεσή τηςκατά της υπ’ αριθ. 3645/31-07-2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, εκδοθείσα κατά την τακτική διαδικασία, η οποία ασκήθηκε εμπρόθεσμα (βλ. σχετ. με αριθμ. …/18-10-2018 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ………….., την από 18-10-2018 απόδειξη παραλαβής απλού αντιγράφου θυροκολληθέντος εγγράφου του Αξιωματικού Υπηρεσίας του Α.Τ. Αίγινας, …………, Αστ/κα και την από 19-10-2018 βεβαίωση του ιδίου ως άνω Δικαστικού Επιμελητή, σε συνδυασμό με την πράξη κατάθεσης δικογράφου, στις 19-11-2018, ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, με Γεν. Αριθμ. Κατάθ. …../2018 και Ειδ. Αριθμ. Κατάθ. ……/2018), κατατέθηκε δε από την εκκαλούσα στο δημόσιο ταμείο παράβολο ποσού 100 ευρώ για την άσκηση αυτής (βλ. άρθρ. 495 § 3Α περ. β΄ Κ.Πολ.Δ.), πρέπει να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη, χωρίς να ακολουθήσει περαιτέρω έρευνά της, δεκτής γενομένης τυπικά και κατ’ ουσίαν της από 22-12-2020 αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης (βλ. σχετ. ΤριμΕφΑθ 2407/2021 ό.π., ΕφΠατρ 58/2021 ό.π., ΕφΠατρ 142/2020 ό.π., ΕφΔυτΜακ 19/2020 ό.π.). Πρέπει, επίσης, να ορισθεί το παράβολο για την περίπτωση άσκη­σης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας αποφάσεως από την απολειπόμενη εκκαλούσα (άρθρ. 501,502 παρ.1 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας και να καταδικασθεί η  τελευταία, λόγω της ήττας της, στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της εφεσίβλητης και της προσθέ­τως παρεμβαίνουσας, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, κατά παραδοχή του αιτήματός τους (άρ­θρα 176, 183, 184 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), ενώ, τέλος, πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή στο δημόσιο ταμείο του παραβόλου, το οποίο κατατέθηκε την εκκαλούσα για την άσκηση αυτής (άρθρ. 495 § 3 Κ.Πολ.Δ.), καθώς ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εκκαλούσας – καθ’ ης η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων: A) την από 19-11-2018 έφεση, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με ΓΑΚ/ΕΑΚ ………./13-02-2020 και Β) την από 22-12-2020 αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με ΓΑΚ/ΕΑΚ ………../13-01-2021.

ΟΡΙΖΕΙ παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ’ ουσίαν την από 22-12-2020 αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 19-11-2018 έφεση, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με ΓΑΚ/ΕΑΚ ………/13-02-2020, κατά της υπ’ αριθ. 3645/31-07-2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία, ως ανυποστήρικτη.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή στο δημόσιο ταμείο του παραβόλου, το οποίο κατέθεσε η εκκαλούσα για την άσκηση της υπό κρίση έφεσης.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εκκαλούσα – καθ’ ης η πρόσθετη παρέμβαση στα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης και της αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσας, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει για εκάστη εξ αυτών στο ποσό των εξακόσια  (600) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στον Πειραιά, στις 18/08/2021, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων της εφεσίβλητης – υπερ ης η πρόσθετη παρέμβαση και της αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσας.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ