Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 188/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός    188/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τον δικαστή, Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιώς και τη γραμματέα, Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ……… για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της εκκαλούσας : …………, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της, Δήμητρα Σούσουλα.

Της εφεσίβλητης : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ……….., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, Θάνο Βασιλάκη.

Η εκκαλούσα άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την με αρ. κατ. ……../2011 ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Το ως άνω δικαστήριο με την με αρ. 639/2019 απόφαση απέρριψε την ανακοπή.

Την οριστική αυτή απόφαση προσέβαλε η εκκαλούσα με την από 20.6.2019 (………/2019) έφεσή της προς το Δικαστήριο τούτο.

Οι πληρεξούσιοι νομικοί παραστάτες των διαδίκων αναφέρθηκαν στις προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτές.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η έφεση ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως (ΚΠολΔ 518 παρ. 2 e-παράβολο ……../2019). Είναι λοιπόν τυπικά δεκτή και πρέπει να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της.

Με την υπό κρίση έφεσή της η εκκαλούσα, ζητεί την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, που, κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, απέρριψε την ανακοπή της κατά της υπ’ αρ. ……/2011 έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της συμβ/φου Αθηνών ………. και της σχετικής έκθεσης κατακύρωσης, ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας αυτής, προκειμένου τελικά η ανακοπή της γίνει δεκτή και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ειδικότερα, με τον πρώτο λόγο της έφεσής της ισχυρίζεται ότι, κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο επιχείρησε να διερευνήσει το εμπρόθεσμο της ανακοπής της αυτεπαγγέλτως, χωρίς να προταθεί σχετική ένσταση από την πλευρά της καθ’ ης – εφεσίβλητης. Ο λόγος αυτός είναι μη νόμιμος, δεδομένου ότι το εμπρόθεσμο της άσκησης της ανακοπής του άρθρου 933 του ΚΠολΔ εντός των δικονομικών προθεσμιών του άρθρου 934 του ίδιου Κώδικα ελέγχεται αυτεπαγγέλτως χωρίς υποβολή σχετικής ένστασης εκ μέρους του καθ’ ου η ανακοπή (ΑΠ 1774/2001 δημ. ΝΟΜΟΣ).

Με το δεύτερο λόγο της έφεσής της η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι κακώς απορρίφθηκε η ανακοπή της ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, επειδή δεν αναφερόταν σ’ αυτήν η ημερομηνία επίδοσης, η έκθεση επίδοσης αυτής και το πιστοποιητικό μεταγραφής της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης ούτε και προσκομίστηκαν τα σχετικά έγγραφα, αφού ο χρόνος επίδοσης της ανακοπής της προέκυπτε από το αντίγραφο αυτής, το οποίο επιδόθηκε στην καθ’ ης εφεσίβλητη, με σχετική επισημείωση του δικαστικού επιμελητή απ’ όπου προέκυπτε η ημερομηνία (2.1.2012). Ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος ως αλυσιτελής και πρέπει να απορριφθεί, γιατί παρότι προέκυπτε ο χρόνος επίδοσης της ανακοπής, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εκκαλούσας, δεν καθίσταται ορισμένη η ανακοπή, ως προς την επίκληση των στοιχείων που αποδεικνύουν το εμπρόθεσμο αυτής, αφού δεν αναφέρεται σ’ αυτήν ούτε και προσκομίζεται το πιστοποιητικό μεταγραφής της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, που είναι και το χρονικό σημείο, από το οποίο αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής κατά της έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου και της κατακυρωτικής περίληψης και, επομένως, πάλι δεν μπορεί να ελεγχθεί το εμπρόθεσμο της άσκησής της, [ΚΠολΔ 934 παρ. 1γ – 2 και 933, προ την αντικατάστασή τους με το Ν. 4335/2015, ενόψει του ότι η επιταγή προς εκτέλεση επιδόθηκε πριν την 1.1.2016 (αρθρ. ένατο του νόμου παρ. 3)]. Μετά ταύτα καλώς απορρίφθηκε η ανακοπή ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Τα αντίθετα υποστηριζόμενα από την εκκαλούσα με την έφεση της κρίνονται αβάσιμα και απορριπτέα, γι’ αυτό και πρέπει να απορριφθεί η έφεση και να καταδικαστεί η εκκαλούσα στη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης αυτού του βαθμού δικαιοδοσίας, ενώ πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή του παραβόλου της έφεσης στο δημόσιο ταμείο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την έφεση.

Διατάσσει την εισαγωγή του παραβόλου της έφεσης στο δημόσιο ταμείο.

Επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης αυτού του βαθμού δικαιοδοσίας σε βάρος της εκκαλούσας, που καθορίζει σε 300 ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 30-3-2022

          Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ