Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 65/2022

Αριθμός     65/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα 4ο

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αικατερίνη Κοκόλη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα   Τ.Λ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις  ……….., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ:  1) ………., και 2) ………..οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιό τους Δικηγόρο, Δημήτριο Βογιατζή.

ΚΑΘ΄ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) ………. η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως ως Δικηγόρος και 2) ………..η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά της Δικηγόρο Μαρία Ανδρουλάκη.

Οι αιτούντες άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από 18.10.2016 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………/2016) αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκαν η υπ΄ αριθμ.  3616/2017 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, που  ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και διέταξε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και η υπ΄ αριθμ. 939/2019  απόφαση αυτού, που δέχθηκε την αγωγή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλαν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου οι εναγόμενες-εκκαλούσες και ήδη καθ΄ ων η αίτηση με την από 18.4.2019 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………/2019) έφεσή τους, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε (ΓΑΚ/ΕΑΚ Εφετείου Πειραιώς ………../2020) η 10η.12.2020, οπότε, συζητήσεως γενομένης εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 366/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, που  ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και διέταξε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

Οι αιτούντες κατέθεσαν ενώπιον του  παρόντος Δικαστηρίου την από 22.9.2021 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………../2021) αίτησή τους περί αντικατάστασης του πραγματογνωμόνα που ορίσθηκε για να διενεργήσει την διαταχθείσα, με την υπ΄ αριθμ. 366/2021 απόφαση αυτού, πραγματογνωμοσύνη. Δικάσιμος της ως άνω αίτησης ορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος των αιτούντων και η πρώτη εκ των καθ΄ ων η αίτηση, παρασταθείσα αυτοπροσώπως ως Δικηγόρος και εκπροσωπούσα την δεύτερη εξ αυτών, αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο από την Πρόεδρο, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 591 παρ. 2 του ΚΠολΔ, αν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία κατά την οποία έχει εισαχθεί, το Δικαστήριο αποφαίνεται γι΄ αυτό αυτεπαγγέλτως και διατάζει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία δικάζεται. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και όταν διαφορά, υπαγόμενη στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εισάγεται εσφαλμένα στην τακτική διαδικασία (Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα: Ερμηνεία ΚΠολΔ, εκ. 2000, άρθρο 591, αρ. 15). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 370 παρ. 2 του ΚΠολΔ, τους πραγματογνώμονες μπορεί να τους αντικαταστήσει για εύλογη αιτία το Δικαστήριο που τους διόρισε με αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ, δηλαδή των ασφαλιστικών μέτρων. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι τους πραγματογνώμονες μπορεί να αντικαταστήσει και το Εφετείο, αν ο διορισμός τους έγινε με απόφαση του Δικαστηρίου αυτού και αν συντρέχει εύλογη αιτία για την αντικατάστασή τους, εφαρμόζοντας και πάλι τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΕφΘεσ 1236/2011, ΕφΔωδ 6/2011, ΕφΔωδ 160/2009, ΕφΛαρ 50/2004, ΕφΠατρ 967/2003, ΕφΑθ 2321/2000 ΝΟΜΟΣ). Εύλογη αιτία, εφόσον ο νόμος δεν προσδιορίζει, μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, η αποποίηση του διορισμού του. Επίσης έχει κριθεί ότι συνιστά εύλογη αιτία για αντικατάσταση του πραγματογνώμονα που διορίστηκε η άρνησή του να ενεργήσει την πραγματογνωμοσύνη, λόγω αδυναμίας του για διεξαγωγή της, οφειλόμενη σε φόρτο εργασίας (ΕφΠειρ 75/2020, ΕφΛαμ 2/2018 ΝΟΜΟΣ, Β. Βαθρακοκοίλη: ΚΠολΔ, τομ. Β, άρθρο 370, αρ. 7, Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα: Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθρο 370, αρ. 8).

Με την από 22-9-2021 (αρ. καταθ. …/2021) αίτησή τους, οι αιτούντες ζητούν την αντικατάσταση του πραγματογνώμονα ….., Αρχιτέκτονα-Μηχανικού, που διορίστηκε με την υπ΄ αρ. 366/2021 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού. Ως λόγος αντικατάστασης προβάλλεται το γεγονός ότι ο ως άνω πραγματογνώμονας επικαλέστηκε ιδιαίτερο φόρτο εργασίας. Η αίτηση αυτή παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκασή της, καθώς το ίδιο διέταξε τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, και δικάζει κατά την προσήκουσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη, στηριζομένη στη διάταξη του άρθρου 370 παρ. 2 του ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ΄ ουσίαν.

Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν πιθανολογούνται (άρθρο 690 παρ.1 του ΚΠολΔ) τα ακόλουθα: Επί της από 17-4-2019 (αρ. καταθ. ………./2019) εφέσεως των εναγομένων, που ασκήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά της υπ΄ αρ. 939/2019 οριστικής αποφάσεως και της συμπροσβαλλόμενης υπ΄ αρ. 3617/2017 μη οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 366/2021 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία διέταξε την επανάληψη της συζητήσεως, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη. Με την ως άνω απόφαση διορίστηκε πραγματογνώμονας ο ………, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός, ο οποίος, όμως, αδυνατεί να αναλάβει τα καθήκοντα για τα οποία διορίστηκε λόγω ιδιαίτερου φόρτου εργασίας (βλ. την από 20-9-2021 δήλωσή του). Η ως άνω αδυναμία του (πραγματογνώμονα που διορίστηκε), λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων που έχει ήδη αναλάβει, να διενεργήσει την πραγματογνωμοσύνη συνιστά εύλογη αιτία αντικατάστασής του. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως και κατ΄ ουσίαν βάσιμη και να αντικατασταθεί ο ως άνω πραγματογνώμονας, με τον αναφερόμενο στο διατακτικό της παρούσας πραγματογνώμονα ίδιας ειδικότητας, που περιλαμβάνεται στον οικείο κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου αυτού. Πρέπει δε αυτός (πραγματογνώμονας) να διενεργήσει την πραγματογνωμοσύνη που διατάχθηκε με την υπ΄ αρ. 366/2021 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού. Ως αφετηρία των ενεργειών του νέου πραγματογνώμονα καθορίζεται η προς αυτόν επίδοση της παρούσας αποφάσεως. Διάταξη περί δικαστικών εξόδων δεν διαλαμβάνεται, πρωτίστως καθόσον οι αιτούντες δεν υπέβαλαν σχετικό αίτημα, σε κάθε δε περίπτωση οι καθ΄ ων η αίτηση δεν είναι υπαίτιες για τη δίκη αντικατάστασης του πραγματογνώμονα (πρβλ.  ΕφΘεσ 1236/2011 ΕΠολΔ 2011.761).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ΄ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αντικαθιστά τον πραγματογνώμονα  ………, Αρχιτέκτονα-Μηχανικό, που διορίστηκε με την υπ΄ αρ. 366/2021 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού.

Διορίζει τον …………., Αρχιτέκτονα- Μηχανικό, κάτοικο …………,τηλ. ………..,κιν. ……….., ως πραγματογνώμονα, για τη διενέργεια της διαταχθείσας, με την υπ΄ αρ. 366/2021 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, πραγματογνωμοσύνης, για τα θέματα που καθόρισε αυτή και με την τήρηση των προθεσμιών και διατυπώσεων που αναφέρονται σ΄ αυτήν.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, την 10.2.2022, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ