Μενού Κλείσιμο

Πράξη προσωρινής αναστολής εργασιών

Πράξη επιβολλής μέτρων προσωρινής αναστολής λειτουργίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙα/Γ.Π.ΟΙΚ. 17734/13-03-2020 ΚΥΆ των Υπουργών Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 833/12-03-2020 τ.ΕΓ).

Πλήρες κέιμενο πράξης: Πράξη 30/2020 Εφετείου Πειραιώς