Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 449/2018

 Αριθμός  449/2018

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αικατερίνη Νομικού, Πρόεδρο Εφετών, Χρυσούλα Πλατιά, Εφέτη και Σοφία Καλούδη, Εφέτη-Εισηγήτρια   και από τη Γραμματέα Γ.Λ.

 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 270, 524 παρ. 1 και 2 και 528 ΚΠολΔ (όπως αυτά ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τα άρθρα 28, 44 παρ. 1 και 44 παρ. 2, αντιστοίχως, του Ν. 3994/2011), προκύπτει ότι είναι υποχρεωτική η προφορική συζήτηση ενώπιον όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, ενώ ενώπιον των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε από το διάδικο, που δικάσθηκε στον πρώτο βαθμό ερήμην, οπότε, με την τυπική παραδοχή της έφεσης, η οποία λειτουργεί ως υποκατάστατο της καταργηθείσας αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας, εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση μέσα στα όρια, που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, χωρίς να απαιτείται να ευδοκιμήσει προηγουμένως κάποιος λόγος της έφεσης (ΑΠ 394/2011 ΧρΙΔ 2012.55, ΑΠ 829/2008 ΝοΒ 2008.2457, ΑΠ 1015/2005 ΕλλΔνη 2005.1100) και αναδικάζεται η υπόθεση από το Εφετείο, ενώπιον του οποίου η συζήτηση γίνεται πλέον προφορικά. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή, που είναι υποχρεωτική η προφορική συζήτηση ενώπιον του Εφετείου, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και έτσι δεν είναι επιτρεπτή η παράσταση κατά τη συζήτηση με κοινή δήλωση των διαδίκων, που υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, ή με δήλωση του ενός ή ορισμένων μόνο πληρεξουσίων ότι δεν θα παρασταθούν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης. Η ως άνω δε απαγόρευση της παράστασης με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου στην περίπτωση του άρθρου 528 ΚΠολΔ, ισχύει όχι μόνο για το διάδικο, ο οποίος δικάσθηκε στον πρώτο βαθμό ερήμην, αλλά και για τον αντίδικο του, ο οποίος είχε παρασταθεί κανονικά στον πρώτο βαθμό. Τούτο σαφώς προκύπτει από τις προαναφερόμενες διατάξεις, γιατί διαφορετικά, χωρίς δηλαδή την πραγματική παράσταση όλων των διαδίκων, προφορική συζήτηση δεν νοείται, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εκατέρωθεν ακρόασης και κατ` αντιδικία συζήτησης της υπόθεσης για να εξασφαλίζεται η αρχή της δίκαιης δίκης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α. (ΑΠ 1040/2013 ΧρΙΔ 2014.128, ΑΠ  280/2012 και ΑΠ 251/2009 δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 158/2010 ΕλλΔνη 2011.1386, ΑΠ 1368/2008 ΕλλΔνη 2011.454, ΕφΑθ 2646/2011 ΕφΑΔ 2011.1066). Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 524 παρ. 4 εδ. α` ΚΠολΔ, σε περίπτωση ερημοδικίας του εφεσιβλήτου ως προς την έφεση η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν και αυτός παρών.

  1. II. Εν προκειμένω, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εφεσιβλήτου κατέθεσε μεν προτάσεις, πλην, όμως, δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο κατά την ανωτέρω δικάσιμο, αλλά με την από 15-5-2018 μονομερή δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου στις 16-5-2018 δήλωσε  ότι δεν θα παραστεί κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στη ανωτέρω δικάσιμο. Κατά συνέπεια, αυτός, δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση κανονικά, σύμφωνα όμως με το άρθρο 524 παρ. 4 ΚΠολΔ, η διαδικασία θα προχωρήσει σαν να ήταν  παρών, εφόσον  η συζήτηση της υπόθεσης επισπεύσθηκε  από τον ίδιο  για  την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 2-11-2017, οπότε αυτή αναβλήθηκε για την ως άνω δικάσιμο (βλ. το προσκομιζόμενο επιδοθέν αντίγραφο της έφεσης  με πράξη ορισμού δικασίμου με ημεροχρονολογία επίδοσης 1-3-2017  της  δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ………..), η δε μετ’αναβολή  αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο  ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, (226 παρ. 4 ΚΠολΔ).

ΙΙΙ. Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 2557/2014  οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που δίκασε ερήμην της εναγομένης κατά τη διαδικασία των γαμικών διαφορών την  από 31.1.2011 (αριθ. εκθ. καταθ. ………) αγωγή του ενάγοντος και ήδη εφεσιβλήτου  έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως  με την κατάθεση  του δικογράφου της στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 16-10-2014 εντός της οριζόμενης από το άρθρο 518 παρ. 1 του ΚΠολΔ προθεσμίας, καθόσον αντίγραφο της εκκαλούμενης επιδόθηκε νόμιμα στην εκκαλούσα ενάγουσα στις  22-9-2014(βλ. τη με αριθμό ……… έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ………..)  (άρθρα 495 παρ.1 και 2, 511, 513 παρ. 1β, 516 παρ. 1 ΚΠολΔ). Επιπλέον, έχουν κατατεθεί τα νόμιμα παράβολα ,   συνολικού ποσού 200 ευρώ, κατ΄άρθρο 495 παρ. 4 του ΚΠολΔ (βλ. τα υπ’αριθμ.   ……. παράβολα Δημοσίου και ……….. παράβολα ΤΑΧΔΙΚ).  Επομένως, πρέπει να γίνει αυτή τυπικά δεκτή και , εφόσον ασκήθηκε από την εναγομένη που δικάστηκε ερήμην στον πρώτο βαθμό, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη  (άρθρο 528 του Κ.Πολ.Δ.) την συνέχεια δε να ερευνηθούν η αγωγή και οι κατ` αυτής ισχυρισμοί της  εκκαλούσας  (αρθρ. 528 ΚΠολΔ).

  1. IV. Με την από 1.2011 (αριθ. εκθ. καταθ. ……..) αγωγή του ο ενάγων ζήτησε να λυθεί ο γάμος του με την εναγομένη για το λόγο ότι οι διάδικοι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση δύο και πλέον έτη με πρόθεση οριστικής διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438 και 1439 περ. 3 του Α.Κ. και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία κατά τη διαδικασία των γαμικών διαφορών, εφόσον δόθηκε η απαιτούμενη ειδική πληρεξουσιότητα από την εναγόμενη –εκκαλούσα στον ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο της με την αυτοπρόσωπη παράσταση της και το διορισμό του ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της έφεσης, κατ’ άρθρα 96 παρ. 1 και 98 εδ. α΄ του Κ.Πολ.Δ.

V. Από την  εκτίμηση της κατάθεσης του μάρτυρα που εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου με επιμέλεια του ενάγοντος, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης  του, και τα νομίμως προσκομιζόμενα με επίκληση από την εκκαλούσα έγγραφα, πλην των από 11-5-2018  υπεύθυνων δηλώσεων των…….., οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη, ως ανεπίτρεπτα αποδεικτικά μέσα, ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθόσον   δεν δόθηκαν κατά τον υπό του νόμου οριζόμενο τρόπο και έγιναν επίτηδες για να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικό μέσο στη μεταξύ άλλων πολιτική δίκη (Ολομ.ΑΠ 8/1987, ΑΠ 743/2011,  ΤΝΠ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 311/2012, ΑΠ 1056/2005, ΕφΔυτΣτερ4 19/2017, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) αποδείχθηκαν κατά τη κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο κατά τον θρησκευτικό τύπο και σύμφωνα με τους ιερούς και θείους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας στις 3-9-1972 στον Πειραιά, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, τον ,,,, ,που γεννήθηκε στις 21-5-1974.  Μετά το γάμο τους εγκαταστάθηκαν  στον Πειραιά στην οδό ………, όπου και συμβίωναν μέχρι τον Απρίλιο του  έτους 2006, οπότε  η έγγαμη σχέση τους διασπάστηκε με την αποχώρηση του ενάγοντος από τη συζυγική οικία, με πρόθεση οριστικής διακοπής της έγγαμης συμβίωσης τους,  έκτοτε δε αυτοί  διαβιούν χωριστά συνεχώς και αδιαλείπτως και συγκεκριμένα  ο ενάγων κατοικεί μόνιμα στην οικία του στην ….. Φωκίδας  και η εναγόμενη στον Πειραιά. Η εναγόμενη και νυν εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η μετοίκηση του ενάγοντος  στην Ιτέα  ήταν προσωρινή και έγινε για πρακτικούς λόγους, δηλαδή προκειμένου αυτός να επιμεληθεί αυτοπροσώπως των εργασιών ανακαίνισης της  εκεί ευρισκόμενης πατρικής οικίας του, δίχως να έχει πρόθεση διάσπασης της έγγαμης σχέσης τους, η οποία συνεχίστηκε ομαλά. Ο ως άνω ισχυρισμός όμως, δεν δύναται  να γίνει δεκτός ως βάσιμος, καθόσον, όπως  αποδείχτηκε,  ο ενάγων είναι εγκατεστημένος μόνιμα στην ….. από τον Απρίλιο του  έτους 2006 και ουδεμία συζυγική σχέση διατηρεί πλέον με την εναγόμενη, ουδέποτε δε εκδήλωσε πρόθεση  για επανασύνδεση του με αυτήν, εμμένοντας  στο ψυχικό (βουλητικό) στοιχείο της πρόθεσης διάσπασης του συζυγικού δεσμού. Για τα ανωτέρω κατέθεσε μετά λόγου γνώσεως και ο αδερφός του ενάγοντος, εξεταζόμενος ως μάρτυς ενόρκως ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, ενώ οι παραδοχές αυτές ουδόλως αναιρούνται από το γεγονός ότι οι διάδικοι  μέχρι το έτος 2014 υπέβαλαν κοινές φορολογικές δηλώσεις, η δε εναγόμενη στις 8-5-2006,  εγγυήθηκε σύμβαση τραπεζικού δανείου, ποσού 20.000 ευρώ μεταξύ αυτού (ενάγοντος) ως πρωτοφειλέτη και της Τράπεζας  Πειραιώς, καθόσον  η διατήρηση μεταξύ τους τέτοιου είδους και μόνον σχέσεων, όπως και η τυχόν διατήρηση κοινών τραπεζικών λογαριασμών (προσκομίζονται τα εισαγωγικά φύλλα βιβλιαρίων από τις Τράπεζες Πειραιώς και Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος, που αφορούν σε κοινούς  τραπεζικούς  λογαριασμούς, δίχως ωστόσο να φαίνεται η κίνηση αυτών),  γίνεται προεχόντως για πρακτικούς λόγους και δεν μαρτυρά κοινωνία βίου  αναιρώντας άνευ ετέρου την φυσική και ψυχική αποξένωση των διαδίκων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει επέλθει, τουλάχιστον ως προς τον ενάγοντα και εκδηλώθηκε έμπρακτα από αυτόν κατά τα ανωτέρω.   Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και εφόσον από τον ως άνω χρόνο έναρξης διάσπασης  της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων (Απρίλιος του έτους 2006) μέχρι τη συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (στις 21-2-2014) αλλά και μέχρι και σήμερα οι διάδικοι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση πάνω από δύο χρόνια, τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο γάμος τους έχει κλονισθεί ισχυρά και συνεπώς πρέπει η αγωγή να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία και να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου. Περαιτέρω, πρέπει να οριστεί παράβολο ερημοδικίας σε βάρος του εφεσιβλήτου, για την περίπτωση που ασκήσει αιτιολογημένη ανακοπή ερημοδικίας κατά της   απόφασης αυτής, καθώς και να διαταχθεί η απόδοση  των κατατεθέντων με την έφεση  παραβόλων στην εκκαλούσα  κατ’άρθρο 495 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ.). Τέλος, δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται σε βάρος της ηττηθείσας εναγόμενης, ελλείψει σχετικού αιτήματος από τον απολειπόμενο εφεσίβλητο-ενάγοντα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εφεσίβλητου.

Ορίζει παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής, το ύψος του οποίου καθορίζει στο ποσό των διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ.

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση κατά  της υπ’ αριθ. 2557/2014  οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Γαμικών Διαφορών).

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την   επιστροφή   των παραβόλων με αριθμούς      ……. Δημοσίου και ……….  ΤΑΧΔΙΚ)  στην καταθέσασα εκκαλούσα.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την υπ’ αριθ. 2557/2014  οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Γαμικών Διαφορών).

Κρατεί και δικάζει την υπόθεση.

Δέχεται την αγωγή.

Απαγγέλλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων θρησκευτικού γάμου, που τελέστηκε στον Ι. Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιά στις 3-9-1972.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 7η Ιουνίου 2018  και δημοσιεύθηκε στις 10 Ιουλίου 2018 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους αυτών δικηγόρους.

    Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ