Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 486/2018

 Αριθμός  486/2018

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αμαλία Μήλιου, Πρόεδρο Εφετών,  Αικατερίνη Κοκόλη, Εφέτη-Εισηγήτρια και Ελένη Σκριβάνου, Εφέτη  και από τη Γραμματέα  Γ.Λ..

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

             Από τις διατάξεις του άρθρου 271 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 524 παρ. 1 εδ. α΄ του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι, αν κάποιος από τους διαδίκους δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση της εφέσεως ή εμφανιστεί και δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, το Δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόμενος διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήσαν παρόντες οι διάδικοι, αν όμως την επισπεύδει ο αντίδικός του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόμενος διάδικος, ή ο μη παριστάμενος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Αν η κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε ή επιδόθηκε αλλά όχι νόμιμα, το Δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση (ΕφΘεσσαλ 149/2012). Ειδικότερα από τα άρθρα 498 παρ. 1, 524 και 271 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι, όταν τη συζήτηση της εφέσεως επισπεύδει ο εκκαλών, απαιτείται επίδοση στον εφεσίβλητο αφενός μεν αντιγράφου του δικογράφου της εφέσεως, που έχει κατατεθεί και αφετέρου κλήσεως, που συντάσσεται κάτω από το αντίγραφο του δικογράφου αυτού ή και αυτοτελώς. Σε αντίθετη περίπτωση και ειδικότερα, αν δεν έχει επιδοθεί στον εφεσίβλητο και αντίγραφο του δικογράφου της εφέσεως, η κλήτευση του εφεσίβλητου δεν είναι νόμιμη, και αν ο τελευταίος απουσιάζει, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση και αυτεπαγγέλτως (πρβλ. ΑΠ 84/2013, ΑΠ 1308/2011, ΑΠ 1098/2005). Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 του ΚΠολΔ ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, όταν, εξαιτίας των περιστάσεων που συνοδεύουν την υπόθεση, δεν μπορούν να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις απέναντι στους ομοδίκους, οι πράξεις εκάστου εξ αυτών ωφελούν και βλάπτουν τους άλλους, οι δε ομόδικοι, οι οποίοι μετέχουν νομίμως στη δίκη ή έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από τους παρισταμένους. Αναγκαστική ομοδικία, κατά την τελευταία διάταξη, υπάρχει και στην περίπτωση, κατά την οποία ο δανειστής, ασκών την αγωγή του άρθρου 939 του ΑΚ για διάρρηξη της απαλλοτριώσεως, η οποία έγινε προς βλάβη του από τον οφειλέτη του, ενάγει τον τελευταίο και τον τρίτο, στον οποίον διατέθηκε το περιουσιακό στοιχείο του, διότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι νοητή η έκδοση αντίθετων αποφάσεων έναντι των ομοδίκων αυτών (ΑΠ 192/2012, ΑΠ 1332/2011, ΑΠ 1876/2009, ΑΠ 1736/2009, ΑΠ 1230/2008, ΑΠ 1145/2007, ΑΠ 1001/2007, ΑΠ 554/2005, ΑΠ 31/1993, ΕφΑθ 6281/2010). Στην προκειμένη περίπτωση, με την από 1-9-2016 (αρ. καταθ. …/2016) κλήση του εκκαλούντος φέρεται προς συζήτηση, μετά τη ματαίωση αυτής κατά τη δικάσιμο της 2-4-2015, η ένδικη από 4-9-2014 (αρ. καταθ. …./2014) έφεσή του κατά των ήδη καθ΄ ων η κλήση και κατά της υπ΄ αρ. 4942/2011 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, το οποίο δίκασε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, την από 28-7-2008 (αρ. καταθ. …./2008) αγωγή αυτού (ήδη εκκαλούντος) για τη διάρρηξη των αναφερόμενων καταδολιευτικών δικαιοπραξιών, που καταρτίστηκαν μεταξύ των εναγομένων και συγκεκριμένα, κατά το μέρος που ενδιαφέρει στην παρούσα δίκη, των αναφερόμενων μεταβιβάσεων, που αφορούν ακίνητα, λόγω γονικής παροχής, του πρώτου των εναγομένων, ήδη πρώτου των εφεσίβλητων, προς τους τρίτο και τέταρτο των εναγομένων, ήδη δεύτερο και τρίτο των εφεσίβλητων, τέκνα του, αντίστοιχα και απέρριψε αυτήν (αγωγή). Κατά τη νόμιμη εκφώνηση της ως άνω εφέσεως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, από το οικείο πινάκιο κατά την παρούσα δικάσιμο, το εκκαλούν εκπροσωπήθηκε από τη Δικαστική Αντιπρόσωπο ………., οι δεύτερος και τρίτος των εφεσίβλητων εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο τους ………….. (με δήλωση κατ΄ άρθρο 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ), ενώ ο πρώτος των εφεσίβλητων δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο Δικηγόρο. Προς απόδειξη της κλητεύσεώς του για την παρούσα δικάσιμο, το εκκαλούν, το οποίο επισπεύδει τη συζήτηση, επικαλείται και προσκομίζει την υπ΄ αρ. …….. έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ….. Από την ως άνω έκθεση επιδόσεως προκύπτει μεν ότι πιστό αντίγραφο της από 1-9-2016 (αρ. καταθ. …/2016) κλήσεως, με την πράξη, με την οποία ορίζεται δικάσιμος προς συζήτηση η 4-5-2017, οπότε αναβλήθηκε η υπόθεση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (1-3-2018), κατά την οποία (αρχική δικάσιμο) ο πρώτος των εφεσίβλητων δεν παραστάθηκε, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον απολειπόμενο πρώτο των καθ΄ ων η κλήση (πρώτο των εφεσίβλητων, κατ΄ άρθρο 6Α του Διατάγματος της 26 Ιουν./10 Ιουλ.1944 «Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου»), από τα λοιπά όμως, στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι αυτό (εκκαλούν), που, όπως προαναφέρθηκε, επισπεύδει τη συζήτηση, έχει επιδώσει στον ως άνω απολειπόμενο, πρώτο των εφεσίβλητων και αντίγραφο της εφέσεως. Επομένως, εφόσον, κατά τα ως άνω, δεν αποδεικνύεται νόμιμη κλήτευση του απολειπόμενου πρώτου των εφεσίβλητων, πρέπει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας, η συζήτηση της κρινομένης εφέσεως να κηρυχθεί απαράδεκτη ως προς τον πρώτο των εφεσίβλητων. Πλην όμως, ενόψει του ότι οι εφεσίβλητοι συνδέονται σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην αγωγή με το δεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας δεδομένου ότι, κατά τους αγωγικούς ισχυρισμούς, ο πρώτος των εφεσίβλητων είναι ο μεταβιβάσας και οι λοιποί οι προς ων η γονική παροχή αντίστοιχα, πρέπει να κηρυχθεί αυτεπαγγέλτως απαράδεκτη η συζήτηση της ένδικης εφέσεως ως προς όλους τους διαδίκους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 4-9-2014 (αρ. καταθ. …/2014) εφέσεως.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 21η Ιουνίου 2018  και δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουλίου 2018 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού με απόντες τους διαδίκους, την δικαστική Αντιπρόσωπο του καλούντος-εκκαλούντος και τον πληρεξούσιο Δικηγόρο των δεύτερου και τρίτου εκ των καθ΄ ων η κλήση-εφεσιβλήτων.

    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ