Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 476/2018

Αριθμός     476/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή  Χρυσούλα Πλατιά, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα  Κ. Δ.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με τη διάταξη του άρθρου 524 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο τρίτο του Ν. 4335/2015 (και ισχύει κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης έφεσης, ήτοι μετά την 1-1-2016) ορίζεται ότι «Σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση ερημοδικίας του εφεσιβλήτου ως προς την αντέφεση». Με την ανωτέρω διάταξη, η οποία (όπως και υπό την προηγούμενη διατύπωσή της) ισχύει και για τις ειδικές διαδικασίες (ΑΠ 574/2016, ΑΠ 187/2012, ΕφΠειρ 593/2015, ΕφΠειρ 334/2015 δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), καταργήθηκε η επελθούσα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 3994/2011 τροποποίηση του άρθρου 524 παρ. 3 ΚΠολΔ, κατά την οποία, επί ερημοδικίας του εκκαλούντος, εφαρμόζονται ως προς την έφεση οι διατάξεις για την ερημοδικία του ενάγοντος (βλ. Ε. Μπαλογιάννη σε Χ. Απαλλαγάκη, ΕρμΚΠολΔ, έκδ. 2017, τόμ. 1ος, άρθρο 524, αρ. 9, σελ. 1342). Προκειμένου δε να υφίσταται ερημοδικία, θα πρέπει προηγουμένως να διαπιστωθεί ποιος επισπεύδει τη συζήτηση και εάν προηγήθηκε έγκυρη και νόμιμη κλήτευση του εκκαλούντος (άρθρο 271 ΚΠολΔ, στο οποίο παραπέμπει η διάταξη του άρθρου 524 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα). Δηλαδή, πρέπει να προηγηθεί η διακρίβωση από το Δικαστήριο για το ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση, γιατί αν επισπεύδων είναι ο απολειπόμενος διάδικος, τότε δεν απαιτείται κλήτευσή του, ενώ αντίθετα απαιτείται τέτοια κλήτευση, όταν τη συζήτηση επισπεύδει ο παριστάμενος διάδικος. Και εάν μεν ο εκκαλών δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε νομίμως ή εμπροθέσμως για να παραστεί κατά τη συζήτηση της έφεσης, το Δικαστήριο κηρύσσει τη συζήτηση απαράδεκτη, αν δε αντιθέτως επισπεύδει αυτός (εκκαλών) τη συζήτηση ή κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως από τον εφεσίβλητο να παραστεί σε αυτήν, η έφεση απορρίπτεται. Η απόρριψη δε αυτή είναι πάντοτε κατ’ ουσίαν (ως ανυποστήρικτη) και όχι κατά τους τύπους (βλ. Ν. Νίκα, Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας έκδ. 2016, παρ. 114, σελ. 829, αρ. 23), γιατί, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σχετικού αιτήματος του εφεσίβλητου, ο εκκαλών με την απουσία του ή τη μη προσήκουσα παράστασή του, θεωρείται ότι παραιτείται από την έφεση και αποδέχεται την πρωτόδικη απόφαση (ΑΠ 60/2017, ΑΠ 268/2016, ΑΠ 355/2016, ΑΠ 361/2011, ΕφΠειρ 90/2016, ΕφΠειρ 102/2016, ΕφΠατρ 62/2017 δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκείμενη περίπτωση εισάγεται προς συζήτηση η από 10.4.2017 (με αριθ. έκθ. κατάθ. ……../10.4.2017) έφεση της ηττηθείσας ανακόπτουσας, στρεφόμενη κατά της υπ’ αριθ. 3102/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους (άρθρα 635 επ., 643 και 591 παρ. 1 περ. α΄ ΚΠολΔ σε συνδ. με 632 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 4055/2012 και πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 1ο άρθρο 9ο παρ. 4 Ν. 4335/2015) και απέρριψε την από 20.5.2013 (με αριθ. έκθ κατάθ. ………../2013) ανακοπή της (εκ του άρθρου 632 ΚΠολΔ) κατά της υπ’ αριθ. …./2013 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε κατόπιν της από 28.2.2013 αίτησης της καθ’ ης η ανακοπή τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ήδη εφεσίβλητης). Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, από την Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου δημοσίως στο ακροατήριό του, κατά την αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης δικάσιμο (της 3.5.2018), από τη σειρά του οικείου πινακίου, η εκκαλούσα δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η δε συζήτηση της έφεσης επισπεύδεται από την εφεσίβλητη τραπεζική εταιρία, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη, με επίκληση απ’ αυτήν, με αριθμό ……… έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς, ………. Ειδικότερα, από την έκθεση αυτή προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της ως άνω έφεσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την ορισθείσα, με επιμέλεια της εφεσίβλητου, δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (της 3.5.2018), επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην εκκαλούσα-ανακόπτουσα (άρθρο 128 παρ. 1 και 4 ΚΠολΔ). Κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όμως, η εκκαλούσα δεν εμφανίσθηκε, όπως προαναφέρθηκε και, συνεπώς, πρέπει αυτή να δικασθεί ερήμην. Συνακόλουθα, σύμφωνα με την αναφερόμενη στη νομική σκέψη της παρούσας, διάταξη του άρθρου 524 παρ. 3 ΚΠολΔ (όπως τροποποιηθείσα ισχύει κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης έφεσης, ήτοι μετά την 1.1.2016 – βλ. την μεταβατική διάταξη του άρθρου ένατου παρ. 2 του Ν. 4335/2015, κατά την οποία οι διατάξεις του νόμου αυτού για τα ένδικα μέσα τυγχάνουν εφαρμογής για τα κατατιθέμενα από την 1-1-2016 ένδικα μέσα), πρέπει να απορριφθεί, ως ανυποστήρικτη, η κρινόμενη έφεση της εκκαλούσας. Λόγω δε της ήττας της τελευταίας, πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του παραβόλου των εκατό (100) ευρώ, που κατατέθηκε απ’ αυτήν με το με αριθμό κωδικού ………. ηλεκτρονικό παράβολο του Υπουργείου Οικονομικών σε συνδυασμό με την από 10.4.2017 βεβαίωση εξόφλησης της Εθνικής Τράπεζας (άρθρο 495 παρ. 3 εδ. προτελευταίο ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 άρθρο τρίτο Ν. 4335/2015 και με το άρθρο 35 παρ. 2 Ν. 4446/2016). Επίσης, η εκκαλούσα, λόγω της ήττας της, πρέπει να καταδικασθεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της εφεσίβλητης, για τον παρόντα δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, κατά παραδοχή του σχετικού νόμιμου αιτήματός της (άρθρα 176, 183 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης από την εκκαλούσα, που δικάζεται ερήμην, πρέπει να ορισθεί το κατά νόμο παράβολο (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της εκκαλούσας.

Ορίζει, για την περίπτωση άσκησης από την εκκαλούσα ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, παράβολο εκ ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Απορρίπτει την από 10.4.2017 (με αριθ. έκθ. κατάθ. ……../2017) έφεση της …… κατά της υπ’ αριθ. 3102/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Καταδικάζει την εκκαλούσα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της εφεσίβλητης, για τον παρόντα δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Διατάσσει την εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος από την εκκαλούσα παραβόλου, που αναφέρεται στο σκεπτικό.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στις 25 Ιουλίου 2018, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου της εφεσίβλητης.

Η   ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ