Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 78/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

τμήμα 2ο

Αριθμός  απόφασης   78/ 2022

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(τμήμα 2ο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ισιδώρα Πόγκα Πρόεδρο Εφετών,   Σταυρούλα Λιακέα Εφέτη, Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη – Εισηγητή,  και τη Γραμματέα  Κ.Σ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις …………..,  για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ :

ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ – ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ : 1) …………, 2) … …. και 3) ………… από τους οποίους ο δεύτερος παραστάθηκε μετά της  πληρεξουσίας του Δικηγόρου Μαρίας Εμμανουήλ, οι  δε πρώτος και τρίτη εκπροσωπήθηκαν από την ίδια  πληρεξούσια Δικηγόρο.

ΤΟΥ ΚΑΘ΄ΟΥ Η ΚΛΗΣΗ  – ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ: ………. ο οποίος δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Οι ενάγοντες άσκησαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς την από 9.10.2009 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ………../2009 αγωγή τους επί της οποίας εκδόθηκαν οι με αρ.  374/2013 μη οριστική και με αρ.  1922/2017 οριστική απόφαση του άνω Δικαστηρίου. Οι εκκαλούντες άσκησαν, κατά των αποφάσεων αυτών, την από 24.4.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……../2019 έφεση επί της οποίας εκδόθηκε η με αρ. 714/2020 μη οριστική απόφαση του άνω Δικαστηρίου, που διέταξε πραγματογνωμοσύνη. ΄Ηδη οι εκκαλούντες άσκησαν την από   9-11-2021 και με αριθμό κατάθεσης ……../2021 αίτηση- κλήση τους με την οποία ζητούν  την αντικατάσταση του πραγματογνώμονα,   η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αφού αυτή εκφωνήθηκε από το πινάκιο, η πληρεξούσια Δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις της.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 370 § 2 ΚΠολΔ τους πραγματογνώμονες μπορεί να τους αντικαταστήσει για εύλογη αιτία το δικαστήριο που τους διόρισε, με αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ. Η απόφαση αντικατάστασης του πραγματογνώμονα για εύλογη αιτία δεν αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο, αλλά εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για να επιτευχθεί η ταχεία εκκαθάριση της σχετικής διαφοράς. Εύλογη αιτία αντικατάστασης του πραγματογνώμονα αποτελεί οποιοδήποτε πραγματικό περιστατικό, που εμποδίζει είτε την έναρξη είτε την τελείωση της πραγματογνωμοσύνης με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης και την κατάθεση της εντός της καθορισθείσας από το Δικαστήριο προθεσμίας. Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν κριθεί από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων ως εύλογη αιτία είναι η αδυναμία επιτελέσεως των καθηκόντων του λόγω φόρτου εργασίας, η υπερβολική καθυστέρηση περατώσεως της πραγματογνωμοσύνης χωρίς αιτία, η μη εμφάνιση του πραγματογνώμονα προς όρκιση ή η μη αποδοχή του διορισμού του και η ανεπιτηδειότητα του (ΑΠ 1080/1988 Δνη 1990. 68, ΕφΑθ 3346/2017, Εφ Πειρ 46/2017 ΤΝΠ ΔΣΑ, βλ. Κεραμέα – Κονδύλη – Νίκα «Ερμηνεία ΚΠολ Δ. άρθρο 370 παρ. 8, σελ. 724).

Από την με αρ. ………../18.11.2018 έκθεση επιδόσεως του δικ. επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ……….. προκύπτει ότι αντίγραφο της αίτησης – κλήσης με πράξη καταθέσεως και ορισμού δικασίμου έχει επιδοθεί νόμιμα κι εμπρόθεσμα στον εφεσίβλητο – καθ΄ού η αίτηση, ώστε θα πρέπει να δικασθεί ερήμην, η συζήτηση όμως θα πρέπει να συνεχισθεί σαν να είναι όλοι οι διάδικοι παρόντες (Βαθρακοκοίλης ΚΠολΔ άρθρο 690 αρ.9)

Στην προκείμενη περίπτωση οι αιτούντες  – εκκαλούντες  με την   από 9-11-2021 και με αρ. καταθ. …………./2021 αίτηση κλήση ζητούν  την αντικατάσταση του πραγματογνώμονα,  που ορίσθηκε  με την με αρ. 714/2020 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, για εύλογη αιτία.

Η αίτηση παραδεκτά και αρμόδια ασκήθηκε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και είναι νόμιμη, ως στηριζόμενη στην παραπάνω αναφερόμενη στη μείζονα σκέψη διάταξη (ΚΠολΔ 370 § 2). Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΚΠολΔ 686 επ.).

Από την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζονται  πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι εκκαλούντες – καλούντες – αιτούντες   άσκησε  στο Πολυμελές Πρωτοδικείο  Πειραιώς  την  από 9.10.2009 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……/2009 αγωγή τους επί της οποίας εκδόθηκαν οι με αρ.  374/2013 μη οριστική και με αρ.  1922/2017 οριστική απόφαση του άνω Δικαστηρίου.  Την απόφαση αυτή προσέβαλαν οι εκκαλούντες – αιτούντες με   την από 24.4.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………/2019 έφεση, επί της οποίας εκδόθηκε η με αρ. 714/2020 εν μέρει οριστική  απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία διατάχτηκε μεταξύ άλλων η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, για τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό αυτής αποδεικτέα θέματα και ορίστηκε ως πραγματογνώμονας ο  πολιτικός μηχανικός  ……….., κάτοικος ……….. Ο ανωτέρω όμως, με το από 11.1.2021 τηλεομοιοτυπικό του μήνυμα (e mail), που προσκομίζουν οι αιτούντες, δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να διενεργήσει τη διαταχθείσα πραγματογνωμοσύνη λόγω φόρτου εργασίας, καθώς είχε αναλάβει  άλλες έξι εκκρεμείς υποθέσεις πραγματογνωμοσυνών και ζήτησε την αντικατάστασή του. Συντρέχει, επομένως, νόμιμη περίπτωση αντικατάστασης του αμέσως πιο πάνω διορισθέντος πραγματογνώμονα, αφού τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά που πιθανολογήθηκαν, συγκροτούν την έννοια της εύλογης αιτίας κατά την ΚΠολΔ 370 § 2.  Συνακόλουθα η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη και να αντικατασταθεί ο άνω πραγματογνώμονας με τον αναφερόμενο στο διατακτικό πολιτικό  – μηχανικό,  που περιέχεται στον πίνακα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του  καθ΄ού η αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ   τον πραγματογνώμονα πολιτικό μηχανικό  ……..,   κάτοικο ……..  τηλ. …….., ο οποίος ορίστηκε    με   την    με αρ. 714/2020 απόφαση   του παρόντος Δικαστηρίου, με τον, πολιτικό μηχανικό  ………, πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχο Μάστερ και πτυχίου Μελετητή του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κάτοικο …………, προς το σκοπό να διενεργήσει τη δικαστική αυτή πραγματογνωμοσύνη, όπως ακριβώς ορίζει η παραπάνω απόφαση.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στον Πειραιά την  13 Ιανουαρίου 2022  και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού με απόντες τους διαδίκους και την πληρεξούσια δικηγόρο των αιτούντων, στις 17 Φεβρουαρίου 2022.

    Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ