Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 105/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός  105/2022

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Χαρίκλεια Σαραμαντή, Εφέτη, Θεόκλητο Καρακατσάνη, Εφέτη – Εισηγητή και από τη Γραμματέα Κ.Σ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ……… για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Εταιρίας ……….η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Αγγελική Ζαρόκωστα.

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: Ανώνυμης εταιρίας ………., η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η εκκαλούσα κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά την από 19-7-2019 και με ΓΑΚ …. και ΕΑΚ …./19-7-2019 ανακοπή ερημοδικίας κατά της με αριθ. 3114/2017 οριστικής απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου, που εκδόθηκε ερήμην της, κατά την τακτική διαδικασία και δέχθηκε (κατά πλάσμα του νόμου, λόγω της ερημοδικίας της), την από 7-10-2015 και με ΓΑΚ … και ΑΚ …./2015 αγωγή που άσκησε η εφεσίβλητη εναντίον της. Επί της άνω ανακοπής ερημοδικίας εκδόθηκε ακολούθως, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, η με αριθ. 1614/2020 απόφαση του άνω Δικαστηρίου, με την οποία η ανακοπή ερημοδικίας απορρίφθηκε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη). Την άνω απόφαση (και επικουρικά και την άνω με αριθ. 3114/2017 απόφαση) προσέβαλε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η εκκαλούσα / ανακόπτουσα / εναγόμενη με την από 31-8-2020 και με ΓΑΚ … και ΕΑΚ ….-1-9-2020 έφεσή της, που ορίστηκε να συζητηθεί κατά την 18-3-2021. Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο η συζήτηση ματαιώθηκε λόγω της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων από 11-2-2021 έως 22-3-2021 εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Στη συνέχεια, με τη με αριθ. 90/2021 πράξη της ορισθείσας από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά Προέδρου Εφετών Σπυριδούλας Μακρή, η έφεση ορίστηκε να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (23-9-2021), κατά την οποία και συζητήθηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της εκκαλούσας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 21 ν. 4786/2021, που φέρει τον τίτλο «Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων»: Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 65912/15.10.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 67845/22.10.2020 κοινών αποφάσεων των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (Β’ 4568, Β’ 4682) και των υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2.11.2020 κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 4829, Β’ 4831), με τις οποίες ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προϊσταμένου του δικαστηρίου ή του προέδρου του τμήματος, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων «…..» για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα (Εφ.Πειρ. 328/2021, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 524 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 3994/2011, σε περίπτωση ερημοδικίας του εφεσίβλητου, οπότε η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν και αυτός παρών, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης, τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από το διάδικο που δεν εμφανίσθηκε κατά την πρωτοβάθμια δίκη, καθώς και τα πρακτικά και τις εκθέσεις που λήφθηκαν κατ’ αυτήν, αντίγραφα των οποίων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει μέσα σε πέντε ημέρες από τη συζήτηση ο παριστάμενος διάδικος, διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση. Έτσι, σε περίπτωση που ο παριστάμενος εκκαλών δεν προσκομίζει τις προτάσεις, που υποβλήθηκαν στον πρώτο βαθμό από το μη εμφανισθέντα εφεσίβλητο, καθώς και τα προαναφερθέντα διαδικαστικά έγγραφα (πρακτικά, εκθέσεις κλπ.) που τηρήθηκαν πρωτοδίκως, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, λόγω της αδυναμίας του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου να κρίνει επί της διαφοράς λόγω της έλλειψης αυτής, δηλαδή να εκφέρει κρίση επί της ορθότητας της πρωτόδικης αποφάσεως λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς αμφοτέρων των διαδίκων μερών (Α.Π. 119/2015, Εφ.Πατρ. 463/2021, Εφ.Λαμ. 140/2020, Εφ.Πειρ. 544/2020, Εφ.Πατρ. 217/2018, Εφ.Δωδ. 288/2017, Εφ.Πειρ. 170/2016, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, Μιχ. Μαργαρίτη / Άντας Μαργαρίτη, Ερμ.Κ.Πολ.Δ, 2018, αριθ. 38, 41, σ.σ. 841, 842, Χ. Απαλαγάκη, Η διαγνωστική δίκη και η αναγκαστική εκτέλεση κατά τον Κ.Πολ.Δ. / Συμπλήρωμα ερμηνείας του Κ.Πολ.Δ. μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3994/2011, 2011, σ. 41). Επί παράλειψης κήρυξης του ανωτέρω προσωρινού απαραδέκτου, που επιβάλλεται από το νόμο προεχόντως προς κατοχύρωση του θεμελιώδους δικονομικού δικαιώματος της υπεράσπισης (άρθρο 110 παρ. 2 του  Κ.Πολ.Δ.), ιδρύεται λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 14 του Κ.Πολ.Δ. (Α.Π. 119/2015, Εφ.Πειρ. 544/2020, Εφ.Πατρ. 217/2018, Εφ.Δωδ. 39/2015, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ).

Στην προκείμενη περίπτωση, από την υπ’ αριθ. …./29-9-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά, ……., προκύπτει ότι, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης από 31-8-2020 και με ΓΑΚ … και ΕΑΚ …./1-9-2020 έφεσης της ηττηθείσας ανακόπτουσας / εναγόμενης εταιρίας «…. .» α) (κύρια) κατά της με αριθ. 1614/2020 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος Ναυτικών Διαφορών), που εκδόθηκε, μετά από συζήτηση που έγινε στις 14-1-2020, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία και απέρριψε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) την από 19-7-2019 και με ΓΑΚ .. και ΕΑΚ …/19-7-2019 ανακοπή ερημοδικίας της ανωτέρω εκκαλούσας κατά της με αριθ. 3114/2017 οριστικής απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου, που εκδόθηκε, μετά από συζήτηση που έγινε στις 24-1-2017, ερήμην της ανωτέρω εκκαλούσας και τότε εναγομένης, κατά την τακτική διαδικασία και δέχθηκε (κατά πλάσμα του νόμου, λόγω της ερημοδικίας της), την από 7-10-2015 και με ΓΑΚ … και ΑΚ …/2015 αγωγή της εφεσίβλητης εταιρίας «…………….» εναντίον της] και β) (επικουρικά, σε περίπτωση απόρριψης της κύριας έφεσης κατά της άνω με αριθ. 1614/2020 οριστικής απόφασης) κατά της άνω με αριθ. 3114/2017 οριστικής απόφασης επί της άνω από 7-10-2015 αγωγής, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα [σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 495 παρ. 1, 2, 511, 513 παρ. 1 εδ. β΄, 516 παρ. 1, 517, 518 παρ. 2 και 520 Κ.Πολ.Δ. (εφόσον από το φάκελο της δικογραφίας δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλουμένης και η τελευταία δημοσιεύθηκε στις 29-4-2020, η δε άνω έφεση κατατέθηκε στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου την 1-9-2020, ήτοι πριν την παρέλευση διετίας από τη δημοσίευση αυτής – Ολ.Α.Π. 10/2018, Α.Π. 712/2019, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ)], με επιμέλεια της εκκαλούσας στην εφεσίβλητη, για τη δικάσιμο της 18-3-2021, οπότε η συζήτηση αυτής ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων (από 11-2-2021 έως 22-3-2021). Με την από 15-4-2021 και με αριθ. 90/2021 πράξη της ορισθείσας από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιά Προέδρου Εφετών Σπυριδούλας Μακρή, η άνω έφεση επαναφέρεται αυτεπάγγελτα προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4786/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 43/23-3-2021), για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (23-9-2021), ενώ η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο έγινε με πρωτοβουλία του Γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 21 εδάφ. β’ ν. 4786/2021). Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου στην ανωτέρω δικάσιμο η εφεσίβλητη δεν εκπροσωπήθηκε. Όμως, η παριστάμενη εκκαλούσα δεν προσκόμισε μέσα σε πέντε ημέρες από τη συζήτηση της έφεσής της, επικυρωμένο αντίγραφο των προτάσεων που είχε καταθέσει η εφεσίβλητη στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο τόσο σε σχέση με την κυρίως εκκαλούμενη με αριθ. 1614/2020 οριστική απόφαση επί της άνω από 19-7-2019 ανακοπής ερημοδικίας, όσο και σε σχέση με την επικουρικά εκκαλούμενη με αριθ. 3114/2017 οριστική απόφαση επί της άνω από 7-10-2015 αγωγής, ούτε επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου αυτού εισαγωγικού δικογράφου (αγωγής), ούτε τα ταυτάριθμα με τις άνω κυρίως και επικουρικώς εκκαλούμενες αποφάσεις πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου. Επομένως, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της έφεσης και δη τόσο της κύριας έφεσης που βάλει κατά της άνω με αριθ. 1610/2020 απόφασης, όσο και της σωρευόμενης στο ίδιο δικόγραφο επικουρικής έφεσης που βάλει κατά της άνω με αριθ. 3114/2017 απόφασης, παρελκούσης μετά ταύτα της εξέτασης της αίτησης επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση λόγω απώλειας της προθεσμίας άσκησης της άνω επικουρικής έφεσης η οποία επίσης σωρεύεται στο ίδιο δικόγραφο (π.ρ.β.λ. σχετ. Εφ.Λαμ. 140/2020, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Τέλος, στην παρούσα απόφαση δεν θα περιληφθούν διατάξεις περί ορισμού παράβολου προς άσκηση ανακοπής ερημοδικίας και περί δικαστικής δαπάνης, γιατί η απόφαση αυτή δεν είναι οριστική (Α.Π. 989/2009, Εφ.Λαμ. 140/2020, Εφ.Δωδ. 288/2017, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της έφεσης.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 17 Φεβρουαρίου 2022  και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ