Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 187/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός    187/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τον δικαστή, Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιώς και τη γραμματέα, Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ……… για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α. Της εκκαλούσας : ………., η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Θεοδώρα Μαζαράκη.

Της εφεσίβλητης : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ………….η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιωάννα Ασπρούδα.

Β. Της αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσας : Ανώνυμης εταιρείας …………… η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο, Ιωάννα Ασπρούδα.

ΥΠΕΡ ΗΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ………………..

ΚΑΘΟΥ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ : ……….. η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της, Θεοδώρα Μαζαράκη.

Η εκκαλούσα άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την με αρ. κατ. ………/2019 ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Το ως άνω δικαστήριο με την με αρ. 2637/2020 απόφαση απέρριψε την ανακοπή.

Την οριστική αυτή απόφαση προσέβαλε η εκκαλούσα με την από 25.11.2020 (………./2021) έφεσή της προς το Δικαστήριο τούτο.

Υπέρ της εφεσίβλητης παρενέβη προσθέτως ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου με την με αρ. κατ. ………/2022 αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση και η ως άνω αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων του Ν. 3156/2003, ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος.

Οι πληρεξούσιοι νομικοί παραστάτες των διαδίκων αναφέρθηκαν στις προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτές.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Παραδεκτά φέρονται προς συζήτηση η υπό κρίση έφεση κατά της υπ’ αρ. 2637/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που δίκασε κατά την διαδικασία περιουσιακών διαφορών ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και κατά της επιταγής προς εκτέλεση αυτής, καθώς και η υπό κρίση αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση, που ασκήθηκε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, οι οποίες εκ του νόμου συνεκδικάζονται (ΚΠολΔ 83, 76-78).            Η έφεση ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως (ΚΠολΔ 518 παρ. 2 e-παράβολο ………/2020). Είναι λοιπόν τυπικά δεκτή και πρέπει να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της. Σχετικά με την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση που άσκησε η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με το διακριτικό τίτλο «……….», πρώην με την επωνυμία «……….», επικαλούμενη ότι είναι διαχειρίστρια απαιτήσεων της εταιρείας «………..» δυνάμει της νομίμως δημοσιευθείσας στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (…../18.6.2019) από 18.6.2019 σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων σύμφωνα με το ν. 3156/2003, η οποία εταιρεία («……….»), όπως ισχυρίζεται, κατέστη ειδική διάδοχος κατόπιν μεταβίβασης της απαίτησης, για την οποία εκδόθηκε η επίδικη διαταγή πληρωμής (…./2012 Διαταγή του Δικαστή του ΜΠρΠειραιά), από την Τράπεζα ….. ………., δυνάμει της νομίμως δημοσιευθείσας στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (…/18.6.2019) από 18.6.2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, αυτή (η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση) πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης, γιατί από τα ως άνω έγγραφα των δημοσιευμένων στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών συμβάσεων με αρ. πρωτ. …./18.6.2019 και …./18.6.2019, που προσκομίζει μετ’ επικλήσεως η αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα, δεν προκύπτει ότι η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η επίδικη διαταγή πληρωμής και η οποία απορρέει από τη με αρ. ……../20.2.2006 σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που χορήγησε η εφεσίβλητη, πωλήθηκε και μεταβιβάσθηκε στην εταιρεία ……….. και, συνακόλουθα, από τα ίδια έγγραφα δεν προκύπτει ότι αυτή την απαίτηση την διαχειρίζεται η αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα. Από το προσκομισθέν από την παρεμβαίνουσα έγγραφο εκτύπωσης ενημέρωσης δημοσίων βιβλίων με εκχωρημένα στην ………… δάνεια, με ημερομηνία εκχώρησης 18.6.2019, προκύπτει εκχωρημένο δάνειο με αριθμό δανειακής σύμβασης ……… και δανειακό λογαριασμό με αριθμό ….. με αντισυμβαλλόμενη την εκκαλούσα. Δεν συνάγεται όμως ότι το εν λόγω δάνειο είναι το αυτό που χορηγήθηκε με την με αρ. ……./20.2.2006 σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που χορήγησε η εφεσίβλητη, για την οποία τηρήθηκε ο με αρ. …….. λογαριασμός και για το οποίο εκδόθηκε η επίδικη διαταγή πληρωμής.

Με την υπό κρίση έφεσή της η εκκαλούσα, ζητεί την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, που, κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, απέρριψε την ανακοπή της κατά της υπ’ αρ. …../2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, εκδοθείσας επί τη βάσει συμβάσεως δανείου με αλληλόχρεο λογαριασμό, προκειμένου αυτή να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής.

Με τους λόγους της ανακοπής της, καθ’ ο μέρος μεταβιβάζονται με την έφεση προς εκδίκαση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, η ανακόπτουσα, ήδη εκκαλούσα, ισχυρίστηκε ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και η επιταγή αυτής έπρεπε να ακυρωθούν γιατί εκδόθηκε παράνομα : α) για απαίτηση μη εκκαθαρισμένη, αφού δεν αναφέρεται σ’ αυτήν (τη διαταγή πληρωμής) χωριστά το ποσό του κεφαλαίου, των δεδουλευμένων τόκων, του ποσοστού επιτοκίου που υπολογίστηκαν οι τόκοι και τα χρονικά διαστήματα, το ποσό των τόκων υπερημερίας, των εξ ανατοκισμού τόκων, των ληξιπρόθεσμων δόσεων, το ακριβές ποσό της οφειλής έως το κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, χωρίς να δύναται να καταστεί εκκαθαρισμένη από την προσκόμιση του αποσπάσματος των εμπορικών βιβλίων της εφεσίβλητης, β) για απαίτηση που είχε επιβαρυνθεί με παράνομους τόκους που προέκυψαν με τον υπολογισμό παράνομων επιτοκίων, πολύ ανώτερα των νομίμων οριζομένων και γ) για απαίτηση που προέρχεται από σύμβαση χορήγησης πίστωσης που περιέχει τους αναφερόμενους στην ανακοπή άκυρους και καταχρηστικούς Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ), που αντιβαίνουν τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 και που επιβλήθηκαν μονομερώς.

Σε σχέση με τον υπό στ. α’ λόγο, αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, γιατί δεν είναι απαραίτητο στην αίτηση ή στη διαταγή πληρωμής να αναφέρονται, για το εκκαθαρισμένο της απαίτησης, όλα τα ως άνω επιμέρους κονδύλια που αναφέρει στην ανακοπή της η εκκαλούσα (κεφάλαιο, επιτόκιο, χρόνο εκτοκισμού, τόκοι δεδουλευμένοι, εξ ανατοκισμού, υπερημερίας, υπόλοιπο κλεισθέντος λογαριασμού), γιατί αυτά δεν αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής, αλλά μπορεί να εξαχθούν και από τα επισυναπτόμενα για την έκδοσή της απαιτούμενα έγγραφα (ΑΠ 196/2020, ΑΠ 999/2019, 368/2019 δημ ΝΟΜΟΣ). Σε σχέση με τους υπό στ. β’ και γ’ λόγους, αυτοί πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτοι λόγω αοριστίας, αφού η ανακόπτουσα δεν επικαλείται και συγκεκριμένα κονδύλια παράνομων τόκων που υπολογίστηκαν βάσει παράνομων επιτοκίων, ούτε κονδύλια που υπολογίστηκαν βάσει των αναφερομένων στην ανακοπή καταχρηστικών Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), ώστε να προκύπτει η αθέμιτη καταχρηστική χρέωση του οφειλομένου δανείου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της επίδικης διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση αυτής μόνο ως προς το επιμέρους αυτό ποσό (ΑΠ 196/2020 ΑΠ 999/2019, ΑΠ 370/2012 δημ ΝΟΜΟΣ). Μετά ταύτα η ανακοπή έπρεπε να απορριφθεί και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχθηκε τα ίδια και απέρριψε αυτήν δεν έσφαλε στην εφαρμογή του νόμου, γι’ αυτό και θα πρέπει να απορριφθεί η έφεση και να καταδικαστεί η εκκαλούσα στη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης αυτού του βαθμού δικαιοδοσίας, ενώ πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή του παραβόλου της έφεσης στο δημόσιο ταμείο. Διάταξη εξόδων για την απόρριψη της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης δεν θα περιληφθεί ελλείψει σχετικού αιτήματος της καθ’ ης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την έφεση και την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση, αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την έφεση και την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση.

Διατάσσει την εισαγωγή του παραβόλου της έφεσης στο δημόσιο ταμείο.

Επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης αυτού του βαθμού δικαιοδοσίας σε βάρος της εκκαλούσας, που καθορίζει σε 300 ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 30-3-2022

   Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ