Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 191/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός  191/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τον δικαστή, Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιώς και τη γραμματέα, Κ.Σ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ………. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των εκκαλούντων : 1) Ανώνυμης εταιρείας ………. και 2) ……….., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν η μεν πρώτη από την πληρεξούσια δικηγόρο της, Ειρήνη Λαγουδάκη, ο δε δεύτερος από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του, Ευστάθιο Πογαρίδη και Ευαγγελία Κοτσίδου, όλοι τους με δήλωση (ΚΠολΔ 242 παρ. 2).

Της εφεσίβλητης : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ………. η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, Χαράλαμπο Ρεμπέλη.

Οι εκκαλούντες άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την με αρ. κατ. ……../2015 ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Το ως άνω δικαστήριο με την με αρ. 2106/2020 απόφαση απέρριψε την ανακοπή.

Την οριστική αυτή απόφαση προσέβαλαν οι εκκαλούντες με την από 23.11.2020 (…………/2021) έφεσή τους προς το Δικαστήριο τούτο.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στις προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτές.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η έφεση ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως (ΚΠολΔ 518 παρ. 2 e-παράβολο ………./2020). Είναι λοιπόν τυπικά δεκτή και πρέπει να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της. Με την υπό κρίση έφεσή τους οι εκκαλούντες ζητούν την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, που, κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, απέρριψε την ανακοπή τους κατά της υπ’ αρ. …../2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, εκδοθείσας επί τη βάσει συμβάσεως δανείου με αλληλόχρεο λογαριασμό, προκειμένου αυτή να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής.

Με τους λόγους της ανακοπής τους, καθ’ ο μέρος μεταβιβάζονται με την έφεση προς εκδίκαση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, οι ανακόπτοντες, ήδη εκκαλούντες, ισχυρίστηκαν ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και η επιταγή αυτής έπρεπε να ακυρωθούν γιατί εκδόθηκε παράνομα : α) για απαίτηση που είχε επιβαρυνθεί με παράνομους τόκους που προέκυψαν από ανατοκισμούς τόκων και τόκων υπερημερίας, πάσης φύσεως εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, όπως η εισφορά του Ν. 128/1975 και β) σε βάρος του δεύτερου των ανακοπτόντων εκκαλούντων, με βάση την εγγύηση που αυτός παρείχε με σύμβαση προς την καθ’ ης εφεσίβλητη υπέρ της πρώτης των ανακοπτόντων εκκαλούντων ανώνυμης εταιρείας, κατά παράβαση των όρων της διάταξης του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920.

Σε σχέση με τον υπό στ. α’ λόγο, αυτός πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος λόγω αοριστίας, αφού οι ανακόπτοντες δεν επικαλούνται και συγκεκριμένα κονδύλια παράνομων τόκων που υπολογίστηκαν παρανόμως κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ανακοπή τους, ώστε να προκύπτει το ποσό της παράνομης χρέωσης, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της επίδικης διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση αυτής μόνο ως προς το επιμέρους αυτό ποσό (ΑΠ 196/2020, ΑΠ 999/2019, ΑΠ 368/2019 δημ ΝΟΜΟΣ). Σε σχέση με τον υπό στ. β’ λόγο, αυτός πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος, γιατί η διάταξη του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 απαγορεύει την παροχή εγγύησης της ανώνυμης εταιρείας υπέρ των προσώπων που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη και όχι το αντίστροφο, δηλαδή την παροχή εγγύησης εκ μέρους των προσώπων αυτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο δεύτερος των ανακοπτόντων εκκαλούντων, υπέρ της ανώνυμης εταιρείας (πρώτη ανακόπτουσα εκκαλούσα), ενώ είναι αδιάφορο για τη σύμβαση της εγγύησης και για τη σχέση δανειστή και εγγυητή η υποκείμενη σχέση του τελευταίου με την ως άνω δανειολήπτρια ανώνυμη εταιρεία και η εγκυρότητα αυτής ή όχι. Μετά ταύτα η ανακοπή έπρεπε να απορριφθεί και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη δέχθηκε τα ίδια και απέρριψε αυτήν, δεν έσφαλε στην εφαρμογή του νόμου, γι’ αυτό και θα πρέπει να απορριφθεί η έφεση και να καταδικαστούν οι εκκαλούντες στη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης αυτού του βαθμού δικαιοδοσίας, ενώ πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή του παραβόλου της έφεσης στο δημόσιο ταμείο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την έφεση.

Διατάσσει την εισαγωγή του παραβόλου της έφεσης στο δημόσιο ταμείο.

Επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης αυτού του βαθμού δικαιοδοσίας σε βάρος των εκκαλούντων, που καθορίζει σε 300 ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 30-3-2022

          Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ