Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 168/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός  168/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή, Χαρίκλεια Σαραμαντή, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα   Τ.Λ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ  :         

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ:  Της εταιρίας ………. η οποία εκπροσωπήθηκε από τον  πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Δημητρίου, ο οποίος για το παραδεκτό της παράστασής του κατέθεσε το με αριθμό ………/25-11-2021 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του ΔΣΠ.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ-ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ: 1. Της εταιρίας ……….., η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από  πληρεξούσιo δικηγόρο. 2. ……….. 3. ……… 4. ………. όλοι οι ανωτέρω εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ιωάννη Πορτοκάλη, ο οποίος για το παραδεκτό της παράστασής του κατέθεσε το με αριθμό ……../25-11-2021 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του ΔΣΠ.  5. ………… ο οποίος δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η εφεσίβλητη εταιρία άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από 15-4-2014  με Γ.Α.Κ. …/2014 και με Α.Κ.Δ. …./2014 αγωγή κατά των  εκκαλούντων μετά τη συζήτηση της οποίας  εκδόθηκε η 3243/2017 οριστική απόφαση του άνω Δικαστηρίου.

Την απόφαση αυτή προσέβαλαν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου οι δεύτερη, τρίτη και τέταρτος από τους άνω καθ’ ων η κλήση-εναγομένων  με την από 13-9-2017  και με αριθ. έκθ. κατάθ. ……./2017 έφεση, η οποία προσδιορίστηκε για  συζήτηση στη δικάσιμο της 17-5-2018,  οπότε αναβλήθηκε για εκείνη της 6-12-2018, κατά την οποία συζητήθηκε και εκδόθηκε η 111/2019 απόφαση με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της έφεσης. Με την από 24-1-2020 κλήση  της εφεσίβλητης-ενάγουσας, η συζήτηση της έφεσης προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 7-5-2020  οπότε  και ματαιώθηκε εξαιτίας της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας COVID-19. Με την από  25-5-2020 (έκθ. κατάθ. …../2020) κλήση προς συζήτηση της εφεσίβλητης-ενάγουσας εταιρίας,  ορίστηκε νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της έφεσης η 22-10-2020, κατά την οποία η υπόθεση αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 18-3-2021, οπότε  δεν εκφωνήθηκε λόγω της, εκ νέου, προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων συνεπεία της  επιβολής   έκτακτων  μέτρων προστασίας  της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVlD-19. Στη συνέχεια, με την 86/2021 Πράξη της Προέδρου Εφετών, Σπυριδούλας Μακρή και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4786/2021 σε συνδυασμό με άρθρο 83 του ν. 4790/2021, ορίστηκε  η αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης, νέα, δικάσιμος για τη συζήτηση της έφεσης ( 25-11-2021).

Κατά την άνω  δικάσιμο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της καλούσας-εφεσίβλητης-ενάγουσας με δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου,  παραιτήθηκε του δικογράφου της αγωγής ως προς τους δεύτερη, τρίτη και τέταρτο των καθ’ ων η κλήση-εκκαλούντων- εναγομένων, ο δε πληρεξούσιος δικηγόρος αυτών με δήλωση που καταχωρήθηκε, ομοίως στα πρακτικά, αποδέχθηκε την εν λόγω  παραίτηση.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρεται, με την από 25-5-2020 (έκθ. κατάθ. ……../2020) κλήση προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος, αρμόδιου, Δικαστηρίου, η από 13-9-2017 (έκθ. κατάθ. ……./2017) έφεση των εναγομένων κατά της με αριθμό 3243/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, μετά την έκδοση της 111/2019 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτησή της (έφεσης), για το λόγο ότι δεν κλήθηκαν να παρασταθούν κατ’ αυτήν οι αναγκαίοι ομόδικοι των εκκαλούντων, πρώτη και πέμπτος των εναγομένων, οι οποίοι δικάστηκαν ερήμην στον πρώτο βαθμό. Η έφεση κατά της άνω απόφασης, που εκδόθηκε κατόπιν συζήτησης κατά την τακτική διαδικασία της από 15-4-2014 αγωγής της εφεσίβλητης, έχει ασκηθεί νομότυπα και παραδεκτά (άρθρα 495, 511, 513, 516 και 517 ΚΠολΔ), εντός της προθεσμίας του άρθρου 518 παρ.2 ΚΠολΔ εφόσον από τα έγγραφα της δικογραφίας δεν προκύπτει η επίδοση της εκκαλουμένης, στην οποία άλλωστε δεν αναφέρονται οι διάδικοι.    Με την ανωτέρω κλήση  ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της έφεσης η 22-10-2020 στην οποία κλητεύθηκαν, νομότυπα και εμπρόθεσμα,  να παρασταθούν (άρθρα 126 γ), 128 παρ. 4 και 136 ΚΠολΔ) η πρώτη εναγόμενη εταιρία  με την επωνυμία «………» και ο πέμπτος εναγόμενος ……., σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες με αριθμούς, αντίστοιχα, …./4-6-2020 και …../4-6-2020 εκθέσεις επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή ……… Κατά  την προσδιορισθείσα, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικάσιμο η υπόθεση αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 18-3-2021, οπότε  δεν εκφωνήθηκε λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων συνεπεία της  επιβολής   έκτακτων  μέτρων προστασίας  της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVlD-19 και, στη συνέχεια, με την 86/2021 Πράξη της Προέδρου Εφετών, Σπυριδούλας Μακρή και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4786/2021 σε συνδυασμό με άρθρο 83 του ν. 4790/2021 ορίστηκε  η αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης, νέα, δικάσιμος για τη συζήτηση της έφεσης (25-11-2021), στην οποία και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι ως άνω απολιπόμενοι διάδικοι δεν εμφανίστηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ι.  Σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. γ και δ ΚΠολΔ,  αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραμματέας είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή, δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της άνω διάταξης, η αναβολή της υπόθεσης και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο του δικαστηρίου για τη μετ’ αναβολή δικάσιμο, ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για εκείνη τη δικάσιμο και συνεπώς δεν χρειάζεται νέα κλήτευσή τους. Προϋπόθεση της εγκυρότητας της κλήτευσης, συνεπεία της αναβολής της υπόθεσης και της εγγραφής της στο πινάκιο, είναι ότι ο απολιπόμενος κατά τη μετ’ αναβολή δικάσιμο διάδικος, είτε είχε επισπεύσει ο ίδιος, έγκυρα, τη συζήτηση της υπόθεσης κατά την αρχική δικάσιμο, είτε είχε νόμιμα και εμπρόθεσμα κλητευθεί να παραστεί σ’ αυτήν (την αρχική δικάσιμο) (ΑΠ 1110/2020 ΤΝΠ Νόμος). Τέλος, σύμφωνα με   τη διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4786/2021 αλλά και του άρθρου 83 παρ. 2 του v. 4790/2021 «Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVlD-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου, νέα ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου».

ΙΙ. Στη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 ΚΠολΔ ορίζεται, πλην άλλων, ότι όταν η ισχύς της απόφασης που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους τους διαδίκους ή εξαιτίας των περιστάσεων που συνοδεύουν την υπόθεση, δεν μπορούν να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις απέναντι στους ομοδίκους, οι πράξεις του καθενός ωφελούν και βλάπτουν τους άλλους, οι δε ομόδικοι που μετέχουν νόμιμα στη δίκη ή έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται. Περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας, κατά την τελευταία διάταξη, υφίσταται, α) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 329 και 920 ΚΠολΔ και επί κοινής εναγωγής ομόρρυθμης εταιρίας και των ομορρύθμων μελών της ατομικώς, διότι έτσι αποτρέπεται ο κίνδυνος δημιουργίας αντιφατικών δεδικασμένων. Περαιτέρω, στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου (76 ΚΠολΔ) ορίζεται ότι η άσκηση των ένδικων μέσων από κάποιον από τους ομοδίκους της παρ. 1, έχει αποτελέσματα και για τους άλλους. Κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης, αν κάποιος αναγκαίος ομόδικος ασκήσει ένδικο μέσο, θεωρούνται εκ του νόμου ότι άσκησαν αυτό και οι ομόδικοι εκείνου, παρόλο που αδράνησαν. Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω, επί αναγκαστικής ομοδικίας θεωρούνται εκ του νόμου ότι άσκησαν την έφεση και οι ομόδικοι του εκκαλούντος, οι οποίοι αδράνησαν και κατά συνέπεια  αυτοί πρέπει να καλούνται, κατά το άρθρο 110 ΚΠολΔ, στη συζήτηση της έφεσης. Έτσι ο  αναγκαίος ομόδικος που ερημοδικεί θεωρείται συνεκκαλών στην έφεση των ομοδίκων του, μετέχει στη δίκη εκπροσωπούμενος από αυτούς, των οποίων η έφεση κρίθηκε παραδεκτή και θεωρείται πλέον εκκαλών με βάση την έφεση των παρισταμένων ομοδίκων του. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται σε βάρος του ερημοδικαζόμενου εκκαλούντος,  καθόσον θεωρείται συνεκκαλών και εκπροσωπούμενος από τους παριστάμενους εκκαλούντες ομοδίκους του και επομένως δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας.

ΙΙΙ.    Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 294, 295 παρ. 1 και 297 ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο ενάγων, πριν από την έναρξη της προφορικής συζήτησης της υπόθεσης μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον εναγόμενο, χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου, η παραίτηση δε αυτή έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται  η αγωγή πως δεν ασκήθηκε. Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι επί αναγκαστικής ομοδικίας οι πράξεις καθενός ομοδίκου ωφελούν και βλάπτουν τους λοιπούς, ωστόσο η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, και στην παραίτηση από τη δίκη, επομένως  κάθε αναγκαίος ομόδικος μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής και ο αντίδικος των αναγκαίων ομοδίκων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής ως προς έναν ή περισσότερους από αυτούς  χωρίς να υπάρξουν έννομες συνέπειες ως προς τους λοιπούς (ΑΠ 1240/2011, δημ. στη ΤΝΠ Νόμος). Επί αναγκαστικής ομοδικίας, κατά την κρατούσα άποψη, η παραίτηση έναντι ενός ομοδίκου είναι ανίσχυρη μόνο όταν λόγοι ουσιαστικού δικαίου επιβάλλουν την κοινή διάθεση του αντικειμένου (π.χ. αδιαίρετα δικαιώματα) ή όταν η αναγκαία ομοδικία στηρίζεται στην κοινή νομιμοποίηση των ομοδίκων (βλ. ΕρμΚΠολΔ Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκα, τ. I, σελ. 179).

Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου και πριν το Δικαστήριο εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η ενάγουσα-εφεσίβλητη παραιτήθηκε από το δικόγραφο της υπό κρίση αγωγής της, ως προς τους δεύτερο, τρίτη και τέταρτο των εναγομένων-εκκαλούντων με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης του Δικαστηρίου. Συνεπώς, η υπό κρίση αγωγή ως προς τους ανωτέρω εναγομένους-εκκαλούντες θεωρείται ως μηδέποτε ασκηθείσα και η σχετική δίκη καταργημένη εξ αρχής, για αμφότερους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην αμέσως προηγούμενη σκέψη.  Σύμφωνα με τις ίδιες σκέψεις, με στοιχ. ΙΙΙ, η δίκη θα συνεχιστεί μεταξύ της εφεσίβλητης- ενάγουσας, αφενός, η οποία παραδεκτά παραιτήθηκε ως προς μερικούς, τους παριστάμενους,  από τους εναγομένους,  οι οποίοι (όλοι) συνδέονται με το δεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας σύμφωνα με τα άρθρα 920 και 76 ΚΠολΔ-χωρίς  να πρόκειται για αδιαίρετα κοινά δικαιώματα ή υποχρεωτική κοινή εναγωγή-και, αφετέρου,  των απολιπόμενων  εναγομένων, οι οποίοι έχουν σύμφωνα με τα αναλυθέντα στις άνω σκέψεις (με στοιχ. Ι) κληθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα να παρασταθούν στη σημερινή δικάσιμο με την επίδοση αντιγράφου της κλήσης και στη συνέχεια με βάση το άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ και άρθρο 21 του ν. 4786/2021 αλλά και το άρθρο 83 παρ. 2 του v. 4790/2021. Ωστόσο μετά την κατάργηση της δίκης ως προς τους παριστάμενους αναγκαίους ομοδίκους των απόντων εναγομένων-εκκαλούντων, οι τελευταίοι δεν εκπροσωπούνται πλέον από τους πρώτους, αφού αυτοί δεν συμμετέχουν στη συζήτηση της έφεσης και επομένως θα πρέπει οι απολιπόμενοι διάδικοι να δικαστούν ερήμην με περαιτέρω συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 524 παρ. 3 ΚΠολΔ, την απόρριψη της,  πλασματικά ασκηθείσας από αυτούς, έφεσης ως ανυποστήρικτης. Διάταξη για δικαστικά έξοδα δεν θα συμπεριληφθεί στο διατακτικό, ελλείψει αντίστοιχου αιτήματος, ενώ το καταβληθέν από τους παρασταθέντες εκκαλούντες παράβολο για την άσκηση της έφεσης, οι οποίοι δεν ηττήθηκαν στη δίκη αυτή,  θα πρέπει να τους επιστραφεί κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό της απόφασης (άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ        

ΔΙΚΑΖΕΙ την από 13-9-2017 (έκθ. κατάθ. ……../2017) έφεση κατά της 3243/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση τυπικά.

ΘΕΩΡΕΙ τη δίκη καταργημένη ως προς τους δεύτερη, τρίτη και τέταρτο των εκκαλούντων – εναγομένων (…………..), για αμφότερους τους βαθμούς δικαιοδοσίας.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την έφεση ως προς τους πρώτη  και πέμπτο των εκκαλούντων – εναγομένων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του ηλεκτρονικού παραβόλου με αριθμό  . . ….. στους  εκκαλούντες.

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων στις 22   Μαρτίου 2022 στον Πειραιά.           

Η  ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                             Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.