Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 198/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός: 198/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Νικόλαο Κουτρούμπα, Εφέτη, ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα Κ.Σ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των:

ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ-ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) ……..και 2) …………, οι οποίοι αμφότεροι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, Δημήτριο Φίλη,

ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΚΛΗΣΗ- ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: …….., ως εκ διαθήκης κληρονόμου του αρχικού εναγόμενου-εκκαλούντος, …………, που δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Οι εφεσίβλητοι άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά την από 6.3.2018 αγωγή διανομής ακινήτου, με Γ.Α.Κ. …/2018 και με Ε.Α.Κ. …/2018 κατά του ……….. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, δικάζοντας ερήμην του εναγόμενου, με την τακτική διαδικασία, εξέδωσε την 456/2019 οριστική απόφασή του, με την οποία δέχθηκε την αγωγή.

Την παραπάνω απόφαση προσέβαλε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ο τότε εναγόμενος ………, με την από 4.3.2019, με Γ.Α.Κ. …/2019 και με Ε.Α.Κ. …/2019 κατατεθείσα στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Πειραιά την 8.3.2019, έφεση. Επικυρωμένο αντίγραφο της εφέσεως για προσδιορισμό δικασίμου κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου στις 8.3.2019 με Γ.Α.Κ. …/2019 και Ε.Α.Κ. …./2019, και δικάσιμος ορίστηκε για τη συζήτηση της έφεσης ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, η 2.4.2020, οπότε η υπόθεση ματαιώθηκε λόγω αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση προς αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19. Με την από 11.6.2020 αίτηση- κλήση (Γνωστοποποίηση θανάτου εκκαλούντος) προς ……….., ως εκ διαθήκης κληρονόμου του αρχικού εναγομένου, ……….., κατατεθείσα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 11.8.2020 με Γ.Α.Κ. …/2020 και Ε.Α.Κ. …./2020, οι καλούντες-εφεσίβλητοι, μετά τον επισυμβάντα στις 27.1.2020 θάνατο του εκκαλούντος, επανέφεραν προς συζήτηση την έφεση καλώντας για τη συνέχιση της δίκης τον εκ διαθήκης μοναδικό κληρονόμο του εκκαλούντος ως καθ’ ου η κλήση και ζήτησαν να ορισθεί προς τούτο νέα δικάσιμος, οπότε δικάσιμος ορίσθηκε η 11.11.2021 και μετ’ αναβολή τότε από το πινάκιο η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και συζητήθηκε ερήμην του καθ’ου η κλήση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος των καλούντων-εφεσίβλητων, αφού έλαβε τον λόγο, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς των εφεσίβλητων και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις που κατέθεσε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 286 περ. α΄, 287 και 291 του ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται, κατά το άρθρο 524 παρ. 1 ίδιου Κώδικα, και στη διαδικασία της δίκης για την έφεση, συνάγεται ότι η δίκη διακόπτεται αν, εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, πεθάνει κάποιος διάδικος, ενώ η διακοπή αυτή επέρχεται από τη γνωστοποίηση προς τον αντίδικο του λόγου της διακοπής με επίδοση δικογράφου ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός του ακροατηρίου κατά την επιχείρηση της διαδικαστικής πράξεως από εκείνον που έχει δικαίωμα να επαναλάβει την δίκη και ότι ο αντίδικος του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης μπορεί να προκαλέσει την επανάληψη της δίκης που έχει διακοπεί προσκαλώντας τον για τον σκοπό αυτό με κοινοποίηση δικογράφου, ενώ μπορεί να κοινοποιήσει την πρόσκληση και πριν από τη γνωστοποίηση του γεγονότος που προκάλεσε τη διακοπή θεωρώντας ότι αυτή επήλθε και η δίκη στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως τριάντα ημέρες μετά την κοινοποίηση της προσκλήσεως. Ως διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης στην περίπτωση του θανάτου του αρχικού διαδίκου νοείται ο κληρονόμος αυτού, ο οποίος όμως, κατά το άρθρο 292 του ΚΠολΔ, δεν μπορεί να κληθεί για να επαναληφθεί η δίκη που έχει διακοπεί πριν περάσει η προθεσμία της αποποιήσεως ή πριν χάσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το δικαίωμα της αποποιήσεως (ΑΠ 110/2020 στην ΤΝΠ Νόμος, ΜονΕφΠειρ 92/2018 στην efeteio-peir.gr). Στην προκειμένη περίπτωση, ο εκκαλών ……… άσκησε την από 4-3-2019 (κατατεθείσα στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Πειραιά με Γ.Α.Κ. …/2019 και Ε.Α.Κ. …/2019 και για προσδιορισμό δικασίμου στη γραμματεία του Εφετείου Πειραιά με Γ.Α.Κ. …/2019 και Ε.Α.Κ. …/2019) έφεση κατά της 456/2019 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε ερήμην του με την τακτική διαδικασία επί της από 6-3-2018 (με Γ.Α.Κ. …/2018 και Ε.Α.Κ. …/2018) αγωγής διανομής ακινήτου των εφεσίβλητων κατά εκείνου (του εκκαλούντος), την οποία το παραπάνω Δικαστήριο έκανε δεκτή και διέταξε την πώληση με πλειστηριασμό του κοινού ακινήτου των διαδίκων. Με την ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου από 11.6.2020 αίτηση- κλήση (Γνωστοποίηση θανάτου εκκαλούντα) με Γ.Α.Κ. …/2020 και Ε.Α.Κ. ………/2020, την οποία απηύθυναν κατά του ………., ως εκ διαθήκης κληρονόμου του αρχικού εναγόμενου ……….., οι εφεσίβλητοι διέλαβαν ότι κατά την ορισθείσα για τη συζήτηση της έφεσης δικάσιμο της 2.4.2020, η συζήτηση της διακόπηκε λόγω του επισυμβάντος στις 27.1.2020 θανάτου του αρχικού εναγόμενου όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 286επ. ΚΠολΔ και ταυτόχρονα ματαιώθηκε λόγω αναστολής εργασιών των δικαστηρίων με σχετική υπουργική απόφαση (ενν. λόγω της πανδημίας του COVID-19) και ότι με την εν λόγω αίτηση-κλήση τους νομίμως γνωστοποιούσαν τον θάνατο του αρχικού εναγόμενου-εκκαλούντα στον καθ’ ου η αίτηση, ως έχοντες δικαίωμα να επαναλάβουν τη δίκη κατ’ αυτού ως κληρονόμου του εκκαλούντος. Ότι ειδικότερα δυνάμει της υπ’ αριθ. …./16-1-2017 δημόσιας διαθήκης, που συντάχθηκε ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πόρου Αττικής, ……., η οποία δημοσιεύθηκε με επιμέλεια του καθ’ ου η κλήση, στις 11.2.2020, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας κατά την εκούσια δικαιοδοσία, με αριθμό πρακτικού συνεδρίασεως 8/11-2-2020, ο ανωτέρω αποβιώσας- αρχικός εναγόμενος εγκατέστησε μοναδικό κληρονόμο του επί του περιγραφέντος στην αγωγή κοινού ακινήτου τον ανεψιό του, ………..- καθ’ ου η κλήση, ο οποίος αποδέχθηκε την άνω εκ διαθήκης κληρονομία, αφού παρήλθε άπρακτη η προς αποποίηση τετράμηνη προθεσμία από τη δημοσίευση της διαθήκης. Κατόπιν των ανωτέρω, οι αιτούντες- καλούντες εφεσίβλητοι ζήτησαν να οριστεί δικάσιμος της από 6.3.2018 εφέσεως του αρχικού εναγόμενου- εκκαλούντα, ο οποίος απεβίωσε στις 27.1.2020 και κληρονομήθηκε εκ διαθήκης από τον καθ’ ου η κλήση, στην οποία θα κληθεί ο καθ’ου, με σκοπό τη συζήτηση αυτής, αιτούμενοι επίσης να απορριφθεί στο σύνολό της η έφεση και να καταδικασθεί ο καθ’ου στα δικαστικά τους έξοδα. Πράγματι από τα έγγραφα που νόμιμα μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν οι καλούντες-εφεσίβλητοι και ιδίως από την υπ’ αριθ. πρωτ. …./3.2.2020 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου Πόρου, το υπ’ αριθ. πρωτ. …./7.2.2020 πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών του Δήμου Πόρου, τα από 11.2.2020 Πρακτικά συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας περί δημοσίευσης της από 26.1.2017 και με αριθμό ……. δημόσιας διαθήκης του Συμβ/φου Καλαυρίας …….., με διαθέτη τον …………., το υπ’ αριθ. …../2020 πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης και το υπ’ αριθ. …./2020 πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας- Τμήμα Διαθηκών αποδεικνύεται ότι μετά την άσκηση της ένδικης έφεσης και πριν τη συζήτηση της υπόθεσης, απεβίωσε ο εκκαλών στις 27.1.2020, ο οποίος δεν άφησε δικούς του κατιόντες και με την υπ’ αριθ. …/26.1.2017 δημόσια διαθήκη του ενώπιον του Συμβ/φου Πόρου Αττικής, ………., δημοσιευθείσα στις 11.2.2020 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας εγκατέστησε μοναδικό κληρονόμο του, επί του περιγραφέντος στην ένδικη αγωγή κοινού ακινήτου, τον ανεψιό του, καθ’ ου η κλήση, ……………, ο οποίος δεν αποποιήθηκε την κληρονομία ενώ ήδη κατά τον χρόνο κατάθεσης της ως άνω κλήσης των εφεσίβλητων στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, στις 11.8.2020, είχε παρέλθει το εκ του νόμου προβλεπόμενο τετράμηνο αποποίησης της κληρονομίας από τη δημοσίευση της διαθήκης στις 11.2.2020, κατ’ άρθρο 1847 παρ. 1 ΑΚ. Συνεπώς μετά τη ματαίωση της συζήτησης της ένδικης έφεσης στις 2.4.2020 λόγω της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων προς αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, νόμιμα οι εφεσίβλητοι με την ως άνω από 11.6.2020 κλήση τους επανέφεραν προς συζήτηση την ως άνω έφεση, καλώντας τον καθ’ου ως μοναδικό εκ διαθήκης κληρονόμο, καθολικό διάδοχο στη θέση του εκκαλούντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 291 και 292 ΚΠολΔ, θεωρώντας τη δίκη διακοπείσα με τον θάνατο του αρχικού εκκαλούντος και προσκαλώντας τον καθ’ ου η κλήση σε επανάληψη της δίκης, για τη συζήτηση της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 11.11.2021 και μετ’ αναβολή από το πινάκιο κατ’ άρθρο 226 παρ.4 ΚΠολΔ ορίστηκε νέα δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά της στο οικείο πινάκιο, στην τελευταία αυτή δικάσιμο, ο καθ’ ου η κλήση-εκκαλών δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Από τις διατάξεις των άρθρων 108, 110 παρ.2, 524 παρ. 1, 3, 271 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος κατά τη συζήτηση ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, το Δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση της έφεσης. Έτσι, αν τη συζήτηση επισπεύδει ο εκκαλών ή αν αυτός κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, απορρίπτεται η έφεση του ως ανυποστήρικτη, χωρίς να ερευνηθεί η ουσία της υποθέσεως, γιατί με την απουσία του δημιουργείται τεκμήριο παραιτήσεως του απ` αυτήν. Η απόρριψη της έφεσης, λόγω της ερημοδικίας του εκκαλούντος, γίνεται κατ’ ουσίαν και όχι για τυπικό λόγο, διότι, αν και στην πραγματικότητα οι λόγοι της έφεσης δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα τους, θεωρείται κατά πλάσμα νόμου ότι είναι αβάσιμοι και για το λόγο αυτό είναι πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίνεται στο δικαστήριο η δυνατότητα έκδοσης αντίθετης απόφασης περί παραδοχής τους (βλ. ΟλΑΠ 16/1990 Δ/νη 41.804, ΑΠ 355/2016, ΑΠ 467/2016 ΑΠ 268/2016, ΤριμΕφΠειρ 99/2021 στην efeteio-peir.gr, ΕφΠατρ 156/2019, ΤριμΕφΛαρ 8/2016, ΤριμΕφΛαρ 11/2016, ΤριμΕφΛαρ 27/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΜονΕφΠειρ 359/2021 στην efeteio-peir.gr). Προϋπόθεση της ως άνω απορρίψεως είναι ότι ο κατά τη δικάσιμο απολιπόμενος διάδικος είτε είχε επισπεύσει εγκύρως ο ίδιος τη συζήτηση ή είχε κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση αντίδικο του (εφεσίβλητο) για να παραστεί στη δικάσιμο κατά την οποία ορίσθηκε η συζήτηση της υπόθεσης. Αντίθετα, αν ο απολιπόμενος διάδικος δεν είχε επισπεύσει ο ίδιος τη συζήτηση ή δεν είχε κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα και δεν εμφανίσθηκε κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή εμφανίσθηκε αλλά δεν έλαβε μέρος κανονικά στη συζήτηση, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση (ΑΠ 1578/08, ΑΠ 1147/08, ΑΠ 1439/08, ΕφΠειρ 43/2014 στην ΤΝΠ Νόμος). Στην προκειμένη περίπτωση, από την προσκομιζόμενη από τους καλούντες-εφεσίβλητους υπ’ αριθ. ………./25.8.2020 έκθεση επίδοσης του δικ. επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Κορίνθου, ………… αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της από 11.6.2020 αίτησης-κλήσης (Γνωστοποίηση θανάτου εκκαλούντα) με πράξη ορισμού της αρχικής δικασίμου της 11.11.2021 και κλήση σε αυτή για συζήτηση της από 4.3.2019 εφέσεως επιδόθηκε στον καθ’ου νόμιμα κατ’ άρθρο 128 παρ.1 ΚΠολΔ κι εμπρόθεσμα κατ’ άρθρο 291 παρ.2 του ίδιου Κώδικα, οπότε μετά την εκ του πινακίου αναβολή της υπόθεσης για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο ο καθ’ου η κλήση-εκκαλών θεωρείται πλασματικά κλητευθείς σε αυτή κατ’ άρθρο 226 παρ.4 εδ.4 του ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στην κατ’ έφεση δίκη. Επομένως, ο εκκαλών που ήταν απών και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά της στο πινάκιο κατά την τελευταία δικάσιμο πρέπει να δικασθεί ερήμην από το παρόν αρμόδιο κατ’ άρθρο 19 ΚΠολΔ Δικαστήριο κατά την τακτική διαδικασία και να απορριφθεί η έφεσή του κατ’ άρθρο 524 παρ.3 εδ.1 του ΚΠολΔ. Περαιτέρω, για την περίπτωση που ο εκκαλών ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της παρούσας πρέπει να ορισθεί το προκαταβλητέο παράβολο ερημοδικίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 501 και 505 παρ.2 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό. Τα δικαστικά έξοδα των καλούντων-εφεσίβλητων για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθούν κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, σε βάρος του καθ’ου η κλήση-εκκαλούντος λόγω της ήττας του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 183, 176 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ, ομοίως κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, ο αρχικός εκκαλών είχε καταθέσει για το παραδεκτό της εφέσεώς του κατ’ άρθρο 495 παρ.3Α στοιχ.β’ ΚΠολΔ το με κωδικό ……….. e- παράβολο ποσού 100 ευρώ του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίου, κατόπιν απορρίψεως της εφέσεως, πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή στο δημόσιο ταμείο κατ’ άρθρο 495 παρ.4 προτελ. εδ. του ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει την από 4.3.2019 (κατατεθείσα στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Πειραιά με Γ.Α.Κ. …/2019 και Ε.Α.Κ. …/2019 και για προσδιορισμό δικασίμου στη γραμματεία του Εφετείου Πειραιά με Γ.Α.Κ. …./2019 και Ε.Α.Κ. ../2019) έφεση κατά της 456/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (τακτική διαδικασία) ερήμην του εκκαλούντος (όπως στη θέση του αρχικού εκκαλούντος ……υπεισήλθε ο καθ’ ου η κλήση, ……… ως καθολικός διάδοχος αυτού και δη ως εκ διαθήκης κληρονόμος του στο επίδικο ακίνητο, λόγω θανάτου του αρχικού εκκαλούντος και βίαιης διακοπής της δίκης κατά τα στο σκεπτικό διαλαμβανόμενα).

Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ για τον εκκαλούντα σε περίπτωση που ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης.

Απορρίπτει την έφεση.

Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα των εφεσίβλητων για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας σε βάρος του εκκαλούντος και ορίζει αυτά στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ.

Διατάσσει την εισαγωγή του κατατεθέντος από τον εκκαλούντα με κωδικό . ……….. e- παράβολου ποσού εκατό (100 ευρώ) του Υπουργείου Οικονομικών στο δημόσιο ταμείο.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξούσιου δικηγόρου των εφεσίβλητων, στις 4.4.2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ