Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 376/2022

Αριθμός     376/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα 2ο

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα   Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις  ………., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

 ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ:   Ανώνυμης εταιρίας ………… δεν εκπροσωπήθηκε δε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ-ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ:   Ανώνυμης εταιρείας ………….., δεν εκπροσωπήθηκε δε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Με την από 19.4.2022 (ΓΑΚ/ΕΑΚ  ……../2022) Πράξη  της Εφέτου Χρυσής Φυντριλάκη ζητείται η αυτεπάγγελτη διόρθωση  -βάσει των άρθρων 315-320 ΚΠολΔ-  της υπ΄ αριθμόν 176/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς για τα σφάλματα που αναφέρονται σ΄ αυτήν (Πράξη). Δικάσιμος ορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολΔ «αν από παραδρομή κατά την σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το Δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως να την διορθώσει με νέα απόφασή του.» Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι η διόρθωση της αποφάσεως προϋποθέτει οτι κατά την σύνταξη της παρεισέφρησαν από παραδρομή σφάλματα οφειλόμενα σε ασυμφωνία μεταξύ του θελημένου και του διατυπωθέντος στην απόφαση ή σε μαθηματικό υπολογισμό ή ότι το διατακτικό διατυπώθηκε από παραδρομή ελλιπώς ή ανακριβώς, ώστε να μήν αποδίδεται σ’αυτό η διατυπωθείσα στο σκεπτικό βούληση του Δικαστηρίου (ΟλΑΠ 22/2004, ΕλλΔνη 45.1332, ΟλΑΠ5/1992). Αντικείμενο της διορθώσεως είναι οι παραδρομές του Δικαστή. Παραδρομή δε, υπάρχει όταν η διατύπωση της απόφασης δεν αποδίδει αυτό που πράγματι είχε σκεφτεί ο δικαστής όταν την συνέτασσε. Τα σφάλματα αυτά πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το σύνολο της αποφάσεως και των στοιχείων της δίκης με τα οποία ορίζεται το περιεχόμενο αυτής, από τα πρακτικά, τις προτάσεις και τα δικόγραφα γενικά των διαδίκων.

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπο κρίση αίτηση – πράξη διόρθωσης ζητείται να διορθωθεί η με αριθμό 176/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς η οποία εξεδόθη επι αντίθετων εφέσεων των διαδίκων α) «………..» και β) «………..» ως προς τα αναφερόμενα σ’αυτή σημεία του διατακτικού αυτής. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αυτή αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου που έχει υλική και τοπική αρμοδιότητα και (άρθρο 315 ΚΠολΔ) και κατά την τακτική διαδικασία κατά την οποία εκδικάστηκε και η αίτηση επι της οποίας εκδόθηκε η απόφαση της οποίας διώκεται η διόρθωση (άρθρο 318 παρ 1 ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη στηρίζεται στις αναφερόμενες στην αρχή της παρούσας διατάξεις καθώς και σε κείνες των άρθρων 317,318 και 320 ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ουσίαν ερήμην των διαδίκων οι οποίοι ενώ κλητεύθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από τις με ημερομηνία 9-5-2022 και 10-5-2022 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, ……….., δεν παραστάθηκαν κατά την συζήτηση της υπόθεσης.

Από την με αριθμό 176/2022 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά και όλα τα έγγραφα του φάκελου, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) ενώ στο σκεπτικό της υπ’αριθμόν 176/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά αναγράφεται ότι πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή αναπροσαρμογής του ανταλλάγματος (σελ 18, στίχοι 20-21), στο διατακτικό της απόφασης εκ παραδρομής αναγράφηκε «Δέχεται την αγωγή αναπροσαρμογής ανταλλάγματος» και β) ενώ στο σκεπτικό της απόφασης αναγράφεται ότι το συμφωνηθέν αντάλλαγμα για τον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων πρέπει να καθοριστεί σε ποσοστό 4% επί των ακαθαρίστων εσόδων του υπόγειου σταθμού και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών αρχομένου από της επιδόσεως της αγωγής (σελ.15 στίχοι 21-27), στο διατακτικό της απόφασης εκ παραδρομής αναγράφηκε «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ το ετήσιο αντάλλαγμα που καταβάλλει η ενάγουσα στην εναγόμενη για την εκμετάλλευση του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων επί της …….. στον Πειραιά δυνάμει των …/2002 και …./2007 συμβάσεων, σε ποσοστό 5% επι των ακαθαρίστων εσόδων του υπογείου αυτού σταθμού και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών αρχομένου από της επιδόσεως της αγωγής». Συνεπώς, πρέπει να διορθωθεί το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης ως προς τα ανωτέρω σφάλματα, τα οποία προκύπτουν από το σκεπτικό της απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ την με αριθμό 176/2022 απόφαση του Μονομελούς  Εφετείου Πειραιώς στο διατακτικό αυτής ως εξής:

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ την φράση στη σελίδα 19 στο στίχο 25 «Δέχεται την αγωγή αναπροσαρμογής ανταλλάγματος» με την φράση «Δέχεται εν μέρει την αγωγή αναπροσαρμογής ανταλλάγματος».

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ τις φράσεις που αρχίζουν από την σελίδα 19 στίχος 26ος και τελειώνουν στη σελίδα 20 στίχος 4ος «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ το ετήσιο αντάλλαγμα που καταβάλλει η ενάγουσα στην εναγομένη για την εκμετάλλευση του  υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων επί της ………… στον Πειραιά δυνάμει των  υπ΄ αριθμούς …/2022 και …../2022 συμβάσεων, σε ποσοστό 5% επί των ακαθάριστων  εσόδων του υπόγειου αυτού σταθμού και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών αρχομένου από της επιδόσεως της αγωγής»  με τις φράσεις «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ το ετήσιο αντάλλαγμα που καταβάλλει η ενάγουσα στην εναγομένη για την  εκμετάλλευση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων επί της ……. στον Πειραιά δυνάμει των …/2022 και …./2022 συμβάσεων, σε ποσοστό 4% επί των  ακαθαρίστων εσόδων του υπόγειου αυτού σταθμού και για χρονικό διάστημα δέκα (10)  ετών αρχομένου από της επιδόσεως της αγωγής».

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  τον Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου να προβεί  στη σημείωση της ανωτέρω διόρθωσης στο πρωτότυπο της υπ΄ αριθμόν 176/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση,  στις 24 Ιουνίου 2022, χωρίς την παρουσία των διαδίκων.

Η    ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ