Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 83/2022

Αριθμός  83/2022

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα 2o

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ισιδώρα Πόγκα, Πρόεδρο Εφετών,  Ελευθέριο Γεωργίλη, Εφέτη και Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτη-Εισηγήτρια   και από τη Γραμματέα Τ.Λ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την ……………,  για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των:

ΑΙΤΟΥΣΑΣ-ΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρείας …………….. και εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιό της δικηγόρο Αθανάσιο Ψάλτη.

ΚΑΘ΄ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ-ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ:    Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος εδρεύει στη Σαλαμίνα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε δε από τους πληρεξούσιούς τους δικηγόρους Ματθαίο Χαλκιαδάκη, Δήμητρα Λαλάγκα και Γεώργιο Παπανικολάου.

Η αιτούσα-καλούσα-εκκαλούσα άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από 27.5.2015 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………./2015) αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 971/2017 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, που  κήρυξε εαυτό καθ΄ ύλην αναρμόδιο και παράπεμψε την εκδίκαση της υπόθεσης  στο καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο, που είναι το Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς η ενάγουσα και ήδη αιτούσα-καλούσα-εκκαλούσα με την από 15.6.2017 (ΓΑΚ/ΕΑΚ Πρωτοδικείου ………./2017, ΓΑΚ/ΕΑΚ Εφετείου ………./2017) έφεσή του, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η 18η.10.2018, οπότε, συζητήσεως γενομένης, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 359/2019 του ως άνω Δικαστηρίου, που  δέχθηκε τυπικά και απέρριψε κατ΄ ουσίαν την έφεση.

Με την, κατατεθείσα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς, από  12.7.2019 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………/2019) αίτηση-κλήση της αιτούσας-καλούσας-εκκαλούσας η προκειμένη υπόθεση  επανεισήχθη προς εκδίκαση στη δικάσιμο της 5ης.3.2020, οπότε ματαιώθηκε η συζήτηση αυτής.

Με την, κατατεθείσα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς, από 10.6.2020 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………/2020) αίτηση-κλήση της αιτούσας-καλούσας-εκκαλούσας η προκειμένη υπόθεση επανεισήχθη  προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη δικάσιμο  της 19ης.11.2020,  μετά δε από αναβολή, στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού έλαβαν διαδοχικά τον λόγο από την Πρόεδρο, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρεται με την από 10-6-2020 και με αριθμό καταθ. ………./2020 κλήση της  ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «………..» η από 27-5-2015 και με αριθμό καταθ………/2015 αγωγή της που είχε απευθυνθεί αρχικά στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά  μετά την έκδοση της με αριθμό 971/2017 απόφασης του τελευταίου  με την οποία κήρυξε εαυτόν καθ΄υλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την  εκδίκαση αυτής στο Πενταμελές Εφετείο Πειραιά  και μετά την έκδοση της με αριθμό 359/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά η οποία εξεδόθη κατόπιν ασκήσεως εφέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με την οποία απορρίφθηκε η έφεση και ορίστηκε λόγω, κατάργησης του άρθρου 64 παρ 4 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που προέβλεπε την συγκρότηση του Πενταμελούς Εφετείου (άρθρο 26 του ν 4491/2017), αρμόδιο προς εκδίκαση της υπόθεσης αυτής  το Τριμελές Εφετείο Πειραιώς.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 209 §§ 1, 2 και 9 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), 82 παρ. 1, 83 § 1 του ν. 2362/1995, και των Α.Υ.Ο. 2/45564/0026/2001 (ΦΕΚ Β` 1066) και 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ Β` 1291/11-8-2010), που ίσχυαν κατά το χρόνο γενέσεως της ένδικης αξιώσεως, προκύπτει ότι για κάθε σύμβαση του Δημοσίου και ΝΠΔΔ που συνεπάγεται έσοδο ή δαπάνη αυτού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική διάταξη, προηγείται η προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις διαδικασία ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, επιτρέπεται, όμως, κατ` εξαίρεση, η με απευθείας ανάθεση σύναψη συμβάσεως προμηθείας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτελέσεως έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού των 15.000 ευρώ (από 11-8-2010 μέχρι το ποσό των 20.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ), με συνοπτική διαδικασία-πρόχειρο διαγωνισμό μέχρι του ποσού των 45.000,00  και με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των 45.000,00  ευρώ. Και στις περιπτώσεις όμως αυτές, η σύμβαση έργου με απευθείας ανάθεση ….. επιτρέπεται να συναφθεί μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών περιπτώσεων ειδικά αιτιολογημένων και μόνο εφόσον υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό εξειδικευμένης πιστώσεως προορισμένης για προμήθεια, εργασία ή μεταφορά, που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό. Συμβάσεις που συνάπτονται … κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 79 έως 84 του παρόντος νόμου ανωτέρω, είναι άκυρες κατ` άρθρο 85 του Ν. 2362/1995 και δεν παράγουν έννομες συνέπειες. (πρβλ. AΠ 327/2018, ΑΠ 1260/2018).

Από τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 2, 118 αριθ. 4 και 216 παρ. 1ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει, σαφή έκθεση των γεγονότων, τα οποία θεμελιώνουν κατά νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση αυτής από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και ορισμένο αίτημα. Η έκθεση δε στο δικόγραφο της αγωγής των πραγματικών περιστατικών, τα οποία πρέπει να είναι όσα είναι νομικώς ικανά και αναγκαία για τη θεμελίωση του δικαιώματος, η προστασία του οποίου ζητείται και τα οποία πρέπει να αναφέρονται με τέτοια σαφήνεια ώστε να εξατομικεύουν την επίδικη έννομη σχέση και να μην καταλείπεται αμφιβολία περί της αξιώσεως, η οποία απορρέει από αυτά, είναι απαραίτητη για να υπάρχει η δυνατότητα, το μεν Δικαστήριο να κρίνει τη νομική βασιμότητα της αγωγής και να διατάξει τις δέουσες αποδείξεις, ο δε εναγόμενος να μπορεί να αμυνθεί κατά της αγωγικής αξιώσεως που θεμελιώνεται επ` αυτών με ανταπόδειξη ή ένσταση (ΑΠ 2048/2013, ΑΠ 882/2013, ΑΠ 481/2012).

Τέλος, κατά το άρθρο 904παρ. 1 ΑΚ, όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Η υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε ή αιτία παράνομη ή ανήθικη. Κατά δε το άρθρο 908 εδ. α του ιδίου Κώδικα ο λήπτης οφείλει να αποδώσει το πράγμα που έλαβε ή το αντάλλαγμα που τυχόν έλαβε από αυτό. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι, σε περίπτωση που εκτελείται και παραδίδεται έργο ή παρέχονται υπηρεσίες ή εργασίες με άκυρη σύμβαση, “ο αντισυμβαλλόμενος” του παρέχοντος, που δέχεται το έργο ή τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της άκυρης σύμβασης, η οποία συνιστά τη βασική προϋπόθεση της έλλειψης νόμιμης αιτίας, υποχρεούται να αποδώσει την ωφέλεια την οποία απέκτησε χωρίς νόμιμη αιτία και που συνίσταται, σε περίπτωση αδυναμίας αυτούσιας απόδοσης της παροχής που έλαβε χώρα χωρίς νόμιμη αιτία, στη χρηματική αποτίμηση του παρασχεθέντος έργου ή της παρασχεθείσας εργασίας ή υπηρεσίας και στη δαπάνη που εξοικονόμησε, στην οποία θα υποβαλλόταν, αν την εκτέλεση του ίδιου έργου ή της εργασίας ανέθετε, με έγκυρη σύμβαση, σε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα διέθετε τα ίδια επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες. Ο παραπάνω γενικός κανόνας του άρθρου 904 ΑΚ, που απορρέει από τις κοινωνικές αντιλήψεις περί ισότητας και επιείκειας, έχει εφαρμογή και για το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., αφού για αυτά δεν καθιερώνεται εξαίρεση με τη διάταξη αυτή ή με κάποια άλλη διάταξη (ΑΠ 1442/2014, 1462/2012, ΑΠ 1387/2011)Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα κατασκευαστική εταιρία  εκθέτει  ότι δυνάμει των από 1-8-2011 και 23-8-2011  προφορικών  συμβάσεων που συνήψε με τον εναγόμενο  Δήμο ο τελευταίος ανέθεσε σ΄αυτόν προφορικά, χωρίς διαγωνισμό, λόγω κατεπείγοντος, κατόπιν οικονομικής προσφοράς αυτού: α) την ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης του δημοτικού σταδίου «…..» Δήμου Σαλαμίνας και συγκεκριμένα την ασφαλτόστρωση γύρω από το γήπεδο του Αίαντα στη βόρεια και στη δυτική πλευρά αυτού καθώς στα μέρη αυτά είχε φθαρεί η επίστρωση από τα  συμπιεσμένα χωματουργικά υλικά και  η κλίση του εδάφους διοχέτευε το νερό προς το στάδιο. Την δαπάνη για το έργο αυτό ο εναγόμενος Δήμος είχε προϋπολογίσει σε  168.534,34 ευρώ.  Αφαιρουμένης δε,  της οικονομικής προσφοράς της ενάγουσας (14%) μειώθηκε σε 144.939,52 ευρώ και β) την διάστρωση του χώρου στάθμευσης στη ….. .αντί αμοιβής  6.150 ευρώ. Πέραν δε των αμοιβών αυτών ο εναγόμενος Δήμος συμφώνησε να καταβάλει σ΄αυτόν επιπρόσθετα α) την αμοιβή του μηχανικού για την επίβλεψη του έργου, β) αμοιβή για την χωροστάθμιση και γ) ποσοστό 11,30% επι του καθαρού  ποσού των εργολαβικών αμοιβών και των άνω πρόσθετων δαπανών ως λειτουργικά έξοδα (φόροι, αμοιβές προσωπικού, τοπογραφικά, κόστος χρήσης μηχανημάτων)   και δ) ποσοστό 20% επι του ανωτέρω συνολικού ποσού ως επιχειρηματικό κέρδος. Τα ανωτέρω έργα ανέθεσε η ενάγουσα υπεργολαβικά  στην εταιρία «………..» η οποία και τα εκτέλεσε αντί αμοιβής 109.697,28 ευρώ για το πρώτο έργο   και 6150 ευρώ για το δεύτερο. Ως εκ τούτου   τον Αύγουστο 2011 η ενάγουσα παρέδωσε στον εναγόμενο Δήμο το δεύτερο  έργο ενώ  τον  Σεπτέμβριο 2011 το πρώτο   έργο. Ωστόσο, ο εναγόμενος Δήμος αρνήθηκε την καταβολή των ανωτέρω ποσών στην ενάγουσα καθώς, επίσης και την καταβολή  του ποσού των 2797,91 ευρώ για την επίβλεψη του έργου από μηχανικό της ενάγουσας ο οποίος και για τα δύο έργα  απασχολήθηκε  20 ημέρες, την καταβολή του ποσού των 1500 ευρώ για αμοιβή του αυτού μηχανικού για την χωροστάθμιση με όργανα δικά του και για τα δυο έργα,  την καταβολή του ποσού των 11128,54 ευρώ και για τα δύο έργα  ως λειτουργικά έξοδα (ποσοστό 11,30% επί του συνολικού ποσού των καθαρών εργολαβικών αμοιβών και δαπανών, και την καταβολή του ποσού των 21.922,24 ευρώ ως επιχειρηματικό κέρδος (ποσοστό 20% επί του συνολικού ποσού των εργολαβικών αμοιβών και των ανωτέρω  δαπανών ανερχόμενα συνολικά σε 153.195,40 ευρώ. Ζητεί  δε, όπως παραδεκτά περιορίστηκε το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής σε αναγνωριστικό, ν΄αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος Δήμος υποχρεούται να καταβάλει σ΄αυτόν, βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω του ότι οι  συναφθείσες συμβάσεις ήταν άκυρες λόγω μη τήρησης των διατυπώσεων του νόμου,  το ποσό των 153.195,40 ευρώ με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως καθώς επίσης και να καταδικαστεί  ο εναγόμενος Δήμος  στα δικαστικά του έξοδα. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή αυτή, η οποία αρμόδια και παραδεκτά φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου που έχει υλική και τοπική αρμοδιότητα {υπ΄ αριθμόν 359/2019 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Πειραιά (άρθρα 1παρ 1 έως 3 του ν 3669/2008, άρθρο 377 παρ 31 του ν 4412/2016, άρθρο 77 παρ 1και 2 του 3669/2008  και άρθρο 64 παρ 4 ΕισΝΚΠολΔ και άρθρο 26 του ν 4491/2017)} είναι αόριστη διότι δεν εκτίθενται σ΄αυτήν με σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά τα οποία είναι νομικώς ικανά και αναγκαία για την θεμελίωση του δικαιώματος  που κατάγεται σε δίκη  ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία περί της αξιώσεως η οποία απορρέει απ΄αυτά και  να παρέχεται η δυνατότητα στο μεν  Δικαστήριο να κρίνει τη νομική βασιμότητα της αγωγής και να διατάξει τις δέουσες αποδείξεις  και στον δε  εναγόμενο Δήμο ν΄αμυνθεί κατά της αγωγικής αξιώσεως που θεμελιώνεται επ΄αυτών με ανταπόδειξη ή ένσταση. Συγκεκριμένα, ως προς το πρώτο έργο της ασφαλτόστρωσης  χώρου στάθμευσης,  δεν προσδιορίζεται κατά μήκος, πλάτος και εμβαδόν η επιφάνεια του χώρου που ασφαλτοστρώθηκε, ούτε η ακριβής θέση αυτού  θεωρουμένης της φράσης «γύρω από το γήπεδο του Αίαντα και συγκεκριμένα στη βόρεια και δυτική πλευρά αυτού» ως ανεπαρκούς για τον προσδιορισμό της. Επιπρόσθετα, δεν αναφέρονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, οι ποσότητες αυτών, η τιμή μονάδος και η αξία τους, ούτε ο χρόνος που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Ως προς το δεύτερο έργο της διάστρωσης του χώρου στάθμευσης στη …. ….  δεν αναφέρεται η επιφάνεια και η ακριβής θέση που υλοποιήθηκε το έργο αυτό με προσδιορισμό του μήκους και του πλάτους της επιφάνειας αυτής σε σχέση με τη ………., ούτε το είδος των εργασιών  που εκτελέστηκαν  καθώς μόνη η φράση «διάστρωση του χώρου» δεν προσδιορίζει επαρκώς τις  εργασίες που πραγματοποιήθηκαν,  με χρήση ή μη μηχανημάτων,  του είδους αυτών, ούτε ο χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του έργου. Περαιτέρω, ως προς την αμοιβή του μηχανικού για την επίβλεψη των έργων ύψους 2.797,91 ευρώ, δεν εξειδικεύεται η αμοιβή για το κάθε έργο ούτε οι μέρες απασχόλησης για το κάθε έργο και ως προς την αμοιβή του μηχανικού για την χωροστάθμιση  ύψους 1500 ευρώ δεν εξειδικεύεται  η αμοιβή του μηχανικού για την χωροστάθμιση για καθένα έργο χωριστά.  Ως προς τα λειτουργικά έξοδα ύψους 11.128,54 ευρώ για τα δύο έργα δεν εξειδικεύονται τα λειτουργικά έξοδα για κάθε έργο χωριστά ούτε εκτίθενται αναλυτικά τα έξοδα  θεωρουμένης της διατύπωσης «φόροι, αμοιβές προσωπικού, τοπογραφικά, κόστος χρήσης μηχανημάτων» ως ατελούς. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αναγκαία για την διάγνωση και τον  καθορισμό του  πλουτισμού του εναγόμενου Δήμου από την εκτέλεση των έργων που ανατέθηκαν στην ενάγουσα και την απόδοση της  ωφέλειας  στην τελευταία. Συνεπώς,  η αγωγή πρέπει ν΄απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας δεκτής γενομένης της ένστασης αοριστίας που προέβαλε ο εναγόμενος Δήμος  ως βάσιμης και κατ΄ουσίαν, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η έλλειψη αυτή δεν δύναται να συμπληρωθεί από τα έγγραφα και τις αναφορές που περιλαμβάνονται στο δικόγραφο της Προσθήκης – Αντίκρουσης της ενάγουσας ούτε από τα λοιπά έγγραφα που προσκόμισε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Τα  δικαστικά έξοδα  πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της  ενάγουσας  λόγω της ήττας αυτής  (άρθρο 176,191 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ  αντιμωλία των διαδίκων

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  την αγωγή

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ενάγουσα στα  δικαστικά έξοδα  του εναγόμενου Δήμου τα οποία καθορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 17η Φεβρουαρίου 2022  και δημοσιεύθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2022 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους αυτών δικηγόρους.

    Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ