Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 292/2023

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός   292/2023

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Συγκροτήθηκε σε Συμβούλιο από τους Δικαστές, Βασίλειο Παπανικόλα, Πρόεδρο Εφετών, Σπυριδούλα Λιακέα, Εφέτη και Ιωάννα Μάμαλη, Εφέτη-Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα K.Σ.

Συνεδρίασε στις   …………, για να δικάσει την  δήλωση αποχής του  Δικαστή του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, ………, αναφορικώς με την εκδίκαση της από 5.1.2022 και υπ΄ αριθ. καταθ.  ……../2022-……./2022) εφέσεως κατά της υπ΄ αριθ. 135/2020  αποφάσεως (Τακτική Διαδικασία) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς  των :

ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ:  ……….., κατά του

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ:  ……………..

Κατά τη δικάσιμο της ……., συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, η από 5.1.2022 και υπ΄ αριθ. καταθ.  …./2022-……./2022) έφεση της ως άνω εκκαλούσας κατά του ως άνω εφεσιβλήτου προς εξαφάνιση της υπ΄ αριθ.  135/2020  αποφάσεως (Τακτική Διαδικασία) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Ακολούθως, την …….., ο Δικαστής του ως άνω Δικαστηρίου,  …….., Εφέτης, υπέβαλλε προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, την με αριθμ. ΕΠ ……../4.5.2023 αίτηση αυτοεξαίρεσης από την εκδίκαση της ως άνω υποθέσεως για τους στη δήλωσή του αναφερόμενους λόγους.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, διαβίβασε την ως άνω δήλωση στoν Πρόεδρο του Β΄ Τακτικού Πολιτικού Τμήματος, Βασίλειο Παπανικόλα και ο τελευταίος όρισε ως μέλη της τριμελούς συνθέσεως του Εφετείου Πειραιώς, προς εκδίκαση της ως άνω δηλώσεως αποχής, τους αναφερόμενους στην αρχή της παρούσας Δικαστές, καθώς και ημερομηνία εκδίκασής της  την ……………., ημέρα Πέμπτη (ΓΑΚ/ΕΑΚ …/2023).

Το ως άνω Δικαστήριο αφού συνήλθε σε Συμβούλιο την  …………….,  έλαβε και εξέδωσε την παρούσα απόφαση.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 52 παρ. 1 περ. στ’ του ΚΠολΔ και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., που υπηρετούν πρωτίστως την αμεροληψία της δικαιοσύνης, σαφώς προκύπτει ότι οι δικαστές μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιονδήποτε διάδικο, αν προκαλούν υπόνοια μεροληψίας, ιδίως δε αν έχουν με κάποιο διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα. Όπως συνάγεται από το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ προϋπόθεση της αρχής της δίκαιης δίκης είναι η εξασφάλιση της μέσω της αμεροληψίας, αντικειμενικότητας του δικαστηρίου και των μελών του. Η «υπόνοια μεροληψίας» περιλαμβάνει μεγάλο εύρος περιπτώσεων, κάποιες από τις οποίες αναφέρονται ενδεικτικά στο νόμο. Ο ανωτέρω λόγος εξαίρεσης κρίνεται από υποκειμενική, αλλά και αντικειμενική άποψη, με την έννοια ότι για την απόκρουσή του δεν αρκεί, εάν ο υπό εξαίρεση δικαστής πιστεύει ότι μπορεί να αποφασίσει αμερόληπτα, αλλά απαιτείται να προκληθεί και στους διαδίκους αντίστοιχη εντύπωση περί της αμερόληπτης κρίσης του. Ο λόγος εξαίρεσης μπορεί να υπαγορεύεται και από λόγους ευπρέπειας, κατά το άρθρο 52 παρ. 1στ’ του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με άρθρο 23 παρ. 3 του ΚΠοινΔ που εφαρμόζεται αναλόγως (ΑΠ 1128/2020 σε www.areiopagos.gr, ΑΠ 543/2012 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 475/2012 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1715/2011 ΕΠολΔ 2013. 51, ΕφΠειρ 627/2019 Νομολογία Εφετείου Πειραιώς, ΕφΠειρ 148/2019 Νομολογία Εφετείου Πειραιώς, ΕφΘεσ 473/2016 Αρμ 2018. 1527). Η δήλωση του κωλύματος αυτού δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισμό και μπορεί να γίνει και κατά την μελέτη της υπόθεσης, ώστε αν αποφασισθεί η εξαίρεση του δηλούντος τον λόγο εξαιρέσεως δικαστή και δεδομένου ότι αυτός έως την έκδοση της σχετικής αποφάσεως οφείλει να απόσχει από την εκδίκαση της υποθέσεως, τότε, εφόσον έχει ήδη συζητηθεί, θα επαναληφθεί η συζήτηση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 307 του ΚΠολΔ (ΑΠ 1223/2020 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 202/2020 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 44/2015 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 714/2010 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 54/2014 ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, παραδεκτά και νόμιμα φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου που συνεδριάζει σε συμβούλιο, η υποβληθείσα στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς από 04.05.2023 (με αρ. πρωτ. ……./04.05.2023) δήλωση αυτοεξαίρεσης – αποχής του Εφέτη ………. του Εφετείου Πειραιώς, με την οποία ζητά να εξαιρεθεί από την εκδίκαση της υπόθεσης με αριθμό πινακίου … της δικασίμου …………., που συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς και αφορά την από 05.01.2022 (με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ – ΕΑΚ ………../2022) έφεση της εκκαλούσας ……………. κατά της υπ’ αριθ. 135/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Από τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Κατά τη δικάσιμο της ……. συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, στο 2ο πολιτικό τμήμα, με αριθμό πινακίου ….. η από 05.01.2022 (με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ – ΕΑΚ ./../2022) έφεση της εκκαλούσας .………….., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ………. (AM ….. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς), κατά της υπ’ αριθ. 135/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Η ως άνω υπόθεση εκδικάσθηκε ενώπιον του υπηρετούντος στο 2ο Πολιτικό τμήμα, Εφέτη Πειραιώς ………… Μετά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης και συγκεκριμένα την 04.05.2023, ο ανωτέρω Δικαστής υπέβαλε στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς, την από 04.05.2023 (με αρ. πρωτ. ………./04.05.2023) δήλωση αυτοεξαίρεσης – αποχής, με την οποία ζητεί να εξαιρεθεί από την εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης επικαλούμενος ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση αποχής από τα καθήκοντά του για λόγους ευπρέπειας και αποκλεισμού υπόνοιας μεροληψίας, διότι ο ανωτέρω δικηγόρος …….. είχε ασκήσει κατά του αδελφού του ………και της συζύγου του ……….., την από 17.12.2009 και με αριθμό κατάθεσης ………/2009 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και ότι η αντιδικία αυτή έληξε. Εντούτοις, μόνο το γεγονός ότι ο αδελφός του αιτούντος Εφέτη Πειραιώς ……. και η σύζυγός αυτού, είχαν κατά το απώτατο παρελθόν αντιδικία με τον δικηγόρο ………, κατόπιν άσκησης της από 17.12.2009 και με αριθμό κατάθεσης ………./2009 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία, μάλιστα, έληξε, χωρίς να προσδιορίζεται η έκβαση της σχετικής δίκης, εάν δηλαδή περατώθηκε με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ή με τη σύνταξη πρακτικού συμβιβασμού ή με άλλον τρόπο, δεν μπορεί να δημιουργήσει στους διαδίκους της συγκεκριμένης υπόθεσης υπόνοιες μεροληψίας σε βάρος του αιτούντος και δεν αποτελεί βάσιμο λόγο εξαίρεσης του ιδίου από τα καθήκοντά του στην εξεταζόμενη υπόθεση, η οποία αφορά τρίτο πρόσωπο εντολέα του ανωτέρω δικηγόρου. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί η από 04.05.2023 (με αρ. πρωτ. ……/04.05.2023) δήλωση αυτοεξαίρεσης – αποχής του Εφέτη Πειραιώς …………..

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 04.05.2023 (με αρ. πρωτ. ……../04.05.2023) δήλωση αυτοεξαίρεσης – αποχής του Εφέτη Πειραιώς ………..

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις …………  και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου στις 26 Μαΐου 2023.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ