Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 351/2023

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2o τμήμα

Περίληψη

Εντολοδόχος  υπεξαίρεση εισφορών ΙΚΑ από εργαζόμενη, την απόδοση των οποίων όφειλε να κάνει η ίδια. Εκκαλεί  απόφαση εν μέρει δεκτή αγωγή απορρίπτει αίτημα προσωπικής κράτησης.

Αριθμός  απόφασης :   351/ 2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη, που ορίστηκε από ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και τη Γραμματέα Κ.Σ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις …………..   για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ  : ……………….. η  εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Απόστολο Πόντα.

ΤΟΥ  ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ  : …………………….  ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως ως Δικηγόρος.

Ο ενάγων  και ήδη εφεσίβλητος  άσκησε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς  την από 17-09-2018 και με αριθμό ΓΑΚ ΕΑΚ …………/2018 αγωγή. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκαν οι με αρ. μη οριστικές και 1253/2020 και με αρ. 1253/2021  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που  έκανε αυτή εν μέρει δεκτή.

Κατά της απόφασης αυτής η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα  άσκησε την από 21-7-2021 και με αριθμό καταθέσεως ΓΑΚ/ΕΑΚ ………../2021  έφεσή της, η οποία ορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, αφού εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων παραστάθηκαν όπως παραπάνω και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η 21-7-2021 και με αριθμό καταθέσεως ΓΑΚ/ΕΑΚ ……………./2021έφεση της εναγόμενης και ήδη εκκαλούσας κατά της με αρ.  1253/2021  οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη, κι επίσης, έχει κατατεθεί από την εκκαλούσα  το νόμιμο παράβολο κατ’ άρθρο 495 παρ. 4 ΚΠολΔ (βλ. το με αρ. ………….  e παράβολο ποσού 100 €). Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος   εξέθετε στην 17-09-2018 και με αριθμό καταθέσεως  ΓΑΚ/ΕΑΚ …………/2018 αγωγή του, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση,  ότι  διατέλεσε διαχειριστής της πολυκατοικίας επί της οδού …………. στον Πειραιά, στην οποία  εργαζόταν η εναγόμενη ως θυρωρός, έως την παραίτησή της το έτος 2013.  ¨Ότι στα καθήκοντα της  εναγόμενης, ήδη πριν αναλάβει τη διαχείριση ο ενάγων,  αναγόταν   να εισπράττει μαζί με τις δαπάνες κοινοχρήστων το μισθό της και τις ασφαλιστικές  (εργοδοτικές) εισφορές στο ΙΚΑ και  να αποδίδει η ίδια στο τελευταίο.  ¨Ότι η εναγόμενη το διάστημα από το έτος 2001 -2013  αντί να αποδίδει, όπως όφειλε, τις εισφορές αυτές στο σύνολό τους  στο ΙΚΑ,  ενσωμάτωσε  στην περιουσία της και ιδιοποιήθηκε  παράνομα το συνολικό ποσό των 28.852,48 €, ως  οφειλόμενες εργοδοτικές εισφορές με συνέπεια να επιβληθούν σε βάρος του ενάγοντος  πρόσθετα τέλη  ύψους  21.985,56 € με τις  αναφερόμενες  ΠΕΕ και ΠΕΠΑΕ. Ότι επιπλέον η εναγόμενη παρέλαβε τις σε βάρος του ενάγοντος Πράξεις Επιβολής Εισφορών και απέκρυψε αυτές προκειμένου να αποκρύψει την πράξη της υπεξαίρεσης. ¨Ότι ο ενάγων  από την παράνομη και υπαίτια άνω συμπεριφορά της εναγόμενης  έχει υποστεί ηθική βλάβη, την οποία αποτιμά στο ποσό των 50.044 €. Με βάση το ιστορικό αυτό ζήτησε να υποχρεωθεί η εναγόμενη να του καταβάλει το ποσό των 50.838,04 €, ως θετική του ζημία και το ποσό των 49.994 € ως χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, επιφυλασσόμενος να ζητήσει το επιπλέον ποσό των 50 € από το ποινικό Δικαστήριο και συνολικά το ποσό των 100.832,04 €. Επιπλέον να απαγγελθεί προσωπική κράτηση σε βάρος της εναγόμενης ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης και  να επιβληθούν σε βάρος της τα δικαστικά του έξοδα. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αρ. 1253/2021 οριστική  απόφαση, η οποία έκανε αυτή δεκτή εν μέρει και υποχρέωσε την εναγόμενη να καταβάλει  στον ενάγοντα το ποσό  των 39.998 € ως  θετική του ζημία και ποσό 3.000 € ως ηθική βλάβη, με το νόμιμο  τόκο από την επίδοση της αγωγής και απήγγειλες σε βάρος της προσωπική κράτηση διάρκειας 6 μηνών. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η εκκαλούσα εναγόμενη για λόγους που ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία κι εφαρμογή του νόμου κι εκτίμηση των αποδείξεων.

Από την εκτίμηση των εγγράφων, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, των υπ’ αρ. ………, …… και ……./17.12.2018 ενόρκων βεβαιώσεων των …………………, αντίστοιχα, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιώς, οι οποίες ελήφθησαν με την επιμέλεια  του ενάγοντος κατόπιν προηγούμενης νομότυπης (άρθρο 422 ΚΠολΔ) κι εμπρόθεσμης κλήτευσης της εναγόμενης (βλ. την υπ’ αρ. ……./11.12.2018 έκθεση επίδοσης του διορισμένου στο Εφετείο Πειραιά δικαστικού επιμελητή …………….. σε συνδυασμό με την από γνωστοποίηση εξέτασης μαρτύρων – κλήση), των υπ΄αρ.  ….., …. και ……/2019 ενόρκων βεβαιώσεων  των μαρτύρων  …………………, αντίστοιχα, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιώς, που ελήφθησαν με την επιμέλεια της εναγόμενης, μετά από νομότυπη κι εμπρόθεσμη κλήτευση του ενάγοντος (βλ. την με αρ. ……/15.1.2019 έκθεση επιδόσεως της δικ. επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών …………)  και λαμβάνονται υπόψη παραδεκτά ως νέα αποδεικτικά στοιχεία, κατ΄άρθρο  529§1 εδ. α’ ΚΠολΔ παρά το ότι δεν  ελήφθησαν υπόψη από το  πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, της υπ’ αρ. εκθ. καταθ. ……/2021 έκθεσης  πραγματογνωμοσύνης του διορισμένου με την 1253/2020 απόφαση του Δικαστηρίου πραγματογνώμονα οικονομολόγου – λογιστή …………….., και τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνει υπόψη του αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο  αποδεικνύονται τα εξής:  Ο ενάγων, Δικηγόρος Πειραιώς, διατηρεί από το έτος 1995  το δικηγορικό γραφείο του  στον Πειραιά στην οικοδομή επί της οδού   ……………. και το έτος 1997 μετά από πρόταση του παλιού διαχειριστή …………. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών εκλέχθηκε διαχειριστής της οικοδομής. Την ουσιαστική  όμως  διαχείριση συνέχισε να ασκεί, όπως και το προγενέστερο χρονικό διάστημα,  η εναγόμενη, η οποία  απασχολείτο στην ίδια  πολυκατοικία ως θυρωρός, κατόπιν ανανέωσης της σχετικής  εντολής από το νέο διαχειριστή ενάγοντα. Τα καθήκοντα της εναγόμενης, συνίσταντο στον υπολογισμό,  έκδοση και  είσπραξη των κοινοχρήστων δαπανών της οικοδομής ανά οριζόντια ιδιοκτησία και  πληρωμή των  δαπανών αναγκαίων οικοδομής για  τη συντήρηση και λειτουργία της δαπανών (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, συντήρηση ανελκυστήρα, προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, καθαρισμός κ.λ.π.). Στις κοινόχρηστες δαπάνες της οικοδομής, που εισέπραττε η εναγόμενη  περιλαμβάνονταν ο  μηνιαίος μισθός της ιδίας  ως θυρωρού της οικοδομής, όπως και οι αντίστοιχες εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές), τις οποίες όφειλε να αποδίδει η ίδια στο ΙΚΑ. Η  εναγόμενη, η οποία πραγματοποιούσε την  πληρωμή των υποχρεώσεων  τηρούσε και το ταμείο, χωρίς να αποδίδει λογαριασμό στον ενάγοντα, καθώς ο ενάγων, παρά το ότι τυπικά ήταν ο ίδιος διαχειριστής, ουδέποτε ασχολήθηκε με τη διαχείριση. Η εναγόμενη απασχολήθηκε ως  θυρωρός, ασκώντας παράλληλα με τον τρόπο  αυτό την εν της πράγμασι  διαχείριση της οικοδομής, το διάστημα  από το έτος 1997 έως τον Ιούνιο του 2013, οπότε αποχώρησε από την εργασία της.  Το  χρονικό διάστημα από  1.4.2005 έως  30.6.2013 εισέπραξε τα εξής ποσά ως ασφαλιστικές εισφορές : α) Το έτος 2005 (από 01.04 έως 31.12)  το ποσό των 3.069,05  € (266,10€ κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Οκτώβριο Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 399,15€ τους μήνες Απρίλιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο και 541,10€ τον μήνα Μάιο του 2005), β)  το έτος 2006 το συνολικό ποσό των 4.223,36€ (266,10€ τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο, 522,10€ τον μήνα Ιανουάριο, 399,15€ τους μήνες Απρίλιο και Αύγουστο και 653,18€ τον μήνα Δεκέμβριο του 2006), γ)  το έτος 2007 το συνολικό ποσό των 4.484,89€ (322,59€ τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο, 483,90€ τον μήνα Απρίλιο, 489,89€ τους μήνες Αύγουστο και Οκτώβριο, 326,59€ τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο και 377,54€ τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο), δ) το έτος  2008 το συνολικό ποσό των 5.443,62€ (755€ τον μήνα Ιανουάριο, 377,54€ τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, 566,31€ τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και 456,61€ τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2008), ε) το έτος 2009 το συνολικό ποσό των 4.719,35€ (377,50€ κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2009, 263€ τον μήνα Μάρτιο, 435€ τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, 566,31 € τον μήνα Νοέμβριο και 377,54 € τον μήνα Δεκέμβριο του 2009), στ) το έτος 2010 το συνολικό ποσό των 4.908,02€ (377,54€ κατά τους μήνες Ιανουάριο – Νοέμβριο του 2010 και 755,08€ τον μήνα Δεκέμβριο του 2010), ζ)  το έτος 2011 το συνολικό ποσό των 5.000,32€ (377,54€ τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο και Μάιο – Σεπτέμβριο, 400€ τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο, 380€ τον μήνα Οκτώβριο και 800€ τον μήνα Δεκέμβριο 2011), η) το έτος 2012 το συνολικό ποσό των 3.725,80€ (400€ τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, 270.36€ τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο. Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, 405,54€ τον μήνα Αύγουστο και 336,38€ τον μήνα Δεκέμβριο του 2012) και το έτος 2013 (Ιανουάριος – Ιούνιος 2013) το  συνολικό ποσό των 1.173,38€ κατά το χρονικό διάστημα (164,76€ τον μήνα Ιανουάριο, 263,76€ τον μήνα Φεβρουάριο, 164,76€ τους μήνες Μάρτιο. Απρίλιο και Ιούνιο και 250,58€ τον μήνα Μάιο του 2013), ήτοι συνολικό χρηματικό ποσό 36.747,79€. Την είσπραξη των ανωτέρω ποσών διαπίστωσε η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, αφού ο πραγματογνώμων έλεγξε τις αποδείξεις καταβολής κοινοχρήστων, τις οποίες  είχε λάβει από τον ενάγοντα,  όπως αναφέρει. Ο ενάγων προσκομίζει την πλήρη σειρά αποδείξεων  για το με αρ. … διαμέρισμα της οικοδομής από το έτος 2002 έως Ιούνιο του 2013, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν υπογραφεί από την εναγόμενη,  όπου προκύπτει ότι σε  χωριστή στήλη αναφέρονταν  οι αναλογούσες εισφορές (τα ίδια ποσά που έχουν καταγραφεί και στην πραγματογνωμοσύνη) αμέσως μετά το μισθό της εναγόμενης.   Ο μισθός που έχει καταγραφεί στις αποδείξεις αυτές πλέον των επιβαρύνσεων του ΙΚΑ συνάδει και με τα δηλωθέντα ποσά στις φορολογικές δηλώσεις της εναγόμενης, όπως αναφέρει ο πραγματογνώμων. Εξάλλου, από τα ανωτέρω εισπραχθέντα και αποδοτέα στον ασφαλιστικό της οργανισμό χρηματικά ποσά η εναγόμενη παρακράτησε και δεν απέδωσε μέρος των ασφαλιστικών της εισφορών για τα έτη 2005-2013 και ειδικότερα: 1) Για το έτος  2005 (από 01.04 έως 31.12) το ποσό των 2.661€ (133,05€ για καθέναν από τους μήνες Απρίλιο και Αύγουστο και 266,10 για καθέναν από τους μήνες Μάιο – Δεκέμβριο και επιπροσθέτως, κατά τον μήνα Δεκέμβριο το ίδιο ποσό ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων), 2) για το έτος  2006 το ποσό των 2.202,87€ (266,10€ για καθέναν από τους μήνες Μάρτιο – Αύγουστο, 133,05€ ως επίδομα εορτών Πάσχα και ως επίδομα αδείας και 340,17€ ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων), 3)  για το έτος 2007 το ποσό των  4.449,48 (326,59€ για καθέναν από τους μήνες Φεβρουάριο – Σεπτέμβριο, 377,54€ για καθέναν από τους μήνες Οκτώβριο – Δεκέμβριο, 163,30€ ως επίδομα εορτών Πάσχα και ως επίδομα αδείας και 377,54€ ως επίδομα Χριστουγέννων), 4) για το έτος 2008 το ποσό των   5.301,28 (για καθέναν από τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο το ποσό των 377,54€, 188,77€ ως επίδομα εορτών Πάσχα και ως επίδομα αδείας και 393,26€ ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων), 5) για  το έτος 2009 το ποσό των 2.454,01€ (για καθέναν από τους μήνες Αύγουστο – Δεκέμβριο το ποσό των 377,54€ και το ποσό των 188,77€ ως επίδομα αδείας και των 377,54€ ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων),  για το έτος  2010 το ποσό των 3.775,4 € [για καθέναν από τους μήνες Ιανουάριο – Ιούνιο το ποσό των 377,54€ και το ποσό των 188,77€ ως επίδομα εορτών Πάσχα (βλ. την υπ’ αρ. …../2010 Π Ε.Ε.) και για καθέναν από τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο το ποσό των 377,54€ και το ποσό των 188,77€ ως επίδομα αδείας (βλ. την υπ αρ. …./2010 Π.Ε.Ε.)], 6) για το έτος 2011 το ποσό των 2.903,50 € (για τον μήνα Ιούλιο 377,54€, για καθέναν από τους μήνες Αύγουστο – Δεκέμβριο το ποσό των 386,10€, 193,2€ ως επίδομα αδείας και 402,19€ ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων) (βλ. την υπ’ αρ. …../2012 ΠΕΕ),  7) για το έτος 2012, το ποσό των  3.725,80€, που αντιστοιχούσε στο σύνολο των εισπραχθέντων από αυτή  χρηματικών ποσών (βλ. προηγουμένως υπό (ζ) 8) για το έτος  2013 (έως 30.06.2013  οπότε  έληξε  η  σύμβαση  εργασίας της)  το  ποσό των  1.173,38 €,  που αντιστοιχούσε στο σύνολο των εισπραχθέντων από αυτή  χρηματικών ποσών (βλ. προηγουμένως υπό (η). Δηλαδή το συνολικό ποσό των μη αποδοτέων εισφορών από την εναγόμενη  ανήλθε σ΄αυτό των (2.661 + 2.202,87 + 4.449,48 + 5.301,28 + 2.454,01 + 3775,4 + 2903,5 + 3.725,80 + 1.173,38) 28.646,72€.   Οι εισφορές που δεν έχουν αποδοθεί  αναφέρονται αναλυτικά στις ΠΕΕ  που εκδόθηκαν σε βάρος του ενάγοντος ως διαχειριστή και εργοδότη, με αρ. …/2010  για το διάστημα από 01.04.2005 έως 30.06.2010 με ποσό εισφορών 19.522,64 €,  Α …./2010   για το διάστημα από 01.07.2010 έως 30.09.2010 με ποσό εισφορών 1.321,89 €,  Α …./2012         για το διάστημα από 01.07.2011 έως 30.06.2012, με ποσό εισφορών 4.791,05 €,   Α …../2014 για το διάστημα από 01.7.2012 έως 31.12.2012  με ποσό εισφορών 2.018,90 €,    και  ΑΚ …./2013  για το διάστημα από 01.01.2013 έως 30.06.2013 με ποσό εισφορών 1.851,81 €.  Επισημαίνεται ότι  ενώ  με τις υπ’ αρ. Α …/2012 και ΑΙ …./2014 Π.Ε.Ε. καταλογίστηκε στον ενάγοντα ως   συνολικό ποσό κυρίων  εισφορών για το έτος 2012  3.906,45€ (1.887,55 € για το πρώτο εξάμηνο του 2012 με την Α …./2012 Π.Ε.Ε. και 2.018,90 € για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 με την …./2014 Π.Ε.Ε.), το συνολικό ποσό που είχε εισπράξει η εναγόμενη το έτος 2012 ήταν αυτό των 3.725,8 € (δηλαδή μείον 181,15 €) κι επίσης ενώ το ποσό που καταλογίσθηκε  ως ποσό κύριας εισφοράς στον ενάγοντα με την με αρ. ΑΚ…./2013 ΠΕΕ, ήταν  αυτό των  1.851,81€,  το ποσό που εισέπραξε και παρακράτησε η εναγόμενη ήταν αυτό των  1.173,38€ (μείον 678,43 €). Εξάλλου,  λόγω καταβολών που διενεργήθηκαν στα πλαίσια  της με αρ. 5109/22.11.2010 απόφασης ρύθμισης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  το κεφάλαιο αυτής μειώθηκε  σε  13.254,90 €. Συνεπώς το οφειλόμενο ποσό των κύριων εισφορών  που είχε εισπράξει και δεν απέδωσε η εναγόμενη  ήταν αυτό των 13.254,90 + 1.321,89  + 4.791,05 +  + (2.018,90 – 181,50) + 1.173,38 = 22.378,62 €, οι οποίες είχαν προσαυξήσεις έως τις  20.7.2018 αντίστοιχα   12.488,15 + 973,41 + 866,19 + 2.758,59 + 486,63 = 17.572,97 € και συνολικά (ποσό κυρίων εισφορών και προσαυξήσεις) 22.378,62 + 17.572,97 = 39.951,59 €. Εξάλλου  για τα ποσά των λοιπών Πράξεων Επιβολής Εισφορών και Πράξεων Πρόσθετης Επιβολής εισφορών, η αγωγή απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,  γιατί κρίθηκε ότι δεν  συνδέονται με την συμπεριφορά της εναγόμενης, δεδομένου ότι  είχε αποχωρήσει από την εργασία της την  30.6.2013 (ΑΚ …/2014 ΠΕΕ δώρο Χριστουγέννων, Χ/ …./2011 ΠΕΕ  με ποσό κύριας εισφοράς 8,22€ και πρόσθετα τέλη 11,89€, Χ/ …./2011 ΠΕΠΕΕ ποσού 2,47,  …./2011 Π.Ε.Ε. για το χρονικό διάστημα 01.04.2002-31.10.2010 για ποσό κύριας εισφοράς 5.562,74 ευρώ και …/2011 Π.Ε.Π.Ε.Ε. για ποσό κύριας εισφοράς 1.668,87€, λόγω διαφοράς αποδοχών) για τα  κονδύλια δε αυτά,  δεν έχει ασκηθεί έφεση από πλευράς του  ενάγοντος. Η εναγόμενη δεν αρνείται ειδικώς ότι η ίδια ήταν επιφορτισμένη με την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών και όφειλε να αποδίδει αυτές στο ΙΚΑ. Ισχυρίζεται όμως ότι έδινε προτεραιότητα  στην είσπραξη άλλων δαπανών (λχ. ηλεκτρικού ρεύματος) και ορισμένες φορές μάλιστα δεν εισέπραττε ούτε το μισθό της. Όμως δεν ισχυρίζεται  ότι υπήρχε έλλειμμα συγκεκριμένου ποσού ανείσπρακτων κοινοχρήστων δαπανών, τα οποία όφειλαν ιδιοκτήτες της οικοδομής,  ούτε προκύπτει ότι είχε αναφέρει  στον ενάγοντα κάτι σχετικό  κατά την παράδοση της διαχείρισης.  Υποστηρίζει επίσης ότι είχε παραδώσει στον ενάγοντα τα βιβλία εσόδων – εξόδων κατά την αποχώρησή της, το οποίο ο τελευταίος το αρνείται.  Ο ισχυρισμός της καταρχήν δεν φαίνεται παράλογος, καθώς  χωρίς την παράδοση βιβλίων  δεν φαίνεται δυνατή και η παράδοση του ταμείου (δηλαδή πώς έγινε η παράδοση του ταμείου, του υπολοίπου της διαχείρισης,  χωρίς την ταυτόχρονη παράδοση βιβλίου εσόδων – εξόδων). Ωστόσο, παρόλο τον ισχυρισμό της αυτό δεν ζητά να υποχρεωθεί ο ενάγων να επιδείξει κατά τη διάταξη του άρθρου 451 ΚΠολΔ (επίδειξη εγγράφων) τα βιβλία διαχείρισης που λογικά θα έπρεπε ακόμα να κατέχει, στα οποία θα απεικονιζόταν και το  ενδεχόμενο έλλειμμα, που όμως δεν προβάλλει ως ισχυρισμό.  Εξάλλου με το δεύτερο λόγο της έφεσής της ισχυρίζεται ότι η πραγματογνωμοσύνη δεν είναι επαρκής, καθώς ο πραγματογνώμων δεν απάντησε επαρκώς στα ερωτήματα που τέθηκαν σ΄αυτόν. ¨Όπως όμως εκτέθηκε,  ο πραγματογνώμων απάντησε αναλυτικά  στο ερώτημα (1) και ειδικότερα στο ποσό των εισφορών που παρακράτησε η εναγόμενη μέσω  των  αποδείξεων καταβολής κοινοχρήστων. Το ζήτημα αν ήταν εργοδοτικές ή εργατικές οι άνω εισφορές δεν είναι κρίσιμο, εφόσον το σύνολο αυτών εισέπραττε η εναγόμενη και όφειλε να αποδώσει στον ασφαλιστικό της Οργανισμό, για τις  οποίες  ήταν υπόχρεος κατά νόμο ο ενάγων (άρθρο  26 και 27 παρ.1 1846/1951) και άλλωστε στις πράξεις Επιβολής Εισφορών δεν γίνεται διάκριση. Είναι γεγονός ότι ο πραγματογνώμων  ως απάντηση στο δεύτερο ερώτημα (τα ποσά που αποδόθηκαν στον ασφαλιστικό φορέα και αν υπολείπονται των νομίμων οφειλόμενων) συνέταξε ένα συνολικό ποσό οφειλών  αναφέροντας ότι δεν είναι δυνατή από το ΙΚΑ η εξαγωγή των δεδομένων ανά μήνα. Όμως  από τις ίδιες τις ανωτέρω  ΠΕΕ προέκυψαν  αναλυτικά τα οφειλόμενα ανά μήνα και έτος (δηλαδή όσες εισφορές παρακρατήθηκαν). Σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν διαφορές, αυτές αφαιρέθηκαν προς όφελος της εναγόμενης (ως προς τα ποσά των 181,50 και 678,43) και επίσης το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την απόφασή του  απέρριψε την αγωγή ως προς τις Πράξεις Επιβολής Εισφορών  με τις οποίες επιβλήθηκαν εισφορές μετά την 30.6.2013 (ποσού 68,69€, δώρο Χριστουγέννων 2013 ΑΚ ) και γενικά  για  όσες έκρινε ότι  δεν συνδέονταν με τη συμπεριφορά της εναγόμενης ως μη εισπραχθείσες από αυτή (διαφορές αποδοχών …/2011 Π.Ε.Ε. για το χρονικό διάστημα 01.04.2002-31.10.2010 για ποσό κύριας εισφοράς 5.562,74 ευρώ και …/2011 Π.Ε.Π.Ε.Ε. και Χ/…../2011 ΠΕΕ  με ποσό κύριας εισφοράς 8,22€ και πρόσθετα τέλη 11,89€ και Χ/…./2011 ΠΕΠΕΕ ποσού 2,47€ 28.646,72). Συνεπώς το αποδεικτικό υλικό είναι επαρκές και δεν χρειάζεται η συμπλήρωση ή η διενέργεια νέας πραγματογνωμοσύνης, απορριπτομένου του δεύτερου λόγου της έφεσης. Αποδεικνύεται επομένως πλήρως ότι η εναγόμενη ζημίωσε παράνομα την περιουσία του ενάγοντος κατά το συνολικό  ποσό των  39.951,59 €, δεδομένου ότι εισέπραξε, ως εντολοδόχος αυτού, το ποσό των  28.646,72 € ως αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές το διάστημα που προεκτέθηκε,  το οποίο ενσωμάτωσε στην περιουσία της και ιδιοποιήθηκε παράνομα, γεγονός που είχε ως συνέπεια να επέλθει σε βάρος του ενάγοντος πρόσθετη επιβάρυνση ποσού 17.572,97 €, έως τις 20.7.2018.  Η εκκαλούσα – εναγόμενη με τον τέταρτο λόγο της έφεσής της επαναφέρει την ένσταση συνυπαιτιότητας που είχε προβάλει με τις προτάσεις της στο πρώτο βαθμό  σε βάρος του ενάγοντος, ισχυριζόμενη ότι κατά την αποχώρησή της είχε παραδώσει στον ενάγοντα  το πλήρες αρχείο των σχετικών εγγράφων και παρ’ όλα αυτά ο ίδιος, επιδεικνύοντας αδιαφορία, παρέλειψε να ελέγξει  τους φακέλους αυτούς και να διευθετήσει τις οφειλές του προς το ΙΚΑ, ούτε μερίμνησε να λαμβάνει ειδοποιήσεις από το  ΙΚΑ  μετά την αποχώρηση της ενάγουσας από  την εργασία της.  Όμως  δεν αποδεικνύεται ότι ο ενάγων  είχε λάβει γνώση νωρίτερα των άνω ΠΕΕ πριν την 20.7.2018, παρά την αποχώρηση της εναγόμενης από την εργασία της το έτος 2013.  Ειδικότερα τις με  αρ. …./2010 και …/2011 Π.Ε.Ε., οι οποίες εκδόθηκαν σε βάρος του διαχειριστή του κτιρίου «……..» ως εργοδότη, παρέλαβε η ίδια η εναγόμενη στις 16.11.2010 και 30.09.2011, την δε  η υπ’ αρ. …./2010 Π.Ε.Ε παρέλαβε η ίδια ταχυδρομικώς στις 21.12.2010, η οποία έθεσε το επώνυμο και την υπογραφή της στο σχετικό αποδεικτικό παραλαβής συστημένης επιστολή προς των ΕΛ.ΤΑ. Ομοίως την με αρ. …/2011 Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών παρέλαβε η εναγόμενη (βλ. αποδεικτικό επιδόσεως).   Η με αρ.  Α …/2012 φέρει δυσανάγνωστη υπογραφή  στη θέση του παραλήπτη στην απόδειξη παραλαβής συστημένου του ΕΛΤΑ.  Ωστόσο η με αρ. . …../2014,  η οποία εκδόθηκε μετά την αποχώρηση της εναγόμενης από την εργασία της, τοιχοκολλήθηκε στο κατάστημα του Δημαρχείου Πειραιά, κατ΄εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 27 παρ. 4 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ (ΥΑ Αριθ. 55575/Ι.479/1965 ΦΕΚ 816/Β/7-12-1965) καθώς ο  εργοδότης (διαχείριση ……) κρίθηκε ως αγνώστου διαμονής. Είναι άξιο μνείας ότι σε όλες τις ΠΕΕ αναφέρεται ως εργοδότης «………..» και όχι τα στοιχεία του ενάγοντος, που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αναζητήθηκε μεταγενέστερα (μετά την έκδοσή τους)  ο ενάγων (παρόλο που τα στοιχεία του ήταν γνωστά στο ΙΚΑ)  και επιβλήθηκε σε βάρος του κατάσχεση στον τραπεζικό του λογαριασμό.  Η εναγόμενη υποστηρίζει ότι με την αποχώρησή της  είχε παραδώσει στον ενάγοντα και το πλήρες αρχείο των ΠΕΕ, ενώ  ο ενάγων με την κρινόμενη αγωγή του υποστηρίζει  ότι η εναγόμενη είχε υπεξάγει τα σχετικά έγγραφα.  Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν  δέχθηκε ότι η εναγόμενη  τέλεσε την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφων σε βάρος του ενάγοντος, για τις ΠΕΕ που αποδεδειγμένα παρέλαβε η ίδια λόγω έλλειψης δόλου,   ούτε η ίδια  παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του στο ακροατήριο ου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την πράξη αυτή. Παρά ταύτα όμως, ο  σχετικός όμως ισχυρισμός της εναγόμενης  ότι είχε παραδώσει τις ΠΕΕ στον ενάγοντα  δεν αποδεικνύεται μόνο από τις ένορκες βεβαιώσεις  των μαρτύρων αυτής  συγγενικών – φιλικών προσώπων (………αδελφής, ……. συζύγου και   ……., φίλης) και  ενώ έχουν καταθέσει αντίθετα οι μάρτυρες του ενάγοντος. Συνεπώς δεν αποδεικνύεται ότι ο ενάγων είχε λάβει γνώση σε προγενέστερο χρονικό σημείο  από την 20.7.2018 των επίδικων ΠΕΕ, που είχαν επιβάλλει εισφορές σε βάρος του και όταν διαπίστωσε  την κατάσχεση στον τραπεζικό του λογαριασμό   αμέσως υπέβαλε ένσταση στο ΙΚΑ κατά των ΠΕΕ σε βάρος του  και άσκησε την επίδικη αγωγή. Μάλιστα η  με αρ. Ε/…../10.09/2018   ένστασή του κρίθηκε αρχικά εκπρόθεσμη (βλ. τις εισηγήσεις της Τ.Δ.Ε.)  λόγω μη υποβολής αυτής εμπροθέσμως, που ενισχύει τον ισχυρισμό του περί έλλειψης γνώσεως. Επομένως η ένσταση συνυπαιτιότητας που πρόβαλε η εκκαλούσα – εναγόμενη πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που απέρριψε την άνω ένσταση εφάρμοσε ορθά το νόμο εκτίμησε  τις αποδείξεις,  οι δε ελλιπείς αιτιολογίες του αντικαθίστανται από την παρούσα (άρθρο 534 ΚΠολΔ), ώστε ο σχετικός λόγος της έφεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.   Η εκκαλούσα περαιτέρω επαναφέρει  την ένταση κατάχρησης  δικαιώματος  που είχε υποβάλλει στον πρώτο βαθμό και ισχυρίζεται  ότι   το δικαίωμα του ενάγοντος ασκείται καταχρηστικά,  λόγω της αδυναμίας είσπραξης του συνόλου των κοινοχρήστων δαπανών του κτιρίου από την πλευρά της   ενάγουσας, περιστατικά που ανάγονται σε άρνηση της αγωγής και έχουν ήδη κριθεί στα πλαίσια εκτίμησης των αποδείξεων, ώστε  το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε την σχετικό ισχυρισμό ως ουσιαστικά αβάσιμο δεν έσφαλε και συνεπώς ο σχετικός λόγος έφεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.  Εξάλλου από την άνω συμπεριφορά της εναγόμενης, ο ενάγων έχει υποστεί ηθική βλάβη, και συνεπώς  αν ληφθεί υπόψη  ο  βαθμός του πταίσματος της εναγόμενης, η  έλλειψη πταίσματος του ενάγοντος,  οι συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας και την έκταση της βλάβης που του προκάλεσε  και η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των μερών, πρέπει να καθορισθεί χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στο  ενάγοντα το ποσό των 2.000 € που κρίνεται εύλογο. Το παρεπόμενο αίτημα προσωπικής κράτησης, το οποίο είναι δυνητικό (άρθρο 1047 παρ.1 ΚΠολΔ) πρέπει να απορριφθεί δεδομένου ότι  η εναγόμενη είναι κύρια οριζοντίων ιδιοκτησιών που εκτιμήθηκαν σε 84.000 € και   καλύπτουν την απαίτηση του ενάγοντος  (βλ.  την με αρ. …/13.12.2021 έκθεση κατάσχεσης του δικ. επιμελητή ……).  Συνεπώς η συνολική αποκαταστατέα ζημία του ενάγοντος, πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των  41.951,59€. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ορθά δέχθηκε ότι έπρεπε να γίνει δεκτή η αγωγή του ενάγοντος, όμως  έσφαλε ως προς τον ορθό υπολογισμό της  θετικής ζημίας του ενάγοντος (προσαυξήσεις του ΙΚΑ)  το ύψος της ηθικής βλάβης και  την επιβολή  προσωρινής κράτησης. Συνεπώς κατά παραδοχή  των σχετικών λόγων της έφεσης, αφού γίνει αυτή δεκτή και  ως ουσιαστικά βάσιμη,  θα πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση, να κρατηθεί η αγωγή από το παρόν Δικαστήριο και περαιτέρω να γίνει αυτή εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα το άνω ποσό των 41.951,59 €, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, απορριπτομένου του παρεπόμενου αιτήματος προσωρινής κράτησης. Με δεδομένο ότι έγινε δεκτή η έφεση  πρέπει να  διαταχθεί η απόδοση του παραβόλου της έφεσης  στην  εκκαλούσα (άρθρο 495 εδ.4 ΚΠολΔ). Τέλος, σε βάρος της εναγόμενης πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, ενόψει της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρο 178 και 183 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ΄ουσίαν  την έφεση.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλούμενη απόφαση

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου της έφεσης, που αναφέρθηκε την αρχή της παρούσας, στην εκκαλούσα που κατέθεσε αυτό.

ΚΡΑΤΕΙ την υπόθεση

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από 17-09-2018 και με αριθμό ΓΑΚ ΕΑΚ…… /2018 αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων, εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και πενήντα εννιά λεπτών (41.951,59) €, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ το παρεπόμενο αίτημα προσωπικής κράτησης.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της εναγόμενης μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των  δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) €.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρίστανται  οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις     21 .6.2023.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ