Μενού Κλείσιμο

ΒΟΥΛΕΥΜΑ 65/2023


Η κατά το άρθρο 294 ΚΠΔ αίτηση του κατηγορουμένου περί άρσης ή αντικατάστασης των σε βάρος του περιοριστικών όρων, έχει το χαρακτήρα ενδίκου βοηθήματος με ευρεία έννοια ή οιονεί ενδίκου μέσου και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις του Κώδικα για τα ένδικα μέσα, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 466 παρ. 1 εδ.α΄, β΄ΚΠΔ, κατά το οποίο ο αντιπρόσωπος του κατηγορουμένου πρέπει να έχει ειδική εντολή για την άσκηση της αίτησης. Ο συνήγορος υπεράσπισης που διορίζεται από τον κατηγορούμενο με προφορική δήλωση ενώπιον του Ανακριτή έχει γενική πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης του εντολέα του στην ποινική υπόθεση που δεν περιλαμβάνει την άσκηση ενδίκων μέσων, εκτός αν μνημονεύεται ρητά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός Βουλεύματος 65/2023
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Φεβρωνία Τσερκέζογλου, Πρόεδρο Εφετών, Χριστίνα Λίμουρα-Εισηγήτρια και Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτες.
Συνήλθε στο γραφείο διασκέψεών του, την 11 Μαΐου 2023, με την παρουσία και της Γραμματέως Καλλιόπης Δερμάτη, για να διασκεφθεί και να αποφασίσει για την κατωτέρω ποινική υπόθεση, επί της οποίας έχει υποβληθεί σε αυτό η υπ’ αριθμ. 65/2023 έγγραφη πρόταση της Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, Μαρίας Σουκαρά-Κατσικάδη, η οποία έχει ως εξής:
« Εισάγω, ενώπιον του Συμβουλίου Σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 §§ 2, 4, 138 και 294 ΚΠΔ, την από 29-3-2023 αίτηση του …………………, με την οποία ζητεί την άρση ή αντικατάσταση του περιοριστικού όρου, της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, που επιβλήθηκε σε βάρος του, δυνάμει της υπ’ αρ. 7/1-11-2019 Διάταξης της Ανακρίτριας του Ε΄ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με το υπ’ αρ. 529/2021 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, με το οποίο παραπέμφθηκε ο αιτών, μεταξύ άλλων, στο Ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, προκειμένου να δικαστεί για την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από κοινού, από υπαιτίους, που ασκούν εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και έδρασαν για λογαριασμό ή προς όφελος ή εντός των πλαισίων εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ εξακολούθηση, (αρ. 1, 12, 13στ΄, 14, 16, 17, 18, 26 παρ. 1α΄, 27, 45, 51, 52, 57, 79, 98 ΠΚ και αρ. 2 παρ. 1, 2α΄, γ΄, δ΄, 3, 4α΄, ιη΄, 39 παρ. 1 γ΄- α΄, ε΄, η΄, 2, 40, 42 Ν. 4557/2018) και εκθέτω τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 294 ΚΠΔ:
«1. Αν η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου συνεχίστηκε και μετά την παραπομπή του σε δίκη, το αρμόδιο συμβούλιο οποτεδήποτε, ή το δικαστήριο κατά την διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ή σε περίπτωση που θα αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο η εκδίκαση, μπορεί ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου, του εισαγγελέα ή αυτεπαγγέλτως να άρει την προσωρινή κράτηση ή τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή να αντικαταστήσει τα προηγούμενα μέτρα με περιοριστικούς όρους ή να άρει ή να αντικαταστήσει τους περιοριστικούς όρους που έχουν τεθεί με άλλους. Το δικαστήριο που αποφασίζει την αναβολή ή ακυρώνει την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο ή εκδικάζει την υπόθεση αποφαίνεται και για την εξακολούθηση ή την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης, αν στις επόμενες τριάντα (30) ημέρες συμπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης και εφόσον είναι παρών ο κατηγορούμενος.
2. Αρμόδιο συμβούλιο σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. είναι το συμβούλιο εφετών και αν ακόμη το συμβούλιο πλημμελειοδικών είχε ήδη αποφανθεί για την προσωρινή κράτηση, εκτός αν η υπόθεση εκκρεμεί στο πλημμελειοδικείο.
3. Για να γίνει τυπικά παραδεκτή η αίτηση, δεν χρειάζεται να υποβληθεί προηγουμένως ο αιτών στην εκτέλεση του βουλεύματος ή της απόφασης.»
*** Ο τίτλος και η παρ. 1 (όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 7 παρ.30 Ν. 4637/2019 ΦΕΚ Α 180) τροποποιήθηκαν και το άρθρο 294 διαμορφώθηκε ως άνω με το άρθρο 131 Ν. 4855/2021 ΦΕΚ Α` 215/12.11.2021.
Περαιτέρω κατά το άρθρο 282 ΚΠΔ:
«1. Όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου, είναι δυνατό να διαταχθούν περιοριστικοί όροι ή κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση ή να επιβληθεί προσωρινή κράτηση, υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.
2. Ο σκοπός των περιοριστικών όρων, του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και της προσωρινής κράτησης είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης.
3. Περιοριστικοί όροι επιβάλλονται εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2 και αν αυτοί δεν επαρκούν επιβάλλεται κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και αν αυτό το μέτρο κρίνεται ανεπαρκές τότε μόνο εκδίδεται ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κράτησης.».
*** Η παρ.3 τροποποιήθηκε και το άρθρο 282 διαμορφώθηκε ως άνω με το άρθρο 124 Ν.4855/2021, ΦΕΚ Α` 215/12.11.2021.
Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 283 ΚΠΔ:
«1. Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης, η υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή στην Ελλάδα ή σε ελληνική προξενική αρχή στο εξωτερικό, η απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό και η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα. Σε περίπτωση επιβολής του περιοριστικού όρου της εμφάνισης σε ελληνική προξενική αρχή, η τελευταία υποχρεούται να εκτελεί τις σχετικές παραγγελίες των δικαστικών αρχών. Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να διατάσσονται και ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α` έως ια` της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών είναι δυνατή η αντικατάστασή τους με το μέτρο της περ. ιβ` της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ. Για τους κατηγορουμένους που εμφανίζουν ψυχική ή διανοητική διαταραχή ως περιοριστικός όρος είναι δυνατόν να διατάσσεται ένα από τα μέτρα της παρ. 3 του άρθρου 69Α ΠΚ.
2. Περιοριστικοί όροι μπορεί να επιβληθούν αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών».
Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο νομοθέτης ενσωμάτωσε στο κείμενο της διάταξης αυτής τις απαιτήσεις της αρχής της αναλογικότητας του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. τελευταίο του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία οι επιβαλλόμενοι από τον νόμο περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, πρέπει α) να είναι αναγκαίοι, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει άλλος πρόσφορος τρόπος για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από την σχετική ρύθμιση σκοπού και β) να τελούν σε αρμόζουσα αναλογία με αυτόν, έτσι ώστε οι επιπτώσεις που προκαλούνται στο δικαίωμα του θιγόμενου, να μην είναι δυσανάλογα επαχθείς (ΑΠΣυμβ 1567/2006, ΕφΠειραιά 20/2014), έτσι ώστε η προαναφερόμενη «ελεύθερη κρίση» να μην είναι αυθαίρετη, αλλά να λαμβάνει υπόψη όχι μόνον τη βαρύτητα του εγκλήματος, την σοβαρότητα των ενδείξεων ενοχής κλπ, αλλά επίσης την αναμενόμενη ποινική κύρωση, την οικονομική κατάσταση του κατηγορουμένου, ως και την προσωπικότητά του κατά τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 3 και 80 παρ. 3 ΠΚ.
Περαιτέρω, γίνεται δεκτό ότι ο νομοθέτης συναρτά εμμέσως το ύψος της εγγυοδοσίας και από την βλάβη που προκάλεσε η πράξη του κατηγορουμένου (Εφ Πειραιά 20/2014, Μπουρόπουλος Ερμ. Π.Δ., τόμος Α΄ 1957, σελ. 390).
Η υπό κρίση αίτηση, αρμόδια εισάγεται ενώπιόν σας, κατ’ άρθρο 294 ΚΠΔ, καθόσον η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά.
Η αίτηση αυτή, που έχει την μορφή ενδίκου βοηθήματος, υπό ευρεία έννοια, εφαρμόζονται δε, και οι διατάξεις των άρθρων 74 ΚΠΔ και 463, 466 ΚΠΔ (ΕφΘες 330/2005, Εφ Πατρών 159/1994), είναι νόμιμη και ασκείται παραδεκτά από τον αιτούντα – κατηγορούμενο και πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της.
Ο αιτών – κατηγορούμενος, με την υπό κρίση αίτησή του, διατείνεται ότι δεν προκύπτουν σε βάρος του σοβαρές ενδείξεις ενοχής, ότι τυγχάνει γνωστής διεύθυνσης κατοικίας και εργασίας και ότι δεν υπάρχει ουδεμία υποψία φυγής του, ενώ η μητέρα του, …………………, η οποία κατοικεί στην Αλβανία, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως κολπική μαρμαρυγή, λόγω της οποίας πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιατρικές εξετάσεις και έχει υποβληθεί πρόσφατα, στο Ασκληπιείο Βούλας, σε αρθροπλαστική ισχίου.
Επισυνάπτει δε στην υπό κρίση αίτησή του, αντίγραφο μισθωτηρίου, ενημερωτικό σημείωμα της ΣΤ΄ Ορθοπεδικής Κλινικής και το από 13-1-2023 πιστοποιητικό νοσηλείας του Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας, που αφορά την αρθροπλαστική ισχίου της μητέρας του, ενημερωτικό σημείωμα και φαρμακευτική αγωγή του Νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ», για το έτος 2018, που αφορά και πάλι την μητέρα του και την κολπική μαρμαρυγή απ’ την οποία πάσχει και την από 29-7-2019 δήλωση εργοδότη, του ………….., σύμφωνα με την οποία απασχολείται πλήρως, από τις 2-4-2019, σε ηλεκτρολογικές εργασίες, με μικτές μηνιαίες αποδοχές, ποσού 650 ευρώ.
Από την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας, αφενός προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του αιτούντα – κατηγορουμένου, ενόψει μάλιστα και της καταδίκης του, από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά, ενώ το συνολικό ποσό των 5.768,25 ευρώ, για το οποίο κατηγορείται ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες, αδυνατεί, σύμφωνα με την λογική, να αποδοθεί σε αποταμιεύσεις, ενόψει του εισοδήματός του από εργασία, το οποίο, όπως προκύπτει από την και παλιότερα κατατεθείσα, από 29-7-2019, δήλωση εργοδότη, το έτος 2019 ανερχόταν στο ποσό των 650 ευρώ, μείον των νομίμων κρατήσεων και με μηνιαίο μίσθωμα για την κατοικία του, 200 ευρώ.
Όσον αφορά δε, την κολπική μαρμαρυγή απ’ την οποία πάσχει η μητέρα του, άπαντα τα ιατρικά έγγραφα, είχαν κατατεθεί και αξιολογηθεί και στην ανάκριση, κατά την ομόφωνη επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, ενώ η δήλωση εργοδότη, η οποία και αυτή είχε κατατεθεί στην ανάκριση, αναφέρεται στον Ιούλιο του έτους 2019, χωρίς να έχει ανανεωθεί και χωρίς να προκύπτει από καινούργια δήλωση, αν συνεχίζει ακόμα να εργάζεται στον ίδιο ή άλλο εργοδότη.
Περαιτέρω, η ασθένεια της μητέρας του, που κατοικεί μόνιμα στην Αλβανία, ήτοι η κολπική μαρμαρυγή, αντιμετωπίζεται με εξετάσεις στις οποίες μπορεί να υποβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Ελλάδα, με φαρμακευτική αγωγή, που της χορηγείται, αλλά και με νοσηλεία, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, στο Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», δυνατότητες, που όπως και η αρθροπλαστική ισχίου, στην οποία υπεβλήθη στο Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, στα τέλη του έτους 2022 και αρχές του έτους 2023, της παρέχονται με την χορήγηση εισόδου για ιατρικούς λόγους στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο ένας και μοναδικός όρος που έχει επιβληθεί στον αιτούντα – κατηγορούμενο, ήδη από το έτος 2019, με την υπ’ αρ. 7/1-11-2019 Διάταξη της Ανακρίτριας του Ε΄ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, να μην κρίνεται επαχθής, ούτε για τον ίδιο, ούτε για την οικογένειά του.
Κατ’ ακολουθία όλων των προαναφερόμενων, οι δικαιολογητικοί λόγοι της υπό κρίση αίτησης, όπως αυτοί αναπτύχθηκαν ανωτέρω, κρίνονται ήσσονος σημασίας, έναντι της ratio του άρθρου 294 ΚΠΔ και λαμβάνοντας υπόψη, ότι η δίκη για την σε βάρος του αιτούντα – κατηγορουμένου, κατηγορία έχει προσδιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ήτοι για την δικάσιμο της 1-12-2023, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, ενώ ο ίδιος είναι αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, με οικογένεια και δη γονείς, που κατοικούν μόνιμα στην Αλβανία και υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει στο εξωτερικό και να μην επιστρέψει για να δικαστεί για την ως άνω αξιόποινη πράξη, συμπεραίνεται, ως ασφαλής πρόγνωση, ότι η άρση ή αντικατάσταση του επιβληθέντα σε αυτόν περιοριστικού όρου, της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, δεν εξασφαλίζει τους σκοπούς για τους οποίους τέθηκε, δηλαδή της οποτεδήποτε παρουσίας του κατηγορουμένου στο Δικαστήριο και της υποβολής του στην εκτέλεση της απόφασης που θα εκδοθεί, ενώ δεν εξέλειψαν οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε και κατά συνέπεια, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη η από 29-3-2023 αίτηση του ……………….., με την οποία ζητεί την άρση ή αντικατάσταση του περιοριστικού όρου, της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, που επιβλήθηκε σε βάρος του, δυνάμει της υπ’ αρ. 7/1-11-2019 Διάταξης της Ανακρίτριας του Ε΄ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με το υπ’ αρ. 529/2021 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 19-4-2023
Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
[υπογραφή]
ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΟΥΚΑΡΑ – ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ
ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ»

Αφού έλαβε υπόψη την ως άνω πρόταση της Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, Μαρίας Σουκαρά-Κατσικάδη, για την οποία ενημερώθηκε προφορικά ο κατηγορούμενος ……………., όπως προκύπτει από την από την από 20.04.2023 βεβαίωση της Γραμματέα της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς, Ευθυμίας Παναγοπούλου, ώστε να ασκήσει το δικαίωμα ακρόασης, εκθέτοντας τις απόψεις του, χωρίς να καταθέσει υπόμνημα.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Με την προπαρατεθείσα υπ’ αριθμ. 65/2023 εισαγγελική πρόταση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του παρόντος συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 1-4, 138 και 294 του ΚΠΔ, η από 29.3.2023 αίτηση του κατηγορουμένου …………………. , με την οποία ζητεί την άρση ή αντικατάσταση του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/1.11.2019 διάταξη της Επίκουρης Ανακρίτριας του Ε’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά και διατηρήθηκε σε ισχύ με το υπ’ αριθμ. 529/2021 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, με το οποίο παραπέμφθηκε ο αιτών στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, το οποίο έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο στις 1.12.2023, προκειμένου να δικαστεί για την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από κοινού, από υπαιτίους που ασκούν εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, εντός των πλαισίων εγκληματικής οργανώσεως, κατ’ εξακολούθηση ( άρθρα 2 παρ. 1,2 εδ. α, γ, δ, 3, 4 περ. α, ιη, 39 παρ. 1γ-α, ε, η και 2, 40, 42 Ν. 4557/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 ε, 14, 16, 17, 18, 26 εδ. α, 27, 45, 51, 52, 57, 79, 98 ΠΚ).
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 294 παρ. 1ΚΠΔ: Αν η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου συνεχίστηκε και μετά την παραπομπή του σε δίκη, το αρμόδιο συμβούλιο οποτεδήποτε, ή το δικαστήριο κατά την διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ή σε περίπτωση που θα αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο η εκδίκαση, μπορεί ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου, του εισαγγελέα ή αυτεπαγγέλτως να άρει την προσωρινή κράτηση ή τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή να αντικαταστήσει τα προηγούμενα μέτρα με περιοριστικούς όρους ή να άρει ή να αντικαταστήσει τους περιοριστικούς όρους που έχουν τεθεί με άλλους. 2. Αρμόδιο συμβούλιο σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. είναι το συμβούλιο εφετών και αν ακόμη το συμβούλιο πλημμελειοδικών είχε ήδη αποφανθεί για την προσωρινή κράτηση, εκτός αν η υπόθεση εκκρεμεί στο πλημμελειοδικείο.
3. Για να γίνει τυπικά παραδεκτή η αίτηση, δεν χρειάζεται να υποβληθεί προηγουμένως ο αιτών στην εκτέλεση του βουλεύματος ή της απόφασης.
Κατά το άρθρο 282 ΚΠΔ: 1. Όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου, είναι δυνατό να διαταχθούν περιοριστικοί όροι ή κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση ή να επιβληθεί προσωρινή κράτηση, υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων. 2. Ο σκοπός των περιοριστικών όρων, του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και της προσωρινής κράτησης είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης. 3. Περιοριστικοί όροι επιβάλλονται εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2 και αν αυτοί δεν επαρκούν επιβάλλεται κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και αν αυτό το μέτρο κρίνεται ανεπαρκές τότε μόνο εκδίδεται ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κράτησης. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 283 ΚΠΔ: 1. Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης, η υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή στην Ελλάδα ή σε ελληνική προξενική αρχή στο εξωτερικό, η απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό και η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα. 2. Περιοριστικοί όροι μπορεί να επιβληθούν αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών».
Η παραπάνω αίτηση, η οποία αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστικού Συμβουλίου, καθόσον η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά ( άρθρο 294 ΚΠΔ ), είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις προαναφερθείσες στη νομική σκέψη του παρόντος διατάξεις και πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσία.
Από όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας καθώς και από τα έγγραφα που ο αιτών κατηγορούμενος προσκόμισε με την κρινόμενη αίτησή του, δεν προκύπτει ότι εξαλείφθηκαν ή διαφοροποιήθηκαν τα περιστατικά εκείνα, με βάση τα οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7/1.11.2019 διάταξη της Επίκουρης Ανακρίτριας του Ε’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά και διατηρήθηκε σε ισχύ με το υπ’ αριθμ. 529/2021 αμετάκλητο Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, με το οποίο παραπέμφθηκε ο αιτών στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά και, συνεπώς, ο επιβληθείς με τη Διάταξη αυτή περιοριστικός όρος είναι απολύτως αναγκαίος για να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης από τον αιτούντα – κατηγορούμενο νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί τόσο η παρουσία αυτού στο Δικαστήριο, όσο και η υποβολή του στην εκτέλεση της εκδοθησόμενης, τυχόν, καταδικαστικής απόφασης, λαμβανομένων υπόψη προς τούτο του είδους και της φύσης των αξιόποινων πράξεων για τις οποίες παραπέμφθηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του, επιπλέον, δε, οι επικαλούμενοι από τον αιτούντα οικογενειακοί λόγοι, που κατά τους ισχυρισμούς του, επιβάλλουν την ανάγκη μετάβασής του στο εξωτερικό, συνέτρεχαν τουλάχιστον εν μέρει, ήδη κατά τον προ της σύλληψής του χρόνο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προπαρατεθείσα εισαγγελική πρόταση, στις ορθές σκέψεις της οποίας και το παρόν Συμβούλιο αναφέρεται προς αποφυγήν άσκοπων επαναλήψεων. Πρέπει, επομένως, η κρινόμενη αίτηση, ως ουσιαστικά αβάσιμη, να απορριφθεί.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την από 29.3.2023 αίτηση του κατηγορουμένου ……….. , με την οποία ζητεί την άρση ή αντικατάσταση του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/1.11.2019 διάταξη της Επίκουρης Ανακρίτριας του Ε’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά και διατηρήθηκε σε ισχύ με το υπ’ αριθμ. 529/2021 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, με το οποίο παραπέμφθηκε ο αιτών στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 11 Μαΐου 2023 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο την ….. Μαΐου 2023.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΕΡΜΑΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α΄ ΔΕ