Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 432/2023

Αριθμός     432/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα   2ο

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα   K.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις  …………., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

Α) ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………..», και τον διακριτικό  τίτλο «………….», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά της δικηγόρο Ευμορφία Βεργή.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ: ……………. ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά  του δικηγόρο Μαρία Κωνσταντίνου (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

Β) ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……….»   και το διακριτικό τίτλο «……….» πρώην με την επωνυμία «……….» και διακριτικό τίτλο «………», η οποία εδρεύει στο …… Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ενεργεί με την ιδιότητά της ως μη δικαιούχου και μη υπόχρεου διαδίκου, διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «………» (……….) που εδρεύει στο …. της Ιρλανδίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Η ανωτέρω εταιρεία ειδικού σκοπού, κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «……….» και το διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην Αθήνα. Η «…….» όπως νομίμως εκπροσωπείται, κατέστη καθολική διάδοχος της πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «……………» και το διακριτικό τίτλο «………» λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της ως άνω νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά της δικηγόρο Ευμορφία Βεργή.

ΥΠΕΡ ΗΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……….», και το διακριτικό τίτλο «…» που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενης, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……….», η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο

ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ………… ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά του δικηγόρο Μαρία Κωνσταντίνου (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

Ο υπό στοιχ Α εφεσίβλητος-Β καθ΄ ου η πρόσθετη παρέμβαση κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από  4.3.2014 (αριθμ. εκθ. καταθ. ………../2014) ανακοπή, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 2514/2017 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, που  δέχθηκε τα σε αυτήν αναφερόμενα.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου η καθ΄ης η ανακοπή και ήδη εκκαλούσα με την από  19.4.2018 (ΓΑΚ/ΕΑΚ  ………/2018- ………../2022) έφεσή της, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου η υπό στοιχ Β προσθέτως παρεμβαίνουσα κατέθεσε την από  21.12.2022 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………./2023) πρόσθετη παρέμβασή της, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Η πληρεξούσια δικηγόρος της υπό στοιχ Α εκκαλούσας και της υπό στοιχ Β προσθέτως παρεμβαίνουσας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε και  η πληρεξούσια δικηγόρος του υπό στοιχ Α εφεσιβλήτου-Β καθ΄ ου η πρόσθετη παρέμβαση, η οποία παραστάθηκε με δήλωση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου,  ανέπτυξε τις απόψεις της με τις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η με αριθμό κατάθεσης στη γραμματεία του Εφετείου Πειραιά  ……….//2022 έφεση και η με αριθμό κατάθεσης στη αυτή γραμματεία   ………..//2023 αυτοτελής  πρόσθετη  παρέμβαση  πρέπει  να  συνεκδικαστούν,  καθώς τελούν μεταξύ  τους σε σχέση κύριου και παρεπόμενου (άρθρα  246 και 79 -93 ΚΠολΔ).

Η κρινόμενη  με αριθμό καταθ. στη γραμματεία του Εφετείου  Πειραιά   ………//2022 έφεση κατά της υπ΄αριθμόν  2514/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Πειραιά  που εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα  καθώς η εκκαλουμένη απόφαση  δημοσιεύτηκε  στις 29-5-2017 και  η  έφεση κατατέθηκε στη γραμματεία του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά  στις 20-4-2018, δίχως να προηγηθεί επίδοση της εκκαλουμένης  (άρθρα 495,511,513,516 παρ 1, 517 εδαφ α, 518 παρ 1  και 147 ΚΠολΔ). Συνεπώς, πρέπει να γινει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων αυτής κατά την  αυτή  διαδικασία  δοθέντος ότι έχει καταβληθεί και το απαιτούμενο παράβολο άσκησης έφεσης (βλ. με αριθμό  …………../2018 e-παράβολο).

Ο ανακόπτων και ήδη εφεσίβλητος  με την με  αριθμό καταθ. ……/2014 ανακοπή που άσκησε  ενώπιον  του Μονομελούς   Πρωτοδικείου Πειραιά  κατά της ήδη εκκαλούσας τραπεζικής  εταιρίας  ζήτησε για τους αναφερόμενους σ΄αυτήν  λόγους την ακύρωση της υπ΄αριθμ. 165/2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά  με την οποια υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην καθ΄ης η ανακοπή  τραπεζική  εταιρία το ποσό των  33.608,10 ευρώ  πλέον τόκων και εξόδων καθώς και την ακύρωση της  από 3-2-2014 επιταγής προς πληρωμή  κάτω από το αντίγραφο του απογράφου  με την οποία επιτάχθηκε να καταβάλει το ανωτέρω ποσό  πλέον  εξόδων. Επί της ανακοπής αυτής εκδόθηκε  η εκκαλουμένη απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η ανακοπή  και ακυρώθηκε τόσο η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής όσο και η ανακοπτομένη επιταγή προς πληρωμή. Ήδη, κατά της αποφάσεως αυτής βάλλει η  καθ΄ης  η  ανακοπή τραπεζική εταιρεία   παραπονούμενη  για εσφαλμένη ερμηνεία  και εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων  και ζητεί   την εξαφάνιση  της εκκαλουμένης και την απόρριψη   της ανακοπής  με σκοπό  την  επικύρωση  της ανακοπτομένης  διαταγής πληρωμής  και  της ανακοπτομένης  επιταγής προς πληρωμή.

Πρέπει  να σημειωθεί ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης παραστάθηκε η  τραπεζική εταιρεία «…………..» και  όχι   η τραπεζική εταιρεία  «……..»  (εκκαλούσα)  καθόσον η τελευταία διασπάσθηκε  με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής  δραστηριότητας  με  τη σύσταση νέας  εταιρείας  με την επωνυμία «………», η οποία κατέστη καθολική διάδοχος  αυτής,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 16 του ν 2515/1997 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν 4664/2020), του άρθρου 145 του ν. 4261/2014 (όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν 4664/2020) και των άρθρων 57 παρ 3, 59 – 74 και 140 -157 του ν 4601/2019 .

1.  Από τη διάταξη του άρθρου 80 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι τρίτος μπορεί να ασκήσει σε εκκρεμή μεταξύ άλλων δίκη πρόσθετη παρέμβαση για την υποστήριξη κάποιου διαδίκου, μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση και  συνεπώς  για πρώτη φορά και ενώπιον του εφετείου,  περιοριζόμενος σε μόνη την υποστήριξη ή αντίκρουση των λόγων της έφεσης, εφόσον έχει έννομο συμφέρον. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 81 παρ. 1 και 215 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η πρόσθετη παρέμβαση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για την αγωγή, δηλαδή με κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται, που είναι αναγκαίο στοιχείο της προδικασίας και ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση αυτής στους διαδίκους, η οποία στην περίπτωση, που ασκείται για πρώτη φορά στο εφετείο, πρέπει, να γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 524 παρ. 1 σε συνδυασμό με 591 παρ. 1 ΚΠολΔ, σε όλους τους μέχρι της άσκησής της διαδίκους, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση. Έννομο συμφέρον για την άσκηση της πρόσθετης παρέμβασης υφίσταται, όταν με την πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να προστατευθεί δικαίωμα του παρεμβαίνοντος ή να αποτραπεί η δημιουργία σε βάρος του νομικής υποχρέωσης, που είτε απειλούνται από τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα της αποφάσεως που θα εκδοθεί είτε υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από τις αντανακλαστικές συνέπειές της, ως τρίτος δε, κατά την έννοια της ίδιας διάταξης του άρθρου 80 ΚΠολΔ, νοείται εκείνος ο οποίος δεν είχε προσλάβει την ιδιότητα του διαδίκου με οποιοδήποτε τρόπο στην αρχική δίκη ή σε στάδιο προηγούμενης δίκης επί της υποθέσεως (ΑΠ 368/2019, ΑΠ 1329/2017, ΑΠ 611/2013, ΑΠ 1171/2012). Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 83 ΚΠολΔ, αν η ισχύς της απόφασης στην κύρια δίκη εκτείνεται και στις έννομες σχέσεις εκείνου που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση προς τον αντίδικό του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 76 μέχρι 78. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι αποφασιστικό κριτήριο για το χαρακτηρισμό της πρόσθετης παρέμβασης ως αυτοτελούς είναι η επέκταση της ισχύος της απόφασης, δηλαδή των υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου, της εκτελεστότητας και της διαπλαστικής ενέργειας αυτής στις έννομες σχέσεις του τρίτου προς τον αντίδικό του. Η ασκούμενη κατά το άρθρο 83 ΚΠολΔ αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση δημιουργεί περιορισμένου περιεχομένου επιγενόμενη αναγκαία ομοδικία του παρεμβαίνοντος με το διάδικο υπέρ του οποίου η παρέμβαση, στο μέτρο που ο παρεμβαίνων θεωρείται κατά πλάσμα δικαίου, ως αναγκαίος ομόδικος με τις παρεχόμενες δικονομικές εξουσίες αυτού, χωρίς όμως να έχει στη διάθεσή του διαδικαστικές ευχέρειες που προσιδιάζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο του κυρίου διαδίκου (ΑΠ 1485/2006, ΑΠ 91/2005). Ως αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να θεωρηθεί και εκείνη, την οποία ασκεί αυτός που έγινε διάδοχος του διαδίκου όσο διαρκούσε η δίκη ή μετά το πέρας αυτής (άρθρο 225 παρ. 2 ΚΠολΔ), αφού το δεδικασμένο από τη δίκη ισχύει υπέρ και κατά αυτού κατά το άρθρο 325 αριθ. 2 ΚΠολΔ (ΑΠ 368/2019, ΑΠ 1564/2017, ΑΠ 1731/2011).2.  Περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 περ. γ του ν. 4354/2015 “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων….”, “Τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες λόγω πώλησης απαιτήσεις, δύνανται να ασκούνται μόνο μέσω των εταιριών διαχείρισης της παρούσας παραγράφου. Οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις λογίζονται ως τραπεζικές και μετά τη μεταβίβασή τους. Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο και σε τρίτους, οι οποίες βαρύνουν τις εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων και απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις”. Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του άνω νόμου 4354/2015, “Οι Εταιρίες Διαχείρισης νομιμοποιούνται, ως μη δικαιούχοι διάδικοι, να ασκήσουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να κινούν, παρίστανται ή συμμετέχουν σε προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδικής διαχείρισης των άρθρων 61 επ. του ν. 4307/2014. Εφόσον οι Εταιρίες συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δίκη με την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου, το δεδικασμένο της απόφασης καταλαμβάνει και τον δικαιούχο της απαίτησης”. Την προβλεπόμενη από το νόμο αυτό εξαιρετική νομιμοποίηση των  μη δικαιούχων  διαδίκων  απολαμβάνουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων του ν 4354/2015 και στην περίπτωση που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση απαιτήσεων με το καθεστώς του ν 3156/2003 παρ΄ ότι τέτοια νομιμοποίηση  δεν θεσπίζεται ρητά με το νόμο αυτό (ΟλΑπ 1/2023).

Στην προκειμένη περίπτωση η εταιρία με την επωνυμία «…………» η οποία είχε αρχικά την επωνυμία «……..» και τον διακριτικό τίτλο  «…………. » και η οποία  εδρεύει στο …….. Αττικής,  επί της οδού  ………,  με  αυτοτελές δικόγραφο  που φέρει αριθμό καταθ. ……..2023  στη γραμματεία του Εφετείου Πειραιά,  ισχυριζόμενη ότι είναι εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «…….» που εδρεύει στο ……….. της Ιρλανδίας (οδός …………),  η οποία κατέστη  ειδική  διάδοχος της ανώνυμης εταιρείας «………..» λόγω μεταβίβασης σ΄αυτήν απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3156/2003   μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση,  άσκησε ως μη δικαιούχος διάδικος, το πρώτον ενώπιον του  Εφετείου Πειραιά,   αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση και ζήτησε την παραδοχή  της  έφεσης  και την επικύρωση  της  ανακοπτομένης  διαταγής  πληρωμής, αλλά και της ανακοπτομένης  επιταγής προς πληρωμή. Η αυτοτελής αυτή παρέμβαση ασκείται   παραδεκτά το πρώτον  ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 80 και 83  ΚΠολΔ) και  έχει  επιδοθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, ήτοι  τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της έφεσης   (άρθρα  524 και  591 παρ 1β ΚΠολΔ)   τόσο  στην  τραπεζική εταιρεία «…………» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού …………., ως  καθολική διάδοχο  της  εκκαλούσας εταιρίας   “…………….”  όσο και στον εφεσίβλητο (βλ. υπ΄αριθμόν ……/16-1-2023 έκθεση επίδοσης του  δικαστικού  επιμελητή  Γρηγορίου  Ευστρατίου   και  υπ΄αριθμόν  …../16-1-2023 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας ……………). Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ΄ουσίαν.

Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ΄αριθμόν …../17-10-2006 σύμβαση που συνήψε ο ανακόπτων και ήδη εφεσίβλητος ……….  στις 17-10-2006  με την τραπεζική εταιρία «.. ……….»   η τελευταία χορήγησε στον πρώτο πίστωση μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ.  Της πίστωσης αυτής  έκανε χρήση  ο ανακόπτων με σταδιακή ανάληψη διαφόρων χρηματικών ποσών. Τρία χρόνια  αργότερα και συγκεκριμένα στις 26-10-2009 η «………»  εκχώρησε στην εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία  «………..» που εδρεύει στην Αγγλία ……………… απαιτήσεις της μεταξύ των οποίων και η επίδικη. Η σχετική σύμβαση καταχωρίσθηκε στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν 3156/2003 στον τόμο … και με αριθμό ……… Στις 21-11-2011  η εταιρεία «…….» προέβη σε αναμεταβίβαση προς την «…………..» των ανωτέρω απαιτήσεων μεταξύ των οποίων και η επίδικη και η σχετική σύμβαση καταχωρίσθηκε στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών     σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν 3156/2003 στον τόμο …. και με αριθμό …… Προς τούτο προσκομίζεται και το με αριθμό …./2014 αντίγραφο εκ του υπ΄αριθμόν …./2011 παραρτήματος  σε σμίκρυνση τέτοιας κλίμακας ώστε καθίσταται δυσχερής η  ανάγνωση αυτού.  Ακολούθως, η «………….» ισχυρίζεται ότι  εκχώρησε στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «…………» την επίδικη απαίτηση επικαλούμενη την υπ΄αριθμόν πρωτ.  …./2012  δημοσίευση συμβάσεως του άρθρου 10 παρ. 8 του ν 3156/2003   και το με αριθμό …/2014 αντίγραφο  εκ του με αριθμό πρωτ. …/2012 παραρτήματος που καταχωρίσθηκε στον τόμο …. και με αριθμό ……. Στη συνέχεια, ισχυρίζεται ότι η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «………….» επαναμεταβίβασε στην «…………..» την επίδικη απαίτηση επικαλούμενη την με αριθμό πρωτ. …./2012 δημοσίευση συμβάσεως  του άρθρου 10 παρ 8 του ν 3156/2003  και το με αριθμό πρωτ. …./2014  αντίγραφο εκ του με αριθμό …./2012 παραρτήματος  που καταχωρίσθηκε στον τόμο … και με αριθμό …. Ωστόσο, τόσο το με αριθμό πρωτ …/2014 αντίγραφο εκ του με αριθμό πρωτ …/2012 παραρτήματος όσο και το με αριθμό πρωτ  …./2014 αντίγραφο εκ του με αριθμό …/2012  παραρτήματος  προσκομίζονται σε σμίκρυνση τέτοιας κλίμακας ώστε καθίσταται  αδύνατη  η  ανάγνωση αυτών.

Περαιτέρω, η  εταιρία «…………»  και η προσθέτως παρεμβαίνουσα «………….» επικαλέστηκαν  μεταξύ άλλων εγγράφων  με τα δικόγραφα  των Προτάσεων που κατέθεσαν  ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και τα παρακάτω έγγραφα  α) αντίγραφο του υπ΄αριθμόν ……… λογαριασμού ο οποίος τηρήθηκε για την πίστωση που χορηγήθηκε στον ανακόπτοντα, β) επικυρωμένο αντίγραφο της από 14-1-2014 αιτήσεως επί της οποία εξεδόθη η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής και γ) επικυρωμένο αντίγραφο του προσκομισθέντος  για την έκδοση της διαταγής πληρωμής λογαριασμού. Τα  έγγραφα αυτά   στις Προτάσεις της «……….» φέρουν αρίθμηση 6,8 και 9 κάτω από τον τίτλο «Εγγραφα προσαχθέντα ενώπιον του Πρωτοδικείου εις αντίκρουση της ανακοπής του αντιδίκου»  και στις Προτάσεις της  «………….»  φέρουν αρίθμηση 30,32 και 33 κάτω από τον τίτλο «προσκομίζουμε και επικαλούμαστε τα εξής έγγραφα:»  Ωστόσο, τα έγγραφα αυτά δεν προσκομίστηκαν.  Αντιθέτως, προσκομίστηκε έγγραφο με την  κίνηση λογαριασμού για το χρονικό διάστημα  από 18-10-2006 μέχρι  6-8- 2012   με χρεωστικό υπόλοιπο 32.105,74 ευρώ, ενώ με την καταγγελία της σύμβασης που επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 19-12-2013  (βλ υπ΄αριθμόν …/2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή  …….) η «…………» γνωστοποίησε σ΄αυτόν ότι ο λογαριασμός  έκλεισε  οριστικά  στις  10-10-2013  λόγω μη εξυπηρετήσεως της πιστώσεως με χρεωστικό υπόλοιπο 33.608,10 ευρώ πλέον μη λογιστικοποιηθέντων κατά νόμο τόκων από 29-6-2012. Πέραν των ανωτέρω το έγγραφο  αυτό  προσκομίζεται σε απλή φωτοτυπία και  φέρει βεβαίωση σε μορφή σφραγίδας  το περιεχόμενο της  οποίας δεν δύναται ν΄αναγνωσθεί καθώς τμήμα της βεβαίωσης  έχει  σβηστεί. Επιπρόσθετα, κάτω από την βεβαίωση έχουν τεθεί δύο υπογραφές  και τα ονόματα των  υπαλλήλων που υπέγραψαν σε μορφή σφραγίδας  σε τόσο αχνή,  ωστόσο,  γραφή ώστε  καθίσταται αδύνατη  η διακρίβωση  των ονομάτων.  Φέρει δε αρίθμηση σχετικού 14 και ως εκ τούτου  δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί το επικαλούμενο αντίγραφο του υπ΄αριθμόν ……. λογαριασμού ο οποίος τηρήθηκε για την πίστωση που χορηγήθηκε στον ανακόπτοντα, ούτε το επικαλούμενο επικυρωμένο αντίγραφο του προσκομισθέντος για την έκδοση της διαταγής πληρωμής λογαριασμού. Τέλος, δεν προσκομίζεται  επικυρωμένο αντίγραφο της από 14-1-2014 αιτήσεως επί της οποία εξεδόθη η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής,  αλλά, προσκομίζεται, προφανώς εκ παραδρομής,  αντίγραφο της  28-9-2012 αίτησης που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Πειραιά με την οποία ζητήθηκε  η έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του ανακόπτοντος βάσει έτερης  σύμβασης προσωπικού – καταναλωτικού δανείου  που είχε συνάψει ο ανακόπτων με την    «……………» με κάρτα πολλαπλών  συναλλαγών. Συνεπεία των παραλείψεων αυτών  καθίσταται  αδύνατη  η  έρευνα  των λόγων  έφεσης  και περαιτέρω η έρευνα των λόγων της ανακοπής  καθώς  ερείδονται στα έγγραφα αυτά.

Εξάλλου, μετά την άσκηση της  έφεσης (29-4-2018)  ακολούθησε  η διαδικασία  της διάσπασης της  εκκαλούσας  με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας  και σύσταση νέου πιστωτικού ιδρύματος  με την επωνυμία «…………», όπως προαναφέρθηκε, η οποία υποκαταστάθηκε ως καθολική διάδοχος  σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εκκαλούσας « …………” που απορρέουν από τις συναφθείσες  δανειακές συμβάσεις . Στη συνέχεια,  η «………» μεταβίβασε   στην εταιρεία «………..»  με έδρα στο …… Ιρλανδίας, οδός …………, στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3156/2003 δυνάμει της από 14 Ιουλίου 2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε στις 14-7-2020 στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του ν 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτ. …./14-7-2020 στον τόμο …. και με αριθμό ….. και στη συνέχεια λόγω ορθής επανάληψης με αριθμό πρωτ. …/21-7-2020 στον τόμο …. και με αριθμό ….., ενώ τα οφειλόμενα κεφάλαια ανα επιχειρηματική απαίτηση, τα ονοματεπώνυμα  των οφειλετών μεταξύ των οποιων ισχυρίζεται η προσθέτως παρεμβαίνουσα ότι περιλαμβάνεται και η επιδικη απαίτηση,  αναφέρονται στο παράρτημα  που είχε επισυναφθεί στην περίληψη της σύμβασης, απόσπασμα εκ του οποίου με αριθμό …../2020  προσκομίστηκε από την  προσθέτως παρεμβαίνουσα σε σμίκρυνση τέτοιας κλίμακας ώστε  καθίσταται αδύνατη η ανάγνωση αυτού και εντεύθεν η διακρίβωση της μεταβίβασης  στην  ανωτέρω αλλοδαπή εταιρεία  της επίδικης απαίτησης. Στη συνέχεια,  δυνάμει της από 1-4-2021 σύμβασης επαναγοράς  η ανωτέρω  εταιρεία «……..»   μεταβίβασε στην εταιρεία «……………» (εφεσίβλητη)   μέρος των απαιτήσεων που είχαν μεταβιβασθεί για τους σκοπούς της προαναφερόμενης από 13-7-2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων. Περίληψη της σύμβασης αυτής καταχωρήθηκε την 13-4-2021 στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του ν 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτ. …/13-4-2021 στον τόμο …  και με αριθμό ….., ενώ οι απαιτήσεις που επαναγοράστηκαν και μεταβιβάστηκαν στην εφεσίβλητη  αναφέρονται στο παράρτημα    που είχε επισυναφθεί στην περίληψη της σύμβασης, απόσπασμα εκ του οποίου με αριθμό …./2021  προσκόμισε η προσθέτως παρεμβαίνουσα.  Ακολούθως, η   εταιρεία «………» (εφεσίβλητη)  μεταβίβασε στην αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «…………» που εδρεύει στο ……… της Ιρλανδίας επί της  οδού  ……….. απαιτήσεις από επιχειρηματικά δάνεια, στεγαστικά και λοιπά δάνεια συμπεριλαμβανομένων μη εξυπηρετούμενων και ενήμερων απαιτήσεων, δυνάμει της από  25-5-2021 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης  επιχειρηματικών  απαιτήσεων, περίληψη της οποίας  καταχωρήθηκε αυθημερόν (25-5-2021) στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του ν.2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου  Αθηνών και  έλαβε αριθμό πρωτ…../25-5-2021  στον τόμο … και με αριθμό …, ενώ τα οφειλόμενα κεφάλαια ανα επιχειρηματική απαίτηση , τα ονοματεπώνυμα  των οφειλετών και εγγυητών και οι παρεπόμενες  εμπράγματες ή ενοχικές απαιτήσεις αναφέρονται στο με αριθμό …../2021 αντίγραφο εκ του υπ΄αριθμόν …./2011 παραρτήματος. Αμέσως μετά η  αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «………….» ανέθεσε την διαχείριση των  τιτλοποιημένων απαιτήσεών της  από στεγαστικά και λοιπά δάνεια με τα παρεπόμενα και διαπλαστικά δικαιώματα στην εταιρεία διαχείρισης με την επωνυμία « ………..» με έδρα το ….. Αττικής επι της οδού …….. …….  (ήδη προσθέτως παρεμβαίνουσα) δυνάμει της από 25-5-2021 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών δανείων  περίληψη της οποίας  καταχωρήθηκε  αυθημερόν στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του ν 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου  Αθηνών με αριθμό πρωτ. …/25-5-2021 στον τόμο … και με αριθμό …. Στις  8-10-2021  η  «…….»   έλυσε την ανωτέρω σύμβαση  με την προσθέτως παρεμβαίνουσα ( ……………..)   σύμβαση και η λύση αυτή    αυθημερόν στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του ν 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου  Αθηνών  στον τόμο … και με αριθμό ….. Αυθημερόν (8-10-2021) η   «………» ανέθεσε δυνάμει σχετικής συμβάσεως  στην εταιρεία διαχείρισης με την επωνυμία «………………»  όλες τις υπηρεσίες  είσπραξης και εν γένει διαχείρισης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων μη εξυπηρετούμενων, καταγγελμένων και ενήμερων απαιτήσεων δυνάμει της από 8-10-2021 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών δανείων  περίληψη της οποίας  καταχωρήθηκε  αυθημερόν στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του ν 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου  Αθηνών με αριθμό πρωτ. …/11-10-2021 στον τόμο …. και με αριθμό …… Στις 8-11-2021 η «……..» ανέθεσε συμπληρωματικά  δυνάμει σχετικής συμβάσεως  στην εταιρεία διαχείρισης με την επωνυμία « ………….»  περαιτέρω  εξουσίες αναφορικά με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις ενώ   περίληψη της  σύμβασης αυτής   καταχωρήθηκε  αυθημερόν στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του ν 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου  Αθηνών  στον τόμο … και με αριθμό …..  Η προσθέτως  παρεμβαίνουσα ισχυρίζεται ότι μεταξύ των απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν «………» και διαχειρίζεται η ίδια  περιλαμβάνεται και   κείνη που προέρχεται από την σύμβαση πίστωσης  που συνήψε ο ανακόπτων  ανακοπή με την καθ΄ης η ανακοπή  καθολικός διάδοχος της οποίας είναι η «……………». Ωστόσο, ενόψει του ότι η ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων καθίσταται αδύνατη  καταλείπονται  κενά και αμφίβολα σημεία  ως προς το ότι η προσθέτως παρεμβαίνουσα έχει δικαίωμα διαχείρισης  της  επίδικης απαίτησης  και  νομιμοποιείται ως μη δικαιούχος διάδικος να ασκήσει αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της καθολικής διαδόχου της εκκαλούσας τραπεζικής εταιρείας. Κατόπιν αυτών πρέπει να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης προκειμένου να συμπληρωθούν οι ανωτέρω ελλείψεις με την προσκόμιση των αντίστοιχων  εγγράφων ώστε να  κριθεί η βασιμότητα τόσο της έφεσης όσο  και της ασκηθείσας  αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ  την  με αριθμό κατάθεσης στη γραμματεία του Εφετείου Πειραιά  …….//2022 έφεση και την  με αριθμό κατάθεσης στη αυτή γραμματεία   ……..//2023 αυτοτελή  πρόσθετη  παρέμβαση

ΔΙΚΑΖΕΙ  αντιμωλία των διαδίκων

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης προκειμένου να προσκομιστούν, με επιμέλεια οιουδήποτε των διαδίκων, τα παρακάτω έγγραφα: α) αντίγραφο του υπ΄αριθμόν ……….. λογαριασμού ο οποίος τηρήθηκε για την πίστωση που χορηγήθηκε στον ανακόπτοντα, β) επικυρωμένο αντίγραφο της από 14-1-2014 αιτήσεως επί της οποία εξεδόθη η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής, γ) επικυρωμένο αντίγραφο του προσκομισθέντος  για την έκδοση της διαταγής πληρωμής λογαριασμού, δ)  το με αριθμό πρωτ …./2014 αντίγραφο εκ του με αριθμό …/2012 παραρτήματος (ευκρινές), ε) το με αριθμό πρωτ  …./2014 αντίγραφο εκ του με αριθμό …/2012  παραρτήματος (ευκρινές), στ)  το με αριθμό …./2020  αντίγραφο  εκ του υπ΄αριθμόν …/2020 παραρτήματος (ευκρινές), ζ) το με αριθμό …./2014 αντίγραφο εκ του υπ΄αριθμόν …/2011 παραρτήματος (ευκρινές)

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση,  στις 7 Αυγούστου 2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων όσων εξ αυτών παραστάθηκαν.

Η    ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ