Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 434/2023

Αριθμός Απόφασης  434 /2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Β΄ ΤΜΗΜΑ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Ξυλιά, Εφέτη και από τη Γραμματέα Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις …….. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ: 1) της μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «………», που εδρεύει στο …….. Αττικής (……) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ……….., 2) ……….., κατοίκου … Αττικής (………), με ΑΦΜ …….., που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Βασίλειο Μιχάλαρο (ΑΜ: ….. ΔΣΑ), ο οποίος υπέβαλε κατ’ άρθρο 242§2 ΚΠολΔ την από 11-01-2023 δήλωση και προκατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………» και το διακριτικό τίτλο «……….», που εδρεύει στη θέση . . στη … Βοιωτίας (……….), με ΑΦΜ ….., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Κωστή (ΑΜ: … ΔΣΘ), ο οποίος υπέβαλε κατ’ άρθρο 242§2 ΚΠολΔ την από 11-01-2023 δήλωση και προκατέθεσε προτάσεις.

Οι εκκαλούντες άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από 27-12-2019 υπ’ αριθ. έκθ. κατάθ. ΓΑΚ……../ΕΑΚ………/28-12-2019 αγωγή τους κατά της εφεσίβλητης, με την οποία ζητούσαν όσα αναφέρονται σ’ αυτήν. Επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 857/2021 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου εκείνου, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή. Την απόφαση αυτή προσέβαλαν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες, με την από 16-06-2021 έφεσή τους, το πρωτότυπο της οποίας κατατέθηκε στη Γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου στις 16-06-2021 με ΓΑΚ .. και ΕΑΚ …./2021, αντίγραφο δε αυτής κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, στις 04-02-2022, με ΓΑΚ … και ΕΑΚ …/2022 και προσδιορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης αυτής, και γράφηκε στο οικείο πινάκιο.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και συζητήθηκε. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων δεν παραστάθηκαν, αλλά έχοντας υποβάλει τις κατ’ άρθρο 242§2 ΚΠολΔ δηλώσεις τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις που προκατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η από 16-06-2021 έφεση, το πρωτότυπο της οποίας κατατέθηκε στη Γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου στις 16-06-2021 με ΓΑΚ … και ΕΑΚ …/2021, αντίγραφο δε αυτής κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, στις 04-02-2022, με ΓΑΚ … και ΕΑΚ …./2022, κατά της με αριθμό 857/19-04-2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, επί της από 27-12-2019 υπ’ αριθ. έκθ. κατάθ. ΓΑΚ……/ΕΑΚ……../28-12-2019 αγωγής των εκκαλούντων κατά της εφεσίβλητης, παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρο 19 ΚΠολΔ). Έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 495§§1 και 2, 498, 499, 511, 513§1 εδ. β, 516§1, 517, 518§2 και 520§1 ΚΠολΔ, αφού οι διάδικοι δεν επικαλούνται, ούτε από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης και δεν παρήλθε διετία από τη δημοσίευση αυτής (19-04-2021). Εξάλλου έχει κατατεθεί για το παραδεκτό της στο δημόσιο ταμείο το με κωδικό …….. e-παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ κατ’ άρθρο 495§3 Α περ. β΄ ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της, κατά την ίδια διαδικασία (άρθρο 533§1 ΚΠολΔ).

Στο άρθρο 6§1 ΠΔ 219/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την §2 του άρθρου 4 ΠΔ 312/1995, ορίζονται τα εξής: «Για την εμπορική πράξη, που έχει συναφθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, ο εμπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται προμήθεια: α) αν η πράξη έχει συναφθεί χάρη στην παρέμβασή του ή β) αν η πράξη έχει συναφθεί με τρίτο με τον οποίο ο αντιπρόσωπος έχει συνάψει προηγουμένως πράξεις του ιδίου είδους ώστε να τον έχει καταστήσει πελάτη ή γ) αν είναι αρμόδιος για ένα καθορισμένο γεωγραφικό τομέα ή για μία καθορισμένη ομάδα προσώπων και η πράξη έχει συναφθεί με πελάτη που ανήκει σε αυτόν τον τομέα ή σε αυτήν την ομάδα». Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 7 του ίδιου ΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από τις §§1,2,3 του άρθρου 5 ΠΔ 312/1995 (Α 168), «1. Η αξίωση επί της προμήθειας υφίσταται από τον χρόνο και κατά το μέτρο που συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) Ο αντιπροσωπευόμενος εξετέλεσε την πράξη. β) Ο αντιπροσωπευόμενος ώφειλε να έχει εκτελέσει την πράξη δυνάμει της συμφωνίας που είχε συναφθεί με τον τρίτο. γ) Ο τρίτος εξετέλεσε την πράξη. 2. Η αξίωση επί της προμήθειας γεννάται όταν ο τρίτος έχει εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση ή θα έπρεπε να τις έχει εκτελέσει εάν ο αντιπροσωπευόμενος είχε προβεί στην απαραίτητη σύμπραξη για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 3. Η προμήθεια καταβάλλεται το αργότερο την τελευταία ημέρα του μηνός που ακολουθεί το τρίμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου είχε γεννηθεί η σχετική αξίωση. 4. Το δικαίωμα της προμήθειας αποσβήνεται μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι η σύμβαση μεταξύ του τρίτου και του εντολέα δεν θα εκτελεσθεί και η μη εκτέλεση δεν οφείλεται σε γεγονότα για τα οποία είναι υπαίτιος ο αντιπροσωπευόμενος. 4α. Οι προμήθειες που έχει ήδη εισπράξει ο εμπορικός αντιπρόσωπος επιστρέφονται εάν το σχετικό δικαίωμα αποσβεστεί. 5. Ο αντιπροσωπευόμενος διαβιβάζει στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο κατάσταση των οφειλομένων προμηθειών, το αργότερο την τελευταία ημέρα του μηνός που ακολουθεί το τρίμηνο κατά το οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές αξιώσεις. Η κατάσταση αυτή αναφέρει όλα τα ουσιώδη στοιχεία βάσει των οποίων έχει υπολογισθεί το ποσό των προμηθειών. 6. Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος δικαιούται να απαιτήσει να του παρασχεθούν όλες οι πληροφορίες και κυρίως αποσπάσματα εγγραφών των εμπορικών βιβλίων που χρειάζεται για την επαλήθευση του ποσού των οφειλομένων προμηθειών. 7. Δεν δύναται να συμφωνηθεί παραίτηση του εμπορικού αντιπροσώπου από τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις των §§2,3,4,5 και 6 του παρόντος άρθρου». Από τις ανωτέρω διατάξεις καθίσταται σαφές ότι, προκειμένου για την επιδίκαση προμήθειας από εμπορική πράξη που πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση του ίδιου του αντιπροσώπου εντός της συμβατικής περιόδου για προϊόντα του αντιπροσωπευόμενου στην περιοχή που του είχε ανατεθεί η αποκλειστική αντιπροσώπευση, ή αν η πράξη έχει συναφθεί χάρη στην παρέμβασή του, πρέπει, για το ορισμένο της αγωγής να εκτίθενται σ’ αυτήν οι εμπορικές πράξεις που καταρτίσθηκαν με κάθε συγκεκριμένο πελάτη της περιοχής του, τα συγκεκριμένα προϊόντα που διατέθηκαν σ’ αυτούς, οι πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και το ποσό της προμήθειας που προκύπτει από τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις, βάσει του συμφωνηθέντος ποσοστού της προμήθειας (ΑΠ 611/2022, 250/2011).

Με την υπ’ αριθ. έκθ. κατάθ. ΓΑΚ…./ΕΑΚ……../2019 αγωγή τους ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου οι εκκαλούντες ισχυρίστηκαν ότι ο δεύτερος από αυτούς συμφώνησε με την εφεσίβλητη, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή, πώληση και εμπορία τεχνικών και ιατρικών αερίων για ιατροτεχνολογικές συσκευές και βοηθήματα, αερίων που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα, καθαρών αερίων και λοιπών αερίων και μιγμάτων εν γένει προϊόντων, υποπροϊόντων, ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων και συσκευών που σχετίζονται με αυτά, δυνάμει της από 27-07-11 έγγραφης σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας την έναντι προμήθειας διαμεσολάβησή του για την εξεύρεση πελατών για τα ειδικά αναφερόμενα στην αγωγή προϊόντα της, στις αναφερόμενες στην αγωγή περιοχές. Ότι στο αντικείμενό του περιλαμβάνονταν οι υποχρεώσεις διαβίβασης σ’ αυτήν των παραγγελιών με τα πλήρη στοιχεία των συμβάσεων, και η κατάρτιση, στο όνομα και για λογαριασμό της, των συμβάσεων πώλησης, με την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων, ενώ εκείνη είχε την υποχρέωση παράδοσης αυτών. Ότι η αμοιβή του συμφωνήθηκε στο 25% της αξίας του καθαρού τιμήματος πώλησης – μίσθωσης. Ότι κατά τη μεταξύ τους σύμβαση δικαιούνταν προμήθεια για κάθε σύμβαση πώλησης – μίσθωσης που σύναπταν με πελάτες, εντός της περιοχής ευθύνης και αυτή θα εκπληρωνόταν, καταβλητέα ως την 30η ημέρα μετά την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου από τον αντιπρόσωπο και ότι αν ο πελάτης δεν εξοφλούσε την αξία της συναλλαγής στον προμηθευτή στον ορισθέντα χρόνο το ποσό που θα είχε αναλάβει ο αντιπρόσωπος ως προμήθεια θα αφαιρείτο από τις επόμενες καταβολές. Ότι στη συνέχεια, δυνάμει του από 09-01-14 ιδιωτικού συμφωνητικού στη σύμβαση υπεισήλθε από 01-01-2014 η πρώτη εκκαλούσα, που συνέστησε ο ίδιος, ως την 14-09-2017, που η εφεσίβλητη κατήγγειλε τη μεταξύ τους σύμβαση. Ότι κάθε μήνα συντασσόταν από την εφεσίβλητη εκκαθάριση της μηνιαίας αμοιβής τους, για τις πωλήσεις του προηγούμενου μήνα, την οποία ενέκρινε ο δ/νων σύμβουλός της και στη συνέχεια ο ίδιος την υπέγραφε και τής την απέστελλε, βάσει των καταβολών των πελατών στον λογαριασμό τους (εκκαλούντων). Ότι η εφεσίβλητη δεν κατέβαλε στο σύνολό της τη συμφωνηθείσα προμήθεια, αλλά αδικαιολόγητα, σε πολλές περιπτώσεις, κατέβαλλε μικρότερο ποσοστό, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στους αναλυτικούς πίνακες που επισυνάπτονται στην αγωγή, όπου γίνεται αναλυτική αναφορά, ξεχωριστά για κάθε ενάγοντα, κατά χρονολογική σειρά, περιοχή ευθύνης και πελάτη, των συμβάσεων στις οποίες διαμεσολάβησαν, των εμπορευμάτων στα οποία αυτές αφορούσαν, κατά ποσότητα, συμφωνηθέν τίμημα, προβλεπόμενο από την μεταξύ των διαδίκων τίμημα, αναλογούσα σ’ αυτό προμήθεια, προμήθεια που καταβλήθηκε, κατά ποσοστό και ποσό και υπολειπόμενη προμήθεια, κατά ποσοστό και ποσό. Ζήτησαν δε να γίνει δεκτή η αγωγή τους και να υποχρεωθεί η εφεσίβλητη να τους καταβάλει για τις ανωτέρω αιτίες, στην πρώτη το συνολικό ποσό των 174.557,04 ευρώ και στον δεύτερο το ποσό των 56.756,97 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Η αγωγή αυτή, με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα είναι πλήρως ορισμένη, αφού εκτίθενται αναλυτικά τα απαραίτητα για τα ορισμένο της, κατά τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, στοιχεία, ενώ επιπλέον από το περιεχόμενό της συνάγεται ότι αναφέρεται στην καθαρή αξία των εμπορευμάτων, βάσει της οποίας, κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή, προσδιόριζε το ύψος της προμήθειας η εφεσίβλητη εταιρεία. Εξάλλου, η μη καταβολή του τιμήματος – μισθώματος από την πλευρά του τρίτου – πελάτη – αγοραστή ή μισθωτή, ως αποσβεστικό του δικαιώματος της προμήθειας / καταλυτικό της σύμβασης περιστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ανωτέρω ΠΔ και έχει τεθεί επιπλέον εν προκειμένω ως όρος, η πλήρωση του οποίου γεννά την υποχρέωση του αντιπροσώπου να επιστρέψει την προμήθεια, δεν αποτελεί στοιχείο της αγωγής καταβολής της προμήθειας του αντιπροσώπου, αλλά ένσταση την οποία ο αντιπροσωπευόμενος προμηθευτής οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει. Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη έκρινε την αγωγή απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, επειδή δεν εκτίθενται σ’ αυτήν α) το ποσοστό με βάση το οποίο η εναγομένη προσδιόριζε κάθε φορά την αμοιβή των εναγόντων, προκειμένου να προκύψει το υπόλοιπο ως τη συμπλήρωση του 25%, β) η αξία των εξοφλημένων από τους τρίτους πωλήσεων, γ) αν τα συνολικώς αιτούμενα ποσά υπολογίζονται βάσει της καθαρής αξίας των τιμολογίων ή βάσει των εξοφλημένων από τους τρίτους – πελάτες ποσών, των επισυναπτομένων σ’ αυτήν πινάκων εκτιμωμένων ως δυσανάγνωστων, εσφαλμένα κήρυξε απαράδεκτο και πρέπει κατά παραδοχή του μοναδικού λόγου έφεσης και της έφεσης ως βάσιμης, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη και αφού διακρατηθεί η αγωγή από το Δικαστήριο αυτό, να κριθεί ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, καθώς και σε εκείνες των άρθρων 361, 340, 345, 346 ΑΚ και να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα αυτής.

Από την εκτίμηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΣΑ _ΕΒ-…._2020 ένορκης βεβαίωσης της …… ενώπιον του δικηγόρου Αθηνών ………., η οποία ελήφθη επιμελεία των εναγόντων, κατ’ άρθρο 74§6 Ν 4690/2020, κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της αντιδίκου τους (βλ. προσκομιζόμενη υπ’ αριθ. …../14-07-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Ευβοίας ……) και προσκομίζεται με επίκληση, των υπ’ αριθ. ………/24-07-2020 ένορκης βεβαίωσης της …….. ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά …….. και ……../24-07-2020 ένορκης βεβαίωσης της ……….. ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ………., που ελήφθη και προσκομίζεται με επίκληση, επιμελεία της εναγομένης, κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης των αντιδίκων της και λαμβάνονται υπόψη ενόψει του εκατέρωθεν συνομολογουμένου εμπορικού χαρακτήρα της ένδικης σύμβαση, κατ’ άρθρα 393§1 και 394§1δ ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα οποία είναι επιτρεπτή η απόδειξη με μάρτυρες συμβάσεων το αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ στην περίπτωση που, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου (ΑΠ 394/2011, Ολ ΑΠ 487/1982), αυτή δικαιολογείται από τη φύση της δικαιοπραξίας ή τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε και ιδίως αν πρόκειται για εμπορικές συναλλαγές (ΑΠ 403/2020, 835/2008), καθώς και από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν με επίκληση, συμπεριλαμβανομένων των ενόρκων βεβαιώσεων με αριθμούς …./22-11-2019 της …….. ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ……., που προσκομίζουν με επίκληση οι ενάγοντες και … και …../22-11-2020 των …….. και ….. ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιώς …….., που προσκομίζει με επίκληση η εναγομένη, ελήφθησαν στα πλαίσια άλλης δίκης και λαμβάνονται υπόψη προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η εναγομένη εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τεχνικών και ιατρικών αερίων, αερίων για ιατροτεχνολογικές συσκευές ή βοηθήματα, αερίων που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα, καθαρών αερίων και μιγμάτων εν γένει, προϊόντων, υποπροϊόντων, ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων και συσκευών που σχετίζονται με αυτά. Για την προώθηση του εμπορικού της σκοπού, δυνάμει της από 27-07-2011 έγγραφης σύμβασης ανέθεσε στον δεύτερο ενάγοντα, που δραστηριοποιείτο στον τομέα διανομής και εμπορίας ιατρικών και βιομηχανικών αερίων, την αποκλειστική αντιπροσωπεία, για την προώθηση των πωλήσεων όλων των προϊόντων της, που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της σύμβασης αυτής, καθώς και όσων προστεθούν ή αντικαταστήσουν αυτά, στη γεωγραφική περιοχή του Ν. Αττικής, με την αμοιβή – προμήθεια που καθορίζεται στο Παράρτημα Β της ίδιας σύμβασης, αναλαμβάνοντας ειδικότερα να διαμεσολαβεί και εν γένει προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό της Προμηθεύτριας (εφεσίβλητης), για τη διεύρυνση του κύκλου πελατών της και προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων, στην περιοχή ευθύνης του Αντιπροσώπου, ως την 31-07-13 και με αυτοδίκαιη ανανέωση για δύο ακόμα έτη, αν δεν εναντιωθεί σ’ αυτήν κανένας συμβαλλόμενος. Ειδικότερα, βάσει αυτής, ο αντιπρόσωπος υποχρεούτο να λαμβάνει παραγγελίες από πελάτες, να διαπραγματεύεται προσωπικά με αυτούς και να καταρτίζει μαζί τους συμβάσεις πώλησης, στο όνομα και για λογαριασμό της εναγομένης, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβάλλεται με φερέγγυους και αξιόπιστους πελάτες, να τηρεί και να εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ στοιχεία. Με το άρθρο 4 αυτής ορίστηκε ότι δικαιούται προμήθεια από την προμηθεύτρια για κάθε σύμβαση πώλησης ή μίσθωσης προϊόντος, φιάλης ή δεξαμενής που θα συνάπτει με πελάτες εντός της περιοχής ευθύνης του στο όνομα και για λογαριασμό της Προμηθεύτριας και αυτή θα εκπληρώνεται, υπό την έννοια της πραγματικής εξόφλησης της αξίας της από τον πελάτη, βάσει του ποσοστού της καθαρής, μετά την αφαίρεση πρόσθετων επιβαρύνσεων (δασμών, κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ κλπ) αξίας πώλησης / μίσθωσης, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Β αυτής, ότι δεν θα δικαιούται προμήθεια αν συνομολόγησε τιμή κατώτερη της προβλεπόμενης στον τιμοκατάλογο, χωρίς την έγγραφη έγκριση του τελευταίου. Ότι θα καταβάλλεται κάθε μήνα και το αργότερο μέχρι την 30η ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου από τον αντιπρόσωπο, για τις συμβάσεις που συνομολογήθηκαν τον προηγούμενο μήνα και ότι αν ο πελάτης δεν εξοφλήσει στον ορισθέντα χρόνο το ποσό της προμήθειας που θα έχει λάβει θα αφαιρείται από τις επόμενες καταβολές. Ότι η Προμηθεύτρια θα αποστέλλει στον αντιπρόσωπο εντός των 5 πρώτων εργασίμων ημερών εκάστου μηνός την μηνιαία εκκαθάριση και τα παραστατικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν τις συναλλαγές του με πελάτες εντός της περιοχής ευθύνης του αντιπροσώπου τις οποίες κατάρτισε ο τελευταίος κατά τον προηγούμενο μήνα και ότι για όλα τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από την Προμηθεύτρια στον αντιπρόσωπο ο τελευταίος θα εκδίδει προς αυτόν το σχετικό ΤΠΥ. Με το άρθρο 5 συμφώνησαν επιπλέον ότι ο προμηθευτής καθορίζει ελεύθερα τις τιμές πώλησης και ότι οι κατώτατες τιμές, όπως ισχύουν κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, προβλέπονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α αυτής, δικαιούται δε να αρνηθεί την εκτέλεση σύμβασης που συνήψε ο αντιπρόσωπος χωρίς την έγκρισή του σε χαμηλότερες τιμές, ενώ με το άρθρο 6 ορίστηκε ότι η είσπραξη των τιμολογίων για προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν τιμολογηθεί σε πελάτες εντός της περιοχής ευθύνης του αντιπροσώπου στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής θα γίνεται από τον αντιπρόσωπο, ο οποίος θα έχει και τη σχετική ευθύνη είσπραξης με την υποχρέωση απόδοσης στον προμηθευτή αμέσως μετά την είσπραξη. Με τα παραρτήματα Α και Β ορίστηκαν οι κατώτατες τιμές πώλησης, για τα κάτωθι αναφερόμενα προϊόντα, ανά μονάδα μέτρησης και χωρητικότητα φιάλης, ως εξής: 1) Oxygen, 10,7 mc, 1 euro / mc, 2) Nitrogen, 10,7 mc, 1,25 euro / mc, 3) Acetylene, 7 kgs, 4 euro / kg, 4) Hydrogen, 10 mc, 2 euro/mc, 5) CO2, 35 kgs, 0,70 euro / kg, 6) ARGON 4,6, 10,70 mc, 2 euro / kg, 7) CORGON, 11,70 mc, 1,75 euro / kg, 8) 2%O2 IN O2, 10,70 mc, 5,00 euro / mc, 9) 98/2+80/20(H2 IN N2), 10,70 mc, 4,70 euro / mc, 10) 75/25+30/70(H2 IN N2), 10,70 mc, 5,10 euro / mc, 11) Medical Gox, 10,70 mc, 1,20 euro / mc, 12) Medical N20, 35 kgs, 3,50 euro / kg, 13) COMPRESSION AIR (RESPLIN), 10,70 mc, 2 euro / mc, 14) Nitrogen 5.0, 10,70 mc, 7 euro / mc, 15) Nitrogen 5.0 import, 10,70 mc, 24 euro / mc, 16) Argon 4.8, 10,70 mc, 3,50 euro / mc, 17) Argon 5.0, 10,70 mc, 13 euro / mc, 18) Argon 6.0, 10,70 mc, 50 euro / mc, 19) Pure Acetylene 2.5, 7 kgs, 11 euro / mc, 20) CO2 4.5, 35 kgs, 8 euro / kg, 21) HELLIUM BALLON GAS, 9,10 mc, 7,90 euro / mc, 21) HELLIUM 4.6, 9,10 mc, 7,90 euro / mc, 22) HELLIUM 5.0, 9,10 mc, 12 euro / mc, 23) Oxygen 5.0, 10,70 mc, 19 euro / mc, 24) 20% O2 IN N2, 10,70 mc, 6,20 euro / mc, 25) Hydrogen 5.0, 10 mc, 8 euro / mc, 26) CH4, 10 mc, 20 euro / mc, 27) NH3, 7,5 kgs, 7,50 euro / kg, 28) SO2, 50 kgs, 1,90 euro / kg, 29) 10% OR 5% IN N2, 10,70 mc, 22 euro / mc, 30) 4% C2H4 IN N2, 10,70 mc, 4,10 euro / mc, 31) 20CO2 IN O2, 10,70 mc, 2,90 euro / mc, 32) N2 FOOD, 10,70 mc, 1,20 euro / mc, 33) 20%CO2 IN N2, 10,70 mc, 2,40 euro / mc, 34) 30%CO2 IN N2, 10,70 mc, 2,40 euro / mc, 35) PURE ARGON FOR FOOD, 10,70 mc, 6 euro / mc, 36) NOCA (N2% in Oxygen), 10,70 mc, 4 euro / mc, η δε προμήθεια του αντιπροσώπου επ’ αυτών ορίστηκε στο ποσοστό του 25% της ελάχιστης τιμής. Τέλος με το άρθρο 15 της σύμβασης ορίστηκε ότι κάθε τροποποίηση της σύμβασης και των παραρτημάτων αυτής ισχύει μόνο με έγγραφη συμφωνία μεταξύ Προμηθευτή και Αντιπροσώπου. Η ανωτέρω σύμβαση λειτούργησε μεταξύ των συμβαλλομένων ως την 09-01-2014, οπότε με το «Παράρτημα ΣΤ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 27-07-11 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Α – Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ», οι ίδιοι συμβαλλόμενοι και η πρώτη ενάγουσα συμφώνησαν περαιτέρω ότι η τελευταία υπεισέρχεται στη θέση του δεύτερου ενάγοντος, σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανωτέρω σύμβαση, στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κορίνθου και Βοιωτίας και ο τελευταίος εγγυήθηκε στην προμηθεύτρια την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης εκ μέρους της αντιπροσώπου εταιρείας. Η σύμβαση αυτή έληξε με την από 07-09-17 καταγγελία της εκ μέρους της εναγομένης, τα αποτελέσματα της οποίας επήλθαν έναν μήνα μετά την επίδοσή της σ’ αυτήν (14-09-2017), λόγω παραβίασης των όρων της σύμβασης και ιδίως οφειλών της προς αυτήν. Περαιτέρω ασκήθηκε από την εναγομένη η υπ’ αριθ. έκθ. κατάθ. ………./17-07-19 αγωγή λογοδοσίας, με αίτημα καταβολής ελλείμματος ύψους 377.798,67 ευρώ, εκδοθείσας της υπ’ αριθ. 181/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που υποχρέωσε τους ενάγοντες σ’ αυτήν, για τα χρονικά διαστήματα που τους αφορούν, κατατεθείσας υπ’ αριθ. …./10-05-21 έκθ. κατάθ. λογοδοσίας εκ μέρους τους. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι στα πλαίσια των ανωτέρω συμβάσεων οι ενάγοντες (αρχικά ο δεύτερος και στη συνέχεια  πρώτη) διαμεσολάβησαν στις συμβάσεις που αναφέρονται στην αγωγή, τις οποίες δεν αρνήθηκε η εναγομένη, στο όνομα και για λογαριασμό της, στην περιοχή ευθύνης τους, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στη Χαλκίδα (………), στη Μυτιλήνη (……), στο Αγρίνιο (…….) στη Νάξο (…….), στη Σκάλα Λακωνίας (………) κλπ, για τα αναφερόμενα σ’ αυτήν εμπορεύματα, κάποια εκ των οποίων περιλαμβάνονταν στις μεταξύ τους συμβάσεις, ενώ άλλα, όπως το υγρό άζωτο, το υγρό οξυγόνο, το φρέον και ορισμένα μείγματα ALISOL (όπως 40% CO2-60%N2) δεν διαλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α-Β αυτής. Ενόψει των ανωτέρω, σε εκτέλεση του άρθρου 15 της σύμβασης, περί έγγραφης τροποποίησης των όρων της, προκειμένου να οριστεί αμοιβή (προμήθεια) των εναγόντων για προϊόντα και πελάτες που δεν περιλαμβάνονταν σ’ αυτήν, αλλά και με βάση τις επικρατούσες κάθε φορά οικονομικές συνθήκες, το λογιστήριο της εναγομένης απέστελλε μηνιαίως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκκαθαριστικές της προμήθειας των εναγόντων καταστάσεις, με την προτεινόμενη από αυτήν προμήθεια, που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ανερχόταν στο 25% της καθαρής αξίας των πωλούμενων εμπορευμάτων και σε κάποιες ήταν μικρότερη αυτής, ενώ δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις που διαλαμβανόταν σ’ αυτές προμήθεια, παρότι, κατά τα αναφερόμενα στη μεταξύ τους σύμβαση η εναγομένη δεν όφειλε προμήθεια, επειδή η τιμή πώλησης / μίσθωσης ήταν μικρότερη της μεταξύ τους συμφωνηθείσας. Κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ των εναγόντων (της δεύτερης όπως εκπροσωπείτο) και του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης, που ελάμβανε χώρα περίπου κάθε μήνα, το ύψος της προμήθειας διαμορφωνόταν στα ποσά και τα ποσοστά που αναφέρονται στις τελικές εκκαθαριστικές μηνιαίες καταστάσεις και επισυνάπτονται στην αγωγή, τις οποίες ο δεύτερος ενάγων, ατομικά αρχικά και ως νόμιμος εκπρόσωπος της δεύτερης εναγομένης στη συνέχεια, σφράγιζε και υπέγραφε, όπως συνομολογείται στην αγωγή (βλ. και προσκομιζόμενες από αμφότερα τα διάδικα μέρη εκκαθαριστικές καταστάσεις, υπογεγραμμένες από τον δεύτερο ενάγοντα), χωρίς καμία επιφύλαξη, εγκρίνοντας το περιεχόμενό τους, τόσο ως προς τα στοιχεία των συναλλαγών με τους πελάτες, όσο και ως προς το ύψος της συμφωνηθείσας κάθε φορά προμήθειας, ενώ στη συνέχεια η εναγομένη εξέδιδε το αντίστοιχο ισόποσο ΤΠΥ, βάσει του οποίου καταβαλλόταν η προμήθεια των εναγόντων – αντιπροσώπων, είτε με πραγματική καταβολή, είτε δια συμψηφισμού, από το εισπραχθέν από τους πελάτες τίμημα, το οποίο είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση, να εισπράξει. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από τις ένορκες καταθέσεις των ……… και ………., δεν αναιρούνται από την ένορκη βεβαίωση της ………, η οποία επιβεβαίωσε την ανωτέρω πρακτική, ενώ όσα κατέθεσε η μάρτυρας – σύζυγος του δεύτερου ενάγοντος, . …….., ότι οι προμήθειες καθορίζονταν αυθαίρετα από την εναγομένη και ότι ο σύζυγός της πολλές φορές διαμαρτυρήθηκε δεν κρίνονται πειστικά, αφού ούτε κατά τη διάρκεια της εξαετούς συνεργασίας των εναγόντων με την εναγομένη, ούτε όταν το έτος 2017 προέκυψαν προβλήματα στη συνεργασία τους και αντάλλαξαν εξώδικες δηλώσεις, διατύπωσε εγγράφως οποιαδήποτε επιφύλαξη – διαμαρτυρία για υπόλοιπο οφειλόμενης αμοιβής τους. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, επειδή αποδείχθηκε ότι αποτελούσε αντικείμενο μηνιαίας διαπραγμάτευσης μεταξύ των διαδίκων το ύψος της προμήθειας των εναγόντων και συμφωνείτο ακολούθως, εγγράφως, δια της υπογραφής εκ μέρους του δεύτερου ενάγοντος, ατομικά αρχικά και ως εκπροσώπου της δεύτερης στη συνέχεια, των μηνιαίων εκκαθαριστικών καταστάσεων που απέστελλε σ’ αυτούς η εναγομένη, με τα αναφερόμενα σ’ αυτές ποσά προμήθειας – αμοιβής τους, τροποποιώντας έτσι με κοινή έγγραφη συμφωνία τους το ύψος αμοιβής τους όπως είχε οριστεί στις από 27-07-2011 και 09-01-2014 μεταξύ τους συμβάσεις, για τα εμπορεύματα που διαλαμβάνονταν σ’ αυτές, αλλά και για επιπλέον προϊόντα και περιοχές, εκτός ευθύνης τους, καθώς και για περιπτώσεις που, λόγω του συμφωνηθέντος μεταξύ των εναγόντων και των πελατών ύψος της τιμής μονάδας των διατιθέμενων προϊόντων αυτοί δεν θα δικαιούνταν αμοιβής, κατά το άρθρο 4.3 της σύμβασης, όπως το ύψος αυτό εμφαίνεται ως αποδοθέν, κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή σ’ αυτούς κατά ποσοστό και ποσό, δεν αποδείχθηκε ότι διατηρούν αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε επιπλέον ποσού. Συνεπώς, δεκτής γενομένης ως και κατ’ ουσίαν βάσιμης της ένστασης τροποποίησης των ανωτέρω αρχικών συμβάσεων κατά τα προαναφερθέντα, που παραδεκτώς κατ’ άρθρο 527 ΚΠολΔ προέβαλε η εναγομένη με τις προτάσεις της ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού και είχε προβάλει με τις προτάσεις της ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, πρέπει, να απορριφθεί η αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη, μη κωλυομένου του Δικαστηρίου αυτού να καταστήσει χείρονα τη θέση των εκκαλούντων, κατ’ άρθρο 536§2 ΚΠολΔ, μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης και την κατ’ ουσίαν εκδίκαση της αγωγής.

Περαιτέρω πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου που κατατέθηκε για την παραδεκτή άσκηση της έφεσης στους εκκαλούντες, επειδή η έφεσή τους έγινε δεκτή, ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης ως προς την ουσία της διαφοράς, κατ’ άρθρο 495§3 ΚΠολΔ και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης, αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, σε βάρος των εκκαλούντων, κατά το μέρος της ήττας τους, κατ’ άρθρα 106, 176, 183, 189 και 191§2 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 63§1 στ. i περ. α, 68§1 και 69§1 Ν 4194/2013, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, κατόπιν παραδοχής του υποβληθέντος με τις προτάσεις της αιτήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση.

Διατάσσει την επιστροφή του με κωδικό ……. e-παραβόλου στους εκκαλούντες.

Εξαφανίζει την εκκαλουμένη.

Κρατεί και δικάζει την υπ’ αριθ. έκθ. κατάθ. ΓΑΚ…../ΕΑΚ……../28-12-2019 αγωγή.

Απορρίπτει την αγωγή.

Επιβάλλει σε βάρος των εκκαλούντων μέρος της δικαστικής δαπάνης της εφεσίβλητης, για αμφοτέρους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, την οποία ορίζει στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (4.550) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στον Πειραιά, στις 7-8-2023, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ