Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 444/2023

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός απόφασης       444 /2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ 2ο

Αποτελούμενο από την Δικαστή Ιωάννα Μάμαλη, Εφέτη και από την Γραμματέα Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά, στις …………, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της εκκαλούσας – ενάγουσας: της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «…………» που εδρεύει στη …… Αττικής, οδός …………. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Νάκη (ΑΜ …. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών).

Της εφεσίβλητης – εναγόμενης: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………» που εδρεύει στη …, οδός ………….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 29.09.2020 και με αριθμό κατάθεσης γενικό …./2020 και ειδικό …./2020 αγωγή της, τακτικής διαδικασίας, την οποία άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Το ως άνω Δικαστήριο με την υπ’ αριθ. 1178/2022 οριστική απόφασή του που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή. Η εκκαλούσα – ενάγουσα προσέβαλε την απόφαση αυτή με την από 07.06.2022 έφεσή της που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς με αριθμό γενικό …../10.06.2022 και ειδικό …/10.06.2022 και προσδιορίστηκε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς με αριθμό κατάθεσης γενικό …../10.06.2022 και ειδικό …./10.06.2022, για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και την εκφώνησή της από τη σειρά του οικείου πινακίου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εκκαλούσας – ενάγουσας δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αλλά προκατέθεσε δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ και έγγραφες προτάσεις, ζητώντας να γίνουν δεκτά όσα σ’ αυτές αναφέρονται.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 226 παρ. 2 και 498 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι μετά την άσκηση της έφεσης κάθε διάδικος μπορεί να ζητήσει τον προσδιορισμό δικασίμου, αν προσαγάγει στη γραμματεία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου αντίγραφα του δικογράφου της έφεσης και της προσβαλλόμενης απόφασης, ο δε γραμματέας, με βάση τη σημείωση στο αντίγραφο της έφεσης της ημέρας και ώρας συζήτησής της, την εγγράφει στο πινάκιο του δικαστηρίου, όπου σημειώνει το όνομα και το επώνυμο των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους, καθώς και το αντικείμενο της δίκης. Η επίσπευση της έφεσης για συζήτηση γίνεται με κλήση, κάτω από το αντίγραφο του δικογράφου της έφεσης που έχει κατατεθεί ή και με αυτοτελές δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του καλούντος τριάντα ημέρες πριν από τη δικάσιμο, αν αυτός διαμένει στην Ελλάδα, και εξήντα ημέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, η οποία δεν αναπληρώνεται από την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γνώση του προσδιορισμού της δικασίμου από το διάδικο που δεν κλητεύθηκε (ΕφΠειρ 28/2016 ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, εάν ο εφεσίβλητος δεν εμφανισθεί ή δεν λάβει μέρος κανονικά στη συζήτηση, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει υποχρέωση να ερευνήσει την ύπαρξη ή μη κλητεύσεώς του, εάν δε κατά την συζήτηση της εφέσεως ερημοδικεί ο εφεσίβλητος, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν και αυτός παρών, εφόσον αυτός επέσπευσε τη συζήτηση ή κλήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως να παραστεί σε αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 271 και 524 παρ. 4 εδ. α’ του ΚΠολΔ, (ΕφΑθ 3212/2004 ΕλλΔνη 2005. 558, Σαμουήλ, Η έφεση κατά τον ΚΠολΔ, έκδ. 2003, παρ. 1078 έως 1080, σελ. 406-407). Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, τα πρακτικά και τις πρωτόδικες προτάσεις του απόντος διάδικου, τα πρακτικά και τις εκθέσεις εξέτασης των μαρτύρων, τα οποία οφείλει με ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως να προσκομίσει ο εκκαλών, ο οποίος παρίσταται (ΑΠ 862/2000 ΕλλΔνη 2001. 157, ΕφΑθ 4804/2006 ΕλλΔνη 2007. 06, ΕφΑθ 242/2001 ΕλλΔνη 2002. 815). Εάν ο εφεσίβλητος δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε νομίμως ή εμπροθέσμως, το δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση (ΜονΕφΠειρ 279/2015 ΝΟΜΟΣ). Στην προκείμενη περίπτωση φέρεται προς συζήτηση η κρινόμενη από 07.06.2022 έφεση κατά της υπ’ αριθ. 1178/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, και με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από 29.09.2020 και με αριθμό κατάθεσης γενικό …./2020 και ειδικό …./2020 αγωγή της εκκαλούσας – ενάγουσας. Από την πράξη κατάθεσης έφεσης με αριθμό γενικό …./10.06.2022 και ειδικό …./10.06.2022 της γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που έχει επισυναφθεί στην ένδικη έφεση, προκύπτει ότι την 10.06.2022 ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εκκαλούσας – ενάγουσας ………. κατέθεσε την ανωτέρω έφεση στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Επιπλέον, από την έκθεση κατάθεσης και ορισμού δικασίμου με αριθμό γενικό …/10.06.2022 και ειδικό …../10.06.2022 της γραμματέως του Εφετείου Πειραιώς που υπάρχει συνημμένη στην ανωτέρω έφεση, προκύπτει ότι με μέριμνα του ανωτέρω πληρεξούσιου δικηγόρου της εκκαλούσας – ενάγουσας ορίστηκε νόμιμα ως δικάσιμος για την εκδίκαση της ένδικης έφεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας, ήτοι τη συζήτηση της κρινόμενης έφεσης επέσπευσε η εκκαλούσα – ενάγουσα, η οποία και επέδωσε ακριβές αντίγραφό της, κάτω από την οποία υπήρχαν αναγεγραμμένες η πράξη κατάθεσης έφεσης με αριθμό γενικό …/10.06.2022 και ειδικό …/10.06.2022 της γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η πράξη κατάθεσης έφεσης και ορισμού δικασίμου με αριθμό γενικό …./10.06.2022 και ειδικό …/10.06.2022 της γραμματέως του Εφετείου Πειραιώς και η κλήση προς την εφεσίβλητη – εναγόμενη, ως παραλήπτρια του δικογράφου, να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και να συμμετάσχει στη συζήτηση της ένδικης έφεσης (βλ. την προσκομιζόμενη υπ’ αριθ. …/21.06.2022 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου …………). Όπως δε προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου, κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο προς συζήτηση της έφεσης και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, η εφεσίβλητη – εναγόμενη δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ούτε κατέθεσε έγγραφη δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ, ότι επιθυμεί να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς την εμφάνισή της στο ακροατήριο, με έγγραφες προτάσεις. Επομένως, εφόσον ερημοδικεί η εφεσίβλητη – εναγόμενη που κλήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως να παραστεί κατά τη συζήτηση της έφεσης από την εκκαλούσα – ενάγουσα που επέσπευσε τη συζήτησή της, πρέπει, σύμφωνα και με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, να δικαστεί ερήμην, πλην όμως η διαδικασία θα προχωρήσει σαν να ήταν και αυτή παρούσα (άρθρο 524 παρ. 4 εδ. α’ του ΚΠολΔ), δεδομένου ότι προσκομίσθηκαν από την παριστάμενη εκκαλούσα – ενάγουσα αντίγραφα του εισαγωγικού δικογράφου και των προτάσεων της αντιδίκου της που κατατέθηκαν στην πρωτοβάθμια δίκη, καθώς και τα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, σύμφωνα με το άρθρο 524 παρ. 4 εδ. β’ του ΚΠολΔ.

Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ’ αριθ. 1178/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, και με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από 29.09.2020 και με αριθμό κατάθεσης γενικό …../2020 και ειδικό …../2020 αγωγή της εκκαλούσας – ενάγουσας, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 495 παρ. 1-2, 498, 511, 513 παρ. 1 β’, 516 παρ.1, 517 και 518 παρ. 1 του ΚΠολΔ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο τρίτο του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015, καθόσον η έφεση ασκήθηκε μετά την 01.01.2016), δεδομένου ότι η εκκαλουμένη απόφαση επιδόθηκε στην εφεσίβλητη – εναγόμενη την 12.05.2022 (βλ. την προσκομιζόμενη υπ’ αριθ. …../12.05.2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Δωδεκανήσου ………), η δε κρινόμενη από 07.06.2022 έφεση κατατέθηκε στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών από την επίδοση της εκκαλουμένης απόφασης, όπως προκύπτει από την πράξη κατάθεσης έφεσης με αριθμό γενικό …../10.06.2022 και ειδικό …../10.06.2022 της γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που έχει επισυναφθεί στην ένδικη έφεση, και λαμβανομένου υπόψη ότι η επίδοση έχει τα ίδια αποτελέσματα και για εκείνον με παραγγελία του οποίου έγινε (βλ. ΑΠ 85/1994 ΕλλΔνη 1995. 346, ΕφΠειρ 25/2016 ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 51/2015 ΝΟΜΟΣ). Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί στη συνέχεια, κατά την ίδια ως άνω τακτική διαδικασία, το παραδεκτό και το βάσιμο του μοναδικού λόγου της, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της έφεσης έχει κατατεθεί από την εκκαλούσα – ενάγουσα το παράβολο των 100,00 ευρώ που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 495 του ΚΠολΔ.

Η ενάγουσα ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «………..» που εδρεύει στη …. Αττικής, στην από 29.09.2020 και με αριθμό κατάθεσης γενικό …../2020 και ειδικό …../2020 αγωγή της, την οποία άσκησε, κατά την τακτική διαδικασία, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, εξέθετε ότι έχει ως αντικείμενο της δραστηριότητάς της την εισαγωγή και την εμπορία τουριστικών ειδών, ότι στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητάς της συνήψε με την εναγόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «………………..» που εδρεύει στη …., διαδοχικές συμβάσεις πώλησης, κατά τους αναφερόμενους στην αγωγή χρόνους, κατόπιν παραγγελιών που έδινε η εναγόμενη τηλεφωνικώς στην έδρα της στη …. Αττικής, όπου και γινόταν η αποδοχή των παραγγελιών, ότι σε εκτέλεση αυτών των συμβάσεων πώλησε και παρέδωσε στην εναγόμενη τα εμπορεύματα που ειδικότερα αναφέρονται στα δελτία αποστολής – τιμολόγια πώλησης που ενσωματώθηκαν στο αγωγικό δικόγραφο, αντί των αναγραφόμενων στα εν λόγω παραστατικά τιμημάτων που πιστώθηκαν και ότι εξέδωσε στο όνομα της εναγόμενης, λόγω επιστροφής προιόντων, τα πιστωτικά τιμολόγια που ενσωματώθηκαν στην αγωγή, με αποτέλεσμα αυτή να της οφείλει το συνολικό ποσό των 143.518,46 ευρώ, και κατόπιν καταβολών της εναγόμενης ύψους 22.995,93 ευρώ, το συνολικό ποσό των 120.522,53 ευρώ. Με βάση αυτό το ιστορικό ζήτησε, όπως παραδεκτώς κατ’ άρθρα 223, 295 και 297 του ΚΠολΔ περιορίσθηκε το αγωγικό αίτημα με τις προτάσεις της ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, λόγω επιστροφής προιόντων και έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων ύψους 30.963,07 ευρώ, μετά την άσκηση της κρινόμενης αγωγής, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει το ποσό των 89.559,46 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την πλήρη εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την υπ’ αριθ. 1178/2022 οριστική απόφασή του, η οποία εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, αφού έκρινε ότι η αγωγή ήταν ορισμένη και νόμιμη, έκανε αυτή εν μέρει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη και υποχρέωσε την εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 59.301,41 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση, ενώ κήρυξε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς το ποσό των 20.000,00 ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η εκκαλούσα – ενάγουσα με την κρινόμενη από 07.06.2022 έφεσή της για τον περιεχόμενο σε αυτήν λόγο, που ανάγεται σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων, και ζητεί την εξαφάνισή της, με σκοπό να γίνει δεκτή η αγωγή της, όπως περιορίσθηκε.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του ΚΠολΔ, διαφορές που αφορούν την ύπαρ­ξη και το κύρος δικαιοπραξίας εν ζωή, κα­θώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέ­ουν από αυτή, μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποί­ου βρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίσθηκε η δικαιοπραξία, ή όπου πρέπει να εκπληρω­θεί η παροχή. Κατά την έννοια δε των δια­τάξεων των άρθρων 185, 189 και 192 του ΑΚ, τα οποία εφαρμόζονται από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση για τη συνδρομή της κατ’ άρθρο 33 του ΚΠολΔ κατά τόπον αρμοδιότητας, τελείωση και επομένως και η κατάρτιση της σύμβασης επέρχεται αφότου η δήλωση για την απο­δοχή της πρότασης, περιήλθε στον προτείνοντα. Έτσι, ως τόπος κατάρτισης της σύμβασης, θεωρείται ο τόπος στον οποίο περιήλθε στον προτείνοντα η αποδοχή της πρότασης (ΕφΘεσ 14/2015 ΕλλΔνη 2016. 1399, ΕφΑθ 5134/2003 ΕλλΔνη 45. 194). Στην περίπτωση που δίνεται τηλεφωνικά ή μέσω τηλεο­μοιοτυπίας παραγγελία για την αποστολή ορισμένων εμπορευμάτων, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε στον τόπο της κατοικίας ή της έδρας του πωλητή, κατά το χρόνο της λήψης της σχετικής παραγ­γελίας περί της αγοράς και της αποστολής των εμπορευμάτων (ΕφΑθ 2447/2006 ΕλλΔνη 2006. 1461, ΕφΑθ 3844/1999 ΕλλΔνη 2000. 1381) και όχι στον τόπο παραλαβής ή αποστολής του εμπορεύματος, καθόσον η παραλαβή ή η αποστολή των εμπορευμάτων είναι υποχρέωση που δημιουργείται ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων, με την οποία και μόνο καταρτίζεται η σύμβαση (ΕφΑθ 2247/2006 ΕλλΔνη 2006. 1461). Περαιτέρω, ως τόπος εκπλήρωσης της παροχής νοείται ο κατά το ουσιαστικό δίκαιο τόπος εκπλήρωσης, δηλαδή ο τόπος εκτέλεσης της παροχής του εναγόμενου, δηλαδή αυ­τός που προκύπτει από τη δικαιοπραξία, ρητά ή σιωπηρά, αλλιώς αυτός που καθο­ρίζεται από τις ερμηνευτικές διατάξεις των άρθρων 320-322 του ΑΚ, εξετάζεται δε αυτός όχι σε σχέση με όλη τη σύμβαση, αλλά με την επίδικη παροχή και στην περίπτωση που αυτή είναι χρηματική, τόπος εκπλή­ρωσης της παροχής είναι, κατά το άρθρο 321 παρ. 1 του ΑΚ, ο τόπος στον οποίο ο δα­νειστής έχει την κατοικία του κατά το χρόνο της καταβολής (ΕφΘεσ 14/2015 ΕλλΔνη 2016. 1399, ΜονΕφΛαρ 148/2020 ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να επισημανθεί ότι τοπικά αρμόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση της κρινόμενης διαφοράς ήταν το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς, καθόσον, υπό τα εκτιθέμενα στην αγωγή, ήταν το Δικαστήριο του τόπου κατάρ­τισης των επίδικων συμβάσεων πώλησης, άλλως του τόπου εκπλήρωσης των επίδι­κων χρηματικών παροχών, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη. Ειδικότερα, υπό τα εκτιθέμενα στην αγωγή, η εναγόμενη έδινε τηλεφωνικώς τις παραγγελίες στην ενάγουσα, και ως εκ τούτου έκανε πρόταση για την κατάρτιση των επιδίκων συμβάσεων πώλησης τηλεφωνικώς στην έδρα της τελευταίας, ήτοι στη Νίκαια Αττικής, όπου και τελικώς γινόταν η αποδοχή των ως άνω προτάσεων και ολοκληρωνόταν η κατάρτιση των δικαιοπραξιών, τόπος δε εκπλήρωσης των επίδικων παροχών που ήταν χρηματικές, δηλαδή τόπος καταβο­λής των τιμημάτων των εμπορευμάτων ήταν επίσης αυτός της επαγγελματικής δραστηρι­ότητας της ενάγουσας, ήτοι η Νίκαια Αττικής.

Από την επανεκτίμηση της υπ’ αριθ. …../14.01.2021 ένορκης βεβαίωσης ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ……….. του μάρτυρος ………, η οποία λήφθηκε με επιμέλεια της ενάγουσας, κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της εναγόμενης (βλ. την υπ’ αριθ. …./11.01.2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου …………..) και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται μετ’ επικλήσεως, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, χωρίς όμως η ρητή αναφορά ορισμένων εκ των ανωτέρω εγγράφων να προσδίδει σ’ αυτά αυξημένη αποδεικτική δύναμη σε σχέση με τα λοιπά επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, για τα οποία δεν γίνεται ειδική για το καθένα μνεία, που είναι όμως ισοδύναμα και όλα ανεξαιρέτως συνεκτιμώνται για την ουσιαστική διάγνωση της ένδικης διαφοράς (βλ. ΑΠ 1628/2003 ΕλλΔνη 2004. 723), σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «………» που εδρεύει στη ……. Αττικής, έχει ως αντικείμενο της δραστηριότητάς της την εισαγωγή και την εμπορία τουριστικών ειδών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητάς της συνήψε με την εναγόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…………» που εδρεύει στη ….., διαδοχικές συμβάσεις πώλησης τουριστικών ειδών, κατά το χρονικό διάστημα από την 02.07.2018 έως την 24.01.2020, κατόπιν παραγγελιών που έδινε η εναγόμενη τηλεφωνικώς στην έδρα της ενάγουσας εταιρείας στη …… Αττικής, όπου και γινόταν η αποδοχή των παραγγελιών. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της ανωτέρω εμπορικής συνεργασίας, καταρτίσθηκαν μεταξύ των διαδίκων διαδοχικές συμβάσεις πώλησης, σε εκτέλεση των οποίων η ενάγουσα πώλησε και παρέδωσε στην εναγόμενη τα εμπορεύματα που αναφέρονται στα ακόλουθα τιμολόγια πώλησης, αντί των αναγραφόμενων στα εν λόγω παραστατικά πιστωθέντων τιμημάτων, συνολικής αξίας 203.360,35 ευρώ, επιπλέον δε η ενάγουσα εξέδωσε στο όνομα της εναγόμενης τα ακόλουθα πιστωτικά τιμολόγια, λόγω επιστροφής των εμπορευμάτων που αναφέρονται σ’ αυτά, συνολικής αξίας 59.841,89 ευρώ, και συνεπώς η εναγόμενη όφειλε να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 143.518,46 ευρώ (203.360,35 ευρώ – 59.841,89 ευρώ), για τα πιστωθέντα τιμήματα των ενδίκων συμβάσεων πώλησης. Ειδικότερα: 1. Με το υπ’ αριθ. …./02.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 23.431,09 ευρώ, 2. Με το υπ’ αριθ. …/02.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 57,29 ευρώ, 3. Με το υπ’ αριθ. …./06.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 2.314,17 ευρώ, 4. Με το υπ’ αριθ. …./06.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 208,32 ευρώ, 5. Με το υπ’ αριθ. …/09.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 259,27 ευρώ, 6. Με το υπ’ αριθ. …../12.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 5.126,16 ευρώ, τουριστικών ειδών, 7. Με το υπ’ αριθ. …./12.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.624,90 ευρώ, τουριστικών ειδών, 8. Με το υπ’ αριθ. …./13.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 78,12 ευρώ, 9. Με το υπ’ αριθ. …./16.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 170,21 ευρώ, 10. Με το υπ’ αριθ. …./17.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.249,92 ευρώ, 11. Με το υπ’ αριθ. …./17.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 299,98 ευρώ, 12. Με το υπ’ αριθ. …./17.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 5.549,50 ευρώ, 13. Με το υπ’ αριθ. …../19.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 701,17 ευρώ, 14. Με το υπ’ αριθ. …./19.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 403,62 ευρώ, 15. Με το υπ’ αριθ. …./19.07.2018 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 37,50 ευρώ, 16. Με το υπ’ αριθ. …./20.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 359,35 ευρώ, 17. Με το υπ’ αριθ. …./23.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 0,74 ευρώ, 18. Με το υπ’ αριθ. …./23.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.648,85 ευρώ, 19. Με το υπ’ αριθ. …./23.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 3.518,13 ευρώ, 20. Με το υπ’ αριθ. …./23.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 234,36 ευρώ, 21. Με το υπ’ αριθ. …./24.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.220,16 ευρώ, 22. Με το υπ’ αριθ. …./25.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 359,35 ευρώ, 23. Με το υπ’ αριθ. …../26.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 97,74 ευρώ, 24. Με το υπ’ αριθ. …./27.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 219,60 ευρώ, 25. Με το υπ’ αριθ. …./27.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 624,96 ευρώ, 26. Με το υπ’ αριθ. …./31.07.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 137,66 ευρώ, 27. Με το υπ’ αριθ. …./01.08.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 2.694,87 ευρώ, 28. Με το υπ’ αριθ. …./02.08.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 62,50 ευρώ, 29. Με το υπ’ αριθ. …/02.08.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 3.860,94 ευρώ, 30. Με το υπ’ αριθ. …./09.08.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 760,72 ευρώ, 31. Με το υπ’ αριθ. …./27.09.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 83,33 ευρώ, 32. Με το υπ’ αριθ. …./03.10.2018 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 166,66 ευρώ, 33. Με το υπ’ αριθ. …./27.02.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 9.755,02 ευρώ, 34. Με το υπ’ αριθ. …./27.02.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 229,93 ευρώ, 35. Με το υπ’ αριθ. …./27.02.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 449,97 ευρώ, 36. Με το υπ’ αριθ. …./27.02.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 95,48 ευρώ, 37. Με το υπ’ αριθ. …/27.02.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 743,70 ευρώ, 38. Με το υπ’ αριθ. …./27.02.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 6.309,12 ευρώ, 39. Με το υπ’ αριθ. …/27.02.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.014,52 ευρώ, 40. Με το υπ’ αριθ. …/27.02.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 631,21 ευρώ, 41. Με το υπ’ αριθ. …/27.02.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 234,36 ευρώ, 42. Με το υπ’ αριθ. …/27.02.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 485,21 ευρώ, 43. Με το υπ’ αριθ. …/01.03.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.207,21 ευρώ, 44. Με το υπ’ αριθ. …./05.03.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.253,04 ευρώ, 45. Με το υπ’ αριθ. …/07.03.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 235,92 ευρώ, 46. Με το υπ’ αριθ. …/18.03.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 2.406,10 ευρώ, 47. Με το υπ’ αριθ. …./18.03.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 776,86 ευρώ, 48. Με το υπ’ αριθ. …./18.03.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 2.995,98 ευρώ, 49. Με το υπ’ αριθ. …./18.03.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 8.279,39 ευρώ, 50. Με το υπ’ αριθ. …../18.03.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 4.455,00 ευρώ, 51. Με το υπ’ αριθ. …/19.03.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 65,10 ευρώ, 52. Με το υπ’ αριθ. …../22.03.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 69,44 ευρώ, 53. Με το υπ’ αριθ. …/03.04.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 334,78 ευρώ, 54. Με το υπ’ αριθ. …./03.04.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 446,85 ευρώ, 55. Με το υπ’ αριθ. …./08.04.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 4.106,88 ευρώ, 56. Με το υπ’ αριθ. …./10.04.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 281,23 ευρώ, 57. Με το υπ’ αριθ. …/15.04.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.236,21 ευρώ, 58. Με το υπ’ αριθ. …./18.04.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 32,14 ευρώ, 59. Με το υπ’ αριθ. …./18.04.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 2.502,01 ευρώ, 60. Με το υπ’ αριθ. …./19.04.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 6.135,87 ευρώ, 61. Με το υπ’ αριθ. …./24.04.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 26,56 ευρώ, 62. Με το υπ’ αριθ. …./25.04.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 144,34 ευρώ, 63. Με το υπ’ αριθ. …/02.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 148,43 ευρώ, 64. Με το υπ’ αριθ. …./02.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 63,54 ευρώ, 65. Με το υπ’ αριθ. …/06.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1,74 ευρώ, 66. Με το υπ’ αριθ. …./06.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 25,00 ευρώ, 67. Με το υπ’ αριθ. …./07.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 122,39 ευρώ, 68. Με το υπ’ αριθ. …/08.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 2.621,01 ευρώ, 69. Με το υπ’ αριθ. …/09.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 72,91 ευρώ, 70. Με το υπ’ αριθ. …/09.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 397,48 ευρώ, 71. Με το υπ’ αριθ. …/10.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.191,76 ευρώ, 72. Με το υπ’ αριθ. …/13.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 203,11 ευρώ, 73. Με το υπ’ αριθ. …/13.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 216,65 ευρώ, 74. Με το υπ’ αριθ. …/13.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 838,49 ευρώ, 75. Με το υπ’ αριθ. …/14.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 3.351,72 ευρώ, 76. Με το υπ’ αριθ. …/15.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 515,59 ευρώ, 77. Με το υπ’ αριθ. …./15.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 248,00 ευρώ, 78. Με το υπ’ αριθ. …./15.05.2019 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 248,00 ευρώ, 79. Με το υπ’ αριθ. …/15.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 217,00 ευρώ, 80. Με το υπ’ αριθ. …/17.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 563,68 ευρώ, 81. Με το υπ’ αριθ. …/20.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.134,30 ευρώ, 82. Με το υπ’ αριθ. …/20.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.148,74 ευρώ, 83. Με το υπ’ αριθ. …/20.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.577,28 ευρώ, 84. Με το υπ’ αριθ. …/21.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 598,40 ευρώ, 85. Με το υπ’ αριθ. …/21.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 2.269,13 ευρώ, 86. Με το υπ’ αριθ. …/24.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 486,95 ευρώ, 87. Με το υπ’ αριθ. …/24.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.087,29 ευρώ, 88. Με το υπ’ αριθ. …/27.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 162,49 ευρώ, 89. Με το υπ’ αριθ. …./27.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 78,12 ευρώ, 90. Με το υπ’ αριθ. …./29.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 651,00 ευρώ, 91. Με το υπ’ αριθ. …./29.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 596,88 ευρώ, 92. Με το υπ’ αριθ. …/31.05.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 78,12 ευρώ, 93. Με το υπ’ αριθ. …./04.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 149,99 ευρώ, 94. Με το υπ’ αριθ. …../04.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 720,19 ευρώ, 95. Με το υπ’ αριθ. …./06.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 135,88 ευρώ, 96. Με το υπ’ αριθ. …./10.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 87,49 ευρώ, 97. Με το υπ’ αριθ. …/10.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 140,62 ευρώ, 98. Με το υπ’ αριθ. …/10.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 297,90 ευρώ, 99. Με το υπ’ αριθ. …/10.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 904,28 ευρώ, 100. Με το υπ’ αριθ. …./11.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 494,76 ευρώ, 101. Με το υπ’ αριθ. …./12.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 45,83 ευρώ, 102. Με το υπ’ αριθ. …./13.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.794,30 ευρώ, 103. Με το υπ’ αριθ. …/12.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.840,67 ευρώ, 104. Με το υπ’ αριθ. …/19.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 164,05 ευρώ, 105. Με το υπ’ αριθ. …/19.06.2019 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 164,08 ευρώ, 106. Με το υπ’ αριθ. …/19.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 40,47 ευρώ, 107. Με το υπ’ αριθ. …../19.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 140,62 ευρώ, 108. Με το υπ’ αριθ. …/20.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 174,99 ευρώ, 109. Με το υπ’ αριθ. …/24.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 193,39 ευρώ, 110. Με το υπ’ αριθ. …./25.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 118,74 ευρώ, 111. Με το υπ’ αριθ. …/27.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 79,36 ευρώ, 112. Με το υπ’ αριθ. …/28.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 108,50 ευρώ, 113. Με το υπ’ αριθ. …../28.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 2.877,42 ευρώ, 114. Με το υπ’ αριθ. …/28.06.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 260,40 ευρώ, 115. Με το υπ’ αριθ. …/02.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 96,87 ευρώ, 116. Με το υπ’ αριθ. …/03.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 214,05 ευρώ, 117. Με το υπ’ αριθ. …./10.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 2.737,92 ευρώ, 118. Με το υπ’ αριθ. …/12.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 2.378,96 ευρώ, 119. Με το υπ’ αριθ. …/12.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.313,53 ευρώ, 120. Με το υπ’ αριθ. …/15.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 818,40 ευρώ, 121. Με το υπ’ αριθ. …/22.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 46,87 ευρώ, 122. Με το υπ’ αριθ. …/22.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 106,24 ευρώ, 123. Με το υπ’ αριθ. …./26.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.976,81 ευρώ, 124. Με το υπ’ αριθ. …/26.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 5,64 ευρώ, 125. Με το υπ’ αριθ. …/26.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 115,62 ευρώ, 126. Με το υπ’ αριθ. …/29.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 322,90 ευρώ, 127. Με το υπ’ αριθ. …/29.07.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 41,66 ευρώ, 128. Με το υπ’ αριθ. …/02.08.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 174,99 ευρώ, 129. Με το υπ’ αριθ. …/08.08.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 956,71 ευρώ, 130. Με το υπ’ αριθ. …/20.08.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 89,84 ευρώ, 131. Με το υπ’ αριθ. …./22.08.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 6.622,31 ευρώ, 132. Με το υπ’ αριθ. …./22.08.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 282,27 ευρώ, 133. Με το υπ’ αριθ. …/27.08.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 22,922 ευρώ, 134. Με το υπ’ αριθ. …/27.08.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 310,78 ευρώ, 135. Με το υπ’ αριθ. …/28.08.2019 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 8.107,39 ευρώ, 136. Με το υπ’ αριθ. …/28.08.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 328,10 ευρώ, 137. Με το υπ’ αριθ. …./28.08.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 955,30 ευρώ, 138. Με το υπ’ αριθ. …/29.08.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 148,80 ευρώ, 139. Με το υπ’ αριθ. …/30.08.2019 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 395,67 ευρώ, 140. Με το υπ’ αριθ. …/30.08.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 247,90 ευρώ, 141. Με το υπ’ αριθ. …/03.09.2019 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 270,82 ευρώ, 142. Με το υπ’ αριθ. …/04.09.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 2.006,57 ευρώ, 143. Με το υπ’ αριθ. …/11.09.2019 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 1.711,20 ευρώ, 144. Με το υπ’ αριθ. …/19.09.2019 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 418,46 ευρώ, 145. Με το υπ’ αριθ. …/30.12.2019 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 30.086,21 ευρώ, 146. Με το υπ’ αριθ. …/30.12.2019 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 2.474,25 ευρώ, 147. Με το υπ’ αριθ. …/24.01.2020 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 30.086,21 ευρώ, 148. Με το υπ’ αριθ. …/24.01.2020 τιμολόγιο πώλησης, η ενάγουσα πώλησε στην εναγόμενη προϊόντα συνολικής αξίας 2.474,25 ευρώ, 149. Με το υπ’ αριθ. …/06.10.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 5.321,35 ευρώ, 150. Με το υπ’ αριθ. …/06.10.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 5.257,30 ευρώ, 151. Με το υπ’ αριθ. …/05.10.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 3.246,68 ευρώ, 152. Με το υπ’ αριθ. …/06.10.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 1.928,26 ευρώ και 153. Με το υπ’ αριθ. …./06.10.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 1.885,95 ευρώ. Εξάλλου, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα προέκυψε ότι η εναγόμενη προέβη σε καταβολές ποσού 5.000,00 ευρώ την 20.09.2019, 5.000,00 ευρώ την 03.10.2019, 5.000,00 ευρώ την 13.07.2020, 5.000,00 ευρώ την 13.09.2019 και 2.995,93 ευρώ την 15.07.2019, ήτοι συνολικού ποσού 22.995,93 ευρώ, σε μερική εξόφληση του πιστωθέντος τιμήματος πώλησης των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο αρχαιότερο κατά σειρά ληξιπρόθεσμο χρέος (άρθρο 422 του ΑΚ), ήτοι στο ανωτέρω υπ’ αριθ. 101/02.07.2018 τιμολόγιο πώλησης συνολικής αξίας 23.431,09 ευρώ, και ως εκ τούτου η εναγόμενη εξακολουθεί να οφείλει το συνολικό ποσό των 120.522,53 ευρώ (143.518,46 ευρώ – 22.995,93 ευρώ) για τα πιστωθέντα ως άνω τιμήματα των συμβάσεων πώλησης που καταρτίσθηκαν μεταξύ των διαδίκων. Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι μετά την άσκηση της κρινόμενης αγωγής η ενάγουσα εξέδωσε στο όνομα της εναγόμενης τα ακόλουθα πιστωτικά τιμολόγια, λόγω επιστροφής των εμπορευμάτων που αναφέρονται σ’ αυτά, συνολικής αξίας 30.963,07 ευρώ. Ειδικότερα: 1. Το υπ’ αριθ. …./14.10.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 4.853,53 ευρώ, 2. Το υπ’ αριθ. …/15.10.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 4.548,77 ευρώ, 3. Το υπ’ αριθ. …/15.10.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 1.265,98 ευρώ, 4. Το υπ’ αριθ. …/15.10.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 2.564,07 ευρώ, 5. Το υπ’ αριθ. …/15.10.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 1.800,75 ευρώ, 6. Το υπ’ αριθ. …./12.11.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 3.886,66 ευρώ, 7. Το υπ’ αριθ. …/12.11.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 1.571,63 ευρώ, 8. Το υπ’ αριθ. …/12.11.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 3.376,84 ευρώ, 9. Το υπ’ αριθ. …/13.11.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 3.709,46 ευρώ, 10. Το υπ’ αριθ. …/13.11.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 1.067,11 ευρώ, 11. Το υπ’ αριθ. …./13.11.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 748,20 ευρώ, 12. Το υπ’ αριθ. …../13.11.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 1.383,82 ευρώ και 13. Το υπ’ αριθ. …./13.11.2020 πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής, με το οποίο η εναγόμενη επέστρεψε στην ενάγουσα προϊόντα συνολικής αξίας 186,25 ευρώ. Κατόπιν τούτων, η εναγόμενη εξακολουθεί να οφείλει το συνολικό ποσό των 89.559,46 ευρώ (120.522,53 ευρώ – 30.963,07 ευρώ), ως υπόλοιπο των πιστωθέντων τιμημάτων των ενδίκων συμβάσεων πώλησης. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την υπ’ αριθ. 1178/2022 οριστική απόφασή του έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή ως και ουσιαστικά βάσιμη και υποχρέωσε την εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 59.301,41 ευρώ, ως υπόλοιπο των πιστωθέντων τιμημάτων των ενδίκων συμβάσεων πώλησης, έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων, δεκτού γενομένου και ως ουσιαστικά βάσιμου του μοναδικού λόγου της κρινόμενης έφεσης.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι έφεσης προς έρευνα, πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση και κατ’ ουσίαν και να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη υπ’ αριθ. 1178/2022 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς στο σύνολό της, να διακρατηθεί και να δικαστεί η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο (άρθρο 535 παρ. 1 του ΚΠολΔ) και να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη η από 29.09.2020 και με αριθμό κατάθεσης γενικό …/2020 και ειδικό …./2020 αγωγή, όπως περιορίσθηκε με τις προτάσεις της ενάγουσας ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, και να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 89.559,46 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Τα δικαστικά έξοδα της εκκαλούσας – ενάγουσας και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της εφεσίβλητης – εναγόμενης, λόγω της ήττας της, κατ’ άρθρα 178, 183 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό, ενώ πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στην εκκαλούσα του παραβόλου των 100,00 ευρώ, λόγω της νίκης της, κατ’ άρθρο 495 παρ. 3 του ΚΠολΔ. Τέλος, πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που η εφεσίβλητη ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της εφεσίβλητης – εναγόμενης την από 07.06.2022 έφεση κατά της υπ’ αριθ. 1178/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία.

Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την από 07.06.2022 έφεση.

Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση.

Κρατεί και δικάζει την από 29.09.2020 και με αριθμό κατάθεσης γενικό …/2020 και ειδικό …/2020 αγωγή.

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (89.559,46 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Διατάσσει την επιστροφή στην εκκαλούσα – ενάγουσα του παραβόλου που κατατέθηκε στην Γραμματέα του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου με το υπ’ αριθ. ……../2022 ηλεκτρονικό παράβολο, ποσού εκατό (100,00) ευρώ.

Καταδικάζει την εφεσίβλητη – εναγόμενη στα δικαστικά έξοδα της εκκαλούσας – ενάγουσας και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, στον Πειραιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στις        16.8.2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ