Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 479/2023

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΙΑ

Αριθμός  απόφασης    479 /2023

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(2Ο Τμήμα)

Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Βασίλειο Παπανικόλα, Πρόεδρο Εφετών, Σταυρούλα Λιακέα, Εφέτη και  Μαρία Τσιάλτα, Εφέτη-Εισηγήτρια, η οποία ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά και από τη Γραμματέα, Γ.Λ..

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του στις ………., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α) Της εκκαλούσας: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…………..» που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, επί της οδού ……., με ΑΦΜ ……. της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. ….. νομίμως εκπροσωπούμενης που παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου, Ευάγγελου Α. Αγγελίδη (Α.Μ. …. .Δ.Σ. Αθηνών, – Δ.Ε. «Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες-Δικηγορική Εταιρία»,ο οποίος προσκόμισε το με αριθμ. Π …… γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων), παριστάμενος με την από 15-3-2023 δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.

Των εφεσιβλήτων: 1) Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός …….., (ΑΦΜ …….) και ήδη από 1-1-2017 από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (ΑΦΜ …….) εκπροσωπούμενης από το Διοικητή της, που παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της δικαστικής πληρεξουσίας ΑΑ΄ του Ν.Σ.Κ. Βασιλικής Τζίφα (ΑΜ. ….), 2) ………….., 3) …………, 4) …………… και 5) ………… που παραστάθηκαν στο Δικαστήριο ο δεύτερος, τρίτος και τέταρτος δια και η πέμπτη μετά του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Νικολάου Ι. Χασάνη (Α.Μ. … Δ.Σ. Αθηνών, – Δ.Ε. «Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες-Δικηγορική Εταιρια», ο οποίος προσκόμισε το με αριθμ. Π ….. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων).

Β) Των προσθέτως παρεμβαινόντων: 1) ………., 2) ………. 3) …………. και 4) ………. εκ των οποίων οι ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος εξ αυτών παραστάθηκαν στο Δικαστήριο μετά και η τέταρτη δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Νικολάου Ι. Χασάνη (Α.Μ. ….. Δ.Σ. Αθηνών, – Δ.Ε. «Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες-Δικηγορική Εταιρία»,ο οποίος προσκόμισε το με αριθμ. Π …… γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων).

Της υπέρ ης η πρόσθετη παρέμβαση: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………..» που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, επί της οδού ……….. νομίμως εκπροσωπούμενης που παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου, Ευάγγελου Α. Αγγελίδη (Α.Μ. … Δ.Σ. Αθηνών, – Δ.Ε. «Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες-Δικηγορική Εταιρία», ο οποίος προσκόμισε το με αριθμ. Π ….. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων), παριστάμενος με την από 15-3-2023 δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.

Του καθ’ ου η πρόσθετη παρέμβαση: Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός ………, (ΑΦΜ ..) και ήδη από 1-1-2017 από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (ΑΦΜ …) εκπροσωπούμενης από το Διοικητή της, που παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της δικαστικής πληρεξουσίας ΑΑ΄του Ν.Σ.Κ. Βασιλικής Τζίφα (ΑΜ. 483).

Η εκκαλούσα άσκησε την από 8-8-2022 (αριθ. καταθ. Πρωτοδικείου Πειραιώς ΓΑΚ/ΕΑΚ/……../2022, αριθ. καταθ. Εφετείου Πειραιώς ΓΑΚ/ΕΑΚ/ ……./2022) έφεσή κατά της με αριθμ. 2162/30-6-2022  οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκούσιας δικαιοδοσίας) του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία εγγράφηκε στο πινάκιο για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος, η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Περαιτέρω, οι προσθέτως παρεμβαίνοντες κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο κατά την ανωτέρω δικάσιμο. με τις κατατεθείσες προτάσεις τους, άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας και κατά του πρώτου εφεσιβλήτου.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν όπως ανωτέρω αναφέρεται κατέθεσαν παραδεκτώς προτάσεις, αιτούμενοι να γίνουν δεκτοί οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί τους.

        ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου: α)  Η με αρ. κατ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/………./2022 έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………» και β) η ασκηθείσα με τις κατατεθείσες επί της έδρας προτάσεις υπέρ της ανωτέρω εκκαλούσας, πρόσθετη παρέμβαση των ……………, οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν, ενόψει του παρακολουθηματικού χαρακτήρα της πρόσθετης παρέμβασης προς την υπό κρίση έφεση και του ότι η εκδίκασή τους υπάγεται στην ίδια διαδικασία, επιταχύνεται μέσω της συνεκδίκασης η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρα 31 παρ. 1, 79, 80, 246, 285 εδ. α΄ και 741 του  ΚΠολΔ).

ΙΙ.  Σύμφωνα με το άρθρο 762 του ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 4738/2020, αν περισσότεροι έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη, η έφεση που ασκεί ένας από αυτούς απευθύνεται κατά των άλλων ή των καθολικών διαδίκων ή των κληροδόχων τους. Ειδικότερα, παρά το ότι από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης δίδεται η εντύπωση ότι επιβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου, η έφεση να απευθύνεται αδιακρίτως εναντίων όλων των διαδίκων της πρωτοβάθμιας δίκης, ανεξαρτήτως από το αν τα συμφέροντά τους ωφελούνται ή βλάπτονται από την απόφαση ή από το εάν είχαν θέση συμμάχου ή αντιδίκου προς τον εκκαλούντα, εντούτοις θεωρείται ως πειστικότερη η άποψη που δέχεται ότι η έφεση πρέπει να στρέφεται εναντίον μόνο εκείνων που είχαν μετάσχει στην πρωτοβάθμια δίκη ως ενδιαφερόμενοι και είχαν αντιδικήσει με τον εκκαλούντα. Σε όλα τα λοιπά πρόσωπα η έφεση κοινοποιείται με κλήση για συζήτηση επί ποινή απαραδέκτου (υπό Ε. Μπαλογιάννη, σε Χ. Απαλαγάκη-Σ, Σταματόπουλος «ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, εκδ. 2022, τόμος Β, σελ. 2539).

ΙΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση, η κρινόμενη έφεση κατά της με αριθμ. 2162/2022 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που εκδόθηκε αντιμωλία, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (με την οποία απορρίφθηκε αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, γενομένης δεκτής ως κατ’ ουσίαν βάσιμης της ασκηθείσας κύριας παρέμβασης του πρώτου εφεσίβλητου Ελληνικού Δημοσίου), ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα ενόψει του το δικόγραφο της έφεσης κατατέθηκε στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 9-8-2022 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 30-6-2022, ενώ δε γίνεται επίκληση από τους διαδίκους, ούτε προκύπτει επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης (άρθρα 58 του Ν. 4738/2020, σε συνδ. με άρθρα 741, 495, 511,513 παρ.1, περ β, 516 παρ.1, 517 και 518 παρ. 2 του ΚΠολΔ). Ωστόσο, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην ανωτέρω νομική σκέψη, η υπό κρίση έφεση καθόσον στρέφεται κατά των δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτης των εφεσιβλήτων πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, ενόψει του ότι αυτοί στην πρωτοβάθμια δίκη είχαν μετάσχει σε αυτήν ασκώντας πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εκκαλούσας-αιτούσας εταιρείας και ως εκ τούτου, εν προκειμένω, δε νομιμοποιούνται παθητικά. Δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται σε βάρος της εκκαλούσας και υπέρ των ως άνω εφεσιβλήτων, ελλείψει ειδικού προς τούτο, αιτήματος. Επομένως, κατά το μέρος που η κρινόμενη έφεση ασκείται σε βάρος του πρώτου εφεσίβλητου, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της σύμφωνα με το άρθρο 533 παρ.1 ΚΠολΔ κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, ενόψει του ότι για το παραδεκτό αυτής, καταβλήθηκε το οριζόμενο εκ του άρθρου 495 παρ.3 του ΚΠολΔ, ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ (βλ. το με αριθμ. …………. ηλεκτρονικό παράβολο και την από 8-8-2022 απόδειξη πληρωμής αυτού).

IV. Με την από 27-7-2021 (αρ. κατ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/…………/2021) αίτηση, η αιτούσα, ήδη εκκαλούσα επικαλούμενη ότι βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της, κατά τρόπο γενικό, χωρίς όμως να έχει περιέλθει σε κατάσταση παύση πληρωμών και περιγράφοντας την επιχείρηση, λεπτομερώς την οικονομική της κατάσταση με τα πλέον πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, τα αίτια και της έκταση της οικονομικής της δυσχέρειας τα θιγόμενα μέρη σύμφωνα με τα χρέη και την ύπαρξη προνομίων, τις υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ήδη εφεσίβλητου και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και τους όρους του σχεδίου εξυγίανσης, ζήτησε να επικυρωθεί η από 27-7-2021 συμφωνία εξυγίανσης που καταρτίστηκε, όπως ειδικότερα εκτίθεται, μεταξύ της ίδιας και των πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό 100% των εχόντων ειδικό προνόμιο συνολικού ύψους 13.425.562,34 ευρώ και ποσοστό 100% των συνολικών ανέγγυων απαιτήσεων ύψους 5.266.077,69 ευρώ, άλλως όσων πιστωτών θίγονται από την συμφωνία, όπως αυτές αποτυπώνονται στα βιβλία και στο ισοζύγιο με ημερομηνία 30-4-2021. Κατά τη συζήτηση της αίτησης το εφεσίβλητο, Ελληνικό Δημόσιο, με προφορική δήλωση που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, αλλά και με τις έγγραφες προτάσεις, άσκησε κύρια παρέμβαση, και ζήτησε την απόρριψη της αίτησης, άλλως να τροποποιηθεί σχετικά η συμφωνία κατά τα ειδικότερα αιτούμενα,  επικαλούμενο, μεταξύ άλλων: α) Ότι με την συμφωνία παραβιάζεται η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών λόγω της δυσμενούς μεταχείρισής του έναντι των λοιπών συμβαλλομένων πιστωτών, όπως ειδικότερα εκτίθεται, β) ότι η συμφωνία δεν πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 31 του Ν. 4738/20-20 ήτοι αυτή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών συγκριτικά με τη θέση στην οποία θα περιέλθουν σε κατάσταση πτώχευσης του οφειλέτη, γ) ότι στη συμφωνία δεν προβλέπεται η τήρηση της διαδικασίας διαγραφής οφειλών που θα προκύψουν στο μέλλον, δ) μη νόμιμα προβλέπεται η άμεση διαγραφή των απαιτήσεων του Δημοσίου κατά την ημέρα δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης επικύρωσης με μόνη προϋπόθεση την έκδοση αυτής, αντίθετα από ό,τι προβλέπεται για τις απαιτήσεις των λοιπών πιστωτών και δ) είναι αλυσιτελής ο όρος της συμφωνίας αναφορικά με την υποχρέωση των πιστωτών να μη δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής στις σχετικές δίκες αναφορικά με τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα για τα οποία οι πιστωτές έχουν υποβάλλει μηνύσεις. Τέλος, οι …………….. με προφορική δήλωση που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον, άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας αιτούμενοι να γίνει δεκτή η ασκηθείσα αίτηση. Επί της αίτησης και των ως άνω παρεμβάσεων εκδόθηκε μετά από αντιμωλία συζήτηση, η εκκαλούμενη απόφαση με την οποία αφού κρίθηκαν ως παραδεκτές και νόμιμες, τόσον η αίτηση, όσο και οι ασκηθείσες κύρια και πρόσθετη παρέμβαση, απορρίφθηκαν η αίτηση και η πρόσθετη παρέμβαση ως ουσιαστικά αβάσιμες, ενώ έγινε δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η κύρια παρέμβαση. Ήδη με την κρινόμενη έφεση η εκκαλούσα παραπονείται κατά της εκκαλούμενης απόφασης για λόγους που ειδικότερα εκτίθενται, συνιστάμενοι σε εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων εκ μέρους του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα, και ζητεί, κατ’ εκτίμηση των αιτημάτων της, να γίνει δεκτή η έφεσή, να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση, να γίνει δεκτή η με αρ. κατ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/…………./2021 αίτηση, να επικυρωθεί η από 27-7-2021 συμφωνία εξυγίανσης, απορριπτομένης της ασκηθείσας στον πρώτο βαθμό κύριας παρέμβασης.

V.Περαιτέρω, οι …………………. με προτάσεις που κατέθεσαν στο παρόν Δικαστήριο, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον, συνιστάμενο στο ότι οι τέσσερις πρώτοι από αυτούς είναι εγγυητές των οφειλών της εκκαλούσας, η δε, τέταρτη ως παρέχουσα νέες εξασφαλίσεις για τις απαιτήσεις των συμβαλλόμενων πιστωτών που συμβλήθηκε στη συμφωνία εξυγίανσης, ασκούν στο παρόν Δικαστήριο πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εκκαλούσας και ζητούν να γίνει δεκτή η υπό κρίση έφεση κατά τα ειδικότερα αιτούμενα σε αυτήν. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη πρόσθετη παρέμβαση, η οποία συνεκδικάζεται με την υπό κρίση έφεση, παραδεκτώς ασκείται χωρίς προδικασία (άρθρο 49 παρ. 4 του Ν. 4738/2020), είναι νόμιμη στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 80, 741 του ΚΠολΔ και  49 παρ.4 του Ν. 4738/2020 και πρέπει να ερευνηθεί και κατ’ ουσίαν.VI. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4738/2020, η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση της συμφωνίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών. Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών θεωρείται ότι πληρούται αν η συμφωνία εξυγίανσης: α) Δεν φέρει οποιονδήποτε μη συναινούντα πιστωτή ή πιστωτή του οποίου η συναίνεση συνάγεται εκ του νόμου σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και β) δεν έχει ως αποτέλεσμα, οποιοσδήποτε από τους μη συναινούντες πιστωτές, ο οποίος έχει κυριότητα επί πράγματος ή είναι εκδοχέας απαιτήσεων, ιδίως στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και έχει δικαίωμα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κατά του οφειλέτη από τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, να υποχρεωθεί να λάβει ποσά μικρότερα από αυτά που θα ελάμβανε ή θα λάβει ασκώντας τα συμβατικά του δικαιώματα σε σχέση με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 34 του ίδιου Νόμου, προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης πρέπει να παρασχεθεί συναίνεση από τον οφειλέτη και από πιστωτές του που εκπροσωπούν αφενός περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο και αφετέρου περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των λοιπών απαιτήσεων, σε κάθε περίπτωση όσων θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης. Θεωρείται ότι δεν θίγεται η απαίτηση ενός πιστωτή όταν, κατά τη συμφωνία εξυγίανσης, δεν επηρεάζεται η νομική κατάσταση που είχε πριν από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Η συναίνεση των πιστωτών σε συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να παρασχεθεί και μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διεξάγεται όπως προβλέπεται στην κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 72 υπουργική απόφαση. (παρ.1). Η επικύρωση συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί μόνον από πιστωτές, που συγκεντρώνουν το ποσοστό της παρ. 1, χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, είναι δυνατή, εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών.(παρ.2). Κατά την παρ.3 του ίδιου άρθρου, τα ποσοστά της παρ. 1 υπολογίζονται με βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συμφωνία εξυγίανσης. Η ημερομηνία που φέρει η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να είναι προγενέστερη των τριών (3) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας στο δικαστήριο. Στην κατάσταση των πιστωτών συμπεριλαμβάνονται όλοι οι πιστωτές, ανεξαρτήτως γενικών ή ειδικών προνομίων, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Πιστωτές από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις περιλαμβάνονται μόνο στο μέτρο που έχουν εκπληρώσει τη δική τους παροχή προς τον οφειλέτη ή που έχουν αξίωση αποζημίωσης μετά από υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Πιστωτές θεωρούνται επίσης και όσοι έχουν απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που οφείλονται συμβατικά από την ημερομηνία του δεύτερου εδαφίου μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης των συμβάσεων. Κατά την παρ. 4, για τις ανάγκες του υπολογισμού των ποσοστών της παρ. 1, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πάσης φύσης απαιτήσεις υπό αίρεση. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση της παρ. 3 πρέπει να προκύπτουν από τα βιβλία του οφειλέτη ή να έχουν αναγνωριστεί ή να έχουν πιθανολογηθεί με απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, ακόμη και με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία να έχει κοινοποιηθεί στον οφειλέτη το αργότερο κατά την ημερομηνία που φέρει η κατάσταση της παρ. 3. Στην περίπτωση της συμφωνίας της παρ. 2, η κατάσταση των πιστωτών της παρ. 3 συντάσσεται με βάση στοιχεία που αντλούνται από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οφειλέτη, εφόσον υπάρχουν, τα βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη, τα βιβλία και στοιχεία που διαθέτουν οι συμβαλλόμενοι πιστωτές, και αποφάσεις δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων που εκδίδονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (παρ. 5).Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4738/2020, το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να συναινούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης, ακόμα και όταν με τη συμφωνία παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσης και από ένδικά μέσα ή βοηθήματα. Κατ’ εξαίρεση, η συναίνεση αυτή δεν παρέχεται στην περίπτωση που, λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας εξυγίανσης, οι ως άνω φορείς θα περιέρχονταν σε χειρότερη θέση ως προς τις βεβαιωμένες ή ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης σε σχέση με τη θέση στην οποία θα περιέρχονταν ως προς τις απαιτήσεις αυτές σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη (όπως η παρ.1.Η παρ.1 αντικαταστάθηκε  ως άνω  με το άρθρο 34 παρ.12 Ν.4818/2021, ΦΕΚ Α 124/18.7.2021, με έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.2 του αυτού νόμου από 1η. 7.2021). Κατά την παρ.2 του ίδιου άρθρου, τα πρόσωπα και φορείς της παρ. 1 θεωρείται ότι συναινούν σε συμφωνία εξυγίανσης, ακόμα και αν δεν την υπογράφουν, σε κάθε περίπτωση που πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω διερεύνηση των όρων της συμφωνίας αυτής ή της ανάκτησης από πλευράς του αντιστοίχου φορέα ή των λοιπών προϋποθέσεων της παρούσας: α) η βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη προς το αντίστοιχο πρόσωπο ή φορέα κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης δεν υπερβαίνει το ποσό δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, β) σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 46, το πρόσωπο ή ο φορέας της παρ. 1 δεν θα περιέλθει λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας εξυγίανσης σε χειρότερη θέση ως προς τις βεβαιωμένες απαιτήσεις του κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης, από τη θέση στην οποία θα περιέλθει σε περίπτωση πτώχευσης, και γ) σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 46, οι βεβαιωμένες απαιτήσεις του συνόλου των προσώπων και φορέων της παρ. 1 κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης είναι ως ποσό μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων των ιδιωτών πιστωτών. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου Νόμου, η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και ιδίως: α) Τη μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων και τρεχουσών ή συναφθεισών ρυθμίσεων με φορείς του Δημοσίου ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η μεταβολή αυτή δύναται ενδεικτικά να συνίσταται στη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων, περιλαμβανομένης της τροποποίησης των όρων υπό τους οποίους δύναται να ζητηθεί η πρόωρη αποπληρωμή τους, στη μεταβολή του επιτοκίου, στην αντικατάσταση της υποχρέωσης καταβολής επιτοκίου με την υποχρέωση καταβολής μέρους των κερδών, στην αντικατάσταση απαιτήσεων με μετατρέψιμες ή μη ομολογίες έκδοσης του οφειλέτη ή στην υποχρέωση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών να δεχθούν την εναλλαγή υποθηκικής ή ενεχυρικής τάξης υπέρ νέων πιστωτών του οφειλέτη. β) Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη με την έκδοση μετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση εταιρικών μεριδίων. Πριν από την κεφαλαιοποίηση δύναται να λαμβάνει χώρα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την απόσβεση ζημιών ή για το σχηματισμό αποθεματικού. γ) Τη ρύθμιση των σχέσεων των πιστωτών μεταξύ τους μετά από την επικύρωση της συμφωνίας, είτε υπό την ιδιότητά τους ως πιστωτών, είτε σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή μεταβίβασης επιχείρησης σε νέο φορέα, υπό την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων. Ενδεικτικά η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέπει ότι μία κατηγορία πιστωτών δεν δύναται να ζητήσει την αποπληρωμή των απαιτήσεων προς αυτή πριν από την πλήρη ικανοποίηση μιας άλλης, να ρυθμίζει θέματα διοίκησης της επιχείρησης του οφειλέτη μετά την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών ή μετά τη μεταβίβαση επιχείρησης σε νέο φορέα, να ρυθμίζει θέματα σε σχέση με τη μεταβίβαση των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που θα προκύψουν από την κεφαλαιοποίηση (ή τη μεταβίβαση επιχείρησης σε νέο φορέα), όπως ενδεικτικά δικαίωμα ή υποχρέωση των μετόχων μειοψηφίας σε περίπτωση πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών να πωλήσουν τις μετοχές τους με τους ίδιους όρους με τους οποίους γίνεται η πώληση της πλειοψηφίας. δ) Τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη. ε) Την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. στ) Την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο με βάση οποιαδήποτε έννομη σχέση περιλαμβανομένης ενδεικτικά της εκμίσθωσης ή της σύμβασης διαχείρισης. ζ) Τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία των πιστωτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64. η) Την αναστολή των ατομικών και συλλογικών διώξεων των πιστωτών για ορισμένο διάστημα μετά την επικύρωση της συμφωνίας. Η αναστολή αυτή δεν θα δεσμεύει τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές, καθώς και τους πιστωτές των οποίων η συναίνεση συνάγεται σύμφωνα με το άρθρο 35 για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την επικύρωση της συμφωνίας. θ) Τη λήψη από τον οφειλέτη ή από φορέα στον οποίο μεταβιβάζεται επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη ενδιάμεσης ή νέας χρηματοδότησης για τη διατήρηση της αξίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης ή, αντιστοίχως, για την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου μετά την εξυγίανση. ι) Τον διορισμό προσώπου που θα επιβλέπει την εκτέλεση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης ασκώντας τις εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης. ια) Την καταβολή συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση βελτίωσης της οικονομικής θέσης του οφειλέτη. Η συμφωνία πρέπει να ορίζει με ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των ποσών αυτών. ιβ) Οι εγγυήσεις, οι ασφαλίσεις πιστώσεων και άλλες συμβάσεις με αντίστοιχο αποτέλεσμα υπέρ απαιτήσεων που κεφαλαιοποιούνται τρέπονται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, σε δικαίωμα προαίρεσης του πιστωτή να πωλήσει στον εγγυητή ή ασφαλιστή τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση του χρέους κατά τον χρόνο στον οποίο θα καθίστατο κατά τους όρους του ληξιπρόθεσμο το χρέος και για ποσό ίσο με το άθροισμα του κεφαλαίου και των τυχόν τόκων που καλύπτονται από την εγγύηση. Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από τον χρόνο κατά τον οποίο θα καθίστατο ληξιπρόθεσμη η υποχρέωση που κεφαλαιοποιήθηκε και, αν είναι ήδη ληξιπρόθεσμη κατά την κεφαλαιοποίηση, εντός δύο (2) μηνών από την τελευταία. Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου δε θίγονται οι πιστώσεις που είναι εξασφαλισμένες με συμφωνία χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 στο μέτρο που ικανοποιούνται από την ασφάλεια αυτή, εκτός αν συμφωνήσει διαφορετικά ο ασφαλειολήπτης. Κατά δε, την παρ. 3 οι υποχρεώσεις που μπορεί να μεταρρυθμίζει η συμφωνία εξυγίανσης περιλαμβάνουν και τις υπό αίρεση ή τις άγνωστες υποχρεώσεις του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων από μελλοντική κατάπτωση εγγυήσεων, οι οποίες έχουν παρασχεθεί ως την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης.».Κατά την παρ. 4, με τη συμφωνία εξυγίανσης δεν θίγονται κεκτημένα δικαιώματα σε επαγγελματικές συντάξεις. Τέλος, κατά την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, η συμφωνία εξυγίανσης δεν θίγει: α) το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και εργασιακής κινητοποίησης των εργαζομένων, β) το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη διαβούλευση σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ και την Οδηγία 2009/38/ΕΚ, καιγ) τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τις Οδηγίες 98/59/ΕΚ, 2001/23/ΕΚ και 2008/94/ΕΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4738/2020, η μη τήρηση της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της, τόσο από τους συναινούντες όσο και από τους μη συναινούντες αλλά θιγομένους από τη συμφωνία πιστωτές (παρ.1). Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τελεί και υπό άλλες αιρέσεις αναβλητικές ή διαλυτικές, όπως ενδεικτικά την τροποποίηση ή καταγγελία εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων, οι όροι των οποίων είναι επαχθείς για την επιχείρηση του οφειλέτη (παρ.2). Σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης θα πρέπει να προβλέπεται ο χρόνος εντός του οποίου θα πρέπει να πληρωθεί η αίρεση, μη δυνάμενος να υπερβεί τους εννέα (9) μήνες από την επικύρωση, και να ρυθμίζονται προσωρινά οι υποχρεώσεις του οφειλέτη στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή της παύσης πληρωμών του οφειλέτη όσο εκκρεμεί η αίρεση (παρ.3). Κατά το άρθρο 54 του Ν. 4738/2020, και δη, κατά την παρ.1 αυτού, το δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης, εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη (εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 34) και από τις απαιτούμενες κατά την παρ. 1 του άρθρου 34 πλειοψηφίες αφενός των πιστωτών με ειδικό προνόμιο και αφετέρου των λοιπών πιστωτών ή εφόσον οι απαιτούμενες πλειοψηφίες των πιστωτών έχουν ψηφίσει θετικά σε ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, ή μόνον από πιστωτές του που συγκεντρώνουν την ανωτέρω πλειοψηφία κατά την παρ. 2. Οι απαιτήσεις πιστωτών των οποίων η συναίνεση συνάγεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 συνυπολογίζονται για τη διαμόρφωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών. (Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε και η παρ.1  διαμορφώθηκε ως άνω με το άρθρο 34 παρ.16 Ν.4818/2021, ΦΕΚ Α 124/18.7.2021. `Εναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.2 του αυτού νόμου, από την  1η. 7.2021). Κατά την παρ. 2, συμφωνία εξυγίανσης, η οποία δεν έχει εγκριθεί από πιστωτές που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των απαιτήσεων μίας από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 κατηγορίες, δύναται να επικυρωθεί από το δικαστήριο και να καταστεί δεσμευτική έναντι της μη συναινούσας κατηγορίας εφόσον η συμφωνία εξυγίανσης πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Έχει εγκριθεί από πιστωτές που εκπροσωπούν περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη και περισσότερο από πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο, β) οι μη συναινούντες θιγόμενοι πιστωτές τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση με κάθε πιστωτή του οποίου η απαίτηση έχει ελάσσονα εξοφλητική προτεραιότητα, όπου αυτό προκύπτει βάσει της κατάταξής τους στην πτωχευτική εκκαθάριση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 167,γ) καμία κατηγορία θιγόμενων μερών δεν μπορεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης, να λάβει αξία μεγαλύτερη της συνολικής απαίτησής της κατά του οφειλέτη, και δ) ειδικά για τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), απαιτείται επιπροσθέτως η συμφωνία να έχει προταθεί από τον οφειλέτη ή να έχει τη συναίνεση του οφειλέτη. Κατά την παρ.3, το δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης όταν, επιπλέον των προϋποθέσεων των παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, πληρούνται σωρευτικά και τα ακόλουθα: α) Πιθανολογείται ότι η συμφωνία εξυγίανσης διαμορφώνει εύλογη προοπτική εξασφάλισης της βιωσιμότητας της επιχείρησης του οφειλέτη, όπως αυτή αναδιαρθρώνεται βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης. β) Πιθανολογείται ότι πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών κατά την έννοια του άρθρου 31. Η πλήρωση του κριτηρίου αυτού απαιτείται να εξετάζεται μόνο σε σχέση με πιστωτές των οποίων η συναίνεση συνάγεται ή δύναται να συναχθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 και όσους αντιτάσσονται στην επικύρωση της συμφωνίας είτε με την άσκηση παρέμβασης ενώπιον του δικαστηρίου, είτε με αρνητική ψήφο σε περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή, εναλλακτικά, αν ασκήσουν τριτανακοπή κατόπιν επικύρωσης. γ) Η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δόλου και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισμού. δ) Η συμφωνία εξυγίανσης αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους πιστωτές, που βρίσκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των πιστωτών επιτρέπονται για σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο που εκτίθεται ειδικά στην απόφαση του δικαστηρίου ή αν ο θιγόμενος πιστωτής συναινεί στην απόκλιση. Ενδεικτικά, δύνανται να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης απαιτήσεις πιστωτών της επιχείρησης του οφειλέτη, η μη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήμη της ή τη συνέχιση της επιχείρησης, απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή και της οικογένειάς του, καθώς και εργατικές απαιτήσεις. ε) Συναινεί ο οφειλέτης, στην περίπτωση της αίτησης της παρ. 2 του άρθρου 34. Η συναίνεση του οφειλέτη θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν, έως και τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης, δεν ασκήσει παρέμβαση κατά της αποδοχής της. Η παρέμβαση του οφειλέτη κατά της αποδοχής της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας δεν εμποδίζει την επικύρωση της συμφωνίας από το δικαστήριο, εάν από την αίτηση και ιδίως από την έκθεση του εμπειρογνώμονα προκύπτει ότι η συμφωνία εξυγίανσης δεν θα καταστήσει τη νομική και οικονομική κατάσταση του οφειλέτη χειρότερη από εκείνη στην οποία θα βρισκόταν χωρίς τη συμφωνία. Σύμφωνα με την παρ. 4,αν πιθανολογείται ότι με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης δεν αίρεται η παύση πληρωμών που τυχόν υφίσταται, το δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης και, αν εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης, κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη. Αν δεν εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης, αλλά το δικαστήριο διαπιστώσει την παύση των πληρωμών, η απόφαση απόρριψης της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κοινοποιείται με μέριμνα της γραμματείας του δικαστηρίου στον εισαγγελέα πρωτοδικών για να κρίνει κατά πόσο θα υποβάλει αίτηση πτώχευσης. Τέλος, κατά την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, το δικαστήριο δύναται, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί σε αυτό όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το βάσιμο της αίτησης ή που διαπιστώνει ότι η συμφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει να επικυρωθεί, αντί της απόρριψης της αίτησης να τάξει προθεσμία για την προσκόμιση εγγράφων, την παροχή διευκρινίσεων ή την τροποποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης. Τα έγγραφα, οι διευκρινίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας που τάσσει το δικαστήριο και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το εικοσαήμερο.VII. Στην προκείμενη περίπτωση, από την επανεκτίμηση των εγγράφων που νόμιμα προσκομίστηκαν με επίκληση στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο από τους διαδίκους και όσα παραδεκτώς, κατ’ άρθρο 529 παρ.1 του ΚΠολΔ, νομίμως προσκομίζονται με επίκληση για πρώτη φορά στο παρόν Δικαστήριο από τους διαδίκους , αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η εκκαλούσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…….» είχε συσταθεί στη πρώτη της μορφή το έτος 1892 ως ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «…….» και το έτος 1965 μετατράπηκε  σε ανώνυμη εταιρεία με έδρα τον Πειραιά Αττικής, επί της οδού ………….. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία υδραυλικών ειδών υγιεινής, η εκμετάλλευση εργοστασίου μεταλλικών εν γένει κατασκευών, η εκμετάλλευση αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού των ανωτέρω ειδών και η συμμετοχή της σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις καθώς και η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας συναφούς με τον σκοπό της εταιρείας. Η διάρκεια της εκκαλούσας έχει οριστεί μέχρι τις 31-12-2045, δυνάμενη να παραταθεί περαιτέρω με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εκκαλούσας ανέρχεται στο ποσό των 2,82 εκ ευρώ, διαιρούμενο σε 600 χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,70 ευρώ εκάστη. Μέτοχοι της εκκαλούσας είναι οι τρεις πρώτοι των προσθέτων παρεμβαινόντων, και συγκεκριμένα ο δεύτερος και ο τρίτος εξ αυτών που κατέχουν 291.150 μετοχές έκαστος (ποσοστό 48,5% επί του μετοχικού κεφαλαίου ο καθένας) και ο πρώτος εξ αυτών που κατέχει 17.700 μετοχές (ποσοστό 3% επί του μετοχικού κεφαλαίου). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εκκαλούσας αποτελείται από τους προσθέτως παρεμβαίνοντες εκ των οποίων ο πρώτος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και οι λοιποί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία λήγουσα στις 15-6-2026. Στην εκκαλούσα, κατά την 30η-4-2021, απασχολούνταν ως προσωπικό 55 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι περισσότεροι απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της εκκαλούσας στην … (32 άτομα) και οι λοιποί στον … (13 άτομα) και στο …. (10 άτομα), ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του προσωπικού απασχολείται στο τμήμα πωλήσεων (28 άτομα) και το υπόλοιπο προσωπικό στην αποθήκη (12 άτομα). Η προώθηση των πωλήσεων της εκκαλούσας γίνεται μέσω του δικτύου τριών καταστημάτων στον …, στην … (οδός ……) και στο … (……….). Η εμπορική δραστηριότητα της εκκαλούσας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, ήτοι σε ιδιώτες, σε επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, σε ξενοδοχεία και σε καταστήματα ειδών υγιεινής. Λόγω της υγειονομικής κρίσης συνεπεία της πανδημίας covid-19 se συνδυασμό με τον ανταγωνισμό στον τομέα στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται, η εκκαλούσα άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομική δυσχέρεια και συγκεκριμένα στις 30-4-2021 να έχει οφειλές συνολικού ύψους 19.564.038,42 ευρώ. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η εκκαλούσα καταθέτοντας τη με αρ. κατ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/ ……../2021 αίτηση περί επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, συνυπέβαλλε, μεταξύ άλλων, και τις pro forma οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2020 και της περιόδου από 1-1-2021 έως 30-4-2021, τις οποίες έλαβε υπόψη του ο εκπονήσας το σχέδιο εξυγίανσης, εμπειρογνώμονας ………, ορκωτός ελεγκτής λογιστής (Α. /Σ.Ο.Ε.Λ., …..,αριθμός εγγραφής Μητρώου Αφερεγγυότητας …). Σύμφωνα δε, με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 26400/2021 (ΦΕΚ Τεύχος Β, αριθ. φύλλου 865/5-3-2021) και συγκεκριμένα στο μέρος Α άρθρο 1 εδ. vi,  στο ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα περιλαμβάνεται παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών της τελευταίας τριετίας (κατ’ ελάχιστον ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης), όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες και ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οφειλέτη (όπως έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014 ή τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του τακτικού ορκωτού ελεγκτή (εφόσον η επιχείρηση έχει εκδώσει και δημοσιεύσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και πληρούνται οι προϋποθέσεις των σχετικών νομοθετικών διατάξεων για επιχειρήσεις που υπόκεινται σε έλεγχο από τακτικό ορκωτό ελεγκτή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ο εμπειρογνώμονας δύναται να ενσωματώσει μη ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις επισημαίνοντας το γεγονός αυτό στην έκθεσή του. Επομένως, ενόψει του ότι κατά την 1-7-2021 οπότε και δεν υπήρχαν εκδοθείσες και δημοσιευθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, (οι οποίες σε κάθε περίπτωση έχουν ήδη εγκριθεί και δημοσιευθεί και προσκομίζονται με επίκληση παραδεκτώς κατ’ άρθρο 529 παρ1. του ΚΠολΔ, στο παρόν Δικαστήριο και αποτυπώνουν μικρές μη επουσιώδεις αποκλίσεις) ο ανωτέρω εμπειρογνώμονας νόμιμα έλαβε υπόψη του, pro forma καταστάσεις, στη σχετική δε, από 27-7-2021 συμφωνία γίνεται ειδική επισήμανση στο γεγονός αυτό. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση επεσήμανε ότι οι συνημμένες στην ασκηθείσα αίτηση οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 και της περιόδου από 1-1-2021 έως 30-4-2021, εσφαλμένα εφάρμοσε και ερμήνευσε τις διατάξεις της ως άνω Υπουργικής απόφασης, γενομένου δεκτού ως βάσιμου του προβαλλόμενου λόγου με την υπό κρίση έφεση. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι τα στοιχεία του ενεργητικού της εκκαλούσας υπολογίζονται κατά την 30-4-2021, να ανέρχονται στο ποσό των 17.741.000 ευρώ, όπως και η ρευστοποιήσιμη αξία του ενεργητικού, όπως ειδικότερα αναλύεται στον οικείο πίνακα. Ειδικότερα, η λογιστική αξία των ακινήτων υπολογίζεται στις 31-12-2020 -χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό- στο ποσό των 13.431.960,89 ευρώ (στον οικείο πίνακα του εμπειρογνώμονα η αξία αναγράφεται 13.583.000 ευρώ). Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της εκκαλούσας, πρωτίστως συνάγεται από το γεγονός ότι αυτή, τόσον τον Απρίλιο του έτους 2021, όσο και κατά τις προηγούμενες περιόδους έχει κυκλοφορούν ενεργητικό που υπολείπεται κατά πολύ των βραχυπρόθεσμων ληξιπρόθεσμων ή ρυθμισμένων οφειλών της (για τα τις χρήσεις 2017,2018, 2019, proforma 2020 και proforma 2021, το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 1.755 ευρώ, 2.135 ευρώ, 2.749 ευρώ, 3.688 ευρώ και 3.503 ευρώ αντίστοιχα, με αντίστοιχο κατ’ έτος σύνολο υποχρεώσεων 17.612 ευρώ, 18.092 ευρώ, 18.502, ευρώ, 19.716 ευρώ και 19.564 ευρώ). Από αυτό συνάγεται ότι το καθαρό κεφάλαιο κίνησης κυμαίνεται σταθερά αρνητικό για περίοδο 4 και πλέον ετών (1017 έως 30.4.2021) στο ποσό περίπου των μείον 16.000.000 ευρώ (-15.857 για τη χρήση 2017, -15.957 για τη χρήση 2018, -15.753 για τη χρήση 2019, -16.028 για τη χρήση 2020 και -16.061 έως 30.4.2021). Ενόψει δε, του ότι ο κύκλος εργασιών προσδιορίζεται σε 7.000.000 ευρώ και υπολογίζεται να φθάσει στα επόμενα έτη τα 10.000.000 ευρώ  διατυπώνεται η άποψη από τον ορισθέντα εμπειρογνώμονα  ότι υφίσταται «ουσιώδης αβεβαιότητα που μπορεί να εγείρει αμφιβολία για την ικανότητας της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της  (για τη χρήση 2019 δεν εκφράστηκε γνώμη με έμφαση στο ότι λόγω των υγειονομικών συνθηκών που επικρατούσαν συνεπεία της πανδημίας covid-19 υπήρχε προστασία των δανειοληπτών). Επίσης παρά το ότι εμφαίνονται οι προοπτικές της εκκαλούσας να είναι θετικές ως προς την λειτουργική της δραστηριότητα εντούτοις η ταμειακές εισροές από αυτήν, θα υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών της για την κάλυψη των ταμειακών χρηματοδοτικών της αναγκών (κάλυψη τραπεζικού δανεισμού και τόκων) πλέον της ανάγκης καταβολής ποσών για υποχρεώσεις από φόρους. Επίσης, παρά δε, το γεγονός ότι εμφανίζεται βελτίωση σε ορισμένα μεγέθη των αποτελεσμάτων χρήσης της εκκαλούσας όπως οι πωλήσεις και ύψος EBITDA, το κεφάλαιο κίνησης επιδεινώνεται και δεν παρουσιάζει βελτίωση, αφού οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται ταχύτερα από τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, αφού οι τόκοι και τα χρηματοοικοονομικά έξοδα που επιβάλλονται στην εταιρεία αναλώνουν την όποια κερδοφορία της εκκαλούσας ή και αυξάνουν τις υποχρεώσεις όταν δεν καταβάλλονται. Προς τη λειτουργία της εκκαλούσας συνδράμει η ανοχή των πιστωτών των δανειακών υποχρεώσεων, οι οποίοι δεν κινούνται να εισπράξουν άμεσα τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους (σε περίπτωση μη επικύρωσης το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εκκαλούσας θα παραμείνει αρρύθμιστο και δε μπορεί η εκκαλούσα να καλύψει το συνολικά οφειλόμενο ληξιπρόθεσμα υπόλοιπο των οφειλών της). Επιπλέον πέραν του άμεσα απαιτητού του συνόλου του δανεισμού η εκκαλούσα θα επιβαρυνθεί με τόκους δανεισμού 3% επί του συνόλου του δανεισμού πλέον τόκων υπερημερίας. Επίσης, εκ του συνόλου του ενεργητικού της εκκαλούσας κατά την 30-4-2021, περίπου ποσοστό 80% αποτελούν ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εκκαλούσας (λειτουργικά ακίνητα) απαραίτητα για την εξακολούθηση της λειτουργίας της. Τα λοιπά περιουσιακά της στοιχεία περίπου 3,6 εκ ευρώ, αποτελούνται κυρίως από αποθέματα ποσού 3 εκ ευρώ για την κάλυψη των μελλοντικών πωλήσεων. Από τον εμπειρογνώμονα δίνεται έμφαση στο ότι η εκκαλούσα δε βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους οριζόμενους, από τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις, χρηματοοικονομικούς δείκτες και για τη χρήση 2020 με αποτέλεσμα να πιθανολογείται ότι αυτή δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητας αυτής να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Τα εν λόγω πορίσματα επιβεβαιώνονται με συνοπτική αναφορά στην έκθεση αξιολόγησης της βιωσιμότητας της ορκωτού ελεγκτή ……… για την εταιρεία «……….». Μετά από διαπραγματεύσεις με πιστωτές της εκκαλούσες στις 27-7-2021 υπογράφηκε συμφωνία εξυγίανσης στην οποία συμβλήθηκαν η εκκαλούσα και οι ακόλουθοι πιστωτές: 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………», εκπροσωπούμενη από την εταιρεία με την επωνυμία «…….», 2) η ανώνυμη τραπεζική με την επωνυμία «……….» εκπροσωπούμενη από την εταιρεία με την επωνυμία «……….», 3) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……..» ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……….», 4) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………» εκπροσωπούμενη από την εταιρεία με την επωνυμία «……….», 5) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………», ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών της με αριθμ. ………/30-6-2014 σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου, ονομαστικής αξίας κεφαλαίου 1.100.000 ευρώ και 6) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…………». Ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι συνυπέγραψαν τη συμφωνία οι πρώτος, δεύτερος και τρίτος των προσθέτως παρεμβαινόντων ως εγγυητές και η τέταρτη προσθέτως παρεμβαίνουσα ως τρίτη συμβαλλόμενη παρέχουσα εμπράγματες εξασφαλίσεις. Εκ των συνολικών απαιτήσεων, οι θιγόμενοι πιστωτές, σύμφωνα με τη συμφωνία,  αντιστοιχούν στο ποσό των 18.678.734,77 ευρώ και οι μη θιγόμενοι πιστωτές σε ποσό 857.687,52 ευρώ. Από τους προαναφερόμενους συμβαλλόμενους πιστωτές, η τραπεζική εταιρία «……» στις 30-4-2021 διατηρούσε απαίτηση ύψους 7.056.937,58 ευρώ, η τραπεζική εταιρία «……..» απαίτηση ύψους 5.220.478,31 ευρώ και η τραπεζική εταιρία «………..» απαίτηση ύψους 1.148.146,45 ευρώ και συνολικά ποσό 13.425.562,34 ευρώ. Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις ως αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα έχουν ως εξής: 1) Υπέρ της τραπεζικής εταιρίας «………..» προσημείωση υποθήκης Α τάξης ποσού 7.295.205 ευρώ, β) προσημείωση υποθήκης Β τάξης ποσού 1.154.795 ευρώ, γ) προσημείωση υποθήκης Γ τάξης ποσού 1.550.000 ευρώ, οι προσημειώσεις δε, αυτές σε ακίνητο της εκκαλούσας στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Σπάτων στη θέση «…..» ….. Αττικής, 2) υπέρ της τραπεζικής εταιρίας «………», α) προσημείωση υποθήκης Α τάξης, ποσού 400.000 ευρώ σε οικόπεδο επιφάνειας 104,95 τ.μ. κείμενο στο Δήμο Πειραιά στη θέση «…» επί της οδού ………, β) ενέχυρο επί απαιτήσεων της επιχείρησης που απορρέει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αριθμ. ………/30-12-2013 μεταξύ της επιχείρησης και της εταιρίας με την επωνυμία «.. …….» για συνολικό ασφαλιζόμενο ποσό 1.000.000 ευρώ, γ) ενέχυρο επί των εμπορευμάτων, ήτοι κυμαινόμενη ασφάλεια μέχρι του ποσού των 700.000 ευρώ επί «αποθεμάτων» που βρίσκονται σε ακίνητο της εκκαλούσας στο Δήμο Παλλήνης επί της οδού …… στην ……., δ) ενέχυρο επί κάθε απαίτησης της εκκαλούσας που απορρέει από τη με αριθμ. ……./30-6-2014 ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας μεταξύ της εκκαλούσας και της εταιρείας με την επωνυμία «………..» για συνολικό ασφαλιζόμενο ποσό 1.000.000 ευρώ, 3) υπέρ της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», α) προσημείωση υποθήκης Α τάξης ποσού 3.900.000 ευρώ σε οικόπεδο μεθ’ όλων των συστατικών, μερών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου …… Αττικής, επί της συμβολής των οδών ……., β) προσημείωση υποθήκης Β τάξης για το ποσό των 2.600.000 ευρώ στο ανωτέρω ακίνητο, γ) προσημείωση υποθήκης Γ τάξης ποσού 140.000 ευρώ στο ανωτέρω ακίνητο, δ) προσημείωση υποθήκης Δ τάξης, ποσού, 60.000 ευρώ στο ανωτέρω ακίνητο, ε) ενέχυρο επί απαιτήσεων της επιχείρησης και δη επί της απαίτησης που απορρέει από το με αριθμ. ………. συμβόλαιο ασφάλισης περιουσίας, μεταξύ της εκκαλούσας και της εταιρίας με την επωνυμία «………….», για συνολικό ασφαλιστικό ποσό 15.700.000 ευρώ στ) ενέχυρο επί κάθε απαίτησης της επιχείρησης που απορρέει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αριθμ. ….. συμβόλαιο ασφάλισης της εκκαλούσας με την εταιρεία με την επωνυμία «……….» για συνολικό ασφαλιστικό ποσό 2.950.000 ευρώ. Περαιτέρω επί οριζοντίων ιδιοκτησιών Β και Α υπογείου, ισογείου, Α ορόφου και δικαίωμα υψούν μιας οικοδομής σε οικόπεδο στη θέση «………»της κυριότητας του πρώτου προσθέτως παρεμβαίνοντος, η τραπεζική εταιρία «……..» έχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης Β τάξης, ποσού 350.000 ευρώ. Επίσης, το εφεσίβλητο, Ελληνικό Δημόσιο (το οποίο, μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης όπως ορίζει το εδ. ε του άρθρου 46 του Ν. 4738/2021 και δη, στις 5-7-2021 και στις 7-7-2021 ενέγραψε υποθήκες σε ακίνητα της εκκαλούσας όπως κατωτέρω εκτίθεται) στις 30-4-2021 είχε απαιτήσεις συνολικού ύψους  2.484.723,28 ευρώ (ήτοι για ΦΠΑ 102.592,25 ευρώ, για φόρους-τέλη αμοιβών 3.840,26 ευρώ, λοιπούς φόρους-τέλη 58.967,65 ευρώ και ρυθμίσεις φόρων 2.319.323,12 ευρώ). Ειδικότερα, το εφεσίβλητο ενέγραψε τις παρακάτω υποθήκες: 1) Υποθήκη 1ης τάξης με αρ. καταχ. …../7-7-2021 (Κτηματολογικό γραφείο …..) σε οικόπεδο επιφάνειας 124 τ.μ. με το επ’ αυτού κτίσμα επιφάνειας 121,86 τ.μ. στην οδό ……… στον Πειραιά, 2) Υποθήκη 2ης τάξης  με αριθμ. κατ. …../7-7-2021 (Κτηματολογικό γραφείο ….) σε οικόπεδο επιφάνεια 106 τ.μ. με το επ’ αυτού πενταόροφο κτίσμα επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης 499,80 τ.μ., επί της οδού …. αριθ. .. στον …. και 3) Υποθήκη 5ης τάξης με αριθ. κατ. …../5-7-2021 (Κτηματολογικό γραφείο …) σε οικόπεδο επιφάνειας 1.283,89 τ.μ. με τα επ’ αυτού κτίσματα συνολικής επιφάνειας 1.703,41 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 1.665,60 τ.μ. ευρισκόμενου στο … Αττικής, επί της ……….). Ωστόσο, σύμφωνα με την από 1-7-2021 έκθεση του εμπειρογνώμονα, για το εφεσίβλητο τεκμαίρεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4738/2021 η συναίνεσή του καθότι συντρέχουν και οι τρεις όροι που θέτει, προς τούτο η εν λόγω διάταξη, ήτοι: α) η βεβαιωμένη οφειλή της εκκαλούσας προς το εφεσίβλητο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα η οφειλή στον ΕΦΚΑ και στο ΤΑΠΙΤ στις 30-4-2021 ανέρχονταν στα ποσά των 29.664.06 ευρώ και 2.849,09 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι συνολικά στο ποσό των 32.513,15 ευρώ) δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000.000 ευρώ. β) το εφεσίβλητο και τα ασφαλιστικά ταμεία δε θα περιέλθουν λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας σε χειρότερη θέση ως προς τις βεβαιωμένες απαιτήσεις τους κατά την 21-7-2021 από τη θέση στην οποία θα περιέλθουν σε περίπτωση πτώχευσης της εκκαλούσας και γ) το σύνολο των απαιτήσεων του εφεσίβλητου και των ασφαλιστικών ταμείων συνολικού ύψους 2.517.236,43 ευρώ υπολείπεται των απαιτήσεων των ιδιωτών πιστωτών ποσού 17.037.185,86 ευρώ. Περαιτέρω, όσον αφορά τους ανέγγυους πιστωτές, η συμβαλλόμενη πιστώτρια «………» στις 30-4-2021 είχε απαίτηση ύψους 2.781.284,41 ευρώ. Τέλος, το ύψος των απαιτήσεων των μη συμβαλλομένων –μη θιγόμενων πιστωτών και των ασφαλιστικών ταμείων ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 875.687,52 ευρώ (το ποσό των 839.955,24 ευρώ αφορά τους μη θιγόμενους- πλην των ασφαλιστικών ταμείων-μη συμβαλλόμενους πιστωτές). Σύμφωνα δε, με την έκθεση ενόψει του ότι δεν υφίστανται άλλοι μη συμβαλλόμενοι-μη συναινούντες πιστωτές που να θίγονται από τους όρους της συμφωνίας προκύπτει ότι το σύνολο των απαιτήσεων των θιγόμενων από τους όρους της από 27-7-2021 συμφωνίας εκπροσωπείται από τους συμβαλλόμενους και συναινούντες λοιπούς πιστωτές και ανέρχεται στις 30-4-2021 στο ποσό των 5.266.007,69 ευρώ, που εκπροσωπούν το 100% των συνολικών απαιτήσεων των θιγόμενων λοιπών πιστωτών της εκκαλούσας (μη υπολογιζομένων των απαιτήσεων των μη θιγόμενων πιστωτών ως ανωτέρω εκτίθεται). Επομένως, βάσει των ανωτέρω, συμπληρώνεται κατ’ άρθρο 31 του Ν. 4738/2020 το απαιτούμενο, άνω οριζόμενου εκ του νόμου του 50% ποσοστό (100%) των ενέγγυων πιστωτών (για το οποίο συνυπολογίζονται και οι απαιτήσεις του πρώτου εφεσίβλητου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ.1 37 παρ.2 και 54 παρ.1 τελ εδαφ του Ν. 4738/2020), όσο και των λοιπών απαιτήσεων (100%). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη συμφωνία και αναφορικά με τους λοιπούς όρους: Α) Όσον αφορά τη συμβαλλόμενη πιστώτρια ανώνυμη τραπεζική εταιρία «………» από την ανωτέρω οφειλή (που απορρέει από τη με αριθμ. ….-../18-7-2002 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό) το ποσό των 2.930.571,83 ευρώ (Ρυθμιζόμενη οφειλή Ι) συμφωνείται ότι δε θα περιορίζεται και  θα αποπληρωθεί εντός 14 ετών από το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης που θα επικυρώνει τη συμφωνία δια άνισων τριμηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων (31/3, 30/6, 30/9 και 30/12) της πρώτης καταβλητέας, κατά τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης πλέον τόκων επί του ανεξόφλητου κάθε φορά κεφαλαίου, σύμφωνα με τον σχετικό επισυναπτόμενο πίνακα και τους λοιπούς όρους όπως αναγράφονται στις σελ. 93 και 94 της συμφωνίας. Περαιτέρω από την ανωτέρω οφειλή το ποσό των 3.774.000 ευρώ (Ρυθμιζόμενη οφειλή II) συμφωνείται ότι θα παραμένει άτοκο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρυθμιζόμενης οφειλής Ι, ότι δεν περιορίζεται και θα είναι καταβλητέο κατά τη λήξη της ως άνω ρύθμισης με δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης και εκ νέου ρύθμισης του τρόπου αποπληρωμής του αναχρηματοδότησης από την πιστώτρια τράπεζα, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα. Στο τέλος της 14ετούς ρύθμισης της Ρυθμιζόμενης Οφειλής Ι και υπό τον όρο τήρησης αυτής, θα πραγματοποιηθεί νέα εκτίμηση της αξίας του προσημειωμένου ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Σπάτων στη θέση «…….» από εκτιμητή κοινής αποδοχής της εκκαλούσας και της εν λόγω πιστώτριας τράπεζας. Στην περίπτωση που η αξία του ακινήτου, όπως θα προκύψει αυτήν από την εκτίμηση, υπερβαίνει το ποσό της Ρυθμιζόμενης Οφειλής ΙΙ, συμφωνείται ότι το υπερβάλλον ποσό θα απομειώσει ισόποσα το προς διαγραφή ποσό, προσαυξάνοντας ισόποσα το ποσό της Ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ. Τέλος από την ανωτέρω οφειλή, ποσό 352.419,75 ευρώ πλέον τυχόν τόκων που θα αναλογούν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης συμφωνείται ότι θα παραμένει άτοκο καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της ρύθμισης και ότι θα διαγραφεί στο τέλος ισχύος της ρύθμισης της «Ρυθμιζόμενης οφειλής Ι», ήτοι το 14ο έτος της ρύθμισης. Σε περίπτωση που η αξία του προσημειωμένου υπέρ της πιστώτριας ακινήτου ιδιοκτησίας της εκκαλούσας υπερβεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ συμφωνείται ότι το υπερβάλλον ποσό θα απομειώσει ισόποσα το προς διαγραφή ποσό και θα προσαυξήσει ισόποσα το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα λοιπά αναφερόμενα στον σχετικό όρο (βλ. σελ. 96 της συμφωνίας). Β) Όσον αφορά την πιστώτρια «…..»: α) Από την οφειλή ύψους 5.220.478,31 ευρώ, το ποσό των 873.932 ευρώ (Ρυθμιζόμενη οφειλή Ι) δεν περιορίζεται και θα αποπληρωθεί εντός 14 ετών από το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης που θα επικυρώνει τη συμφωνία δια άνισων τριμηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων (31/3, 30/6, 30/9 και 30/12) της πρώτης καταβλητέας κατά τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης πλέον τόκων επί του ανεξόφλητου κάθε φορά κεφαλαίου, σύμφωνα με τον σχετικό επισυναπτόμενο πίνακα και τους λοιπούς όρους όπως αναγράφονται στις σελ. 97, 98 και 99 της συμφωνίας. Επίσης από την ανωτέρω οφειλή, το ποσό του 1.714.000 ευρώ (Ρυθμιζόμενη οφειλή ΙΙ) συμφωνείται ότι θα παραμένει άτοκο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρυθμιζόμενης οφειλής Ι, ότι δεν περιορίζεται και θα είναι καταβλητέο κατά τη λήξη της ως άνω ρύθμισης με δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης και εκ νέου ρύθμισης του τρόπου αποπληρωμής του αναχρηματοδότησης από την πιστώτρια τράπεζα, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα. Στο τέλος της 14ετούς της ρυθμιζόμενης οφειλής Ι και υπό τον όρο τήρησης αυτής, θα πραγματοποιηθεί νέα εκτίμηση της αξίας του προσημειωμένου ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο ….. Αττικής και στην περίπτωση που η αξία του ακινήτου, όπως αυτή θα προκύψει από την εκτίμηση, υπερβαίνει το ποσό της Ρυθμιζόμενης Οφειλής ΙΙ, συμφωνείται ότι το υπερβάλλον ποσό θα απομειώσει ισόποσα το Προς διαγραφή ποσό, προσαυξάνοντας αντίστοιχα το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ. Τέλος από την ανωτέρω οφειλή ποσό 390.347,96 ευρώ πλέον τυχόν τόκων που θα αναλογούν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης συμφωνείται ότι θα παραμένει άτοκο καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της ρύθμισης και ότι θα διαγραφεί στο τέλος ισχύος της ρύθμισης της «Ρυθμιζόμενης οφειλής Ι», ήτοι το 14ο έτος της ρύθμισης. Σε περίπτωση που η αξία του προσημειωμένου υπέρ της πιστώτριας ακινήτου ιδιοκτησίας της εκκαλούσας υπερβεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ συμφωνείται ότι το υπερβάλλον ποσό θα απομειώσει ισόποσα το προς διαγραφή ποσό και θα προσαυξήσει ισόποσα το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικοί αναφερόμενοι όροι στις σελ. 100 και 101 της συμφωνίας. Αναφορικά με την οφειλή από την από 29-8-2008 σύμβαση κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου όπως αυτή τροποποιήθηκε, με υπόλοιπο οφειλής 2.172.934,70 ευρώ: α) Από την οφειλή ποσό 635.268 ευρώ  (Ρυθμιζόμενη οφειλή Ι), συμφωνείται ότι δε θα περιορίζεται και ότι θα αποπληρωθεί εντός 14 ετών από το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης δια άνισων τριμηνιαίων χρεολυτικών δόσεων της πρώτης καταβλητέας κατά τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης πλέον τόκων επί του ανεξόφλητου κάθε φορά κεφαλαίου κατά τα σχετικώς αναγραφόμενα στον οικείο πίνακα και σελ. 101, 102 και 103 της συμφωνίας. Από την ανωτέρω οφειλή ποσό 1.537.666,70 ευρώ πλέον τυχόν τόκων που θα αναλογούν έως τη δημοσίευση της απόφασης συμφωνείται ότι θα παραμένει άτοκο καθ’ολη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και ότι θα διαγραφεί στο τέλος ισχύος της ρύθμισης της «Ρυθμιζόμενης οφειλής Ι» ήτοι το 14 έτος της ρύθμισης, κατά τα ειδικότερα στις σελ. 103 και 104 της συμφωνίας. Σε περίπτωση που η αξία του προσημειωμένου, υπέρ της πιστώτριας ακινήτου ιδιοκτησίας της εκκαλούσας υπερβεί το ποσό της Ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ του όρου 4.5 της συμφωνίας και απομειώσει το σύνολο του προς διαγραφή ποσού του ίδιου όρου, συμφωνείται ότι το ποσό που απομένει από την αξία του προσημειωμένου ακινήτου θα απομειώσει ισόποσα το προς διαγραφή ποσό του παρόντος όρου. Το δε, ποσό που θα προέλθει από την απομείωση του προς διαγραφή ποσού του παρόντος όρου θα είναι καταβλητέο κατά τη λήξη της ρύθμισης της Ρυθμιζόμενης Οφειλής Ι του παρόντος όρου, με δυνατότητα να αποτελέσει αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ρύθμισης του τρόπου αποπληρωμής του ή αναχρηματοδότησης από τη συμβαλλόμενη πιστώτρια τράπεζα, αναλογικά εφαρμοζόμενων των όσων προβλέπονται για τη ρύθμιση της ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ του όρου 4.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σελ. 104 της συμφωνίας. Περαιτέρω, αναφορικά με την οφειλή εκ της με αριθμ. ………./10-6-2013 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με υπόλοιπο οφειλής, κατά την 30η-4-2021, ποσού 69.263,65 ευρώ: 1) Το ποσό των 37.589,12 ευρώ συμφωνείται ότι δεν περιορίζεται και ότι θα αποπληρωθεί εντός 14 ετών από το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης που θα επικυρώνει τη συμφωνία, δια άνισων τριμηνιαίων χρεολυτικών δόσεων της πρώτης καταβλητέας κατά τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης πλέον τόκων επί του ανεξόφλητου κάθε φορά κεφαλαίου κατά τα σχετικώς αναγραφόμενα στον οικείο πίνακα και  τις ειδικώς εκτιθέμενα στις σελ. 105, 106 και 107 της συμφωνίας. 2) Από την ανωτέρω οφειλή, το ποσό των 31.674,53 ευρώ πλέον τυχόν τόκων που θα αναλογούν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης που θα επικυρώνει τη συμφωνία, ορίζεται ότι παραμένει άτοκο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και ότι θα διαγραφεί στο τέλος ισχύος της ρύθμισης της «Ρυθμιζόμενης Οφειλής Ι», ήτοι το 14ο έτος της ρύθμισης, όπως ορίζεται ειδικότερα στον εν λόγω όρο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, η οικονομική απόδοση της εκκαλούσας παρουσιάζει κατ’ έτος θετική απόκλιση από την αντίστοιχη πρόβλεψη του επιχειρηματικού σχεδίου που θα συνυποβληθεί με τη συμφωνία θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός σάρωσης ταμειακών πλεονασμάτων (cash sweep). To 75% του ετήσιο ταμειακού πλεονάσματος  θα μοιράζεται pro rata μεταξύ των συμβαλλομένων πιστωτριών και θα άγεται προς απομείωση του «ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ», το οποίο ορίζεται στη συμφωνία: α) Για την τράπεζα «…….» (όρος 4.2 της συμφωνίας), β) για την τράπεζα «……» (όρος 4.5, 4.6 και 4.7. της συμφωνίας), γ) για την «……», (όροι υπό 4.10 και 4.11 της συμφωνίας) και δ) για την «……….» (όρος υπό 4.14 της συμφωνίας). Το «ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ» όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή του μηχανισμού σάρωσης ταμειακών πλεονασμάτων συμφωνείται ότι θα διαγραφεί στο σύνολό του στο τέλος της ρύθμισης «Ρυθμιζόμενης Οφειλής Ι», ήτοι το 14ο έτος της ρύθμισης, εφόσον έχει τηρηθεί από την εκκαλούσα, προσηκόντως οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με τη συμφωνία. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων που αναφέρονται στη συμφωνία από την εκκαλούσα ή σε περίπτωση καταγγελίας αυτής από τη συμβαλλόμενη πιστώτρια συμφωνείται ότι το «ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ» ως θα έχει διαμορφωθεί αφαιρουμένων των τυχόν καταβολών που θα έχουν γίνει προς απομείωση αυτού, θα καθίσταται ληξιπρόθεσμα και απαιτητό, θα αναβιώνει στο σύνολό του εντόκως από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας. Γ) Όσον αφορά την πιστώτρια «…….»: 1) Αναφορικά με την οφειλή εκ της με αριθμ. …./30/6/2014 σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με υπόλοιπο οφειλής την 30η-4-2021 ποσού 1.143.968,96 ευρώ. i) Από την ανωτέρω οφειλή, ποσό 670.984 ευρώ (Ρυθμιζόμενη Οφειλή Ι)  δεν περιορίζεται και θα αποπληρωθεί εντός 14 ετών από το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης που θα επικυρώνει τη συμφωνία δια άνισων τριμηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων (31/3, 30/6, 30/9 και 30/12) της πρώτης καταβλητέας κατά τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης πλέον τόκων επί του ανεξόφλητου κάθε φορά κεφαλαίου, σύμφωνα με τον σχετικό επισυναπτόμενο πίνακα και τους λοιπούς όρους όπως αναγράφονται στις σελ. 108,109 και 110 της συμφωνίας. Επίσης από την ανωτέρω οφειλή, το ποσό του 272.000 ευρώ (Ρυθμιζόμενη οφειλή ΙΙ) συμφωνείται ότι θα παραμένει άτοκο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρυθμιζόμενης οφειλής Ι, ότι δεν περιορίζεται και θα είναι καταβλητέο κατά τη λήξη της ως άνω ρύθμισης με δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης και εκ νέου ρύθμισης του τρόπου αποπληρωμής του αναχρηματοδότησης από την πιστώτρια τράπεζα, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα. Στο τέλος της 14ετούς της ρυθμιζόμενης οφειλής Ι και υπό τον όρο τήρησης αυτής, θα πραγματοποιηθεί νέα εκτίμηση της αξίας του προσημειωμένου ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο Πειραιά στη θέση «…….» και στην περίπτωση που η αξία του ακινήτου, όπως αυτή θα προκύψει από την εκτίμηση, υπερβαίνει το ποσό της Ρυθμιζόμενης Οφειλής ΙΙ, συμφωνείται ότι το υπερβάλλον ποσό θα απομειώσει ισόποσα το προς διαγραφή ποσό, προσαυξάνοντας αντίστοιχα το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ. Επίσης, από την ανωτέρω οφειλή ποσό 200.984,96 ευρώ πλέον τυχόν τόκων που θα αναλογούν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας, συμφωνείται ότι θα παραμένει άτοκο καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της ρύθμισης και ότι θα διαγραφεί στο τέλος ισχύος της ρύθμισης της «Ρυθμιζόμενης οφειλής Ι», ήτοι το 14ο έτος της ρύθμισης, όπως ρυθμίζεται κατωτέρω (Προς διαγραφή ποσό). Σε περίπτωση που η αξία του προσημειωμένου υπέρ της πιστώτριας ακινήτου ιδιοκτησίας της εκκαλούσας υπερβεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ συμφωνείται ότι το υπερβάλλον ποσό θα απομειώσει ισόποσα το προς διαγραφή ποσό και θα προσαυξήσει ισόποσα το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, η οικονομική απόδοση της εκκαλούσας παρουσιάζει κατ’ έτος θετική απόκλιση από την αντίστοιχη πρόβλεψη του επιχειρηματικού σχεδίου που θα συνυποβληθεί με τη συμφωνία θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός σάρωσης ταμειακών πλεονασμάτων (cash sweep). To 75% tτου ετήσιο ταμειακού πλεονάσματος  θα μοιράζεται pro rata μεταξύ των συμβαλλομένων πιστωτριών και θα άγεται προς απομείωση του «ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ», το οποίο ορίζεται στη συμφωνία: α) Για την τράπεζα «……….» (όρος 4.2 της συμφωνίας), β) για την τράπεζα «…..» (όρος 4.5, 4.6 και 4.7. της συμφωνίας), γ) για την «……..», (όροι υπό 4.10 και 4.11 της συμφωνίας) και δ) για την «…….» (όρος υπό 4.14 της συμφωνίας). Το «ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ» όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή του μηχανισμού σάρωσης ταμειακών πλεονασμάτων συμφωνείται ότι θα διαγραφεί στο σύνολό του στο τέλος της ρύθμισης «Ρυθμιζόμενης Οφειλής Ι», ήτοι το 14ο έτος της ρύθμισης, εφόσον έχει τηρηθεί από την εκκαλούσα, προσηκόντως οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με τη συμφωνία. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων που αναφέρονται στη συμφωνία από την εκκαλούσα ή σε περίπτωση καταγγελίας αυτής από τη συμβαλλόμενη πιστώτρια συμφωνείται ότι το «ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ» ως θα έχει διαμορφωθεί αφαιρουμένων των τυχόν καταβολών που θα έχουν γίνει προς απομείωση αυτού, θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, θα αναβιώνει στο σύνολό του εντόκως από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας. Περαιτέρω, από τη ανωτέρω οφειλή το ποσό των 2.080,17 ευρώ συμφωνείται ότι δε θα περιορίζεται και ότι θα αποπληρωθεί εντός 14 ετών από το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης δια άνισων τριμηνιαίων χρεολυτικών δόσεων της πρώτης καταβλητέας κατά τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης πλέον τόκων επί του ανεξόφλητου κάθε φορά κεφαλαίου κατά τα σχετικώς αναγραφόμενα στον οικείο πίνακα και σελ. 112, 113, και 114 της συμφωνίας. Από την ανωτέρω οφειλή ποσό 2.097,32 ευρώ πλέον τυχόν τόκων που θα αναλογούν έως τη δημοσίευση της απόφασης συμφωνείται ότι θα παραμένει άτοκο καθ’ολη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και ότι θα διαγραφεί στο τέλος ισχύος της ρύθμισης της «Ρυθμιζόμενης οφειλής Ι» ήτοι το 14 έτος της ρύθμισης, κατά τα ειδικότερα στη σελ. 115  της συμφωνίας. Σε περίπτωση που η αξία του προσημειωμένου, υπέρ της πιστώτριας ακινήτου ιδιοκτησίας της έκκαλούσας υπερβεί το ποσό της Ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ του όρου 4.10 της συμφωνίας και απομειώσει το σύνολο του προς διαγραφή ποσού του ίδιου όρου, συμφωνείται ότι το ποσό που απομένει από την αξία του προσημειωμένου ακινήτου θα απομειώσει ισόποσα το προς διαγραφή ποσό του παρόντος όρου. Το δε, ποσό που θα προέλθει από την απομείωση του προς διαγραφή ποσού του παρόντος όρου θα είναι καταβλητέο κατά τη λήξη της ρύθμισης της Ρυθμιζόμενης Οφειλής Ι του παρόντος όρου, με δυνατότητα να αποτελέσει αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ρύθμισης του τρόπου αποπληρωμής του ή αναχρηματοδότησης από τη συμβαλλόμενη πιστώτρια τράπεζα, αναλογικά εφαρμοζόμενων των όσων προβλέπονται για τη ρύθμιση της ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ του όρου 4.10. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σελ. 114 της συμφωνίας (βλ. σχετ. και ανωτέρω αναφορικά με cash sweep και το «προς διαγραφή ποσό»). Δ) Όσον αφορά τη ρύθμιση αποπληρωμής των απαιτήσεων της συμβαλλόμενης πιστώτριας «……» η οποία κατά την 30η-4-2021 διατηρεί απαιτήσεις ύψους 2.781.284,41 ευρώ απορρέουσα από τη με αριθμ. ……./31-12-2007 σύμβαση αγοραπωλησίας και χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale & lease bacκ): i) Ποσό 404.708,20 ευρώ (Ρυθμιζόμενη οφειλή Ι-Μέρος Α) το οποίο αντιστοιχεί στο άληκτο κεφάλαιο της σύμβασης, συμφωνείται ότι θα αναδιαρθρωθεί με σχετική τροποποίηση της σύμβασης, δυνάμει της οποίας η διάρκεια αυτής θα παραταθεί κατά 14 επιπλέον έτη από την ημερομηνία επικύρωσης της συμφωνίας. Το ως άνω ποσό συμφωνείται ότι δεν περιορίζεται και ότι θα αποπληρωθεί εντός 14 ετών από το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας δια ισόποσων τριμηνιαίων χρεολυτικών μισθωμάτων, του πρώτου μισθώματος καταβλητέου κατά τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου από την έκδοση της ως άνω απόφασης, πλέον τόκων επί του ανεξόφλητου κάθε φορά κεφαλαίου. ii) Από των ανωτέρω οφειλή ποσό 697.291,80 ευρώ (Ρυθμιζόμενη οφειλή Ι-Μέρος Β΄) το οποίο αντιστοιχεί σε μέρος του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου της σύμβασης συμφωνείται ότι δεν περιορίζεται και ότι θα αποπληρωθεί εντός 14 ετών από το χρόνο δημοσίευσης επικύρωσης της συμφωνίας δια ισόποσων τριμηνιαίων χρεολυτικών μισθωμάτων της πρώτης καταβλητέας κατά τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου από την έκδοση της ως άνω απόφασης , πλέον τόκων επί του ανεξόφλητου κάθε φορά κεφαλαίου. Σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στη σελ. 117 της συμφωνίας. Η «Ρυθμιζόμενη Οφειλή Ι (Μέρος Α και Μέρος Β) συμφωνείται έντοκη από την έναρξη ισχύος της περιόδου εκτοκισμού της, όπως ορίζεται στη συμφωνία και για όλη τη διάρκεια της ισχύος αυτής, με επιτόκιο το οποίο ισούται με το Euribor 3Μ πλέον περιθωρίου 3%. iii) Από την ανωτέρω οφειλή ποσό 775.000 ευρώ (Ρυθμιζόμενη οφειλή ΙΙ) το οποίο αντιστοιχεί σε μέρος του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου της σύμβασης  ότι θα είναι καταβλητέο σε μία δόση κατά τη λήξη της Ρυθμιζόμενης οφειλής Ι (Μέρος Α και Μέρος Β) με δυνατότητα να αποτελέσει αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και εκ νέου ρύθμισης του τρόπου αποπληρωμής του με τη συμβαλλόμενη πιστώτρια, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο εκείνο, συνθήκες και εφόσον έχουν τηρηθεί προσηκόντως από την εκκαλούσα οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με τη συμφωνία με βάση πρόταση που θα πρέπει να παρουσιάσει η ………… στην εκκαλούσα, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην σχετική παράγραφο της σελ 118 της συμφωνίας. Η περίοδος εκτοκισμού της Ρυθμιζόμενης οφειλής ΙΙ συμφωνείται ότι αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης επικύρωσης της συμφωνία και οι δεδουλευμένοι τόκοι συμφωνείται ότι θα καταβάλλονται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι την 31/3, 30/6,30/9 και 31/12 κάθε έτους (βλ. σελ. 118 και 119 της συμφωνίας). iv) Από την ανωτέρω οφειλή το ποσό των 904.645,54 ευρώ που αποτελείται από το υπόλοιπο της ληξιπρόθεσμης οφειλής, δηλαδή ποσό 589.640,82 ευρώ καθώς και από ποσό 314.643,60 ευρώ που αντιστοιχεί στους τόκους υπερημερίας αυτού, συμφωνείται ότι δε θα καταβληθεί κατά το χρονικό διάστημα ισχύος και τήρησης της ρύθμισης/αναδιάρθρωσης των παραπάνω υπό Ρυθμιζόμενη Οφειλή Ι (Μέρος Α και Μέρος Β) και ρυθμιζόμενη οφειλή ΙΙ και θα διαγραφεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά αναφορικά με το ετήσιο ταμειακό πλεόνασμα (μηχανισμός cash sweep και διαγραφή ποσού, βλ. σχετ. σελ. 119 και 120 της συμφωνίας) .Περαιτέρω στο όρο 4.15 ορίζεται ότι σε περίπτωση που οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, η εκκαλούσα, ή οποιοσδήποτε εκ των συμβαλλομένων πιστωτών προτείνουν την εκποίηση οποιουδήποτε εκ των βεβαρημένων ακινήτων της εκκαλούσας ή των εγγυητών ή τρίτου μη ενεχόμενου ως αυτά αναφέρονται στους όρους 3.3, 3.5, 3.6,3.7, 3.9, 3.10 και 3.12 της συμφωνίας ή θα προσημειωθούν κατά τον όρο 7.1 της συμφωνίας ή οποιουδήποτε άλλου ακινήτου επί του οποίου υφίσταται ήδη ή θα εγγραφεί οποτεδήποτε εμπράγματη εξασφάλιση υπέρ των ρυθμιζόμενων απαιτήσεων των συμβαλλομένων πιστωτών ή προτείνουν την παραχώρηση/μεταβίβαση του εν λόγω ακινήτου σε κάποιον από τους συμβαλλόμενους πιστωτές προς ταυτόχρονη μερική ή ολική εξόφληση των οφειλών της εκκαλούσας κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της και η τήρηση του προγράμματος αποπληρωμής των οφειλών της, οι εν λόγω συναλλαγές θα μπορούν να πραγματοποιηθούν και θα είναι έγκυρες μόνο με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του συνόλου των συμβαλλόμενων πιστωτών. Περαιτέρω, όσον αφορά τη ρύθμιση αποπληρωμής των απαιτήσεων των μη συμβαλλόμενων πιστωτών (των οποίων τεκμαίρεται η συναίνεση κατ’ άρθρο 37 παρ.2 του Ν. 4738/2020) : Α) Η απαίτηση του εφεσιβλήτου, Ελληνικού Δημοσίου σε βάρος της εκκαλούσας, κατά την 30η-4-2021, ανέρχεται στο ποσό των 2.484.723,28 ευρώ και ρυθμίζεται ως εξής: i) H ανωτέρω οφειλή της εκκαλούσας προς το εφεσίβλητο συμπεριλαμβανομένων τυχόν προστίμων και προσαυξήσεων έως τις 30-4-2021 περιορίζεται κατά 24,9% (ήτοι παραμένει απαιτητό το 75,1% της απαίτησης). Το ποσοστό του 24,9% της απαίτησης θα διαγραφεί, υπό τον όρο δημοσίευσης της απόφασης, κατά το χρόνο δημοσίευσης αυτής. Το προς διαγραφή ποσό αφορά 100% των τόκων και των προσαυξήσεων και το 20% της κύριας οφειλής. Το προς ρύθμιση ποσό (ήτοι το 75,1% της απαίτησης) το οποίο ανέρχεται στο ποσό του 1.865.973,07 ευρώ συμφωνείται ότι θα ρυθμιστεί ως ακολούθως: α) Ποσό 165.400,16 ευρώ που αφορά τις τρέχουσες οφειλές της εκκαλούσας έναντι του εφεσιβλήτου, στις 30-4-2021 και συγκεκριμένα ποσό 102.592,25 ευρώ, που αφορά ΦΠΑ μηνός Απριλίου και ποσό 59.588,78 ευρώ που αφορά σε φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φόρο αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών, φόρο υπεργολάβων και σε λοιπούς τρέχοντες φόρους μηνός Απριλίου, θα εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς  μέχρι την 31.12.2021 κατά τη ημερομηνία που θα καταστεί ληξιπρόθεσμο από το εφεσίβλητο. Β) ποσό 95.354,16 ευρώ το οποίο έχει ρυθμιστεί σε 100 και 120 δόσεις δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. …./23-4-2015 και …../19-9-2019 ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών, θα εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς μέχρι την 31-12-2021 σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εν λόγω αποφάσεις ρύθμισης του Ελληνικού Δημοσίου.iii) Ποσό 1.605.218,75 ευρώ θα ρυθμιστεί σε 168 άτοκες μηνιαίες ισόποσες συνεχόμενες δόσεις, της πρώτης δόσης καταβλητέας μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την επικύρωση της συμφωνίας και κάθε μία από τις επόμενες δόσεις θα καταβάλλεται την αντίστοιχη ημερομηνία των μηνών που θα έπονται της ημερομηνίας καταβολή της πρώτης δόσης. iv) Κατά τον ανωτέρω τρόπο θα περιοριστούν και θα διακανονιστούν ομοίως, οι οφειλές της εκκαλούσας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου που τυχόν προκύψουν, βεβαιωθούν ή καταλογιστούν στην εκκαλούσα από ελέγχους των αρμόδιων αρχών οποτεδήποτε και αν αυτοί πραγματοποιηθούν και εφόσον οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, αφορούν στις παρελθούσες διαχειριστικές χρήσεις της εκκαλούσας μέχρι τις 30-4-2021. Στη ρύθμιση του παρόντος όρου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι τυχόν μέλλουσες οφειλές της επιχείρησης για παρελθούσες διαχειριστικές χρήσεις, με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές καταλογίζονται ή εισπράττονται, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων, για οποιαδήποτε αιτία και οποτεδήποτε και αν καταλογιστούν στην εκκαλούσα και ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο  έχει αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης. Ήτοι, η συνολική οφειλή της επιχείρησης προς το Ελληνικό Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προστίμων και προσαυξήσεων θα περιορίζεται κατά 24,9% (ήτοι απαιτητό θα παραμείνει το 75,1% της απαίτησης). Το 75,1% της απαίτησης θα διακανονίζεται σε 168 άτοκες μηνιαίες ισόποσες συνεχόμενες δόσεις. Οι οφειλές έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες θα δημιουργηθούν στο μεσοδιάστημα ήτοι από την 30-4-2021 μέχρι τη δημοσίευση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο, με την οποία επικυρώνεται η παρούσα συμφωνία, από οποιαδήποτε αιτία και αν περιέρχονται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προστίμων και προσαυξήσεων επί των απαιτήσεων αυτών, συμφωνείται ότι δεν περιορίζονται και θα αποπληρώνονται κανονικά από τη λειτουργία της Επιχείρησης. Στην περίπτωση που προκύψουν ανεξόφλητα υπόλοιπα κατά τη ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης επικύρωσης, αυτά συμφωνείται ότι δεν περιορίζονται και ότι διακανονίζονται στο 100% σε ενενήντα (90) ισόποσες μηνιαίες άτοκες συνεχόμενες δόσεις, της πρώτης δόσης καταβλητέας μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης που θα επικυρώνει τη συμφωνία. Παράλληλα, ρητώς συμφωνείται ότι οι τρέχουσες οφειλές της εκκαλούσας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ήτοι οι οφειλές που θα δημιουργηθούν μετά τη δημοσίευση της απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας, θα αποπληρώνονται κανονικά από τη λειτουργία της εκκαλούσας. Όσον αφορά τις απαιτήσεις των μη θιγόμενων πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.1 του Ν. 4738/2020: α) Οι απαιτήσεις έναντι των ασφαλιστικών ταμείων ποσού 32.513,15 ευρώ κατά την 30η-4-2021 αφορούν σε τρέχουσες υποχρεώσεις της εκκαλούσας, και δεν ρυθμίζονται από τους όρους της συμφωνίας και θα εξοφληθούν πλήρως και ολοσχερώς εντός του έτους 2021. Οι εν λόγω οφειλές θα αποπληρωθούν από την εκκαλούσα κατά την ημερομηνία που θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, β)  Οι οφειλές της επιχείρησης έναντι των προμηθευτών και λοιπών πιστωτών ποσού 830.678,08 ευρώ κατά την 30η-4-2021, δε ρυθμίζονται από τους όρους της συμφωνίας και θα εξοφληθούν πλήρως και ολοσχερώς εντός του έτους 2021, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του εκάστοτε πιστωτή.iii) Οι οφειλές της εκκαλούσας έναντι της «…….», ποσού 9.277,16 ευρώ κατά την 30η-4-2021, οι οποίες αφορούν τα μισθώματα για την αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση (sale an lease back) εξοπλισμού της εκκαλούσας, δε ρυθμίζονται από τους όρους της συμφωνίας και θα εξοφληθούν πλήρως και ολοσχερώς εντός του έτους 2021. Επιπλέον, όσον αφορά την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων-εγγυήσεων (άρθρο 7 της συμφωνίας) ορίζεται ότι προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των συμβαλλομένων πιστωτριών τραπεζών συμφωνείται ότι εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας, θα εγγραφούν νέες προσημειώσεις σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των εν λόγω πιστωτών (…………), είτε ως πιστωτριών, είτε ως εκπροσώπων ομολογιούχων επί των κάτωθι αναφερομένων ακινήτων ιδιοκτησίας της εκκαλούσας και των εκ τρίτου συμβαλλόμενων εγγυητών: Ειδικότερα: α) Προς εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας « ……», η οποία απορρέει από τη με αριθμ. …………/18-7-2002 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, συμφωνείται ότι θα εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση ποσού 42.654 ευρώ επί οικοπέδου επιφάνειας 124,86 τ.μ. με ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 121,86 τ.μ που βρίσκεται στον Πειραιά, επί της οδού ………, επί του οποίου οικοπέδου έχει κυριότητα η εκκαλούσα σε ποσοστό 75%. Β) Προς εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας « ….», που απορρέει από τη με αριθμ. ……./10.6.2013 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, συμφωνείται ότι θα εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση ποσού 22.514 ευρώ επί οικοπέδου επιφάνειας 124,86 τ.μ. με ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 121,86 τ.μ που βρίσκεται στον Πειραιά, επί της οδού …………, επί του οποίου οικοπέδου έχει κυριότητα η εκκαλούσα σε ποσοστό 75%. Γ) Προς εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας « ………», που απορρέει από τη με αριθμ. ………………/5-2-2010 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, συμφωνείται ότι θα εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση ποσού 9.797 ευρώ επί οικοπέδου επιφάνειας 124,86 τ.μ. με ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 121,86 τ.μ που βρίσκεται στον Πειραιά, επί της οδού ………., επί του οποίου οικοπέδου έχει κυριότητα η εκκαλούσα σε ποσοστό 75%. Δ) Προς εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας « ………..», που απορρέει από τη με αριθμ. ………../31-12-2007 σύμβαση αγοραπωλησίας χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμφωνείται ότι θα εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση ποσού 16.035 ευρώ επί οικοπέδου επιφάνειας 124,86 τ.μ. με ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 121,86 τ.μ που βρίσκεται στον Πειραιά, επί της οδού ……….., επί του οποίου οικοπέδου έχει κυριότητα η εκκαλούσα σε ποσοστό 75%. Ε) Προς εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας « ………», που απορρέει από τη με αριθμ. …………/18-7-2002 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, συμφωνείται ότι θα εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση ποσού 58.498 ευρώ, επί αγρού ιδιοκτησίας του εκ τρίτου συμβαλλόμενου εγγυητή, ………, επιφάνειας 24.605,29 τ.μ. βάσει του από 2016 τοπογραφικού διαγράμματος του μηχανικού ……. με κατοικία συνολικής επιφάνειας 95,81 τ.μ.  που βρίσκεται στη θέση «……» στην …. ΣΤ) Προς εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας «…..», που απορρέει από τη με αριθμ. ……../10.6.2013 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, συμφωνείται ότι θα εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση ποσού 30.876 ευρώ επί αγρού ιδιοκτησίας του εκ τρίτου συμβαλλόμενου εγγυητή, …………, επιφάνειας 24.605,29 τ.μ. βάσει του από 2016 τοπογραφικού διαγράμματος του μηχανικού ……. με κατοικία συνολικής επιφάνειας 95,81 τ.μ.  που βρίσκεται στη θέση «…. .» στην …… Ζ) Προς εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας « ……..», που απορρέει από τη με αριθμ. ……./5-2-2010 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, συμφωνείται ότι θα εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση ποσού 13.435 ευρώ, επί αγρού ιδιοκτησίας του εκ τρίτου συμβαλλόμενου εγγυητή, ………., επιφάνειας 24.605,29 τ.μ. βάσει του από 2016 τοπογραφικού διαγράμματος του μηχανικού ……… με κατοικία συνολικής επιφάνειας 95,81 τ.μ.  που βρίσκεται στη θέση «………» στην …… Η) Προς εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας «……», που απορρέει από τη με αριθμ. ………../31-12-2007 σύμβαση αγοραπωλησίας χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμφωνείται ότι θα εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση ποσού 21.991 ευρώ επί αγρού ιδιοκτησίας του εκ τρίτου συμβαλλόμενου εγγυητή, . … του …., επιφάνειας 24.605,29 τ.μ. βάσει του από 2016 τοπογραφικού διαγράμματος του μηχανικού …….. με κατοικία συνολικής επιφάνειας 95,81 τ.μ.  που βρίσκεται στη θέση «…..» στην …. Θ) Προς εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας « ………», που απορρέει από τη με αριθμ. ……/18-7-2002 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, συμφωνείται ότι θα εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση ποσού 110.152 ευρώ, επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών Α΄ και Β΄ υπογείου, ισογείου, Α΄ ορόφου και δικαίωμα υψούν πάνω από τον Α΄όροφο μιας οικοδομής, η οποία έχει ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «…..», παλαιότερα στη θέση «…….» ή «……..» της περιφέρειας του Δήμου Βούλας ήδη δημοτικής κοινότητας Βούλας, Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττική περιφέρειας Αττικής, στο Ο.Τ. … οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του άνω Δήμου και στην οδό …. στην οποία φέρει τον αριθμό …., το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στους εκ τρίτου συμβαλλόμενους εγγυητές, ………., ………… και στη συμβαλλόμενη ως τρίτη παρέχουσα εμπράγματη εξασφάλιση, ……… Ι) Προς εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας « …..», που απορρέει από τη με αριθμ. ……./10.6.2013 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, συμφωνείται ότι θα εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση ποσού 58.141 ευρώ επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών Α΄ και Β΄ υπογείου, ισογείου, Α΄ ορόφου και δικαίωμα υψούν πάνω από τον Α΄όροφο μιας οικοδομής, η οποία έχει ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «……..», παλαιότερα στη θέση «……..» ή «….. Αττικής» της περιφέρειας του Δήμου Βούλας ήδη δημοτικής κοινότητας Βούλας, Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττική περιφέρειας Αττικής, στο Ο.Τ. …. οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του άνω Δήμου και στην οδό …. στην οποία φέρει τον αριθμό …., το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στους εκ τρίτου συμβαλλόμενους εγγυητές, ………………, …. και στη συμβαλλόμενη ως τρίτη παρέχουσα εμπράγματη εξασφάλιση, ……….. Κ) Προς εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας « Εθνικής Τράπεζας», που απορρέει από τη με αριθμ. ………../5-2-2010 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, συμφωνείται ότι θα εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση ποσού 25.299 ευρώ, επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών Α΄ και Β΄ υπογείου, ισογείου, Α΄ ορόφου και δικαίωμα υψούν πάνω από τον Α΄όροφο μιας οικοδομής, η οποία έχει ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «……………..», παλαιότερα στη θέση «……..» ή «……… Αττικής» της περιφέρειας του Δήμου Βούλας ήδη δημοτικής κοινότητας Βούλας, Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττική περιφέρειας Αττικής, στο Ο.Τ. ….. οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του άνω Δήμου και στην οδό …….. στην οποία φέρει τον αριθμό …., το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στους εκ τρίτου συμβαλλόμενους εγγυητές, ……….. και στη συμβαλλόμενη ως τρίτη παρέχουσα εμπράγματη εξασφάλιση, ……….. Λ) Προς εξασφάλιση της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας « …………….», που απορρέει από τη με αριθμ. ……../31-12-2007 σύμβαση αγοραπωλησίας χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμφωνείται ότι θα εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωση ποσού 41.408 ευρώ επί των οριζοντίων ιδιοκτησιών Α΄ και Β΄ υπογείου, ισογείου, Α΄ ορόφου και δικαίωμα υψούν πάνω από τον Α΄ όροφο μιας οικοδομής, η οποία έχει ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «…………», παλαιότερα στη θέση «…..» ή «………. …. Αττικής» της περιφέρειας του Δήμου Βούλας ήδη δημοτικής κοινότητας Βούλας, Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττική περιφέρειας Αττικής, στο Ο.Τ. ….. οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του άνω Δήμου και στην οδό …….. στην οποία φέρει τον αριθμό …, το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στους εκ τρίτου συμβαλλόμενους εγγυητές, ………. και στη συμβαλλόμενη ως τρίτη παρέχουσα εμπράγματη εξασφάλιση, ……… Οι εκ τρίτου συμβαλλόμενοι …………….. πλεόν των εγγυήσεων που έχει ήδη παράσχει προς συμβαλλόμενες πιστώτριες τράπεζες, εγγυώνται ρητά, επαναλαμβάνοντας και τις ήδη δοθείσες δηλώσεις εγγύησης, την πλήρη και εμπρόθεσμη αποπληρωμή κάθε οφειλής καθώς και την εκπλήρωση από την εκκαλούσα όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπ’ αριθμ.  ………./18-7-2002 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, την με ημερομηνία 31-7-2007 σύμβαση κάλυψής κοινού ομολογιακού δανείου, τη με αριθμ. …./10.6.2013 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, τη με αριθμ. …./30-6-2014 σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου, τη με αριθμ.  ……/5-2-2010 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και τη με αριθμ. ………/31-12-2007 σύμβαση αγοραπωλησίας και χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale& lease back) ακινήτου και τις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες πράξεις αυτών που έχει συνάψει η εκκαλούσα με τις συμβαλλόμενες ανωτέρω πιστώτριες. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά  την ευθύνη των εγγυητών,  ισχύουν τα λεπτομερώς αναφερόμενα στον όρο 7.2, σελ. 127 και 128 της συμφωνίας. Επίσης, κατά τον όρο 8, προβλέπεται ότι η εκκαλούσα θα μπορεί οποτεδήποτε (με προειδοποίηση κατ’ ελάχιστον 30 ημερών) και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβεί σε πρόωρη εξόφληση μέρους του ρυθμιζόμενου κεφαλαίου και των μέχρι το χρόνο της πρόωρης εξόφλησης γεννημένων τόκων, οποιασδήποτε εκ των οφειλών της που ρυθμίζονται με τη συμφωνία, με μια εφάπαξ καταβολή του ποσού του κεφαλαίου της απαίτησης μετά γεγενημένων τόκων του συμβαλλόμενου πιστωτή ή του μη συμβαλλόμενου πιστωτή ή του πιστωτή του οποίου η συναίνεση συνάγεται κατ’ άρθρο 37 παρ.2 του Ν. 4738/2020., τον οποί η εκκαλούσα δύναται να επιλέξει κατά την απόλυτη κρίση της, όπως το κεφάλαιο της οφειλής μετά των αντίστοιχων τόκων θα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους  όρους της συμφωνίας κατά το χρόνο καταβολής από την εκκαλούσα. Σε περίπτωση που δε συναινεί προς τούτο, κάποιος εκ των συμβαλλόμενων πιστωτών, των μη συμβαλλόμενων πιστωτών και των πιστωτών των οποίων συνάγεται η συναίνεση, έναντι των οποίων θα προβεί σε πρόωρη εξόφληση, τότε η εκκαλούσα δύναται να προβεί σε δημόσια κατάθεση του ποσού που οφείλει να εισπράξει ο εν λόγω πιστωτής στο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Με την προσήκουσα καταβολή του υπολοίπου της οφειλής υπέρ του πιστωτή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θεωρείται ότι επέρχονται οι έννομες συνέπειες του παρόντος όρου για τον εν λόγω πιστωτή. Όσον δε, αφορά την ακύρωση-και καταγγελία της συμφωνίας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της συμφωνίας. Επίσης, στο άρθρο 10 μεταξύ άλλων ορίζεται ότι συμφωνείται ότι εντός μηνός από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης θα οριστεί για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης CRO (Chief Restructuring Officer) αποδοχής της ………. για την παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής πορείας της επιχείρησης (10.1). Επιπλέον, η εκκαλούσα υποχρεούται να διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια κερδοφορία και ρευστότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας όπως αυτές καθορίζονται από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, Minimum EBITDA σύμφωνα με το από 1-7-2021 επιχειρηματικό σχέδιο που έχει επισκοπηθεί από την «…….» με απόκλιση 10%, Minimum CFADS, σύμφωνα με το από 1-7-2021 επιχειρηματικό σχέδιο που έχει επισκοπηθεί από την «…….» με απόκλιση 10%, δείκτη EBITDA προς χρεωστικούς τόκους μεγαλύτερο από 1,80 για τις χρήσεις 2021 και 2022 και μεγαλύτερο του 2 για την υπολειπόμενη διάρκεια και δείκτη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μεγαλύτερος από 1,5. Η επιμέτρηση των ανωτέρω δεικτών θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση, σύμφωνα με σχετική έκθεση απολογιστικών στοιχείων που θα συντάσσει ο CRO, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδει στις συμβαλλόμενες τράπεζας το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες μετά τη λήξη της περιόδου (10.2). Επίσης στον όρο 10.8 ορίζεται ότι οι πιστωτές, εφόσον τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας και λάβουν τα συμφωνηθέντα ποσά στο σύνολό τους, υποχρεούνται να χορηγήσουν εξοφλητική απόδειξη και να παραιτηθούν από κάθε αξίωση κατά τη εκκαλούσας, αστικής (όπως π.χ. αγωγές με βάση την αδικοπραξία από την τέλεση του αδικήματος, της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών, αγωγές διάρρηξης δικαιοπραξιών κλπ), αλλά και ποινικής (όπως π.χ έγκληση για την τέλεση του άνω αδικήματος κλπ) και να συναινέσουν στην άρση και κατάργηση όλων των υποχρεώσεων της εκκαλούσας. Ειδικότερα, δε, σε ό,τι αφορά τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα για τα οποία οι πιστωτές έχουν υποβάλλει μηνύσεις, οι πιστωτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής στις σχετικές δίκες. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συμφωνία εξυγίανσης είναι προς το συμφέρον τόσον της εκκαλούσας, όσο και των πιστωτών και δεν κρίνεται ως ουσιαστικά βάσιμος ο ισχυρισμός του εφεσιβλήτου Ελληνικού Δημοσίου, ότι η συμφωνία δεν πληροί την προϋπόθεση της μη χειροτέρευσης των πιστωτών συγκριτικά σε σχέση με την περίπτωση της βίαιης εκποίησης του ενεργητικού, αφού σε μια τέτοια περίπτωση οι πιστωτές θα λάβουν: 1) H τράπεζα «………..» ποσοστό 12,3% ανάκτησης υπολοίπου αντί ποσοστό 41,5% (κατά τη συμφωνία) , 2) η τράπεζα «……» ποσοστό 22,9% ανάκτησης υπολοίπου αντί ποσοστό 29,6 % (κατά τη συμφωνία), 3) η «……….» ποσοστό 30,2% ανάκτησης υπολοίπου αντί ποσοστό 58,6% (κατά τη συμφωνία), 4) το εφεσίβλητο, ποσοστό 57,8% ανάκτησης υπολοίπου αντί ποσοστό 67,6% (κατά τη συμφωνία), 5) οι ασφαλιστικοί οργανισμοί ποσοστό 57,8% ανάκτησης υπολοίπου αντί ποσοστό 100% (κατά τη συμφωνία), 6) η «……» ποσοστό 12,3% ανάκτησης υπολοίπου αντί ποσοστό 39,6% (κατά τη συμφωνία) , 7) η «………», ποσοστό 12,3% ανάκτησης υπολοίπου αντί ποσοστό 100% (κατά τη συμφωνία) ,8) οι λοιποί προμηθευτές και υποχρεώσεις, ποσοστό 12,3% ανάκτησης υπολοίπου αντί ποσοστό 100% (κατά τη συμφωνία). Επίσης, ο ισχυρισμός του εφεσίβλητου αναφορικά με το ότι στη συμφωνία  δεν προβλέπεται η τήρηση της διαδικασίας διαγραφής οφειλών που θα προκύψουν στο μέλλον υπέρ αυτού, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθότι σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, στο άρθρο 5 της συμφωνίας αναλυτικά προβλέπεται τόσον η ρύθμιση των υφιστάμενων έως την 3-4-2021, χρεών, όσο και αυτών που αφορούν το χρονικό διάστημα από 30-4-2021 έως το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα ποσά προστίμων και προσαυξήσεων αφού αυτά δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά κατ’ είδος αλλά και  αριθμητικώς προσδιορισμένα.  Περαιτέρω, ο ισχυρισμός του εφεσίβλητου αναφορικά με το μη νόμιμο της διαγραφής, των απαιτήσεων του κατά την ημέρα δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης επικύρωσης με μόνη προϋπόθεση την έκδοση αυτής, αντίθετα από ό,τι προβλέπεται για τις απαιτήσεις των λοιπών πιστωτών πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος, καθότι αφενός μεν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 4738/2020, η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη, ήτοι μεταξύ άλλων ακόμα και τη μείωση της οφειλής, ή τη μεταβολή των όρων των υποχρεώσεών του ακόμα και έναντι σε φορείς του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αφετέρου δε, κατά το άρθρο 37 παρ.2 του ίδιου Νόμου, ενόψει του ότι εν προκειμένω για το εφεσίβλητο, ισχύει το εν λόγω τεκμήριο δεν απαιτείται η περαιτέρω διερεύνηση των λοιπών όρων της συμφωνίας αυτής ή των λοιπών προϋποθέσεων αναφορικά με τον εν λόγω φορέα. Εξ αυτού του λόγου, αλλά κι ενόψει της πρόβλεψης του άρθρου 60 του Ν. 4738/2020 απορριπτέος ως μη νόμιμος είναι και ισχυρισμός περί  του αλυσιτελούς του όρου  της συμφωνίας αναφορικά με την υποχρέωση των πιστωτών να μη δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής στις σχετικές δίκες αναφορικά με τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα για τα οποία οι πιστωτές έχουν υποβάλλει μηνύσεις. Σε κάθε περίπτωση, δέον να αναφερθεί ότι η τροποποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης εκφεύγει των εξουσιών του Δικαστηρίου, το οποίο έχει την εξουσία να επικυρώσει ή όχι τη συμφωνία (ΕφΛαρ 40/2017, δημ. σε Τρ. Νομ. Πληρ «ΝΟΜΟΣ»), η δε οποιαδήποτε τροποποίηση μπορεί να λάβει χώρα υπό τους όρους του άρθρου 59 του Ν. 4738/2020. Επιπλέον, απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος είναι ο ισχυρισμός του εφεσιβλήτου Ελληνικού Δημοσίου, περί παραβίασης της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών, καθότι, όσον αφορά την παραβίαση της αρχής αυτής σε σχέση με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αλυσιτελώς προβάλλεται ο ισχυρισμός αυτός, καθότι το οφειλόμενο ποσό των 32.513,15 ευρώ έχει ήδη εξοφληθεί. Όσον δε, αφορά την ανέγγυα μη θιγόμενη πιστώτρια «………..» η οφειλή ποσού 9.277,16 ευρώ αφορά μισθώματα του εξοπλισμού της εκκαλούσας, που είναι ουσιώδης για τη λειτουργία αυτής και ως εκ τούτου συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός λόγος για την εν λόγω διαφορετική μεταχείριση. Τέλος, όσον αφορά τις τρεις πιστώτριες συμβαλλόμενες τράπεζες αυτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο την εκτέλεση του σχεδίου εξυγίανσης καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης αφού ο χρηματοδοτικός τους ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση σε συνδυασμό και με το ύψος των οφειλών προς αυτές, ώστε δικαιολογούνται οι συγκεκριμένες προσαρμογές που κρίνονται εύλογες προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία της εξυγίανσης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και συγκεκριμένα ενόψει: α) της προπεριγραφόμενης οικονομικής κατάστασης της εκκαλούσας και β)  του ότι η συμφωνία εξυγίανσης, η οποία έχει συναφθεί με τη συναίνεση της οφειλέτριας εταιρίας, δεν είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς των, σε αυτήν, συμβαλλομένων, ούτε παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, σεβόμενη την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών, ενώ η διαφορετική μεταχείριση, όπως ανωτέρω εκτίθεται, που επιφυλάσσεται για τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων πιστωτών σε σύγκριση με το εφεσίβλητο, δικαιολογείται από τη διαπίστωση ότι η συνεργασία της εκκαλούσας με τα πιστωτικά ιδρύματα διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο για τη συνέχιση της επιχείρησης, το παρόν Δικαστήριο πιθανολογεί ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ως εκ τούτου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 32 και 54 του Ν. 4738/2021, προκειμένου να αποφευχθεί η προοπτική της πτώχευσης της εκκαλούσας, που θα είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, το κλείσιμο μιας βιώσιμης επιχείρησης, τη ρευστοποίηση του ενεργητικού της, την απώλεια της προοπτικής δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, την απώλεια εισοδήματος για την ίδια αλλά και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους ελεύθερους επαγγελματίες, με κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης και αυτών. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης 32 του Ν. 4738/2020 κι απέρριψε κατ’ ουσίαν την αίτηση και την ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση, και δέχθηκε την κύρια παρέμβαση, εσφαλμένα εφάρμοσε και ερμήνευσε το νόμο και εκτίμησε τις προσκομισθείσες ενώπιόν του αποδείξεις, γενομένου δεκτού ως βάσιμου του σχετικού λόγου  της υπό κρίση έφεσης. Ως εκ τούτου, τόσον η κρινόμενη έφεση καθόσον στρέφεται σε βάρος του πρώτου εφεσιβλήτου, όσο και η ασκηθείσα, στο παρόν Δικαστήριο πρόσθετη παρέμβαση, πρέπει να γίνουν δεκτές ως ουσιαστικά βάσιμες, ακολούθως δε, το παρόν Δικαστήριο, πρέπει να εξαφανίσει την εκκαλούμενη απόφαση, να κρατήσει και να δικάσει τη με αρ. κατ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/ ……………………/2021 αίτηση και τις ασκηθείσες στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, αφενός μεν κύρια παρέμβαση, αφετέρου δε, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας (άρθρο 535 του ΚΠολΔ), εκ των οποίων η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, ώστε να επικυρωθεί η από 27-7-2021 συμφωνία εξυγίανσης, γενομένης δεκτής της προφορικώς ασκηθείσας πρόσθετης παρέμβασης, αντιθέτως δε, να απορριφθεί η προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι στο διατακτικό της παρούσας δε θα περιληφθεί διάταξη για τις ασκηθείσες πρόσθετες παρεμβάσεις (που ασκήθηκαν στο πρωτοβάθμιο και στο παρόν Δικαστήριο), καθότι πρόκειται για διαμορφωτικές διαδικαστικές πράξεις, μη ενέχουσες αίτημα περί παροχής δικαστικής προστασίας. Επίσης, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στην εκκαλούσα  του, εκ μέρους της  καταβληθέντος, κατά την άσκηση της έφεσής, ηλεκτρονικού παραβόλου με αριθμ. …….., ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 495 παρ.3 του ΚΠολΔ, λόγω του ότι η έφεση έγινε δεκτή. Τέλος, σημειώνεται ότι δε θα περιληφθεί στο διατακτικό της παρούσας διάταξη περί επιβολής σε βάρος των ηττηθέντων διαδίκων των δικαστικών εξόδων υπέρ της εκκαλούσας και των προσθέτως παρεμβαινόντων, αμφότερων των βαθμών δικαιοδοσίας, λόγω έλλειψης υποβολής σχετικού προς τούτο αιτήματος (άρθρο  106 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τη με αρ.κατ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/ ………../2022 έφεση και την προφορικώς ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εκκαλούσας.

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.Απορρίπτει τυπικά την έφεση ως προς τους δεύτερο, τρίτο και τέταρτη των εφεσιβλήτων.

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση, καθόσον ασκείται σε βάρος του πρώτου εφεσιβλήτου.

Εξαφανίζει τη με αριθμ. 2162/2022 οριστική απόφαση (εκούσιας δικαιδοσίας) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Κρατεί και δικάζει τη με αρ. κατ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/………../2021 αίτηση, την ασκηθείσα προφορικώς κύρια παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου και την ασκηθείσα προφορικώς πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας.

Απορρίπτει την κύρια παρέμβαση.

Δέχεται την αίτηση.

Επικυρώνει την από 27-7-2021 συμφωνία εξυγίανσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………………» που καταρτίστηκε μεταξύ της αιτούσας-οφειλέτριας και των αναφερόμενων, στο σκεπτικό της παρούσας, πιστωτών της.

Διατάσσει τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων –Τομέας Νομικών με επιμέλεια της αιτούσας εταιρείας και

Διατάσσει την απόδοση στην εκκαλούσα, του καταβληθέντος, εκ μέρους της εκκαλούσας-αιτούσας, ηλεκτρονικού παραβόλου με αριθμό …………………., ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 17 Ιουλίου 2023 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις   1     Σεπτεμβρίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ