Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 622/2023

Αριθμός     622/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα4ο

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Φωτεινή Μάμαλη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα  Τ.Λ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις  ………….. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ:  ………. η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας της δικηγόρου Ειρήνης Καλκανά.

ΚΑΘ΄ ΟΥ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: …………. ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά του δικηγόρο Ολγα Λουκή.

 Η ανακόπτουσα κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς  Εφετείου Πειραιώς την από  16.3.2022 (ΓΑΚ/ΕΑΚ  ……./2022) ανακοπή ερημοδικίας  κατά της υπ΄ αριθμ 560/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε επί της από 7.11.2019 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………/2019-……../2019) έφεσης της ήδη ανακόπτουσας, επανεισαχθείσας προς συζήτηση με την από 3.1.2021 (ΓΑΚ/ΕΑΚ…./1.1.2021) αίτηση-κλήση επαναπροσδιορισμού, την οποία κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ο ήδη καθ΄ου η ανακοπή. Δικάσιμος της προαναφερθείσας ανακοπής ερημοδικίας ορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Οι πληρεξούσιες  δικηγόροι των διαδίκων, αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο από την Πρόεδρο, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ   

Η υπό κρίση ανακοπή ερημοδικίας, η οποία στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. 560/2021 οριστικής απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον Γάμο και την Ελεύθερη Συμβίωση, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθ. 495 παρ. 1, 501 παρ. 1, 503, 505 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ), δεδομένου ότι η προσβαλλόμενη απόφαση επιδόθηκε στην ανακόπτουσα την 3.3.2022, όπως προκύπτει από την σχετική επισημείωση επί του αντιγράφου αυτής του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών, …………, ενώ το δικόγραφο της ανακοπής κατατέθηκε στη Γραμματεία του εκδόσαντος την προσβαλλόμενη απόφαση Δικαστηρίου στις 17.3.2022. Πρέπει συνεπώς να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί το βάσιμο των λόγων της, δεδομένου ότι έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο με κωδικό: ….. …… ποσού 250 ευρώ.

Στην προκειμένη περίπτωση από τα διαδικαστικά έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο καθού η ανακοπή άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου την από 16.3.2017 αγωγή του για λύση του γάμου του με την εναγομένη λόγω ισχυρού κλονισμού (διετούς διάσταση), για την οποία (συζήτηση), κηρύχθηκε αναρμόδιο κατά τόπο και παρέπεμψε την συζήτησή της στο αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπον Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά με την υπ’ αριθ. 30/2018 οριστική απόφασή του. Η συζήτηση της άνω από 16.3.2017 αγωγής επανήλθε προς συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με την από 12.2.2019 (αριθ.καταθ. …./2019) κλήση του καλούντος – καθού η ανακοπή. Η εν λόγω αγωγή συζητήθηκ ερήμην της εναγομένης – ανακόπτουσας, κατά την ίδια ως άνω ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3323/2019 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία δέχθηκε την αγωγή, απάγγειλε τη λύση του νόμιμου θρησκευτικού γάμου των διαδίκων που τελέστηκε την 7.1.1973 στον Ιερό Ναό ……….., λόγω διάστασης της έγγαμης σχέσης για χρονικό διάστημα πλέον των δύο (2) ετών χωρίς πρόθεση επανασύνδεσης, όρισε παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας ποσού 200 ευρώ και καταδίκασε την εναγομένη στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος – καθού η ανακοπή την οποία όρισε σε 450 ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής η εναγομένη (ανακόπτουσα) άσκησε την από 7.11.2019 (αριθ. ………./8.11.2019) έφεση της, η οποία προσδιορίστηκε, με μέριμνα του εφεσιβλήτου – καθού η ανακοπή, να συζητηθεί την 10.12.2020. Κατά την δικάσιμο αυτή, το Δικαστήριο ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης για την 9.12.2021 Ο εφεσίβλητος – καθού η ανακοπή με την από 3.1.2022 κλήση επαναπροσδιορισμού συζήτησης έφεσης προσδιόρισε τη συζήτηση αυτής (κρινόμενης έφεσης) την 20.5.2021 και κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα η εκκαλούσα – ανακόπτουσα να παραστεί κατά την άνω δικάσιμο (βλ.την υπ’ αριθ. …/30.3.2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών, …………), και επί της οποίας εκδόθηκε η ανακοπτόμενη απόφαση (υπ’ αριθ. 560/2021), η οποία δίκασε ερήμην την εκκαλούσα και ακολούθως απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη, λόγω της μη προσήκουσας παράστασής της (άρθ. 279 Κ.Πολ.Δ), διότι η πληρεξουσία δικηγόρος της εκκαλούσας – ανακόπτουσας, …………. παραστάθηκε μόνο για το αίτημα της αναβολής, μετά την απόρριψη του οποίου απεχώρησε, χωρίς να απαντήσει στην ουσία και να παραστεί στη συζήτηση. Ακολούθως κατά της ερήμην αυτής απόφασης, η εκκαλούσα άσκησε την κρινόμενη ανακοπή ερημοδικίας, με την οποία ζητεί την εξαφάνισή της, προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου η υπόθεση, επικαλούμενη άκυρη ερημοδικία, υποστηρίζοντας α)ότι η πληρεξουσία δικηγόρος της ………….., αδυνατούσε να παρασταθεί και να την εκπροσωπήσει κατά την παραπάνω δικάσιμο (20.5.2021), για το λόγο ότι προ τετραμήνου είχε αποκτήσει το τρίτο τέκνο της και όφειλε, κατά τις συστάσεις των ιατρών, να αποφεύγει τις μετακινήσεις, ώστε να μην εκτεθεί σε ιικό φορτίο και νοσήσει αφού δεν είχε ακόμη εμβολιαστεί, β)ότι η ίδια (εκκαλούσα) λόγω της ηλικίας της (70 ετών) και λόγω του ότι δεν είχε ακόμη εμβολιαστεί αδυνατούσε να παραστεί αυτοπροσώπως, για επικείμενους λόγους υγείας, είτε να συναντήσει άλλο δικηγόρο και να του χορηγήσει πληρεξουσιότητα για την εκπροσώπησή της. Ωστόσο, οι προεκτιθέμενοι λόγοι, οι οποίοι αναφέρονται στη συνδρομή ανώτερης βίας για τη μη εμφάνιση της ανακόπτουσας στη συζήτηση της υπόθεσης επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη ερήμην απόφαση, δεν είναι νόμιμοι (Εφ.Πειρ. 87/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), καθόσον α)δεν πρόκειται περί αδυναμίας είτε ασθένειας της πληρεξουσίας δικηγόρου να παρασταθεί ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης (ΑΠ 1506/2013, Εφ.Δυτ.Στ.Ελλ. 4/2020 ΝΟΜΟΣ), επιπρόσθετα υπήρχε περιθώριο να παρασταθεί καταθέτοντας έτοιμο φάκελο (Εφ.Λαρ. 555/2013 ΝΟΜΟΣ) η πληρεξουσία δικηγόρος ……… ενόψει και της αναβολής της υπόθεσης μια φορά και της γνωστής σε αυτή (πληρεξουσίας δικηγόρου) διάταξη του άρθρου 241 Κ.Πολ.Δ, δυνάμει της οποίας “μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μια φορά, ανά βαθμό δικαιοδοσίας, σε μεταγενέστερη δικάσιμο, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος κατά την κρίση του δικαστηρίου…..”, β)δεν συνιστά ανώτερη βια η αορίστως επικαλούμενη ενδεχόμενη απειλή υγείας της εκκαλούσας – ανακόπτουσας να παραστεί στο Δικαστήριο, αφού μπορούσε να παρασταθεί δια πληρεξουσίας δικηγόρου (Κ.Πολ.Δ 94, 98 περ.α΄, ΑΠ 141/2005, ΑΠ 224/2013, Εφ.Δωδ. 272/2018, Εφ.Πατ. 320/2017, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) που πράγματι παραστάθηκε, πλην όμως, μόνο για την υποβολή εκ νέου, για δεύτερη φορά, αιτήματος αναβολής, χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου ή λόγου ανώτερης βίας, όπως προσδιορίστηκε στη νομική σκέψη της παρούσας απόφασης. Ενόψει αυτών, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη ανακοπή ερημοδικίας ως αβάσιμη, να διαταχθεί η εισαγωγή του παραβόλου στο δημόσιο ταμείο και να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, λόγω της σχέσεώς τους ως  συζύγων (άρθ. 176, 183 Κ.Πολ.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει την από 16.3.2022 (αριθ.καταθ. …………./17.3.2022) ανακοπή ερημοδικίας της εκκαλούσας κατά της υπ’ αριθ. 560/2021 οριστικής απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει αυτή.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή του παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, που κατέθεσε η εκκαλούσα – ανακόπτουσα κατά την άσκησή της.

Συμψηφίζει ολικά τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

Κρίθηκε κι αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις  3 Νοεμβρίου 2023.

Η    ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε δε στο ακροατήριό του στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 3 Νοεμβρίου 2023, με άλλη σύνθεση, λόγω μεταθέσεως και αποχωρήσεως της Δικαστού Φωτεινής Μάμαλη, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης  Ιωάννη Αποστολόπουλο, Πρόεδρο Εφετών και με την ίδια Γραμματέα χωρίς την παρουσία των διαδίκων  και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ