Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 574/2023

Αριθμός     574/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα 4ο

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Φωτεινή Μάμαλη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα  Τ.Λ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις  ……………, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

Α. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……………» με διακριτικό τίτλο «……………..» (πρώην «…………….» με διακριτικό τίτλο «…………….»), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργεί εν προκειμένω ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «………..» (………….) με έδρα το …. Ιρλανδίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………….» που εδρεύει στην Αθήνα, κατόπιν μεταβίβασης σε αυτήν από την τελευταία επιχειρηματικών απαιτήσεων στα πλαίσια τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά της δικηγόρο, Μαρία Γιαννακογιώργου (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ).

ΚΑΘ΄ΩΝ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 1) Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «…………….», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιούς της δικηγόρους, Ιωάννη Κολλιόπουλο και Διονύσιο Στρατηγό (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ) και 2) Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Διοικητή αυτής, εν προκειμένω δε και από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την Δικαστική Πληρεξούσια Ν.Σ.Κ., Θεοδώρα Κουκλιάκου (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ).

ΥΠΕΡ ΗΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «……….», που εδρεύει στην Αθήνα, ως νομίμως εκπροσωπείται.

Β. ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «…………..», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιούς της δικηγόρους, Ιωάννη Κολλιόπουλο και Διονύσιο Στρατηγό (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ).

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Διοικητή αυτής, εν προκειμένω δε και από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την Δικαστική Πληρεξούσια Ν.Σ.Κ., Θεοδώρα Κουκλιάκου (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ) και 2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «………….» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από  20.9.2018 (ΓΑΚ/ΕΑΚ  …………../2018) ανακοπή  κατά του υπ΄αριθμ …………/27.6.2018 πίνακα  κατάταξης δανειστών της Συμβολαιογράφου Αθηνών …….., επί της οποίας (ανακοπής) εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.  1556/2019 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, που  δέχθηκε την ανακοπή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου η ήδη υπό στοιχ Α εκκαλούσα (Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «…………..»,) με την από  10.6.2019 (ΓΑΚ/ΕΑΚ  ………./2019-…………/2019) έφεσή της, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε αρχικά η  2α.4.2020,  οπότε η συζήτησή της ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων λόγω της πανδημίας κορωναϊού Covid-19 (από 13.3.2020 έως 31.5.2020). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ 2 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30-5-2020) περί αυτεπαγγέλτου  ορισμού δικασίμου προς συζήτηση αυτών των υποθέσεων, τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Κανονισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιώς, την υπ΄ αριθμ. 37/2020 Πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς και την υπ΄αριθμ. 84/2020 Πράξη  του ορισθέντος από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς Δικαστή, Ιωάννη Αποστολόπουλο, Εφέτη, η προκειμένη υπόθεση επανεισήχθη προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου στη δικάσιμο  της  4ης.3.2021, οπότε η συζήτησή της ματαιώθηκε εκ νέου κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων λόγω της πανδημίας κορωναϊού Covid-19 (από  11.2.2021 έως 22.3.2021). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου   21 του ν 4786/2021 (ΦΕΚ Α΄43/23.3.2021) περί αυτεπαγγέλτου  ορισμού δικασίμου προς συζήτηση αυτών των υποθέσεων, τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Κανονισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιώς και την υπ΄αριθμ. 83/2021 Πράξη  της ορισθείσας από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς Δικαστή, Αικατερίνης Νομικού, Προέδρου Εφετών, η προκειμένη υπόθεση επανεισήχθη προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου στη δικάσιμο  της   9ης.12.2021, μετά δε από αναβολή στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η ήδη υπό στοιχ Α  αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα (ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «………..») κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από  17.11.2021 (ΓΑΚ/ΕΑΚ  …………/2021)  εκουσια αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση (κατ΄ άρθρο 83 ΚΠολΔ) της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρασταθέντων διαδίκων, οι οποίοι παραστάθηκαν με δήλωση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ανέπτυξαν τις απόψεις τους με τις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι)Κατά το άρθρο 517 Κ.Πολ.Δ, η έφεση απευθύνεται κατά εκείνων που ήταν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων τους. Ως διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη νοούνται από την άνω διάταξη εκείνοι, οι οποίοι από την προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει ότι δικάσθηκαν με αυτήν και διετέλεσαν αντίδικοι του εκκαλούντος (Ολ ΑΠ 11/1992, Εφ.Δωδ. 49/2018, Εφ.Λαρ. 226/2015, Εφ.Λαρ. 511/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Χ.Απαλαγάκη/Στ. Σταματόπουλος Ο Νέος Κ.Πολ.Δ Ερμηνεία κατ’ άρθρο μετά τους Ν. 4842 και 4855/2021, άρθρ. 517 σελ. 1685 αρ. 1).

Κατά τη διάταξη του άρθρου 80 Κ.Πολ.Δ, αν σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων, τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωμα, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για να υποστηρίξει τον διάδικο αυτόν. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 81 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ, η πρόσθετη παρέμβαση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 Κ.Πολ.Δ προκύπτει σαφώς, ότι πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και το πρώτον ενώπιον του Αρείου Πάγου. Το ότι στη διάταξη του άρθρου 573 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ, στην οποία απαριθμούνται οι εφαρμοζόμενες και στην αναιρετική διαδικασία άλλες (πλην αυτών του κεφαλαίου περί αναιρέσεως) διατάξεις του Κ.Πολ.Δ, δεν μνημονεύεται και το άρθρο 80 Κ.Πολ.Δ, δεν αποτελεί επιχείρημα υπέρ της αντίθετης άποψης, διότι οι διατάξεις του πρώτου βιβλίου του Κ.Πολ.Δ, στο οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 80, εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ενώπιον του Αρείου Πάγου (Ολ ΑΠ 8/2011, 1/1996, 1/1998, 8/1998). Εξάλλου, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 81 εδ.α΄και 215 παρ. 1 εδ.α΄Κ.Πολ.Δ, η πρόσθετη παρέμβαση ασκείται με την κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται. Η κατάθεση αυτή είναι αναγκαίο στοιχείο της προδικασίας, που ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση (ΑΠ 501/2011, ΑΠ 545/2009, ΑΠ 611/2013, ΑΠ 1433/2013), χωρίς την οποία (κοινοποίηση σε όλους τους διαδίκους) δεν ολοκληρώνεται η άσκηση της με συνέπεια την απόρριψη της ως απαράδεκτης (ΑΠ 501/2011, ΑΠ 1433/2013, βλ.και ΑΠ 545/2009 όπου θεωρείται ως μη ασκηθείσα, ΑΠ 555/2019 Εφ.Πειρ. 171/2021 ΝΟΜΟΣ, Χαρούλα Απαλαγάκη Κ.Πολ.Δ Ερμηνεία Κατ’ άρθρο, 6η έκδοση, άρθ. 81 σελ. 307 Κεραμέας/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία Κ.Πολ.Δ, άρθ. 81 σελ. 189, Χ.Απαλαγάκη/Στ. Σταματόπουλος ό.π άρθ.81 σελ. 329 αρ. Ι).

Στην προκειμένη περίπτωση φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η από 10.6.2019 (αριθ.καταθ. …………/2019) έφεση της πρωτοδίκως ηττηθείσας δεύτερης καθής και ήδη εκκαλούσας, Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία “……………” κατά της υπ’ αριθ. 1559/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων και η οποία δέχθηκε την από 20.9.2018 ανακοπή του άρθρου 979 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ του Ελληνικού Δημοσίου, που στρέφονταν κατά της άνω Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών και ήδη εκκαλούσα και της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “…………….”, μεταρρύθμισε τον προσβαλλόμενο πίνακα κατάταξης της συμβολαιογράφου Αθηνών …………., απελευθέρωσε το ποσό των 2.651,80 ευρώ, το οποίο η ως άνω επί του πλειστηριασμού υπάλληλος είχε συμπεριλάβει ως έξοδα εκτελέσεως της δεύτερης καθών-εκκαλούσας, ώστε να αποτελέσουν μέρος του προς διανομή πλειστηριάσματος και κατέταξε το ανακόπτον ήδη εφεσίβλητο προνομιακά και οριστικά στο ως άνω ποσό, προς μερική ικανοποίηση της απαίτησής του, εκ ποσού 154.178,15 ευρώ. Η υπό κρίση έφεση στρέφεται κατά του ανακόπτοντος ήδη πρώτου εφεσιβλήτου Ελληνικού Δημοσίου και της πρώτης καθής η ανακοπή ήδη δεύτερης εφεσίβλητης Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “……….”, η οποία έχει κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από την με αριθμό ……/20.6.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, ……….., για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο την 2.4.2010, κατά την οποία η υπόθεση δεν εκφωνήθηκε, λόγω της διάρκειας επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων, εξαιτίας της πανδημίας COVID. Στη συνέχεια, η συζήτησή της προσδιορίστηκε αυτεπάγγελτα για την δικάσιμο α)την 4.3.2021 και β)την 9.12.2021 με την υπ’ αριθ. 84/2020 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς, Εφέτη Ιωάννη Αποστολόπουλου, και την υπ’ αριθ. 83/2021 Πράξης της Προέδρου Εφετών, Αικατερίνης Νομικού, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά, η δε εγγραφή της στο πινάκιο έγινε με πρωτοβουλία της γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, κατ’ άρθρο 21 του ν.4786/2021, και εν συνεχεία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, η δε εγγραφή της στο πινάκιο επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και των απόντων, εφόσον κλητεύθηκαν (όπως στην προκειμένη περίπτωση) νομίμως και προσηκόντως, κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ.γ΄ Κ.Πολ.Δ (ΑΠ 1812/2012, Εφ.Δωδ. 28/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Χ.Απαλαγάκη/Στ.Σταματόπουλος ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ερμηνεία κατ’ άρθρο μετά τους Ν. 4842 και 4855/2021, άρθρ. 241, σελ. 957 αρ. 2) και συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθ. 271, 591 επ. 614 επ.Κ.Πολ.Δ, ως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το Ν.4355/2015 και Ν. 4842/2021), δίχως όμως, να επιβληθεί σε βάρος της παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας, η οποία δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 979 παρ. 2 εδ.γ΄ Κ.Πολ.Δ. Όπως όμως ανωτέρω αναφέρθηκε και, προκύπτει από το επίσημο αντίγραφο της εκκαλούμενης απόφασης η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “…………..” στην δίκη επί της από 20.9.2018 (αριθ.καταθ. ………../2018) ανακοπής του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ του Ελληνικού Δημοσίου, υπήρξε διάδικος απλή ομόδικος της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών “………………..” (δεύτερη καθών η ανακοπή) και αντίδικος του ανακόπτοντος (Ελληνικού Δημοσίου). Επομένως, η υπό κρίση έφεση, την οποία η Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία “……………..”, στρέφει και κατά της ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “……………..” με την οποία πρωτοδίκως δεν ήταν αντίδικος αυτής (δεύτερης καθ’ ής ήδη εκκαλούσας) αλλά ομόδικος της (Κ.Πολ.Δ 74) είναι απαράδεκτη και σαν τέτοια πρέπει να απορριφθεί. Του απαραδέκτου λαμβανομένου υπόψη αυτεπαγγέλτως, καθόσον δεν διαλαμβάνεται σε αυτή (υπό κρίση έφεση) ισχυρισμός ότι η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει διάταξη υπέρ της εν λόγω εφεσίβλητης και σε βάρος της εκκαλούσας, ούτε διαλαμβάνεται ως  λόγος έφεσης, παράπονο συναφώς βλαπτικό ως προς την απόρριψη αίτηση αυτής (εκκαλούσας) υποβληθείσας κατά της ομοδίκου του “……………” (ΑΠ 1467/2009, Εφ.Αθ. 585/2019, Εφ.Πατρ. 502/2019, Εφ.Αθ. 190/2019, Εφ.Πειρ. 22/2016, Εφ.Πειρ. 664/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ΕΡΜΗΝΕΙΑ Κ.Πολ.Δ, 2η Έκδοση 2021, άρθρο 979 σελ. 549 αρ.8). Δικαστική δαπάνη δεν επιβάλλεται σε βάρος της εκκαλούσας, λόγω της ερημοδικίας της άνω εφεσίβλητης, και της έλλειψης σχετικού αιτήματος της (191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ).

Περαιτέρω, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “…………..” ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχος και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία “………….” εδρεύουσα στο ………….. Ιρλανδίας – ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “…………”, με ιδιαίτερο δικόγραφο κατέθεσε το πρώτον στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 19.1.2021 (αριθ.καταθ. ………../2021) πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “……………….”, και κατά του εφεσιβλήτου-ανακόπτοντος, Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Α.Α.Δ.Ε και κατά της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία “………….”, επικαλούμενη με το περιεχόμενό της ως έννομο συμφέρον της, ότι είναι νόμιμη διαχειρίστρια των απαιτήσεων, των οποίων δικαιούχος τυγχάνει πλέον η εδρεύουσα στο ……….. Ιρλανδίας, εταιρεία με την επωνυμία “…………….” κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, η τελευταία ως ειδική διάδοχος της τραπεζικής εταιρείας, υπέρ και κατά της οποίας ισχύει το δεδικασμένο (Κ.Πολ.Δ 325). Η συζήτηση της ως άνω παρέμβασης ορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης. Ωστόσο από όλα τα διαδικαστικά έγγραφα, προκύπτει ότι το από 17.11.2021 (αριθ.καταθ. ……./2021) ιδιαίτερη δικόγραφο της ως άνω αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης, δεν κοινοποιήθηκε σε όλους τους αρχικούς διαδίκους. Ειδικότερα, η άνω αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα με την υπ’ αριθ. …………/26.11.2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, ………., κοινοποίησε το υπό κρίση δικόγραφο στο αρμόδιο όργανο που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι στη Δ.Ο.Υ Ε΄ Πειραιά, και όχι και προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προς την οποία ενεργούνται οι επιδόσεις των δικογράφων στις δίκες με αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της Αρχής και έννομες σχέσεις που την αφορούν αντί του Υπουργού των Οικονομικών (36 παρ. 1 Ν.4389/2016). Όμως, για να είναι έγκυρη, στην προκειμένη περίπτωση, η επίδοση προς το Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4389/2016 με έναρξη ισχύος από 1.1.2017, που αντικατέστησε το άρθρο 5ΒΔ της 26.6/10.7.1944, πρέπει να γίνει με ποινή ακυρότητας και στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν επιδοθεί το δικόγραφο στο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε η επίδοση λογίζεται μη ολοκληρωθείσα και δεν παράγει έννομες συνέπειες, με αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως βλάβης του Δημοσίου ή της παράστασής του ενώπιον του Δικαστηρίου, να επέρχεται απαράδεκτο ή ακυρότητα της διαδικαστικής πράξης, η οποία εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (Εφ.Αν.Κρητ. 127/2023, Εφ.Πειρ. 318/2023, Εφ.Πατρ. 48/2022, Εφ.Θεσσαλ. 1073/2022, Εφ.Πειρ. 325/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Κοινοποίηση του δικογράφου στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ δεν αρκεί. Επομένως, η μη κοινοποίηση του υπό κρίση δικογράφου αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης και στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε έχει ως συνέπεια την μη ολοκλήρωση της επίδοσης προς το Ελληνικό Δημόσιο και ως εκ τούτου την ακυρότητα της επιτευκτικής διαδικαστικής πράξεως της κοινοποιήσεως μόνο προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Ε΄ Πειραιά. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση, η οποία δεν κοινοποιήθηκε σε όλους τους αρχικούς διαδίκους, αλλά μόνο σε ορισμένους από αυτούς (…………/Αστική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών “………….”) θεωρείται ως προς όλους (τους εν λόγω διαδίκους) μη ασκηθείσα και εισαγομένη προς συζήτηση καθίσταται, σαν απαράδεκτη, απορριπτέα (Εφ.Πειρ. 672/1992 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Κεραμέας/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία Κ.Πολ.Δ, άρθ. 81 σελ. 189 αριθ.1), αφού στην προκειμένη περίπτωση δεν δύναται να λάβει χώρα αναβολή της κύριας δίκης για συνεκδίκαση της παρέμβασης, προς το σκοπό της ενιαίας διεξαγωγής της δίκης (31.246 Κ.Πολ.Δ), αφού για την διάδικο υπέρ της οποίας ασκείται η υπό κρίση αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση, δεν συντρέχουν, όπως ανωτέρω αναφέρεται, οι προϋποθέσεις του άρθρου 517 Κ.Πολ.Δ και λαμβανομένου υπόψη ότι αυτή (αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα) δεν εισάγει δική της αξίωση προς διάγνωση και απόφαση, και γι’ αυτό εξάλλου ασκείται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης (Ολ ΑΠ 8/2018, Ολ ΑΠ 17/2015, Ολ ΑΠ 13/2006). Πρέπει, δε, να συμψηφιστούν ολικά, μεταξύ των διαδίκων, τα προκληθέντα από την εν λόγω παρέμβαση, δικαστικά έξοδα, λόγω της δυσχέρειας στην ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν από το Δικαστήριο (άρθ. 179 Κ.Πολ.Δ), για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας.

Η υπό κρίση με αριθ.καταθ. …………/11.6.2019 έφεση της δεύτερης καθής η ανακοπή, κατά της υπ’ αριθ. 1556/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθ. 614 επ., 591 παρ.  1 περ.γ΄, 979 παρ. 2, 937 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ, όπως το τελευταίο άρθρο ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το ν.4335/2015), έχει ασκηθεί (11.6.2019, ημερομηνία κατάθεσης της έφεσης), νομότυπα και εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της καταχρηστικής προθεσμίας των δύο ετών από την δημοσίευση της απόφασης που περάτωσε τη δίκη [(3.5.2019), άρθρα 19, 495 παρ. 1, 2, 511, 513 παρ. 1Β, 516, 518 παρ. 2, όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο τρίτο του Ν.4335/2015, ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015)], και από τη δικογραφία δεν προκύπτει λόγος απαραδέκτου, κατ’ άρθρο 520 παρ. 1 σε συνδυασμό με τα άρθρα 118 έως 120 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί, κατά την ίδια διαδικασία, ως προς το παραδεκτό, το νόμιμο και το κατ’ ουσίαν βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ), δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της, έχει κατατεθεί το e-παράβολο …………., ποσού 100 ευρώ, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 495 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.

Με την από 20.9.2018 (αριθ.καταθ. …………/2018) ανακοπή του το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο και ήδη εφεσίβλητο, ζητά για τους αναφερόμενους σε αυτή (ανακοπή) λόγους τη μεταρρύθμιση του με αριθ. ……../27.6.2018 πίνακα κατάταξης δανειστών της συμβολαιογράφου Αθηνών ……………, ώστε να καταταγεί το ίδιο οριστικά και προνομιακά στο ποσό των 2.651,80 ευρώ, που αναφέρεται στον προσβαλλόμενο πίνακα κατάταξης στα έξοδα εκτέλεσης με ταυτόχρονη και ισόποση αποβολή της επισπεύδουσας εταιρείας (1ης των καθών) άλλως της δικαστικής επιμελήτριας (δεύτερης των καθών ήδη εκκαλούσας). Επί της ανακοπής αυτής, εκδόθηκε η με αριθ. 1556/2019 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία δέχθηκε αυτή (ανακοπή), δεχόμενο ως βάσιμο τον λόγο αυτής (ανακοπής)  περί αοριστίας του κονδυλίου των προαφαιρεθέντων εξόδων (2.651,80 ευρώ) και εν συνεχεία μεταρρύθμισε τον με αριθ. ………./27.6.2018 πίνακα κατάταξης της συμβολαιογράφου Αθηνών ………. και κατέταξε το ανακόπτον, προνομιακά και οριστικά στο ποσό των 2.651,80 ευρώ, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στα έξοδα εκτέλεσης της δεύτερης των καθών – εκκαλούσας, προς μερική ικανοποίηση της αναγγελθείσας απαίτησής του. Κατά της απόφασης αυτής, παραπονείται η δεύτερη καθής, Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία “………….” με τους λόγους της εφέσεώς της, αναγόμενους κατ’ ορθή, νομική εκτίμηση σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί την εξαφάνισή της, προκειμένου να απορριφθεί η από 20.9.2018 ανακοπή του ανακόπτοντος ήδη εκκαλούντος και να επανακαταταγεί αυτή (εκκαλούσα) στο ποσό των 2651,80 ευρώ.

Από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση της πρώτης καθής η ανακοπή, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “………….” εκπλειστηριάσθηκε η ακίνητη περιουσία των οφειλετών …….. και …………, επικαρπίας και ψιλής κυριότητας αντιστοίχως, για την ικανοποίηση απαιτήσεως της απορρέουσας από την υπ’ αριθ. ……/2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, αντί πλειστηριάσματος 36.500 ευρώ ως προς το δικαίωμα της επικαρπίας και 145.000 ευρώ ως προς το δικαίωμα ψιλής κυριότητας. Το ανακόπτον ήδη εφεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο αναγγέλθηκε στην επί του πλειστηριασμού υπάλληλο συμβολαιογράφο Αθηνών . . ….., δια του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Ε΄ Πειραιά με την με αριθ. …../…../2018 αναγγελία του για χρέη που είχαν βεβαιωθεί μέχρι τότε σε βάρος του παραπάνω οφειλέτη του ……… και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα και ανέρχονταν μετά των προσαυξήσεων στο ποσό των 154.178,15 ευρώ. Στη συνέχεια, η υπάλληλος του πλειστηριασμού, λόγω ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος, συνέταξε τον προσβαλλόμενο με αριθ. ………../27.6.2018 πίνακα κατάταξης δανειστών και, αφού προαφαίρεσε, από το πλειστηρίασμα του δικαιώματος της επικαρπίας του οφειλέτη του ανακόπτοντος …….., ποσού 35.600 ευρώ, ποσό 2651,80 ευρώ για δικαιώματα, τέλη και δαπάνες επί της εκτελέσεως δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας Εφετείου Αθηνών ……….. και ποσό (185 ευρώ + 183,30 + 142,40 + 20 + 38,98) 569,68 ευρώ για την ιδία, για τα οποία δεν προβάλλεται αιτίαση, προαφαίρεσε και το ποσό των (173,60 + 31)204,6 ευρώ για το οποίο επίσης δεν προβάλλεται αιτίαση, υπέρ της επισπεύδουσας (πρώτης των καθών η ανακοπή) ως έξοδα εκτελέσεως και επί του υπολοίπου ποσού των 32.168,90 ευρώ κατέταξε το ανακόπτον ήδη εφεσίβλητο για το ποσό των 6.777,86 ευρώ, για την ικανοποίηση της άνω αναγγελθείσας απαίτησής του ποσού 154.178,15 ευρώ. Η προαφαίρεση του ποσού των 2.651,80 ευρώ, κατά τα αναφερόμενα στον πίνακα κατατάξεως, που έγινε με τη γενική αναφορά “για δικαιώματα, τέλη και δαπάνες επί της εκτελέσεως” χωρίς, δηλαδή λεπτομερή προσδιορισμό και αναλυτική αιτιολογία των άνω επί μέρους ποσών (δικαιώματα, τέλη και δαπάνες εκτελέσεως) που το απαρτίζουν ,όπως θα έπρεπε, είναι αόριστη (Εφ.Αθ. 240/2020, Εφ.Θεσσαλ. 1607/2017, Εφ.Λαρ. 103/2012, Εφ.Θεσσαλ. 2483/2000 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Κεραμέας/Κονδύλης/Νίκας ΕΡΜΗΝΕΙΑ Κ.ΠολΔ 2η έκδοση (2021) ,άρθρο 975 σελ. 495 αρ. 1, Στ.Πανταζόπουλος Αναγκαστική Εκτέλεση Β΄ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 663-664), δεδομένο ότι δεν συνοδεύεται ούτε γίνεται παραπομπή σε κατάσταση που υπέβαλε η ενδιαφερόμενη (δεύτερη καθής ήδη εκκαλούσα), όπου να εξειδικεύονται λεπτομερώς τα άνω κονδύλια. Ενόψει της αοριστίας αυτής δεν καθίσταται εφικτός ο έλεγχος περί του εάν πράγματι το ποσό αυτό που αφορά τα έξοδα εκτελέσεως που διενεργήθηκαν από την δεύτερη καθής-ήδη εκκαλούσα (Αστική Εταιρεία δικαστικών επιμελητών ………….) είναι νόμιμα υπερβολικό, όπως ισχυρίζεται το ανακόπτον και εάν πρέπει να αφαιρεθεί από το πλειστηρίασμα. Επομένως, η αφαίρεση εκ μέρους του πλειστηριασμού υπαλλήλου είναι άκυρη και θα πρέπει να αποδεσμευθεί αυτό προς όφελος του ανακόπτοντος Ελληνικού Δημοσίου, που προσέβαλε την προαφαίρεση και ζήτησε με την υπό κρίση ανακοπή του, επικαλούμενο την άνω αοριστία και το αναιτιολόγητο αυτού, τη μεταρρύθμιση του πίνακα κατατάξεως δανειστών και την κατάταξή του επί αυτού. Κατ’ ακολουθίαν, ο μοναδικός λόγος της ανακοπής του ανακόπτοντος ήδη εφεσιβλήτου πρέπει να γίνει δεκτός, και αφού μεταρρυθμιστεί ο πίνακας κατατάξεως ως  προς το ποσό των 2.651,80 ευρώ, που προαφαιρέθηκε ως έξοδα εκτελέσεως υπέρ της δεύτερης καθής ήδη εκκαλούσας, να καταταγεί επί ολόκληρου του ποσού αυτού, το Ελληνικό Δημόσιο, για την ικανοποίηση ισόποσου μέρους της άνω αναγγελθείσας απαιτήσεώς του, που δεν ικανοποιήθηκε, λόγω εξαντλήσεως του πλειστηριάσματος, δεδομένου ότι η απόφαση ωφελεί μόνο το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο και όχι άλλον δανειστή που δεν άσκησε ανακοπή, έστω και εάν είχε μείζον προνόμιο κατάταξης (Ολ ΑΠ 27/2019, ΑΠ 174/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εφόσον, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με την εκκαλούμενη απόφασή του έκρινε ομοίως και δέχτηκε την  υπό κρίση ανακοπή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, δεχόμενο, έστω με ελλιπή αιτιολογία που συμπληρώνεται με την παρούσα απόφαση (Κ.Πολ.Δ 535), ότι η προαφαίρεση του άνω ποσού από το πλειστηρίασμα υπέρ δεύτερης καθής – εκκαλούσας αστικής εταιρείας δικαστικών επιμελητών “…………….” ως έξοδα εκτελέσεως που διενεργήθηκαν από αυτή, δεν είναι νόμιμη και αιτιολογημένη, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε της αποδείξεις και συνεπώς δεν έσφαλε. Κατ’ ακολουθία, πρέπει η υπό κρίση έφεση, εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος εφέσεως, να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν. Η δικαστική δαπάνη των διαδίκων, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, πρέπει να συμψηφιστεί ολικά, λόγω του δυσερμήνευτου των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν από το Δικαστήριο (άρθ. 179 Κ.Πολ.Δ, το οποίο ισχύει και όταν διάδικος είναι το Δημόσιο, άρθρο 22 παρ. 2 περ.α΄, 3 του Ν. 3693/1957, ΑΠ 1048/2008, Εφ.Πειρ. 551/2014, Εφ.Λαμ. 61/2016, Εφ.Θεσσαλ. 923/2018, Εφ.Αθ. 538/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή του κατατεθέντος παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο (άρθ. 495 παρ. 3 εδ.τελευταίο), όπως στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Α)Δικάζει ερήμην της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “…………………”.

Απορρίπτει ως απαράδεκτη, την από 10.6.2019 (αριθ.καταθ. ………../2019) έφεση κατά της με αριθ. 1556/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, ως προς την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία “………..”.

Β)Απορρίπτει ως απαράδεκτη την από 17.11.2021 (αριθ.καταθ. ………./2021) Αυτοτελή Πρόσθετη Παρέμβαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “………………” υπέρ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “……….” και κατά: 1)της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία “………….”, 2)Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

Συμψηφίζει ολικά την δικαστική δαπάνη του παρόντα βαθμού δικαιοδοσίας.

Γ)Δικάζει αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται τυπικά την από 10.6.2019 (αριθ.καταθ. …………./2019) έφεση κατά της με αριθ. 1556/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Απορρίπτει αυτή κατ’ ουσίαν.

Διατάσσει την εισαγωγή του κατατεθέντος e-παραβόλου ……………. ποσού εκατό (100) ευρώ στο Δημόσιο Ταμείο.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα του παρόντα βαθμού δικαιοδοσίας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση,  στις  5 Οκτωβρίου 2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η    ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κι αντ΄ αυτής  λόγω

μεταθέσεως

και αναχωρήσεώς της,

ο Πρόεδρος του

Τριμελούς Συμβουλίου

Διεύθυνσης του Εφετείου

Πειραιώς, Ιωάννης

Αποστολόπουλος,

Πρόεδρος Εφετών

Κι αντ΄ αυτής  λόγω

Συνταξιοδοτήσεως

και αναχωρήσεώς της,

η ορισθείσα από τον Πρόεδρο

του Τριμελούς Συμβουλίου

Διεύθυνσης , Η Γραμματέας

Καλλιόπη Σκούρτη.